Щодо попередньої фінансовОЇ звітНОСТІ


Скачати 193.19 Kb.
НазваЩодо попередньої фінансовОЇ звітНОСТІ
Дата22.02.2016
Розмір193.19 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи


АУДИТОРСЬКИЙ висновок

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо попередньої фінансовОЇ звітНОСТІ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

АВТОМОБІЛЬНА ФОНДОВА КОМПАНІЯ”

станом на 31 грудня 2013р.

Управлінському персоналу ТОВ «АВТОМОБІЛЬНА ФОНДОВА КОМПАНІЯ»

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Вступний параграф

Аудитором Плетньовою Тетяною Михайлівною (сертифікат аудитора серії А № 000624, виданий рішенням Аудиторської палати України №41 від 25.01.1996р. та подовжений рішеннями АПУ №84 від 26.11.1999р.р., № 139 від 30.09.2004р., № 207/2 від 29.10.2009р. до 25.01.2015р. Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторської фiрми "Спiка-Аудит", що здiйснює аудиторську дiяльнiсть на пiдставi Свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №0861, виданого рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001р. №98 та подовженого рішенням Аудиторської палати України від 04.11.2010р. № 221/3 до 04.11.2015р., Рішенням АПУ від 04.11.2010р. № 221/3 включена до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов’язкового аудиту, на підставі рішення Аудиторської палати України від 28.02.2013р. №265/3 внесена до реєстру аудиторських фірм , які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм , які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів № П 000132 від 02.07.2013р., строк дії Свідоцтва до 04.11.2015р., підготовлений Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо попередньої фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ АВТОМОБІЛЬНА ФОНДОВА КОМПАНІЯ”

станом на 31 грудня 2013р.

Основні відомості про Товариство


1.

Найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ АВТОМОБІЛЬНА ФОНДОВА КОМПАНІЯ”


2.

Код ЄДРПОУ

32548608

3.

Дата і номер запису про державну реєстрацію

03.06.2003р.,15.12.2004р. №1 471 120 0000 000341

4.

Виписка з ЄДР юридичнихосіб та фізичних осіб - підприємців

Серія ААБ № 752802

5.

Юридична адреса підприємства

62414, Харківська обл.., Харківський район, село Липці, вул. Пушкінська, б. 1- А

6

Основні види діяльності (КВЕД)

66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах

64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.

66.30 Управління фондами

66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення


7.

Наявність ліцензій на здійснення професійної діяльності, виданих НКЦПФР


Ліцензія Серія АГ № 580012- діяльність з торгівлі цінними паперами. Дилерська діяльність. Рішення ДКЦПФР від 25.07.20011р. №697. Строк дії з 28.07.2011р. по 28.07.2016р.


Опис аудиторської перевірки та важливих аспектів облікової політики

Ми провели аудит попередньої фінансової звітності ТОВ „ АВТОМОБІЛЬНА ФОНДОВАКОМПАНІЯ”, яка включає:

● Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2013р.;

● Звiт про фiнансовi результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013р. без порівняльної інформації;

● Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2013р. без порівняльної інформації;

● Звіт про власний капітал за 2013р.;

● Примітки до річної фінансової звітності за 2013р., які складаються із стислого викладу суттєвих принципів облікової політики та інших приміток, з включенням інформації, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ (надалі разом – попередня фінансова звітність»).

Попередня фінансова звітність ТОВ „ АВТОМОБІЛЬНА ФОНДОВА КОМПАНІЯ” за 2013р. підготовлена в рамках переходу до Міжнародних стандартів фінансової звітності відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” №996-ХІV від 16.07.99р. зі змінами та доповненнями. Згідно Наказу директора № 1 від 02.01.2013р. датою переходу на складання фінансової звітності за МСФЗ визначено 1 січня 2013 р. Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 01.01.2013р. вважається вхідним відповідно до МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ».

Попередня фінансова звітність складена управлінським персоналом із використанням описаної у примітках концептуальної основи спеціального призначення, яка ґрунтується на застосуванні вимог МСФЗ із обмеженнями, як того вимагає МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ». Попередня фінансова звітність за 2013 р. не має порівняльної інформації за 2012 рік.

Попередня фінансова звітність підприємства складена методом трансформації, який передбачає аналіз кожної статті фінансової звітності на предмет відповідності її оцінки, признання та класифікації діючим МСФЗ станом на 31.12.2013 р.

Облікова політика ТОВ „ АВТОМОБІЛЬНА ФОНДОВА КОМПАНІЯ” розкриває основи, стандарти, правила та процедури обліку, які воно використовує при складанні фінансової звітності відповідно до МСФЗ, встановлює принципи визнання та оцінки об’єктів обліку. Основними якісними характеристиками фінансової звітності є зрозумілість, доречність, суттєвість, надійність, своєчасність, правдиве відображення, превалювання сутності над формою, нейтральність, повнота, порівнянність.

Використання основних якісних характеристик дозволяє забезпечити достовірне та об’єктивне складання фінансової звітності щодо фінансового стану, результатів діяльності та змін у фінансовому стані підприємства. Фінансова звітність підготовлена з використанням припущення про продовження діяльності підприємства в осяжному майбутньому.

В ході аудиторської перевірки аудитори керувалися Законом України “Про аудиторську діяльність” № 3125-XII від 22.04.93р. (в редакції Закону від 14.09.2006р № 140-V), Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” №996-ХІV від 16.07.99р. зі змінами та доповненнями, законодавством України в сфері господарчої діяльності та діючими в Україні Міжнародними стандартами фінансової звітності та Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, а також Міжнародними стандартами контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг.

Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) складено згідно з Положенням щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 19.12.2006р. №1528.

Аудит фінансової звітності станом на 31.12.2013р. проведено за період з 01.01.2013р. по 31.12.2013р. Аудит розпочато 25.03.2014р. та закінчено 21.04.2014р.

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал ТОВ „ АВТОМОБІЛЬНА ФОНДОВА КОМПАНІЯ” несе вiдповiдальнiсть за складання попередньої фінансової звітності відповідно з вищезазначеною концептуальною основою спеціального призначення, описаною в примітках. Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. Відповідальність за достовірність всієї наданої інформації несе керівництво ТОВ „ АВТОМОБІЛЬНА ФОНДОВА КОМПАНІЯ”.

Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудиторів є складання Аудиторського висновку (Звіту незалежного аудитора) з метою висловлення думки щодо попередньої фінансової звітності ТОВ „АВТОМОБІЛЬНА ФОНДОВА КОМПАНІЯ” на основі результатів проведеного нами аудиту. Аудит попередньої фінансової звітності ТОВ „АВТОМОБІЛЬНА ФОНДОВА КОМПАНІЯ” був запланований і проведений відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг з урахуванням вимог Закону України «Про господарські товариства» від 19.19.1991р. № 1576, Закону України «Про аудиторську діяльність» від 22 04.1993р. №3125 –Х11 (в редакції Закону України «Про аудиторську діяльність» від 14.09.2006р.№ 140- V) та інших законодавчих актів України. Ці стан­дарти ви­магають від аудиторів отримання достатнього рівня впевненості у тому що попередня фінансова звітність ТОВ „АВТОМОБІЛЬНА ФОНДОВА КОМПАНІЯ” не містить суттєвих помилок і перекручень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у попередній фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень попередньої фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглянув заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання суб’єктом господарювання попередньої фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Під час аудиту зроблено дослідження шляхом проведення вибіркової перевірки на відповідність даних первинних документів даним синтетичного та аналітичного обліку,а також тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у попередній фінансовій звітності суб’єкта господарювання. Аудит включав також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, прийнятих управлінським персоналом, а також оцінку загального подання попередньої фінансової звітності.

Вибір процедур залежить від судження аудиторів. Аудитори не засвідчують попередню фінансову звітність ТОВ „АВТОМОБІЛЬНА ФОНДОВА КОМПАНІЯ” і не гарантують, що попередня фінансова звітність Товариства є абсолютно правильною.

Аудитори вважають, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення професійного судження стосовно попередньої фінансової звітності ТОВ „АВТОМОБІЛЬНА ФОНДОВА КОМПАНІЯ” за 2013р.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
Згідно з МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ» може виникнути ймовірність внесення коригувань у вхідні залишки балансу на 01.01.2013 р. та попередню фінансову звітність за 2013 рік під час складання балансу першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2014 р.

Управлінським персоналом не були прийняті допущення щодо стандартів та інтерпретацій, які як очікується, наберуть чинності і облікових політик, які як очікується будуть прийняті на дату підготовки управлінським персоналом першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ за станом на 31.12.2014р.

Аудитори не спостерігали за інвентаризацією наявних активів та зобов’язань, тому що не залучалися підприємством до проведення цієї процедури.

Згідно з інформацією, наданою нам управлінським персоналом, за весь період існування Товариством не нараховувався резервний капітал, в той час, як п. 6.4. Статуту ТОВ „ АВТОМОБІЛЬНА ФОНДОВА КОМПАНІЯ ” передбачено формування резервного капіталу шляхом щорічних відрахувань не менш 5% чистого прибутку Товариства.

Інші відхилення були відкориговані Товариством у попередній фінансовій звітності на кінець звітного періоду.
Висловлення думки незалежного аудитора

На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно – позитивної думки», надана попередня фінансова звітність ТОВ „АВТОМОБІЛЬНА ФОНДОВА КОМПАНІЯ” за рік, що закінчився 31 грудня 2013р. складено в усіх суттєвих аспектах відповідно до прийнятої концептуальної основи спеціального призначення.

Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання

Ми звертаємо увагу на те, що згідно за МСБО 1 «Подання фінансової звітності» тільки повний комплект фінансової звітності разом із порівняльною фінансовою інформацією та пояснюючими примітками може забезпечити достовірне представлення фінансового стану ТОВ „АВТОМОБІЛЬНА ФОНДОВА КОМПАНІЯ”, результатів його операційної діяльності та руху грошових коштів згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності. В попередній фінансовій звітності не надано порівняльної інформації за 2012 рік крім балансу, що є відхиленням від Міжнародного стандарту фінансової звітності МСБО 1 «Подання фінансової звітності» в частині подання порівняльної інформації за попередній період.

Попередню фінансову звітність ТОВ „АВТОМОБІЛЬНА ФОНДОВА КОМПАНІЯ” було складено в процесі зміни концептуальної основи надання фінансової звітності з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фінансова звітність ТОВ „АВТОМОБІЛЬНА ФОНДОВА КОМПАНІЯ” може бути не прийнятною для інших цілей.

Цей аудиторський висновок може бути представлено Національній комісії з цінних паперів та фондовому ринку.

Розкриття іншої інформації

Розкриття інформації за видами активів

Необоротні активи

У структурі активів ТОВ „АВТОМОБІЛЬНА ФОНДОВА КОМПАНІЯ” необоротні активи на початок 2013 р. становили 5 тис. грн., або 0,5 % в активах підприємства, станом на 31.12.2013 р.вартість необоротних активів склала 5 тис. грн. або 0,5% в активах підприємства. Таким чином, вартість необоротних активів за 2013р. не змінилася.

Структура необоротних активів Товариства характеризується наступними даними:


Найменування статей балансу

На 01.01.2013р.,

тис. грн.

%%

На 31.12.2013р.,

тис. грн.

тис. грн.


%%


Нематеріальні активи (залишкова вартість)

5

100,0

5

100,0

Основні засоби (залишкова вартість)

-

-

-

-

Разом

5

100,0

5

100,0Нематеріальні активи обліковуються у відповідності з прийнятою обліковою політикою за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення. Амортизація нематеріальних активів нараховується з використанням лінійного метода, за яким нарахування зносу протягом передбачуваного строку їх корисного використання проводиться рівномірно. У 2013році придбавались нематеріальні активи у вигляді електронного цифрового підпису на суму 1 тис. грн..
Станом на 31.12.2013р. основні засоби в балансі Товариства відсутні. Коригування первісної вартості основних засобів за наслідками проведення трансформації фінансових звітів станом на 31.12.12р. не відбувалося .

Надходження та вибуття основних засобів за звітний період не відбувалося.

Товариство не має основних засобів, що знаходяться в заставі. Договірні зобовязання по придбанню основних засобів на 31.12.2013р. відсутні.

Розкриття інформації що до необоротних активів Товариства, на думку аудиторів, в усіх суттєвих аспектах відповідає прийнятій концептуальній основі спеціального призначення

та іншим нормативам чинного законодавства України.

Оборотні активи

Загальна вартість оборотних активів ТОВ „АВТОМОБІЛЬНА ФОНДОВА КОМПАНІЯ” на початок 2013 року склала 1 011 тис. грн. Станом на 31.12.2013 р. загальна вартість оборотних активів зросла до 1 033 тис. грн., на 22 тис. грн., або на 2,2 %.

Структуру оборотних активів підприємства характеризують наступні показники:


Найменування оборотних активів

На 01.01.2013 р.

На 31.12.2013 р.

тис. грн.

%%

тис. грн.

%%


Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

77

7,6

4

0,4

Дебіторська заборгованість за розрахyнками:

з бюджетом

16

1,6

12

1,2

Інша поточна дебіторська заборгованість

13

1,3

4

0,4

Поточні фінансові інвестиції

895

88,5

1 000

96,7

Грошові кошти в національній валюті

10

1,0

13

1,3

Разом

1 011

100,0

1 033

100,0


Станом на 31.12.2013 р у структурі оборотних активів. найбільшу частку займають поточні фінансові інвестиції - 96,7%.

Поточні фінансові інвестиції Товариства скаладають 1000 тис.грн. у вигляді облігацій підприємств відсоткових іменних, звичайних (серія A), код ISIN UA4000135412, емітентом яких є ТОВ «НД-Україна», ЄДРПОУ 35018320. Облігації віднесені до 2го рівня лістингу ПрАТ «УФБ»

Облігації відображаються в балансі по справедливої вартості, розрахованої згідно біржового курсу.

Облігації утримуються в балансі підприємства з метою подальшого продажу продовж 12 місяців.

Розкриття інформації що до оборотних активів Товариства, на думку аудиторів, в усіх суттєвих аспектах відповідає прийнятій концептуальній основі спеціального призначення

та іншим нормативам чинного законодавства України.

Розкриття інформації про зобов’язання
До складу зобов’язань ТОВ „АВТОМОБІЛЬНА ФОНДОВА КОМПАНІЯ” станом на 31.12.2013р. входять виключно поточні зобов’язання.
Структура поточних зобов’язань підприємства характеризується наступними показниками:


Найменування поточних зобов’язань

На 01.01.2013 р.

На 31.12.2013р. р.

тис. грн.

%%

тис. грн.
грнгрн.

%%


Поточна кредиторська заборгованість за

товари, роботи, послуги

-

-

3

30,0

розрахунки зі страхування

1

33,3

2

20,0

Розрахунки з оплати праці

2

66,7

5

50,0

Разом

3

100,0

10

100,0


Розмір зобов’язань в попередній фінансовій звітності товариства, на думку аудиторів, відображено без відхилень і відповідає концептуальній основі спеціального призначення та іншим нормативам чинного законодавства України.
Розкриття інформації про власний капітал
Станом на 31.12.2013р. сума власного капіталу ТОВ „АВТОМОБІЛЬНА ФОНДОВА КОМПАНІЯ ” складає 1 028 тис. грн., яка протягом звітного періоду зросла на 15 тис. грн. і включає (тис. грн.):

  • Статутний капітал - 1 020;

  • Резервний капітал не зформований;

  • Нерозподілений прибуток - 8 .


Станом на 31.12.2013 р. неоплачений капітал відсутній, статутний капітал сформований та повністю сплачений згідно установчим документам.

Згідно з інформацією, наданою нам управлінським персоналом, за весь період існування Товариством не нараховувався резервний капітал, в той час, як п. 6.4. Статуту ТОВ „АВТОМОБІЛЬНА ФОНДОВА КОМПАНІЯ передбачено формування резервного капіталу шляхом щорічних відрахувань не менш 5% чистого прибутку Товариства.
В цілому розкриття інформації Товариства про власний капітал, на думку аудиторів, відповідає концептуальній основі спеціального призначення та іншим нормативам чинного законодавства України.

Розкриття інформації щодо чистих активів

Станом на 31.12.2013р. вартість чистих активів ТОВ „АВТОМОБІЛЬНА ФОНДОВА КОМПАНІЯ становила 1 028 тис. грн. і на 8 тис. грн. перевищує вартість його статутного капіталу. Це відповідає концептуальним вимогам чинного законодавства України (п. 4 статті 144 ЦКУ). Розрахунок вартості чистих активів здійснено за Методичними рекомендаціями щодо визначення чистих активів, затверджених листом Міністерства Фінансів України від 16.06..207р. № 31-3400-10-16/12445 та затвердженому рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004р. № 485.

Розкриття інформації що до обсягу чистого прибутку

В результаті фінансово – господарської діяльності ТОВ „АВТОМОБІЛЬНА ФОНДОВА КОМПАНІЯ за 2013 рік сума чистого прибутку становила 15 тис. грн. При цьому чистий дохід від реалізації послуг становив 137 тис. грн., інші доходи – 960тис. грн.(дохід від продажу векселів – 910тис. грн., безповоротня фінансова допомога – 50тис. грн.).

Загальні витрати ТОВ „АВТОМОБІЛЬНА ФОНДОВА КОМПАНІЯ за 2013рік склали 1 082 тис. грн., з них (тис. грн.):

  • Адміністративні витрати – 183;

  • Інші витрати - 895 (вартість придбання реалізованих векселів) ;

  • Витрати з податку на прибуток – 4.


Основними складовими витрат операційної діяльності є витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи та інші операційні витрати (послуги сторонніх організацій).

В цілому розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку Товариства, на думку аудиторів, є справедливим, достовірним , повним і в усіх суттєвих аспектах відповідає концептуальній основі спеціального призначення та іншим нормативам чинного законодавства України.

Відповідно до Положення про розрахунок показників ліквідності, що обмежують ризики професійної діяльності на фондовому ринку,затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2007 р. N 2381 та до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 25.12.2012 № 1900 (зі змінами від 26.11.2013 №2671), ТОВ „АВТОМОБІЛЬНА ФОНДОВА КОМПАНІЯ ” розраховує та дотримується показників пруденційних нормативів щодо: адекватності капіталу першого рівня; абсолютної ліквідності; адекватності регулятивного капіталу; коефіцієнта левериджу; продуктивності; регулятивного капіталу.

Основні відомості про аудиторську фірму


Повне найменування згідно установчих документів

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СПІКА-АУДИТ»

Код ЄДРПОУ

23464570

Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого АПУ

Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №0861, виданого рішенням Аудиторської палати України №98 від 26.01.2001р. термін чинності якого продовжено рішенням Аудиторської палати України №221/3 від 04.11.2010р. до 04.11.2015р.

Номер, серія , дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого НКЦПФР

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів серія та номер П 000132 від 02.07.2013р., виданого НКЦПФР

Прізвища, ім’я , по батькові аудиторів, що брали участь в аудиті; номер, серія , дата видачі сертифікатів аудитора, виданих АПУ

Аудитор Плетньова Тетяна Михайлівна сертифікат аудитора серії А № 000624, виданий рішенням Аудиторської палати України №41 від 25.01.1996р. та подовжений рішеннями АПУ №84 від 26.11.1999р.р., № 139 від 30.09.2004р., № 207/2 від 29.10.2009р. до 25.01.2015р.


Місцезнаходження юридичної особи та її фактичне місце розташування

Місцезнаходження юридичної особи - 61125, м. Харків, Червоношкільна набережна, 16.

Фактичне місце розташування 61003, м. Харків, майдан Рози Люксембург, 1/3.

Дата і номер договору на проведення аудиту
Договір на проведення аудиту фінансової звітності від 25.03.2014р. за № 28/2014.
При укладанні договору було досягнуто згоди відносно точного характеру завдання, а також форми та змісту аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора).


Директор

ТОВ АФ “ Спіка – Аудит ” О.В.Iволженко
Аудитор

Аудитор Т. М. Плетньова


Висновок складено на 9 аркушах у трьох примірниках.


м. Харків

24 квітня 2014р.


Схожі:

ПРИМ І Т К И ДО ПОПЕРЕДНЬОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2012р
Приватне акціонерне товариство «Кримський страховий альянс», та основа підготовки попередньої фінансової звітності
ПАТ «ЗНВКІ Фонд «Бета»» Примітки до попередньої фінансової звітності...
...
ЗВІТ незалежної аудиторської фірми ТОВ «АФ «ВІТА ПОШТОВА» щодо фінансової...
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Підприємства є Національні...
Щодо повноти та достовірності фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
Мета проведення аудиту – підтвердження правильності складання фінансової звітності Товариства та підтвердження дотримання ним нормативних...
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФОРУМ»
Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду...
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКОНОМІКО-ПРАВОВА ФІРМА «ФІНАУДИТ»
Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду...
План Лекції Сутність і класифікація звітності банківських установ....
Згідно з Правилами організації фінансової та статистичної звітності банків України, затвердженими постановою Правління НБУ від 12....
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
МСА, зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного...
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
МСА, зокрема до МСА №700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного...
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо фінансової звітності
МСА, зокрема до МСА №700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка