АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК


Скачати 148.74 Kb.
НазваАУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Дата21.04.2013
Розмір148.74 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(звіт незалежного аудитора )

щодо фінансової звітності

Товариства з обмеженою відповідальністю

ДІЛО”

станом на 31 грудня 2011 року

Адресат:

Учасникам ТОВ «ДІЛО»

Керівництву ТОВ «ДІЛО»

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Вступний параграф

Товариством з обмеженою відповідальністю АФ «Аналітичні системи» (далі – аудитор) на підставі договору №40 від 01 грудня 2011 року проведений аудит поданої в додатку фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІЛО», яка включає: «Баланс» (форма №1) станом на 31.12.2011 року, «Звіт про фінансові результати» (форма №2) за 2011 рік, «Звіт про рух грошових коштів» (форма №3) за 2011 рік, «Звіт про власний капітал» (форма №4) за 2011 рік, «Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік», затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29.11.2000 р. № 302 у редакції наказу від 28.10.2003 р. № 602, Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» за 2011 рік, а також пояснювальні примітки до фінансової звітності за 2011 рік, що містять інформацію, розкриття якої вимагається Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Метою аудиторської перевірки фінансової звітності ТОВ «ДІЛО» є висловлення думки аудитора про те, чи відповідає підготовлена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах визначеній концептуальній основі фінансової звітності.

Аудиторська перевірка фінансової звітності здійснена за період з 01 січня 2011 року по 31 грудня 2011 року та станом на 31 грудня 2011 року.

Термін проведення аудиторської перевірки: з 19 грудня 2011 року до 27 грудня 2011 року і з 21 березня 2012 року по 04 квітня 2012 року.
Основні відомості про аудиторську фірму:

 • Найменування: товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Аналітичні системи».

 • Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №1211, виданого згідно рішення Аудиторської палати України від 26 січня 2001 р. № 98 (термін дії свідоцтва продовжено рішенням АПУ№222/3 від 30 листопада 2010 року до 30.11.2015 року);

 • Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів (реєстраційний №115 серія АБ 000100) виданого згідно рішення ДКЦПФР від 22.02.2007 р. №386 (термін дії – до 30.11.2015 року),

 • В аудиторській перевірці брала участь Красовська Марина Іванівна, сертифікат аудитора України №001319, виданого рішенням Аудиторської палати України №17 від 30 червня 1994 року (термін дії сертифікату продовжено рішенням АПУ від 24 квітня 2008 р. №189/2 до 30.06.2013 року);

 • телефон (044) 234-80-55; поштова адреса: 01004, м. Київ, вул. Льва Толстого, 6, оф. 509; електронна адреса:audit-1@ukr.net;


Основні відомості про товариство

Найменування товариства

Товариство з обмеженою відповідальністю “ДІЛО”

Код ЄДРПОУ

34938117

Місцезнаходження відповідно до Статуту

61066, м. Харків, Фрунзенський район, вул. Велозаводська, 1


Дата державної реєстрації

Дата реєстрації – 06 грудня 1996 року.

Організаційно-правова форма товариства

Товариство з обмеженою відповідальністю

Основні види діяльності

67.12.0 – біржові операції з фондовими цінностями

Наявність відокремлених підрозділів

відсутні

Середня кількість працівників

4

Ліцензії

Ліцензія (серія АВ №581013) видана ДКЦПФР на професійну діяльність на фондовому ринку – депозитарну діяльність (діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів). Рішення №162 від 17.02.2011 р. Строк дії – 28.02.2011р. – 28.02.2016р.


Відповідальність управлінського персоналу за фінансовий звіт

Управлінський персонал ТОВ «ДІЛО» несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності у відповідності до концептуальної основи фінансової звітності, а саме, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 р., із змінами і доповненнями, та Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит у відповідності до «Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг» (надалі – Міжнародні стандарти аудиту або МСА), зокрема МСА № 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності» та МСА № 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації», з урахуванням “Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку”, затверджених рішенням ДКЦПФР 19.12.2006 р. №1528. із змінами і доповненнями, внесеними рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №981 від 22.06.2010 р. Міжнародні стандарти аудиту вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
Висловлення думки

На нашу думку фінансова звітність ТОВ «ДІЛО» за 2011 рік станом на 31 грудня 2011 року відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан товариства станом на 31 грудня 2011 року, фінансові результати його діяльності, рух власного капіталу та рух грошових коштів за 2011 рік, у відповідності до застосованої концептуальної основи фінансової звітності, а саме:

 • Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку,

 • Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,

 • «Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій», затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. за № 291;

 • Інших законодавчих та нормативних актів, що регламентують ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.


Звіт щодо вимог “Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку”, затверджених рішенням ДКЦПФР 19.12.2006 р. №1528 із змінами і доповненнями, внесеними рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №981 від 22.06.2010 р.

 1. Основні засоби, нематеріальні активи, інші необоротні матеріальні активи та їх знос.

Станом на 31 грудня 2011 р. в товаристві обліковуються основні засоби за первісною вартістю на суму 290 тис. грн. Сума нарахованого зносу на 31 грудня 2011 року – 157 тис. грн. Незавершені капітальні інвестиції на 31 грудня 2011 року відсутні. Нематеріальні активи обліковуються на загальну суму 8 тис. грн. (сума накопиченої амортизації на 31 грудня 2011 р. – 8 тис. грн.) Ми отримали достатньо свідоцтв, які засвідчують правильність ведення бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів та їх зносу по наступних критеріях:

 • наявність власних та орендованих засобів, достовірність їх оцінки, відповідність критеріям визнання за П(С)БО №7 “Основні засоби”;

 • відповідність аналітичного та синтетичного обліку основних засобів;

 • правильність відображення в обліку та звітності надходжень, реалізації, ліквідації та іншого вибуття, інвентаризації, ремонту, модернізації та переоцінки основних засобів відповідно до П(С)БО №7 “Основні засоби”;

 • відповідність методу визначення зносу та облікової політики основних засобів П(С)БО №7 “Основні засоби”, незмінність облікової політики на протязі звітного періоду;

 • розкриття інформації у примітках до фінансових звітів про основні засоби;

 • склад нематеріальних активів, достовірність і повнота їх оцінки відповідно до П(С)БО №8 “Нематеріальні активи”;

 • розкриття інформації у примітках до фінансових звітів про основні засоби та нематеріальні активи.
 1. Дебіторська заборгованість

Станом на 31 грудня 2011 р. в балансі товариства враховується короткострокова дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги в загальній сумі 28 тис. грн.; інша поточна – 8 тис. грн. Ми отримали достатньо свідоцтв, які засвідчують правильність ведення бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості на протязі 2011 року за наступними критеріями:

 • визнання та оцінка реальної дебіторської заборгованості відповідно до П(С)БО №10 “Дебіторська заборгованість”;

розкриття інформації про дебіторську заборгованість.


 1. Фінансові інвестиції

Станом на 31 грудня 2011 року в балансі ТОВ «ДІЛО» обліковуються за собівартістю поточні фінансові інвестиції (акції) в сумі 1 тис. грн. і довгострокові фінансові інвестиції (частки в статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю) в сумі 37 тис. грн.

Ми отримали достатньо свідоцтв, які засвідчують правильність ведення бухгалтерського обліку фінансових інвестицій по наступних критеріях:

 • відповідність порядку визнання та первісної оцінки придбання і вибуття фінансових інвестицій П(С)БО №12 “Фінансові інвестиції”;

 • незмінність облікової політики фінансових інвестицій на протязі звітного періоду.
 1. Облік зобов’язань

Станом на 31 грудня 2011 р. в балансі товариства обчислюється поточні зобов’язання в сумі 67 тис. грн. в т.ч.:

 • за товари, роботи, послуги – 46 тис. грн.;

 • з бюджетом – 3 тис. грн.;

 • з внутрішніх розрахунків – 16 тис. грн.;

 • інші поточні зобов’язання – 2 тис. грн.

Ми отримали достатньо свідоцтв, які засвідчують правильність ведення бухгалтерського обліку зобов’язань за наступними критеріями:

 • визнання, облік та оцінка зобов’язань відповідно до П(С)БО №11 “Зобов’язання”;

 • правильність обліку довгострокових і поточних зобов’язань.
 1. Облік фінансових результатів

Згідно даних бухгалтерського обліку і Звіту про фінансові результати за 2011 рік товариство отримало виручку від надання послуг на фондовому ринку в сумі 305 тис. грн., ПДВ – 0 тис. грн. Результат від реалізації – 237 тис. грн. прибутку. Інші операційні доходи (оренда)– 95 тис. грн. Адміністративні витрати – 320 тис. грн. Прибуток від звичайної діяльності – 12 тис. грн. Інші фінансові доходи – 64 тис. грн. Податок на прибуток – 13 тис. грн. Фінансовий результат за 2011 рік – прибуток 63 тис. грн.

Ми отримали достатньо свідоцтв, які засвідчують правильність в цілому ведення бухгалтерського обліку фінансових результатів за наступними критеріями:

 • достовірність даних про виручку (валовий дохід) від реалізації продукції (робіт, послуг) згідно з П(С)БО №15 “Доходи”;

 • Правильність визначення фінансових результатів.
 1. Витрати виробництва та обігу

Згідно наданих до перевірки первинних документів і даних бухгалтерського обліку загальна сума витрат за 2011 рік становить 388 тис. грн., в тому числі:

 • матеріальні витрати – 10 тис. грн.;

 • витрати на оплату праці – 79 тис. грн.;

 • відрахування на соціальні заходи – 29 тис. грн.;

 • амортизація – 26 тис. грн.;

 • інші операційні витрати – 244 тис. грн.

Ми отримали достатньо свідоцтв, які засвідчують правильність ведення бухгалтерського обліку витрат виробництва та обігу до П(С)БО №16 “Витрати”.


 1. Стан бухгалтерського обліку та звітності.

Протягом 2011 року в товаристві застосовувалась журнально-ордерна система бухгалтерського обліку. Аудитором підтверджується, що бухгалтерський облік в товаристві в цілому вівся у відповідності до вимог Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” №996-ХІV від 16.07.1999 р., затверджених Міністерством фінансів України Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та “Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств та організацій”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291 та інших нормативних актів з питань організації обліку.

Здійснений аудит підтверджує, що облікова політика ТОВ «ДІЛО» протягом 2011 року регламентувалася спеціальним наказом. В ньому згідно П(С)БО та Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291 були чітко і повно визначені методологічні принципи та засади ведення бухгалтерського обліку основних засобів, нематеріальних активів, грошових коштів, доходів, витрат, дебіторської заборгованості, а також короткострокових і довгострокових зобов’язань та власного капіталу. Визначені в наказі про облікову політику методологічні принципи протягом 2011 року були весь час незмінними і повністю дотримувалися.

Фінансова звітність ТОВ «ДІЛО» складалась протягом 2011 року своєчасно та згідно вимог П(С)БО №1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.1999 р., та представлялась до відповідних контролюючих органів та користувачам інформації у відповідності до “Порядку представлення фінансової звітності”, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №419 від 28.02.2000 р. Дані фінансової звітності ТОВ «ДІЛО» в цілому відповідають даним облікових регістрів, окремі показники форм звітності погоджені.

 1. Фінансовий результат діяльності

Діяльність ТОВ «ДІЛО» протягом 2011 року була прибутковою. Фінансовий результат за 2011 рік становить 63 тис. грн. прибутку. Нерозподілений прибуток на 31.12.2011 року становить 40 тис. грн.


 1. Статутний капітал

Станом на 31 грудня 2011 року статутний капітал ТОВ «ДІЛО» згідно з статтею 8 Статуту, (зміни зареєстровані 03.02.2011 року), становить 100 000,00 (сто тисяч) гривень. Статутний капітал ТОВ “ДІЛО” станом на 04 лютого 2011 року сплачений учасником в сумі 100 000,00 гривень на 100% (47,3% - грошовими коштами, 12,7% - цінними паперами і 40,0% - майном).


 1. Станом на 31 грудня 2011 р. власний капітал ТОВ «ДІЛО» становить 155 тис. грн. та складається з статутного капіталу в розмірі 100 тис. грн. збільшеного на суму нерозподіленого прибутку в розмірі 40 тис. грн. і резервного капіталу в сумі 15 тис. грн.

 2. Станом на 31 грудня 2011 р. в ТОВ «ДІЛО» вартість чистих активів становить 155 тис. гривень, яка дорівнює сумі власного капіталу і складається з наступних елементів:

 • Статутний капітал – 100 тис. гривень;

 • Резервний капітал – 15 тис. гривень;

 • Нерозподілений прибуток - 15 тис. гривень.

Станом на 31 грудня 2011 року співставлення вартості чистих активів в ТОВ «ДІЛО» з сумою статутного капіталу відображає факт того, що вартість чистих активів (155 тис. грн.) більше статутного капіталу (100 тис. грн.), тому питання про зменшення розміру статутного капіталу або внесення додаткових вкладів учасників товариства у відповідності до норм ст. №144 Цивільного кодексу України не постає.
12. Дотримання ліцензійних умов Розмір статутного капіталу ТОВ «ДІЛО» становить 100 000,00 гривень, що відповідає вимогам п. 8 глави 5 розділу ІІІ “Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії”, затверджених рішенням ДКЦПФР №345 від 26.05.2006 (в редакції на 08.11.2011 року.)

Розмір власного капіталу ТОВ «ДІЛО» на 31.12.2011 року становить 155 тис. гривень, що відповідає вимогам, встановленим п.3 глави 2 “Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників цінних паперів”, затверджених рішенням №348 від 26.05.2006 року (в редакції від 08.11.2011 року).

Таким чином, аудитором підтверджується відповідність статутного і власного капіталу ТОВ «ДІЛО» ліцензійним умовам здійснення діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів. 1. Аналіз показників фінансового стану

Джерелами визначення показників фінансового стану є:

 • Баланс на 31 грудня 2011 р.;

 • Звіт про фінансові результати за 2011 рік.


п\п

показники

формула розрахунку показника фінансового стану

орієнтовне позитивне значення показника

Станом на

01 січня 2011 року

Станом на

31 грудня 2011 року

1

коефіцієнт абсолютної ліквідності

К1=(грошові кошти + грошові еквіваленти + короткострокові фінансові вкладення)/ короткострокові зобов’язання

0,25 - 0,5

0,67

0,21

2

коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)


К2= (грошові кошти + грошові еквіваленти + дебітори + запаси + витрати) / короткострокова заборгованість

1,0 – 2,0

12,39

0,75

3

коефіцієнт фінансової стійкості

К3 = власні кошти / вартість майна

0,25 – 0,5

0,88

0,70

4

коефіцієнт структури капіталу

К4 = (короткострокова і довгострокова кредиторська заборгованість) / власний капітал

0,5 –1,0

0,13

0,43

5

Коефіцієнт рентабельності активів

К5 = (чистий прибуток (збиток)\

Середньорічна вартість активів

--

0,09

0,13

 1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (К1).

Коефіцієнт показує частку короткострокової заборгованості, яку підприємство може погасити в найближчий час. Показник визначається відношенням суми залишків за статтями коштів та їх еквівалентів до суми залишків за непогашеними кредитами та поточної кредиторської заборгованості. Оптимальне значення цього коефіцієнту 0,25-0,5. Цей показник відображає, що станом на 31 грудня 2011 р. ТОВ «ДІЛО» за рахунок залишку грошових коштів і короткострокових фінансових інвестицій може погасити 21% заборгованості.

 1. Коефіцієнт загальної ліквідності (загальний коефіцієнт покриття К2).Коефіцієнт виражає платоспроможність підприємства не тільки за умов своєчасних розрахунків з дебіторами та реалізації готової продукції, але також при умовах продажу (якщо треба) інших матеріальних оборотних засобів. Значення коефіцієнту залежить від характеру галузі, тривалості виробничого циклу, структури запасів витрат, тому універсального оптимуму немає, хоч, якщо коефіцієнт перевищуватиме 2, то це – непоганий показник. Коефіцієнт загальної ліквідності дорівнює 0,75, тобто показує, що ТОВ «ДІЛО» за умови своєчасних розрахунків з дебіторами і інших оборотних активів може погасити свою заборгованість перед кредиторами на 75%.

 2. Коефіцієнт автономії (або фінансової незалежності – К3) визначається часткою власних джерел коштів в загальному підсумку балансу. Економічно він відображає стійкість фінансового стану підприємства, його незалежність від запозичених коштів. Повна фінансова стійкість може бути досягнута при значенні коефіцієнту рівному 0,5. Це означає, що всі зобов’язання підприємства можуть бути покриті його власними засобами і подальше збільшення коефіцієнта недоцільно. Для ТОВ «ДІЛО» вказаний показник 0,70 вище оптимального значення і це означає, що діяльність товариства не залежить від залучених коштів.

 3. Коефіцієнт структури капіталу (К4).Коефіцієнт структури капіталу дорівнює відношенню величини зобов’язань підприємства (підсумок балансу без розділу “Власний капітал”) до величини його власних коштів (розділ Балансу “Власний капітал”). По суті цей коефіцієнт є варіантом коефіцієнта автономії. Відповідно і економічний сенс еквівалентний, з тією різницею, що бажаними значеннями цього коефіцієнту є значення, що не перевищують 1. Еквівалентність коефіцієнтів пояснюється тим, що вони відображають структуру пасиву балансу - частку власних та запозичених коштів. Розрахований коефіцієнт відображає незалежність господарської діяльності ТОВ «ДІЛО» від залучених коштів.

 4. Коефіцієнт рентабельності активів (К5).Коефіцієнт рентабельності активів відображає факт того, що за наслідками діяльності ТОВ «ДІЛО» за 2011 рік було отримано 0,13 гривень прибутку на кожну гривню активів

Директор

АФ “Аналітичні системи” Красовська М.І.

(сертифікат аудитора №001319)

04 квітня 2012 року

Адреса : 01004, м. Київ, вул. Льва Толстого, б. 6, оф. 509

Тел. (044) 234-80-55, 234-86-55


7676.doc стр. из 8


Схожі:

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора) про результати перевірки річної фінансової звітності та річних звітних даних Кредитної...
Аудиторський висновок (АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ)
Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Пріоритет Фінанс»
Аудиторський висновок
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПО НАДАННЮ АУДИТОРСЬКИХ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
Аудиторський висновок
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПО НАДАННЮ АУДИТОРСЬКИХ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЄВРОПЕЙСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ»
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Нью Ессет»
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “БРЕНТА КАПІТАЛ” станом на 31 грудня 2014р
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКІ ЗБАЛАНСОВАНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
Аудиторський висновок за наслідками проведення аудиту річної фінансової...
Аудиторський висновок за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика «Товариство...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКІ ПРОЕКТНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка