МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ З ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ


НазваМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ З ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
Сторінка1/4
Дата23.04.2013
Розмір0.49 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Право > Методичні рекомендації
  1   2   3   4


АКАДЕМІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ З ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

У ВИКОНАВЧОМУ ОРГАНІ КИЇВСЬКОЇ РАДИ

КИЇВСЬКІЙ МІСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ

(ІІІ КУРС)

КИЇВ

2011
Методичні рекомендації по проходженню студентами всіх спеціальностей Академії муніципального управління практики з функціональної спеціалізації «Державне управління та місцеве самоврядування».

Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри державного управління та місцевого самоврядування (протокол №4 від 09.11.2004р.)

УКЛАДАЧІ:

проректор з науково-педагогічної роботи АМУ, професор, завідуюча кафедри управління муніципальним розвитком Іванова Т.В.

завідуюча відділом практики, старший викладач кафедри державного управління та місцевого самоврядування Кантурак Г.М.
РЕЦЕНЗЕНТИ:

доктор наук з державного управління,професор кафедри управління містом Національної академії державного управління при Президентові України Лебединська О.Ю.

доктор економічних наук, професор кафедри управління містом Національної Академії державного управління при Президентові України Ігнатенко О.С.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Практика з функціональної спеціалізації «Державне управління та місцеве самоврядування» (далі практика) студентів Академії муніципального управління (далі Академії) є однією із складових частин навчального процесу.

Вона проводиться на базі комплексу професійно-орієнтованих дисциплін, передбачених навчальним планом. Провідними дисциплінами у цьому комплексі є «Органи місцевого самоврядування», «Місцеві державні адміністрації», «Муніципальна служба», «Муніципальна власність», «Муніципальні землі», «Адміністративне право», «Муніципальне діловодство» та інші. Ці навчальні дисципліни визначають основний зміст, тематику і форми практики з функціональної спеціалізації в АМУ.


 1. МЕТА ТА БАЗА ПРАКТИКИ.

  1. Метою практики є поглиблення та закріплення студентами основних знань, вмінь і навичок, пов’язаних із державно-адміністративною діяльністю та службою в органах місцевого самоврядування, практично підготовкою до такого роду діяльності в майбутньому.

  2. Базами практики для студентів ІІІ курсу є відділи та управління Київської міської ради Київської міської державної адміністрації та її виконавчого органу.


2.ЗМІСТ ПРАКТИКИ

Виконуючи програму практики, студент ознайомиться з функціями та структурою органів представницької та урядової влади в місті, а також з діяльністю їх структурних підрозділів. Це здійснюється шляхом: виступів перед студентами посадових осіб органів міської влади, бесід з урядовцями у підрозділах, самостійного опрацювання положень, посадових інструкцій, планів роботи та звітів про їх виконання.
3.ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ

До керівництва практикою залучаються досвідчені працівники від баз практики та викладачі факультетів Академії.

На організаційних зборах студентів знайомлять з наказом ректора розпорядженням факультету про проходження практики. Викладачі факультетів разом з працівниками відділу практики проводять інструктаж студентів і видають щоденник практики та методичні рекомендації для проходження практики з функціональної спеціалізації в управліннях та відділах КМДА.

4. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ ТА ЇЇ ЗАХИСТ

Після закінчення терміну практики кожен студент складає індивідуальний текстовий звіт про свою роботу. У звіті відбиваються всі аспекти практики, наводяться конкретні дані та відомості про виконану роботу, які зафіксовано в щоденнику практики, а також висновки і пропозиції щодо організації та змісту практики.

Звіт оформляється в друкованому або рукописному вигляді, підписується і оцінюється керівником практики.

Загальний обсяг звіту -5-7 сторінок формату А-4 (не враховуючи вступ та висновок). Ліве поле – 25-30 мм, праве-10 мм, верхнє і нижнє – 20мм. Звіт повинен бути прошитий.

Зміст звіту:

- титульна сторінка;

- вступ;

-основна частина звіту (завдання) узгоджується студентом з відповідальним за практику від Академії згідно питань рекомендованих в методичних матеріалах;

- висновки та пропозиції;

- додатки (регламент роботи бази практики, положення про управління або відділ КМДА, витяги з основних нормативно-правових актів, рішення Київської міської ради та розпорядження голови КМДА тощо).

Звіт подається керівнику практики та захищається на комісії в тижневий термін після закінчення 2-го етапу річної практики (ІІ семестр).
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ:

 1. Конституція України від 28.06.1996 р.

 2. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999р.

 3. Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996р.

 4. Закон України «Про місцеве самоврядування» від 21.05.1997р.

 5. Закон України «Про столицю України – місто-герой Київ» від 15.01.1999р.

 6. Закон України «Про державну службу» від 16.12.1993р.

 7. Регламент районної в м. Києві державної адміністрації.

 8. Регламент Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської державної адміністрації.

І. Методичні рекомендації
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ


 1. Проект розпорядження КМДА.

 2. Проект листа КМДА.

 3. Проект плану роботи одного з відділів або управління КМДА.

 4. Проект протокольних доручень апаратної наради.

 5. Порядок ведення сесії Київської міської ради.


ОРІЄНТОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ В УПРАВЛІННЯХ ТА ВІДДІЛАХ

КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Головне фінансове управління

 1. Якими нормативно-правовими актами керується управління в своїй діяльності?

 2. Основні завдання управління.

 3. Підготовка проекту бюджету міста.

 4. Принципи складання проекту бюджету міста.

 5. Підготовка документів (висновків) про перевиконання чи недовиконання доходної частини бюджету для прийняття рішення Київською міською радою .

 6. Аналіз економічного та фінансового стану галузей народного господарства міста.

 7. Яким чином формується доходна частина бюджету

 8. Як розраховується видаткова частина бюджету?

 9. Процедура прийняття бюджету міста.

 10. Аналіз виконання бюджету міста.

 11. Пропозиції щодо поліпшення фінансового стану міста.


Загальний відділ

 1. Основні завдання відділу.

 2. Принципи ведення діловодства.

 3. Порядок роботи з вхідною та вихідною службовою кореспонденцією.

 4. Взаємодія з іншими відділами КМДА.

 5. Якими нормативно0правовими актами керується відділ в своїй діяльності?

 6. Підготовка та видання розпоряджень КМДА.

 7. Принципи організації та здійснення контролю за виконанням документів.

 8. Організація складання номенклатури справ.

 9. Порядок підготовки та здачі документів в Державний архів м. Києва.


Головне управління у справах сім’ї, молоді та спорту

 1. Функції та завдання Головного управління у справах сім’ї, молоді та спорту.

 2. Права та обов’язки.

 3. Структурні підрозділи.

 4. Нормативна база, яка є основою діяльності управління.

 5. Розробка та внесення пропозицій до КМДА управлінням у справах сім’ї та молоді.

 6. Виконання державної політики в сфері соціального розвитку та захисту зазначених категорій. (Питання молоді, сімей, тендерної рівності та спорту).

 7. Здійснення керівництва діяльністю управлінь у справах сім‘ї, молоді та спорту КМДА, райдержадміністрацій.

 8. Розгляд заяв і звернень громадян. Вживання заходів, спрямованих на усунення причин, що їх породжують.

 9. Проведення економічної політики стосовно розвитку підприємств, організацій, установ, що входять до сфери відання даного відання.

 10. Сфера надання консультативних послуг.

 11. Підготовка проектів та норм, їх реалізація на території місти Києва.


Управління з організаційної роботи

 1. Положення про Управління організаційної роботи, його структура.

 2. Підготовка та випуск піврічного (квартального) плану основних заходів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

 3. Підготовка піврічного примірного переліку питань для розгляду на нарадах у першого заступника та заступників голови КМДА.

 4. Підготовка піврічного примірного переліку питань для розгляду на засіданнях Колегії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

 5. Підготовка та випуск щотижневого плану-календаря основних заходів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

 6. Підготовка та організаційне забезпечення проведення засідань Колегії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

 7. Підготовка та організаційне забезпечення проведення апаратних нарад.

 8. Порядок підготовки та організаційного забезпечення проведення державних та загальноміських заходів.

 9. Взаємодія Управління з центральним органом виконавчої влади, іншими структурними підрозділами КМДА, районними в місті Києві державними адміністраціями.

 10. Ведення діловодства. Порядок роботи з вхідною та вихідною кореспонденцією.


Юридичне управління

 1. Структура юридичної служби КМДА.

 2. Практика організації правової роботи спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та виконання вимог актів законодавства, інших нормативних документів КМДА її структурними підрозділами.

 3. Відповідність законодавству проектів розпоряджень КМДА. Візування їх

за наявності віз заступників згідно з регламентом.

 1. Облік, зберігання, кодифікація і систематизація законодавчих та інших нормативних документів.

 2. Організація взаємовідносин юридичної служби КМДА з юридичними службами Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та структурними підрозділами Київської міської державної адміністрації.

 3. Ведення претензійної роботи.

 4. Представництво КМДА в судах загальної юрисдикції та господарських судах.

 5. Складання роз’яснень з приводу застосування законодавства.

 6. Юридична служба в системі відділів та управлінь КМДА.

 7. Вимоги до осіб, що приймаються на роботу в юридичний відділ.

 8. Оптимізація роботи юридичного відділу КМДА, зауваження та пропозиції.


Головне управління економіки та інвестицій

 1. Система заходів щодо реалізації державної політики у сфері економічної безпеки та детінізації економіки.

 2. Стратегічні та поточні програми соціально-економічного розвитку міста.

 3. Підготовка та ведення банку даних щодо показників розвитку міста та районів.

 4. Аналіз соціально-економічних проблем міста, визначення пріоритетності розвитку різних галузей економіки та інфраструктури через проведення економічних реформ та вживання заходів щодо їх реалізації.

 5. Аналіз виконання Актів Президента України і Кабінету Міністрів України щодо розвитку реформування економіки.

 6. Розробка пропозицій по розвитку споживчого ринку та ринку послуг щодо поліпшення організації та якості обслуговування населення.

 7. Впровадження програмного та методичного забезпечення функціонування інформаційно-аналітичних систем.

 8. Внесення в установленому порядку пропозицій щодо удосконалення системи обліку та звітності державної статистики.

 9. Проведення аналізу соціально-економічних наслідків нововведень в районі.

 10. Підготовка проектів рішення Київради, розпорядження КМДА з питань, що стосуються компетенції відділу.Головне управління цінової політики

 1. Розробка пропозицій по формуванню і реалізації цінової політики в місті.

 2. Система заходів по удосконаленню господарського та організаційно-правового механізму ціноутворення.

 3. Підготовка та прийняття рішень з питань цінової політики в місті.

 4. Ознайомитись з процесом виконання розпоряджень КМДА з питань, що відносяться до компетенції управління.

 5. Проведення аналізу та прогнозів динаміки цін і тарифів.

 6. Ознайомитись з роботою управління за цінами, ціноутворення на товари та послугами КМДА.

 7. Здійснення державного контролю за дотриманням встановленого порядку затвердження і застосування цін і тарифів на підприємствах, установах, організаціях.

 8. Прийняти участь в аналізі рівня монополізації товарного ринку міста та його впливу на питання ціноутворення.

 9. Прийняти участь у розробці проектів нормативно-правових актів КМДА з питань ціноутворення та обґрунтування їх економічної доцільності.

 10. Ознайомлення із основними засадами проведення моніторингу цін, тарифів на соціально-значущі товари та послуги


Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва

 1. Система заходів з реалізації державної політики з питань розвитку підприємництва на рівні міста.

 2. Вивчити систему взаємодії з міжнародними організаціями з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

 3. Проаналізувати стан розвитку підприємництва в місті.

 4. Вивчити процес державної реєстрації суб’єктів підприємництва та ліцензування певних видів підприємницької діяльності.

 5. Вивчити економіко-організаційні проблеми сучасного підприємництва в місті.

 6. Прийняти участь у розробці та впровадженні міської схеми створення нових робочих місць.

 7. Прийняти участь у розробці проектів рішень Київради та розпоряджень КМДА, що стосуються підприємництва та в обґрунтуванні їх економічної доцільності.


Головне управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення

 1. Участь в обговоренні заходів по реалізації державної політики у сфері

 2. розвитку та вдосконалення побутового обслуговування населення та надання ринкових послуг.

 3. Аналіз динаміки тарифів на послуги, що надаються на ринках міста.

 4. Аналіз надання послуг у сфері побутового обслуговування.

 5. Участь у роботі комісій по підготовці об’єктів міста Києва до торговельного обслуговування населення.

 6. Участь у перевірці виконання ветеринарно-санітарних правил для ринків.

 7. Аналіз отриманого на різних ринках району ринкового збору.

 8. Організація показу зразків готової продукції закладами побутового обслуговування міста.

 9. Організація контролю за якістю побутового обслуговування населення.

 10. Здійснення контролю за дотриманням підприємствами торгівлі норм і правил обслуговування.


Головне управління культури

 1. Ознайомлення з процесом підготовки розпоряджень КМДА з питань, що відносяться до компетенції кожного відділу управління.

 2. Організація управлінської роботи щодо забезпечення проведення культурно-мистецьких заходів.

 3. Організація культурно-мистецьких заходів на місцевому рівні та роль управління у вирішенні цих питань.

 4. Вивчення організації взаємодії управління з регіональними районними управліннями культури.

 5. Ознайомлення із нормативно-правовою базою в управлінні.

 6. Вивчення питань фінансового забезпечення мережі культурно-мистецьких закладів міста.

 7. Організація діловодства та руху документів в КМДА.

 8. Організація роботи з персоналом. Методи підбору співробітників (державних службовців).

 9. Аналітичний огляд діяльності управління.

 10. Організаційна побудова управління.

 11. Ознайомлення з пропозиціями управління по удосконаленню діяльності.

 12. Організація планування роботи управління щодо забезпечення виконання функціональних обов’язків.

  1   2   3   4

Схожі:

ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики для студентів спеціальності 050107 „Економіка підприємства”. – Полтава:...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Актуальні проблеми...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Актуальні проблеми теорії та практики фінансів” для студентів V курсу напрямку „Фінанси”....
Робоча Програма та методичні рекомендації з педагогічної практики...
Поло­ження про проведення практики студентами вищих навчальних закладів України, на підставі Програми педагогічної практики для педагогічних...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ОЗНАЙОМЧОЇ ПРАКТИКИ
Укл. Скринник З. Е., Бегей І.І., Філіповський О. В., Гіптерс З. В., Жеребило І. В., Комаринська З. М., Проценко Т. В., Височанська...
ПРОГРАМ А
Програма та методичні вказівки щодо проходження виробничої практики для студентів денного відділення спеціальності 050107 "Економіка...
ЗАВДАННЯ І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ...
МЕНЕДЖМЕНТ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬ: Завдання і методичні рекомендації до виконання контрольної роботи (для студентів 5 курсу заочної...
Методичні рекомендації для проведення навчальної практики студентам...
Методичні рекомендації для проведення навчальної практики студентам факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із дисциплін...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із дисциплін „Право інтелектуальної власності”, „Інтелектуальна власність”...
ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма та методичні рекомендації щодо виконання програми виробничої практики для студентів напряму підготовки 030509
ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма та методичні рекомендації щодо виконання програми виробничої практики для студентів галузь знань 0305 „Економіка...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка