РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Скачати 343.97 Kb.
НазваРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Сторінка4/5
Дата30.10.2013
Розмір343.97 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Банк > Документи
1   2   3   4   5

Тема. Мета і завдання правового регулювання банківської системи. (17 год.).


Опрацювати питання:

1.Зародження та розвиток банківської системи ринкового типу і банківського законодавства в Україні.

2.Нормативно-правові акти, що поклали початок банківської реформи і визначили її основний зміст та напрямок розвитку.
З даної теми студенти повинні прочитати відповідну літературу, опрацювати чинне законодавство. Підготувати тези виступу по одному з пунктів запропонованого плану.
Самостійна робота № 2

Тема. Гармонізація банківського законодавства. (17 год.).

Опрацювати питання:

1. Законодавство України стосовно банківського нагляду.

2. Законодавство України стосовно здійснення банківських операцій.

3. Законодавство України стосовно відкриття, використання і закриття банківського рахунку.

4. Банківське право Європейського Союзу.

5. Основні характеристики банківського законодавства країн - членів ЄС.
З даної теми студенти повинні прочитати відповідну літературу, опрацювати чинне законодавство. Підготувати тези по 3 пункту запропонованого плану. Ознайомитись із Договором Про Європейський Союз, опрацювати запропоновану літературу, проаналізувати міжнародні нормативно-правові акти.
Самостійна робота № 3

Тема. Правове регулювання готівкового обігу в Україні та безготівкових розрахунків. Кредитні відносини. (17 год.).

Опрацювати питання:

1. Структурно-функціональні характеристики підрозділів комерційних банків, які займаються готівковими та безготівковими розрахунками.

2. Нормативні акти про готівкові та безготівкові розрахунки в національній та іноземній валютах.

3. Кредитування. Договір кредиту.
З даної теми студенти повинні опрацювати відповідну літературу та законодавство, ознайомитись із кредитним договором. Засвоїти компетенцію підрозділів комерційних банків, які займаються готівковими та безготівковими розрахунками.
Самостійна робота № 4

Тема. Правові основи валютного регулювання та контролю. Валютні операції. (17 год.).

Опрацювати питання:

1. Законодавчі акти про валютне регулювання

2. Валютний контроль.

3. Поняття валюта України.

4. Валютні операції.
Опрацювати запропоновану літературу, проаналізувати чинне законодавство. Скласти конспект.

Самостійна робота № 5

Тема. Інтеграція України до Європейського правового простору. (20 год.).

Опрацювати питання:

1. Правове регулювання співпраці України з ЄС.

2. Мета та принципи приведення українського законодавства у відповідність з нормами європейського права.

3. Механізм адаптації українського законодавства до законодавства європейського Союзу.

4. Поняття відповідальності за порушення банківського законодавства у міжнародному аспекті.
Опрацювати запропоновану літературу. Підготувати виступ по окремому пункту або запропонувати власну тематику для дискусії та обговорення на семінарському занятті.


9. Індивідуальні завдання - нема
10. Методи навчання

 1. Пояснювально-ілюстративний метод.

 2. Частково-пошуковий метод.

 3. Проблемно-пошуковий метод

 4. Дослідницький метод.

 5. Лекція:

 • Інформаційна

 • Проблемна

 1. Бесіда:

— вступна бесіда;

— бесіда-повторення;

— контрольна бесіда.

 1. Робота з підручником та опорним конспектом:

— читання тексту з метою закріплення знань;

— відповіді на подані після тексту теми запитання.

10. Навчальні та розвиваючі тести.

11. Методи контролю:

 1. Усне опитування на семінарських заняттях

 2. Контролюючі тести

 3. Захист індивідуальних пошуково-дослідницьких робіт

 4. Оцінки за обговорення дискусійних питань

 5. Підсумкова модульна контрольна робота

12. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест

Сума

Змістовий модуль 1

 50

100
Т 1

Т 2

Т 3

Т 4

Т 510

10

10

10

10

50

100

У тому числі за самостійну роботу

8

8

8

8

8
Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90-100

відміннозараховано

82-89

добре

74-81

64-73

задовільно

60-63

35-59

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


13. Методичне забезпечення

 1. Фінансове право: Навчально-методичний посібник із підготовки до семінарських занять для студентів спеціальностей 6.050100 «Банківська справа», «Фінанси», «Облік і аудит», «Економічна кібернетика», 7.050104 «Фінанси» / Уклад.: Ю.С. Назар, З.Е. Скринник, З.В. Гіптерс. – Львів: ЛБІ НБУ, 2005. – 64 с.

14. Рекомендована література

Базова

І. Навчальна література:

 1. Костюченко О.А. Банківське право – К., КНЕУ, 1999.– 168 с.

 2. Банківське право: українське та європейське / За ред. П.Д. Біленчука. К.: Атіка, 1999.- 400 с.

 3. Карманов Є.В. Банківське право України - Харків: Консум, 2000. – 464 с.

 4. Банківське право України // За ред. А.О. Селіванова - К., 2000.-384 с.

 5. Ерпилёва Н. Ю. Международное банковское право. - М, 1998. - 264 с.

 6. Черкес М.Ю. Міжнародне право. - К., 2000.- 284.

 7. Костюченко О. А., Банківське право. Навчальний посібник. К.. А.С.К., 2001. – 576 с.

 8. Ебке В. Международное валютное право. - М.: Международные отношения, 1997.-336 с.

 9. Капітал банку: питання теорії і практики: Монографія., Алексєєнко М.Д.

 10. Касові операції / Савченко Є., Х - 2003.

 11. Корпоративні фінанси / Грідчіна М.В. МАУП.

 12. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції / Руденко Л.В., К – 2003.

 13. Міжнародні розрахункові та валютні операції / М.І. Савлук, К. – 2002.

 14. Міжнародні фінанси в запитаннях та відповідях / Козак Ю.Т.

 15. Операції комерційних банків / Коцовська Р.Р.

 16. Рынок ценных бумаг в вопросах и ответах / Кравченко Ю., К. – 2003.

 17. Рынок ценных бумаг. / Кравченко Ю.

 18. Управление активами / Бланк И.А., К – 2002.

 19. Управление денежными потоками / Бланк И.А., К – 2002.

 20. Управление формированием капитала / Бланк И.А., К – 2002.

 21. Банківська справа та основи митного регулювання в Україні, К.

 22. Банківський менеджмент / за ред. О.А. Кириченка, К – 2002.

 23. Банківський нагляд / К.Є. Раєвського, К – 2003.

 24. Банківські операції / Р.І. Шевченка, К – 2003.

 25. Безпека банків / Зубок М.І. К – 2003.

 26. Безпека банківської діяльності / Зубок М.І., К – 2000.

 27. Валютные операции: порядок осуществления и учёт / Кавторева Я., Х. – 2003.

 28. Валютные операции: Гос. Регул., Консультант 2002.

 29. Вексель в системі цінних паперів / Гуткевич, К – 2003.

 30. Вексельні, акредитивні та довірчі операції комерційних банків / Фещенко В.В., К – 2003.

 31. Вищі фінансові розрахунки / Машина Н.І. К – 2003.

 32. Грошово-кредитна політика в Україні / Стельмах В.С., Єпіфанов А.О., К – 2003.

 33. Державний борг. Монографія / Козюк В.В.

 34. Деривативи, обеспечение золотом / Михальський В., К. – 2003.

 35. Експортно-імпортні операції в Україні. К. - 2003.

 36. Финансы: сборник комп. задач, тестов. / А.П. Вожжова., Х – 2003.

 37. Правові аспекти банківської діяльності / Костюченко О.А., К – 2003.

 38. Публічні та приватні інтереси в господарських товариствах / Вінник О.М., К – 2003.

 39. Залучені кошти комерційних банків. Вісник НБУ № 1-99.


ІІ. Нормативні акти:

 1. Конституція України (прийнята на п`ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.). – Київ: Україна. – 1996.

 2. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 р. № 280 // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 24. - Ст. 170.

 3. Закон України “Про Національний банк України” від 20 травня 1999 р. № 679-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 29. - Ст. 238.

 4. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 р. № 2121-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 5-6. - Ст. 30.

 5. Закон України “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 р. 1576-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 49. - Ст. 682.

 6. Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 14 травня 1992р. № 2343-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 31. - Ст. 440.

 7. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” вiд 16квітня 1991р. № 959-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 29. - Ст. 377.

 8. Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок” вiд 23 лютого 2006 р. № 3480-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. - № 31. - Ст. 268.

 9. Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” від 30 жовтня 1996 р. № 448 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 51. - Ст. 292.

 10. Закон України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” від 5 квітня 2001 р. № 2346-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 29. - Ст. 137.

 11. Закон України “Про заставу” від 2 жовтня 1992 р. № 2654-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 47. - Ст. 642.

 12. Закон України “Про інформацію” від 2 жовтня 1992 № 2657-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 48. - Ст.650.

 13. Бюджетний кодекс України. Прийнятий 21 червня 2001 р. № 2542-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 37–38. – Ст. 189.

 14. Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових по­слуг" вiд 12 липня 2001 № 2664-III // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 1. - Ст. 1.

 15. Закон України “Про кредитні спілки”, від 20 грудня 2001 № 2908-III // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 15. - Ст.101.

 16. Закон України “Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні” від 10 грудня 1997 р. № 710 // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 15. - Ст. 67.

 17. Закон України “Про фінансовий лізинг” від 16 грудня 1997 р. № 723 // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 16. - Ст. 68.

 18. Закон України “Про обіг векселів в Україні” від 5 квітня 2001 р. № 2374-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 24. - Ст. 128.

 19. Закон України “ Про систему гарантування вкладів фізичних осіб” вiд 23 лютого 2012 № 4452-VI

 20. Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” від 19 лютого 1993 р. № 15-93 // Відомості Верховної Ради України вiд 27.04.1993 - 1993 р. - № 17. – Ст. 184.

 21. Постанова Правління НБУ “Про затвердження Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів

 22. Постанова Правління Національного банку України від 21 квітня 2004 р. № 172 “Про затвердження Положення про порядок визначення та формування обов'язкових резервів для банків України” // Офіційний вісник України вiд 4 червня 2004 р. - № 20, стор. 13. – Ст. 1377.

 23. 334 “Про затвердження Положення про порядок формування та використання банками резервного фонду”. Зареєстровано: Мін'юст України вiд 27.08.2001 № 749/5940.

 24. Постанова Правління Національного банку України від 12 лютого 2002 р. № 61 “Про затвердження Положення про депозитарну діяльність Національного банку України” // Офіційний вісник України вiд 29 березня 2002 р. - № 11, стор. 137. – Ст. 528.

 25. Постанова Правління Національного банку України від 26 вересня 2006 р. № 378 “Про затвердження Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України” // Офіційний вісник України вiд 1 листопада 2006 р. - № 42, стор. 48. – Ст. 2823.

 26. Постанова Правління Національного банку України від 26 січня 1999. - № 32 “Положення про порядок обліку, умови зберігання та погашення компенсаційних сертифікатів в установах банківської системи” // Офіційний вісник України вiд 30 квітня 1999 р., № 15, стор. 39.

 27. Постанова Правління Національного банку України від 16 серпня 2006 р. № 320 “Про затвердження Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті” // Офіційний вісник України вiд 20 серпня 2006 р. - № 36, стор. 32. – Ст. 2507.

 28. Постанова Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 р. № 492 “Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах” // Офіційний вісник України вiд 2 січня 2004 - 2003 р. - № 51. - Том 1, стор. 316. – Ст. 2707.

 29. Постанова Правління Національного банку України від 21 січня 2004 року № 22 “Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті” // Офіційний вісник України вiд 1 березня 2006 р. - № 7 (№№ № 9. - 2006, стор. 277 (ДІ)), стор. 174. – Ст. 378.

 30. Постанова Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 р. № 637 “Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні”. Зареєстровано: Мін'юст України вiд 13.01.2005 № 40/10320

 31. Постанова Правління Національного банку України від 14 серпня 2003 р. № 337. “Про затвердження Інструкції про касові операції в банках України”. Зареєстровано: Мін'юст України вiд 05.09.2003 № 768/8089.

 32. Постанова Правління Національного банку від 17 червня 2004 р. № 268 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань здійснення операцій з використанням платіжних карток”. Зареєстровано: Мін'юст України вiд 06.07.2004 № 840/9439.

 33. Постанова Правління Національного банку України від 18 березня 1999 р. № 127 “Про затвердження Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України”. Зареєстровано: Мін'юст України вiд 18.03.1999 № 171/3464.

 34. Постано­ва Правління Національного банку України від 28 серпня 2001р. “Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні”. Зареєстровано: Мін'юст України вiд 26.09.2001 № 841/6032.

 35. Постанова Правління Національного банку України вiд 17.07.2001 № 276 “Про затвердження Положення про планування та порядок проведення інспекційних перевірок”. Зареєстровано: Мін'юст України вiд 15.08.2001 № 703/5894

 36. Постанова Правління Національного банку України вiд 28.08.2001 № 369 “Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства”. Зареєстровано: Мін'юст України вiд 27.09.2001 № 845/6036.

 37. Постанова Правління Національного банку України вiд 01.10.2001 № 416 “Про затвердження Положення про примусове списання (стягнення) та договірне списання коштів в іноземній валюті з рахунків платників (крім банків) на території України”. Зареєстровано: Мін'юст України вiд 26.10.2001 № 908/6099.

 38. Постанова Правління Національного банку України вiд 19.04.2005 № 137 “Про затвердження Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням”. Зареєстровано: Мін'юст України вiд 19.05.2005 № 543/10823.

 39. Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів (редакція) 1993 р. - публ. МТП №500 // Урядовий кур'єр. – 1994, 5 грудня.

 40. Правое регулирование ИНКАССО в международных расчётах “Правовые аспекты межбанковских расчётов”. - К., 1994 -С. 15-23.

 41. Положення “Про порядок нарахування і сплати зборів до фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджене рішенням адміністративної ради фонду гарантування вкла­дів фізичних осіб: від 14 січня 2001р.-№1 // Юридичний вісник.-2002.-№9.


1   2   3   4   5

Схожі:

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за галуззю знань 0304 Право напрямом підготовки 030401Правознавство...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за напрямом підготовки 030401 Правознавство
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Банківське право» для студентів за напрямом підготовки 030508 «Фінанси і кредит»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Етика та естетика» для студентів за напрямом підготовки 030502 «Економічна кібернетика», 030505 «Управління...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Правові аспекти фінансової діяльності підприємств» для студентів за напрямом підготовки 0501 «Економіка...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ для студентів за напрямом підготовки 030402, спеціальністю...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма Структура та організація сучасних виробничо – технічних комплексів
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри правознавства Кіровоградського державного педагогічного унвіерситету імені Володимира...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з «Теорії міжнародних відносин» для студентів за напрямом підготовки 0302 Міжнародні відносини, спеціальністю 030205...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка