МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ОЗНАЙОМЧОЇ ПРАКТИКИ


НазваМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ОЗНАЙОМЧОЇ ПРАКТИКИ
Сторінка1/14
Дата23.05.2013
Розмір2.25 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Банк > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Львівський інститут банківської справи

Університету банківської справи

Національного банку України

Кафедра суспільних дисциплін

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ

НАВЧАЛЬНО-ОЗНАЙОМЧОЇ ПРАКТИКИ

СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО КУРСУ
для студентів напрямів підготовки

6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит»,

6.030502 «Економічна кібернетика»,

6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»


Львів

2012

Методичні рекомендації щодо проходження навчально-ознайомчої практики студентів першого курсу спеціальностей 6.050100 «Банківська справа», «Фінанси», «Облік і аудит», «Економічна кібернетика» / Укл. Скринник З.Е., Бегей І.І., Філіповський О.В., Гіптерс З.В., Жеребило І.В., Комаринська З.М., Проценко Т.В., Височанська Л.В., Олійник Н.Ю., Кадикало О.І.– Львів: Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України, 2012. – 101 с.

Укладачі: Скринник З.Е., доктор філософських наук, завідувач кафедри

Бегей І.І., кандидат політичних наук, доцент

Височанська Л.В., старший викладач

Гіптерс З.В., кандидат педагогічних наук, доцент

Жеребило І.В., кандидат філософських наук, доцент

Комаринська З.М., кандидат історичних наук, доцент

Філіповський О.В., кандидат технічних наук, доцент

Олійник Н.Ю., старший викладач

Проценко Т.В., асистент

Кадикало О.І., кандидат юридичних наук, доцент


Рецензенти:

Кужій Л.М., завідувач практикою ЛІБС УБС НБУ

Рижак Л.В., кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії ЛНУ ім. І.Франка


Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри суспільних дисциплін протокол № 12, “26”січня 2012 р.
Затверджено Науково-методичною радою інституту,

протокол № 4 від 10 лютого 2012 року
© Львівський інститут банківської справи НБУ, 2012

ЗМІСТЧастина 1. .......................................................................................................................... 4

1.1. Загальні положення ............................................................................................ 4

1.2. Методичні рекомендації для студентів

щодо порядку проходження навчально-ознайомчої практики ...................... 5

1.3. Календарний план проходження навчально-ознайомчої практики ............... 6

1.4. Тематичний план проходження навчально-ознайомчої практики ................. 8

1.5. Критерії оцінювання знань студентів ............................................................... 8
Частина 2. Методичні вказівки до практичних занять ……................................... 9

2.1. Укладення трудового договору ......................................................................... 9

2.2. Проведення зборів та нарад ............................................................................. 23

2.3. Морально-етичні вимоги до професії банкіра, фінансиста, економіста ...... 36

2.4. Проблеми безпеки життєдіяльності в роботі банківської установи ............ 45

2.5. Співбесіда при прийомі на роботу та оформлення необхідних

для цього документів з кадрово-контрактових питань ................................. 58

2.6. Як ефективно використовувати робочий час ................................................. 63

2.7. Особливості сучасного суспільно-політичного розвитку

українського суспільства та його вплив на професійну діяльність ............. 72

2.8. Шляхи запобігання конфліктним ситуаціям.

Міжособистісні стосунки спілкування в колективі ...................................... 79

2.9. Заснування студентського банку. Створення та консолідація команди ...... 83
Частина 3. Матеріали для самопідготовки до практикуму

Етика ділового спілкування у банківській установі”

та тренінгу „Культура та якість обслуговування клієнтів” ............ 85

Частина 1

1.1. Загальні положення
Організація проходження практики студентів регламентується Законом „Про вищу освіту", "Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України", затвердженим наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993 р. № 93, а також чинним законодавством України.

Практика студентів ЛБІ НБУ є важливою складовою процесу підготовки спеціалістів для банків, підприємств, організацій та інших фінансових установ України і включає такі види:

 • навчально-ознайомча;

 • навчальна;

 • виробнича;

 • переддипломна.

Перелік усіх видів практик для кожної спеціальності, їх форми, тривалість і терміни проведення визначаються в робочих навчальних планах інституту:


Вид практики

Семестр

Тривалість, год.

Відповідальна кафедра

навчально-ознайомча

П

36

Кафедра суспільних дисциплін

навчально-ознайомча

IV

З0

Кафедра економічної теорії

Кафедра математики і статистики

навчальна
72+96+40=208

Кафедра банківської справи

навчальна
36+72+64+20=192

Кафедра обліку і аудиту

навчальна
36+72+74+20=192

Кафедра фінансів

навчальна
72+48=120

Кафедра економічної кібернетики

виробнича
2 тижні

Випускаючі кафедри

виробнича
6 тижнів

Випускаючі кафедри

переддипломна
6 тижнів

Випускаючі кафедри


Мета навчально-ознайомчої практики на першому курсі – ознайомлення з майбутньою сферою професійної діяльності студента, розвиток творчих здібностей практиканта, його здатності ділового спілкування в колективі та з клієнтами установи, формування у студентів на основі отриманих в інституті знань з суспільних дисциплін професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень в реальних умовах, виховання потреби в систематичному поповненні знань та творчому їх застосуванні у практичній діяльності.
Завдання практики на першому курсі – закріпити та пов’язати з професійними вимогами теоретичні знання з суспільних та гуманітарних дисциплін, ознайомити студентів:

із структурою підприємства, організації, установи;

з перспективами розвитку фірми, банківської установи, а також з можливостями розбудови особистої кар’єри;

з особливостями застосування вимог трудового права, трудової дисципліни у банківській установі, на підприємстві;

з особливостями організації робочих місць у банківській установі, на підприємстві, з вимогами охорони праці;

з особливостями оформлення ділової документації банківської установи, підприємства, дотримання мовних норм при оформленні ділової документації;

вимогами ділової етики та етикету;

з дизайном виробничих приміщень та робочих місць;

з вимогами до ділового стилю одягу працівників;

навчити навикам ділового спілкування з клієнтами.
1.2. Методичні рекомендації для студентів щодо порядку проходження навчально-ознайомчої практики
Програма практики передбачає низку різних форм роботи в навчальних аудиторіях ЛІБС та на базах практики у банківських та інших установах. Перелік цих робіт представлений у Календарному плані проходження практики, який знаходиться в Частині 1 цього посібника. Для кожної групи окремо розклад занять, перелічених у Календарному плані, буде конкретизований безпосереднім керівником практики на ознайомчій зустрічі в перший день практики.

Окрім участі в практичних заняттях, кожен студент на ознайомчій зустрічі має одержати індивідуальне завдання щодо підготовки та проведення одного з практичних занять у складі робочої групи (склад групи – 2-4 студентів). Методичні вказівки для виконання кожного такого завдання знаходяться в Частині 2 цього посібника. Робочі групи будуть сформовані на ознайомчій зустрічі. Їх учасники мають повністю виконати завдання, сформульовані в методичних вказівках з їхньої теми. Для кожної групи будуть проведені консультації з підготовки дорученого їм практичного заняття. Розклад консультацій студенти мають одержати від керівника практики.

По підсумках практики студент одержує оцінку за 100-бальною шкалою, яку виводить керівник практики на основі оцінок, виставлених викладачами кафедри за кожен вид робіт. Критерії оцінювання знань студентів знаходяться в Частині 1 цього посібника.

План

проходження навчально-ознайомчої практики студентів І курсу

Вид роботи

Місце

проходження

практики

Керівник практики


Оцінка

Ознайомлення з програмою практики, методичними рекомендаціями, одержання індивідуальних завдань

Навчальна аудиторія ЛІБС

Доцент

Комаринська З. М.

Зауваження керівника щодо

роботи студента

Практикум „Етика ділового спілкування у банківській установі”

Навчальна аудиторія ЛІБС

Доцент І.В.Жеребило

До 15 балів

Навчально-ознайомча екскурсія на базі практики. Зустріч з керівництвом та відповідальними фахівцями банківської установи або підприємства.

База практики


Безпосередній керівник практики.

Керівник практики від підприємства

Участь у тренінгу-семінарі на базі практики – до 4 балів

Тренінги:

 • Укладення трудового договору.

 • Співбесіда при прийомі на роботу та оформлення необхідних для цього документів з кадрово-контрактових питань.

 • Морально-етичні вимоги до працівника банківської установи

 • Проведення зборів та нарад.

 • Як ефективно використовувати робочий час.

 • Вимоги до оформлення ділових документів

 • Проблеми безпеки життєдіяльності в роботі банківської установи

 • Діловий стиль одягу

 • Правила ділового етикету

 • Технологія успішного ділового спілкування

 • Стратегія поведінки в конфліктній ситуації

 • Загальні положення про

договір

Навчальні аудиторії ЛІБС

Викладачі, відповідальні за проведення практики з окремих дисциплін


За роботу в робочій групі з підготовки та проведення заняття –

до 40 балів.
За участь у кожному тренінгу – до 4 балів

Разом

До 100 балів


Тематичний план проходження навчально-ознайомчої практики

студентів І курсуз/п

Дисципліна

Тема

Керівник

теми

1

Етика ділового спілкування

Практикум «Етика ділового спілкування у банківській установі»

Тренінг «Культура та якість обслуговування клієнтів»

І.В.Жеребило

2

Правознавство

Загальні положення про договір

І. І. Бегей

3

Психологія та педагогіка

Проведення зборів та нарад

І. І. Бегей

4

Етика та естетика

Морально-етичні вимоги до професії банкіра, фінансиста, економіста

З.М.Комаринська

5

Безпека життєдіяльності

Проблеми безпеки життєдіяльності в роботі банківської установи

З. М. Комаринська

6

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Співбесіда при прийомі на роботу та оформлення необхідних для цього документів з кадрово-контрактових питань

І. І. Бегей

7
Діловий стиль одягу

З. М. Комаринська

8

Раціональні прийоми самостійного навчання

Як ефективно використовувати робочий час

І. І. Бегей

9

Господарське законодавство

Трудовий договір

І. І. Бегей

10

Психологія підприємництва

Стратегія поведінки в конфліктній ситуації

З. М. Комаринська

11
Технологія успішного ділового спілкування

З. М. Комаринська

12
Правила ділового етикету

З. М. Комаринська


Завдання для робочої групи:

 • На кафедрі суспільних дисциплін узяти на «флешку» методичну розробку до Вашої теми. Роздрукувати й уважно прочитати. Не забути її принести на зустріч з керівником теми.

 • Одержати у керівника Вашої теми (див. праву колонку) методичні рекомендації з підготовки до заняття. Розпитати його про все, що не зрозуміли щодо Вашого завдання.

 • Зрозуміти добре матеріал Вашої теми і усвідомити: Ви повинні так провести заняття, щоб усі студенти добре цю тему засвоїли.

 • На основі одержаних методичних рекомендацій підготувати сценарій проведення заняття, розписати його похвилинно (тривалість заняття – 80 хвилин)


Увага!

Основні елементи сценарію:

1) Виклад теоретичного матеріалу з мультимедійною презентацією.

2) Ділова гра для закріплення теоретичного матеріалу.

3) Серія ігрових та тестових завдань для перевірки одержаних знань.

4) Підбиття підсумків: висновки, оголошення оцінок усіх учасників заняття.

Готуючи ділову гру та контрольні завдання, мобілізуйте Вашу фантазію, почуття гумору, володіння технічними засобами. Можна застосовувати тести, відеосюжети, брейн-ринг, особисті та командні змагання, ігрові мініатюри, загадки, кросворди, співати й танцювати теж не заборонено.

 • Підготувати мультимедійну презентацію.

 • Розподілити завдання між членами робочої групи для організованого і динамічного проведення заняття. Не забути, що оцінки студентам виставляєте Ви самі, члени робочої групи, тому потрібно вести підрахунок набраних кожним студентом балів (максимум 4 бали). Викладач на Вашому занятті оцінює лише членів робочої групи (максимум 40 балів).

 • Заздалегідь прийти на Ваше заняття, упевнитися, що мультимедійний проектор Вас не підведе. Можна для певності принести власний ноутбук.

 • Провести заняття за сценарієм від 1-ї до 80-ї хвилини і заслужено одержати найвищий бал.

 • «Скинути» мультимедійну презентацію в кафедральний комп»ютер (тільки після цього Вам буде виставлена оцінка).

Критерії оцінювання знань студентів
з/п

Критерії оцінювання знань

Кількість балів

1

2

3

1.

Оцінки, одержані під час практикуму та тренінгу з етики ділового спілкування

до 15

2.

Робота в робочій групі з підготовки та проведення тренінгу

до 40

3.

Активність під час проведення тренінгів (11 занять, 4 бали за кожне)


до 44

4

Екскурсія на базу практики. Участь у семінарі-тренінгу

до 4
РАЗОМ:

100 балів


Частина 2.

Методичні вказівки щодо підготовки практичних занять
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ З ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
Методичні рекомендації по проходженню студентами всіх спеціальностей Академії муніципального управління практики з функціональної...
ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики для студентів спеціальності 050107 „Економіка підприємства”. – Полтава:...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо організації
Матеріали до серпневих конференцій педагогів області (методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в закладах...
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу...
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 216-24-42, факс (044) 236-10-49
ПРОГРАМ А
Програма та методичні вказівки щодо проходження виробничої практики для студентів денного відділення спеціальності 050107 "Економіка...
Загальні методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного...
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки...
ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма та методичні рекомендації щодо виконання програми виробничої практики для студентів напряму підготовки 030509
ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма та методичні рекомендації щодо виконання програми виробничої практики для студентів галузь знань 0305 „Економіка...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Актуальні проблеми...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Актуальні проблеми теорії та практики фінансів” для студентів V курсу напрямку „Фінанси”....
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка