АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)


НазваАУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Дата18.05.2013
Розмір81.1 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
===================================================== ТОВ “АУДИТОРСЬКА ФІРМА “САТУРН”

69035, м. Запоріжжя, вул. Миру, 20/1, 213-08-81.

Р/р 26002202325001 в ПАТ КБ "Приватбанк", м.Запоріжжя

МФО 313399, код ЄДРПОУ 22163398.

=====================================================

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)


щодо фінансової звітності

ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ТОВ «СК-БУДІНВЕСТ», САФРОНОВ Д.С.

«ЛОМБАРД ДОВІРА»


Директору ПТ «ТОВ «СК-Будінвест», Сафронов Д.С. «Ломбард Довіра»

Незалежним аудитором ТОВ “Аудиторська фірма “Сатурн” проведена аудиторська перевірка фінансової звітності Повного товариства «ТОВ «СК-Будінвест», Сафронов Д.С. «Ломбард Довіра» , що включають баланс станом на 31 грудня 2012р., звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів та звіт про власний капітал за рік, що минув на зазначену дату, та інші пояснювальні примітки.

Основні відомості про аудитора


Найменування, код ЄДРПОУ

Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Сатурн”, 22163398


Номер, серія, дата видачі та термін дії свідоцтва про внесення до державного реєстру аудиторських фірм та аудиторів

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги за № 0745 від 26.01.2001р.

Термін дії до 30.11.2015 р.

Номер, серія, дата видачі та термін дії сертифіката аудитора

Аудитор Камінський Володимир Олександрович

Сертифікат аудитора серія А № 000238, виданий Аудиторською палатою України 17.02.1994р.

Термін дії до 17.02.2018р.

Номер, серія, дата видачі та термін дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити перевірки фінансових установ

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, видане Держфінпослуг

Серія А № 000671 від 12.08.2004р.

Термін дії до 17.02.2018р.

Телефон, поштова та електронна адреса

69035, м.Запоріжжя, вул.Миру, 20, кв.1,

тел.(061) 213-08-81, aud.saturn@mail.ru


Основні відомості про ломбардПовна назва

Повне товариство «СК-Будінвест», Сафронов Д.С. «Ломбард Довіра»

Код за ЄДРПОУ

38069633

Місцезнаходження

69005, Запорізька область, м.Запоріжжя, бульвар Центральний, 20

Дата державної реєстрації

Зареєстровано Виконавчим комітетом Запорізької міської ради 17.02.2012р. за № 11031020000031274. Засновницький договір у новій редакції зареєстровано 24.12.2012р. за № 11031050003031274.

Основні види діяльності відповідно до установчих документів

- надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів;

- надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів;

- оцінка заставленого майна відповідно до чинного законодавства та/або умов договору;

- надання посередницьких послуг зі страхування предмета застави на підставі агентського договору зі страховою компанією;

- реалізація заставленного майна відповідно до чинного законодавства та/або умов договору.Чисельність працівників на звітну дату

1

Номери, серії, дати видачі, термін дії ліцензій та/або дозволу на здійснення діяльності

Ліцензії не отримувались

Кількість відокремлених підрозділів

Станом на 31.12.12р. ломбард відокремлених підрозділів не маєАудиторська перевірка проводилась згідно з договором № 13/21 від 01.04.2013р. за період з 01.01.2012р. по 31.12.2012р.

Дата початку аудиту – 01.04.2013р.

Дата закінчення проведення аудиту – 22.04.2013р.

Аудитором проведена перевірка достовірності, повноти та відповідності чинному законодавству річної фінансової звітності за 2012 рік, що складається з:

 • балансу на 31.12.2012р. ,

 • звіту про фінансові результати за 2012р. ,

 • звіту про рух грошових коштів за 2012р. ,

 • звіту про власний капітал за 2012р.,

 • приміток до річної фінансової звітності за 2012р.

Під час аудиту було перевірено: установчі документи; протоколи загальних зборів учасників; оборотно-сальдові відомості по рахунках бухгалтерського обліку за період з 01.01.12 р. по 31.12.12 р.; накази; первинні документи по розрахунках; виписки банку; касова книга, прибуткові та видаткові касові ордери.
Управлінський персонал ломбарду несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих фінансових звітів у відповідності до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальністю аудитора є надання висновку щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиторської перевірки.

Аудитор провів аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірності фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.

Аудитор провів аудиторську перевірку згідно з вимогами чинного законодавства України , МСА 700 “Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності”, МСА 3000 “Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядом історичної фінансової інформації”. До інформації, що перевірялась, було застосовано такі процедури аудиту: вибіркову перевірку, спостереження, запит і підтвердження, обчислення і аналітичні процедури за період з 01.01.2012р. по 31.12.2012р.

Перевірка проводилась відповідно з:

 • Законами України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, “Про аудиторську діяльність”, “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.

 • Методичними рекомендаціями щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду та звітності фінансової компанії за рік, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 29.12.2005 р. № 5224 (із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 6337 від 19.10.2006р.).

 • Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

 • Планом рахунків бухгалтерського обліку України.

 • Міжнародними стандартами контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг.

 • іншими законодавчими й нормативними документами.Концептуальна основа фінансової звітності ПТ «СК-Будінвест», Сафронов Д.С. «Ломбард Довіра» визначається відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, плану рахунків, а також інших нормативних та законодавчих документів.

Метою складання фінансової звітності є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів ломбарду.

Річна фінансова звітність Повного товариства «СК-Будінвест», Сафронов Д.С. «Ломбард Довіра» включає:

 • баланс на 31.12.2012р. (форма № 1),

 • звіт про фінансові результати за 2012р. (форма № 2),

 • звіт про рух грошових коштів за 2012р. (форма № 3),

 • звіт про власний капітал за 2012р.(форма № 4),

 • примітки до річної фінансової звітності за 2012р. (форма № 5)

та складена згідно П(С)БО № 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, П(С)БО № 2 “Баланс”, П(С)БО № 3 “Звіт про фінансові результати”, П(С)БО № 4 “Звіт про рух грошових коштів”, П(С)БО № 5 “Звіт про власний капітал”.

Співставлення показників форм річної фінансової звітності ПТ «СК-Будінвест», Сафронов Д.С. «Ломбард Довіра» здійснює у відповідності з Методичними рекомендаціями з перевірки порівнянності показників фінансової звітності, затвердженими наказом МФУ від 22.12.08г. за № 1524 (зі змінами і доповненнями).

Річна звітність надана до Нацкомфінпослуг включає:

 • Загальну інформацію про ломбард (додаток 1) за 2012 рік;

 • Звіт про склад активів та пасивів ломбарду (додаток 2) за 2012 рік;

 • Звіт про діяльність ломбарду (додаток 3) за 2012 рік.


Вважаємо, що нами отримані достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки відносно фінансової звітності ПТ «СК-Будінвест», Сафронов Д.С. «Ломбард Довіра» .

Висновок:

На нашу думку, фінансові звіти достовірно, в усіх суттєвих аспектах відображають фінансовий стан Повного товариства «СК-Будінвест», Сафронов Д.С. «Ломбард Довіра» станом на 31 грудня 2012р., а також його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні, відповідають встановленим вимогам чинного законодавства України та прийнятої облікової політики.
ПТ «СК-Будінвест», Сафронов Д.С. «Ломбард Довіра» зареєстровано 17.02.2012р. Розмір статутного капіталу, згідно установчих документів, становив 200,0 тис.грн. 24.12.2012р. до Засновницького договору внесено зміни, відповідно з якими розмір статутного капіталу збільшився до 300,0 тис.грн.

Протягом 2012 року засновниками внесено до статутного капіталу 200,0 тис.грн. Станом на 31.12.2012р. розмір неоплаченого капіталу становить 100,0 тис.грн.

Фінансово-господарської діяльності протягом звітного року товариство не вело.

Розмір власного капіталу станом на 31.12.2012 р. складає 200,0 тис.грн., що відповідає вимогам до ломбарду (п.2.1.11 Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг №3981від 26.04.2005р. (зі змінами і доповненнями)).

Запроваджена форма бухгалтерського обліку ломбарду адекватна особливостям та масштабам його діяльності та організаційної структури.

Прийнята облікова політика та організація бухгалтерського обліку відповідає вимогам законодавства України про бухгалтерський облік та фінансову звітність.

Директор

ТОВ “Аудиторська фірма “Сатурн” Камінський В.О.
22 квітня 2013 року 69035,м.Запоріжжя,

вул.Миру, 20/1.
Схожі:

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора) про результати перевірки річної фінансової звітності та річних звітних даних Кредитної...
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика
ОДЕРЖУВАЧ: Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) призначається для акціонерів та керівництва Страхової компанії, річні...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (Звіт незалежного аудитора)
ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «НІКА» станом на 31. 12. 2012 р
АудиторськИЙ висновОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
АудиторськИЙ висновОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
АудиторськИЙ висновОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
АудиторськИЙ висновОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
Аудиторський висновок (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Україна, м. Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, 15-А. Тел./ факс: (044) 253-24-64, 254-06-47, E-mail
Аудиторський висновок( звіт незалежного аудитора)
Товариства з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Депозит Гарант" станом на 31. 12. 2011 року
Приватна аудит о рська фірма
Аудиторський висновок ( Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка