Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності та про фінансовий стан Товариства з обмеженою відповідальністю


Скачати 322.33 Kb.
НазваАудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності та про фінансовий стан Товариства з обмеженою відповідальністю
Сторінка1/4
Дата09.05.2013
Розмір322.33 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
  1   2   3   4аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора)

щодо фінансової звітності та про фінансовий стан

Товариства з обмеженою відповідальністю

«Компанія з управління активами «ІФК»

станом на 31 грудня 2012 року
Користувачам фінансової звітності

Товариства з обмеженою відповідальністю

«Компанія з управління активами «ІФК»

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
м. Київ 26 лютого 2013 року
Згідно з Додатком №14 до Договору № 176 від 07 листопада 2005 року ТОВ «Аудиторська фірма «Імона – Аудит» (надалі – Аудитор), яка внесена в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності згідно Свідоцтва № 0791, виданого рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 року № 98, подовжено рішенням Аудиторської палати України від 30.11.2010 року, № 222/3 до 30.11.2015 року та свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний номер Свідоцтва: 33 від 19.02.2013 року (Серія та номер Свідоцтва П 000033); свідоцтво дійсне до 30.11.2015 року, провела незалежну аудиторську перевірку первинних та установчих документів, бухгалтерського обліку та фінансових звітів у складі: Балансу станом на 31.12.2012 року, Звіту про фінансові результати за 2012 рік, Звіту про рух грошових коштів за 2012 рік, Звіту про власний капітал за 2012 рік та Приміток до річної фінансової звітності за 2012 рік (надалі – фінансові звіти) Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ІФК» (надалі - Товариство) на предмет повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству, встановленим нормативам.
Основні відомості про Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ІФК» наведені в Таблиці 1.

Таблиця 1

п/п

Показник

Значення

1

Повне найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ІФК»

2

Код за ЄДРПОУ

33743672

3

Серія та № Свідоцтва про державну реєстрацію; місце проведення державної реєстрації; дата проведення державної реєстрації; номер запису в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Серія А01 № 265488;

Місце проведення державної реєстрації: Печерська районна у м. Києві державна адміністрація;

Підстава (підстави) заміна свідоцтва про державну реєстрацію : зміна місцезнаходження юридичної особи; дата заміни свідоцтва 10.11.2008 р.

Номер запису в ЄДР про заміну свідоцтва про державну реєстрацію 1 070 107 0003 012848;

Дата проведення державної реєстрації 27.09.2005 року

4

Місцезнаходження

01001, м. Київ, вул. Михайлівська, будинок 18 В

5

Основні види діяльності за КВЕД-2010

66.30 Управління фондами;

64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб’єкти;

64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

6

Ліцензія

Серія АГ № 399353, видана Товариству з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ІФК» Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами).

Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 20.10.2010 року № 1317; строк дії ліцензії: 02.11.2010 року – 02.11.2015 року;

Дата видачі ліцензії 02.11.2010 року

7

Керівник

Захарчук Руслан Миколайович


Назва Товариства, його організаційно-правова форма господарювання та види діяльності відповідають Статуту та відображені в Статуті достовірно.
Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення Товариства.

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог чинного законодавства. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиторської перевірки.

Аудитором проведена аудиторська перевірка у відповідності до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» № 3125-XII від 22.04.1993 р. (в редакції Закону № 140-V від 14.09.2006 р.) та Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, які прийняті в якості Національних стандартів аудиту в Україні. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Перевірка проводилася у відповідності з вимогами Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV від 23.02.2006 р., Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди» № 2299 – III від 15.03.2001 р. (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» № 448/96-ВР від 30.10.1996 р. (зі змінами та доповненнями) інших законодавчих актів України та нормативних документів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінансовій звітності на підставі судження аудитора, яке ґрунтується на оцінці ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом та загального представлення фінансової звітності обліковим принципам, що є загальноприйнятими в Україні.

Аудитор вважає, що в процесі проведення аудиторської перевірки отримано достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення думки щодо фінансової звітності Товариства.

Висновки аудитора ґрунтуються на документах та інформації, наданих Товариством в процесі виконання роботи. Аудитори не виключають наявності документів та інформації, які не були їм надані, і які б могли вплинути на формування думки. За повноту та достовірність наданої для аудиторської перевірки інформації несуть відповідальність посадові особи Товариства, які надали таку інформацію.

Аудиторський висновок складений згідно з вимогами чинного законодавства, Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, зокрема Міжнародного стандарту аудиту 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», Міжнародного стандарту аудиту 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора» та інших стандартів, що стосуються підготовки аудиторського висновку та у відповідності до рішень Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Період проведення перевірки: з 12 лютого 2013 року по 26 лютого 2013 року.

Аудитори не спостерігали за інвентаризацією активів та зобов’язань Товариства станом на 31.12.2012 року, однак за допомогою відповідних аудиторських процедур отримали можливість підтвердити суму активів та зобов’язань, відображених в фінансових звітах Товариства станом на 31.12.2012 року, в межах рівня суттєвості, визначеного відповідно до листа Міністерства фінансів України від 29.07.2003 р. № 04230-04108.

На думку аудитора, фінансові звіти Товариства за 2012 рік складені на підставі облікових регістрів, дані в яких відображені на підставі первинних документів.

Фінансова звітність Товариства складена відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87 (зі змінами і доповненнями), Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87 (зі змінами і доповненнями), Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87 (зі змінами і доповненнями), Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87 (зі змінами і доповненнями), Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87 (зі змінами і доповненнями), Наказу Міністерства фінансів України від 29.11.2000 року № 302 «Про Примітки до річної фінансової звітності» (зі змінами і доповненнями), та відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2012 року, його фінансові результати за 2012 рік у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

На думку аудитора, до модифікації аудиторської думки призвів вплив коригувань, що могли б бути потрібними, якщо б ми були в змозі бути присутні при інвентаризації активів та зобов’язань, фінансові звіти Товариства відображають справедливо і достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2012 року, його фінансові результати у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

На думку аудитора, до модифікації аудиторської думки призвів вплив коригувань, що могли б бути потрібними, якщо б ми були в змозі бути присутні при інвентаризації активів та зобов’язань, фінансова звітність надає правдиву та неупереджену інформацію про фінансовий стан Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ІФК», справедливо та достовірно відображає результати діяльності та рух власного капіталу Товариства за 2012 рік згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та відповідає вимогам чинного законодавства, нормативним актам, аналітичному обліку та первинним документам Товариства

Ведення бухгалтерського обліку відповідає Національним стандартам бухгалтерського обліку, забезпечує регулярний збір і належну обробку інформації, необхідної для складання фінансової звітності.

Аудитори зазначають про відповідність розміру статутного капіталу Товариства статутним документам.

На думку аудиторів, формування та сплата статутного капіталу Товариства в усіх суттєвих аспектах відповідає вимогам чинного законодавства.

Частка держави в статутному капіталі Товариства відсутня.

Розмір статутного капіталу Товариства станом на 31 грудня 2012 року відповідає вимогам чинного законодавства та встановленим нормативам.

Вартість чистих активів менша від розміру статутного капіталу Товариства станом на 31.12.2012 року, що не відповідає вимогам чинного законодавства.
Не вносячи до нашого висновку застережень, в наступних пояснювальних параграфах, ми звертаємо увагу на додаткову інформацію, яка подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, при реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів згідно Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV від 23.02.2006 р. та рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Додаткова інформація

про проведення аудиторської перевірки фінансової звітності

Товариства з обмеженою відповідальністю

«Компанія з управління активами «ІФК»

станом на 31 грудня 2012 року
Стан бухгалтерського обліку Товариства
Товариство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов’язаного їх відображення.

Облік повністю автоматизований.

Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку у відповідних журналах-ордерах та аналітичних відомостях. Під час перевірки змісту наданих бухгалтерських звітних форм, аудиторами встановлено, що показники в них взаємопов’язані і тотожні між собою, в цілому відповідають даним реєстрів бухгалтерського обліку, у фінансовій звітності Товариства відображені усі показники, які мають суттєвий вплив на звітність.

Під час перевірки були розглянуті бухгалтерські принципи оцінки окремих статей балансу, використані керівництвом Товариства, та зроблено оцінку відповідності застосованих принципів нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні., чинним протягом періоду перевірки.

При перевірці було встановлено, що фінансова звітність Товариства за 2012 рік складена на підставі облікових регістрів, дані в яких відображені на підставі первинних документів.

Фінансова звітність Товариства складена відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87 (зі змінами і доповненнями), Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87 (зі змінами і доповненнями), Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87 (зі змінами і доповненнями), Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87 (зі змінами і доповненнями), Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87 (зі змінами і доповненнями), Наказу Міністерства фінансів України від 29.11.2000 року № 302 «Про Примітки до річної фінансової звітності» (зі змінами і доповненнями).

На основі проведених аудиторами тестів встановлено, що бухгалтерський облік в цілому ведеться на Товаристві у відповідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 - XIV (зі змінами і доповненнями) (далі – Закон № 996), затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших законодавчих та нормативно – правових документів з питань організації бухгалтерського обліку та звітності.
Нематеріальні активи
У результаті проведеної перевірки аудиторами встановлено, що станом на 31.12.2012 року на балансі Товариства обліковуються нематеріальні активи первісною вартістю 2 тис. грн. Знос нематеріальних активів станом на 31.12.2012 року складав 2 тис. грн., що відповідає даним первинних документів та облікових регістрів.

Амортизація нематеріальних активів проводиться із застосуванням прямолінійного методу.

На думку аудиторів, облік нематеріальних активів у всіх суттєвих аспектах відповідає вимогам Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. № 242 (зі змінами і доповненнями) (далі – П(С)БО 8).

Інформація щодо нематеріальних активів розкрита Товариством в Примітках до річної фінансової звітності.

Основні засоби
За даними фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2012 року на балансі обліковуються основні засоби первісною вартістю 78 тис. грн., що відповідає даним первинних документів та облікових регістрів.

Нарахування амортизації на основні засоби здійснюється прямолінійним методом, виходячи із строку корисного використання, починаючи із місяця, наступного за місяцем придбання. Сума нарахованого зносу основних засобів станом на 31.12.2012 року склала 64 тис. грн.

Аудитори зазначають про незмінність визначеного методу протягом звітного періоду.

На думку аудиторів, дані фінансової звітності Товариства стосовно основних засобів в цілому відповідають даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку Товариства та первинним документам, наданим на розгляд аудиторам; склад основних засобів, достовірність і повнота їх оцінки в цілому відповідають вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 (із змінами і доповненнями) (далі – П(С)БО 7).

Інформація щодо основних засобів розкрита Товариством в Примітках до річної фінансової звітності.

Капітальні інвестиції
За даними фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2012 року на балансі не обліковуються капітальні інвестиції, що відповідає первинним документам та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.
Облік запасів
За даними фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2012 року на балансі не обліковуються виробничі запаси, що відповідає даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.

Однак, на протязі 2012 року рух запасів відбувався.

Придбані (отримані) запаси зараховуються на баланс Товариства за первісною вартістю. Первісна вартість запасів визначається згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 року № 246 (зі змінами і доповненнями) (далі - П(С)БО 9).

На думку аудиторів, запаси Товариства класифіковані і обліковуються відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 (зі змінами і доповненнями) (далі – Інструкція № 291).

Облік запасів Товариство здійснює в цілому у відповідності із вимогами П(С)БО 9.
Дебіторська заборгованість
Станом на 31.12.2012 року на балансі Товариства не обліковується довгострокова дебіторська заборгованість.

Дебіторська заборгованість Товариства за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2012 року становить 5 680 тис. грн., що відповідає даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги відображена в балансі Товариства за первісною вартістю.

Резерв сумнівних боргів Товариством не нараховувався.

Сума дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2012 року відсутня.

Інша поточна дебіторська заборгованість Товариства станом на 31.12.2012 року складає 51 тис. грн., що відповідає даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.

На думку аудиторів бухгалтерський облік поточної дебіторської заборгованості здійснюється Товариством в усіх суттєвих аспектах відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999 р. № 237 (зі змінами і доповненнями).

Інформація щодо дебіторської заборгованості розкрита Товариством в Примітках до річної фінансової звітності.

Грошові кошти
Залишок грошових коштів Товариства станом на 31.12.2012 року склав 3 тис. грн., що відповідає банківським випискам та даним, відображеним в фінансовій звітності Товариства.

Фінансові інвестиції
За наслідками проведеного аудиту на підставі даних первинних документів, регістрів аналітичного та синтетичного обліку встановлено, що станом на 31.12.2012 року на балансі Товариства обліковуються довгострокові фінансові інвестиції (інші фінансові інвестиції) в сумі 1 763 тис. грн.

За наслідками проведеного аудиту на підставі даних первинних документів, регістрів аналітичного та синтетичного обліку встановлено, що станом на 31.12.2012 року на балансі Товариства не обліковуються поточні фінансові інвестиції.

На думку аудиторів облік фінансових інвестицій ведеться Товариством в цілому у відповідності з вимогами Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 26 квітня 2000 р. № 91 (зі змінами і доповненнями).

Інформація щодо фінансових інвестицій розкрита Товариством в Примітках до річної фінансової звітності.
Визнання, облік та оцінка зобов’язань Товариства
Аудиторами досліджено, що визнання, облік та оцінка зобов‘язань Товариства в цілому відповідають вимогам Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. № 20 (із змінами і доповненнями).

Довгострокові кредити банків та інші довгострокові зобов’язання на балансі Товариства станом на 31.12.2012 року не обліковуються.

Станом на 31.12.2012 року на бухгалтерських рахунках Товариства обліковується кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги в сумі 146 тис. грн.

Станом на 31.12.2012 року на бухгалтерських рахунках Товариства обліковується поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом в сумі 1 тис. грн., з оплати праці в сумі 5 тис. грн., зі страхування в сумі 3 тис. грн., що відповідає даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.

Інші поточні зобов’язання станом на 31.12.2012 року на балансі Товариства обліковуються в сумі 3 тис. грн., що відповідає даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.

Простроченої кредиторської заборгованості на балансі Товариства станом на 31.12.2012 року не обліковується.
Забезпечення витрат і платежів
При проведенні перевірки було встановлено, що резерв коштів на оплату відпусток Товариства станом на 31.12.2012 року не створювався .
Власний капітал
За даними Балансу власний капітал Товариства станом на 31 грудня 2012 року складає суму 7 353 тис. грн.

Він складається із статутного капіталу в розмірі 7 500 тис. грн., та суми непокритого збитку в розмірі 147 тис. грн.

Додатково вкладеного капіталу, іншого додаткового капіталу, неоплаченого капіталу та резервного капіталу станом на 31 грудня 2012 року Товариство не має.

На думку аудитора, розмір та структура власного капіталу відображені у фінансовій звітності Товариства станом на 31.12.2012 року достовірно.

Розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу Товариства протягом 2012 року наведено Товариством в Звіті про власний капітал відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87 (зі змінами і доповненнями).
Статутний капітал

  1   2   3   4

Схожі:

Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ» (надалі – Товариство) у складі
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Українське інвестиційне товариство» (надалі Товариство)...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Згідно з Договором № ?? від ??? 2012 року Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Імона – Аудит» (надалі – Аудитор)...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Звіту про власний капітал за 2011 рік (надалі – фінансові звіти) Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Звіту про рух грошових коштів за 2012 рік, Звіту про власний капітал за 2012 рік та Приміток до річної фінансової звітності за 2012...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо РІЧНОЇ фінансової...
Основні відомості про Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ» наведено в Таблиці...
Приватна аудит о рська фірма
Аудиторський висновок ( Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Свідоцтва: 33 від 19. 02. 2013 року (Серія та номер Свідоцтва П 000033); свідоцтво дійсне до 30. 11. 2015 року, проведено незалежну...
Щодо попередньої фінансовОЇ звітНОСТІ
П 000132 від 02. 07. 2013р., строк дії Свідоцтва до 04. 11. 2015р., підготовлений Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора)...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка