ПРОГРАМ А


Скачати 406.9 Kb.
НазваПРОГРАМ А
Сторінка1/3
Дата10.04.2013
Розмір406.9 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
  1   2   3


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

П Р О Г Р А М А

та

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

щодо проходження виробничої практики

для студентів денного відділення

спеціальності 6.050107 «Економіка підприємства»


Суми

Вид-во СумДУ

2007

Програма та методичні вказівки щодо проходження виробничої практики для студентів денного відділення спеціальності 6.050107 "Економіка підприємства" / Укладачі: В.В.Петренко, І.Б.Дегтярьова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 38 с.

Кафедра економіки

ЗМІСТ

С.

1

Мета та завдання виробничої практики

4

2

Організація та порядок проходження виробничої практики

7
2.1 Бази практики

7
2.2 Керівництво виробничою практикою

8
2.3 Організація практики

10

3

Зміст виробничої практики

13

4

Підбиття підсумків виробничої практики

23

5

Вимоги до оформлення звіту з виробничої практики

24
Список літератури

33
Додатки

34
1 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ
Практична підготовка студентів є складовою частиною освітнього процесу і спрямована на оволодіння студентами системою професійних вмінь і навичок та первинним досвідом професійної діяльності, що має сприяти саморозвитку студента. Практична підготовка покликана не тільки забезпечити формування професійних вмінь, але й професійних здібностей і рис особистості економіста.

Виробнича практика є невід'ємною складовою частиною процесу підготовки бакалаврів у вищих навчальних закладах. Вона розглядається як форма адаптації студентів до умов та характеру майбутньої роботи. Під час практики поглиблюються та закріплюються теоретичні знання зі спеціальних та загальноекономічних дисциплін, збирається та опрацьовується матеріал для написання звіту, а також для підготовки в майбутньому курсових та бакалаврської робіт.

Під час практики студенти повинні брати активну участь у діяльності підприємства, знаходити резерви вдосконалення його діяльності.

Головною метою виробничої практики є вивчення виробничо-господарської діяльності підприємства, роботи служб та підрозділів, закріплення, поглиблення, розширення і систематизація знань з теоретичних дисциплін, набуття практичних навичок самостійної роботи у вирішенні конкретних економічних та організаційно-управлінських завдань, які входять у коло обов'язків економіста економічного відділу підприємства.

Головними завданнями виробничої практики є:

 • засвоєння студентами теоретичних положень з економіки підприємства в тісному взаємозв'язку з практикою господарювання та управління;

 • ознайомлення з економічними основами організації виробничих процесів на підприємстві;

 • вивчення досвіду і методів організації виробництва, праці та управління;

 • поглиблення та закріплення теоретичних знань, отриманих у процесі навчання з економіки підприємства, фінансів, менеджменту, маркетингу;

 • вивчення системи економічних показників роботи підрозділів підприємства;

 • виконання індивідуального завдання;

 • засвоєння практичних навиків роботи та накопичення досвіду самостійної роботи згідно з обраним фахом;

 • збір, обробка, аналіз та систематизація необхідних матеріалів для написання звіту, а згодом курсових та бакалаврської роботи .

При організації і проведенні практики повинні бути створені умови, які б забезпечували не лише закріплення студентами теоретичних знань із спеціальних предметів, але й набуття ними практичних навиків роботи за спеціальністю.

У результаті проходження виробничої практики студент повинен знати:

 • законодавчі документи, які регулюють діяльність підприємства;

 • організаційну структуру управління підприємством і функції окремих ланок системи управління;

 • виробничу структуру підприємства;

 • склад планових і розрахункових техніко-економічних показників підприємства;

 • сучасні форми спільної підприємницької діяльності та проблеми їх використання;

 • порядок здійснення розрахунків та платежів між партнерами;

 • проблеми виконання організаційної та аналітичної роботи в сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємств та підприємств за участю іноземного капіталу;

 • порядок укладання та виконання контрактів, договорів та угод.

Під час проходження практики студент повинен досконало вивчити техніку, технологію та організацію виробництва, праці та управління на базі одного з підрозділів підприємства і практично оволодіти навичками виконання організаційно-управлінських функцій у структурному підрозділі.

Проходження практики - це самостійна робота студентів безпосередньо на робочих місцях, виконання ними конкретних службових обов'язків. Набуваючи практичних навиків на робочих місцях відповідних виконавців, студенти-практиканти здійснюють аналіз процесу організації та виконання певних операцій. Крім цього, вони повинні вивчити загальний порядок роботи установи (підприємства, організації, підрозділу) та систему управління нею.

Завдання практики для студентів, які навчаються з поглибленою індивідуальною спеціалізацією за контрактами з підприємствами (організаціями), можуть бути змінені з урахуванням особливостей спеціалізації. У цьому випадку робоча програма практики узгоджується з випусковою кафедрою індивідуально.

У результаті проходження виробничої практики студент повинен вміти:

 • організовувати роботу зі збору і систематизації матеріалів про роботу підприємства і його підрозділів;

 • самостійно виконувати розрахунки, пов'язані з аналізом діяльності підприємства і економічним обґрунтуванням його розвитку;

 • аналізувати і давати оцінку діяльності підприємства;

 • аналізувати основні макроекономічні показники та на їх основі прогнозувати перспективи роботи підприємства і т.п.;

 • аналітично обробляти показники виробничо-господарської діяльності підприємства;

 • визначати доцільність використання зарубіжного досвіду стосовно умов роботи конкретного підприємства, фірми, підрозділу чи установи;

 • оформляти документи, що стосуються питань діяльності підприємства;

 • вибирати форму співробітництва з іноземним партнером у залежності від тактичних та стратегічних інтересів підприємства;

 • підбирати, аналізувати, систематизувати статистичні, звітові, нормативно-правові та інформаційні матеріали.

Під час практики студент повинен зібрати необхідну для підготовки звіту теоретичну інформацію та практичний матеріал, аналітично їх опрацювати.

Під час виробничої практики студент повинен ознайомитися з роботою різних відділів підприємства (праці і заробітної плати, економічного, маркетингу, постачання та збуту, фінансового, юридичного, бухгалтерії і т.д.).

2 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ
2.1 Бази практики
Виробнича практика за спеціальністю «Економіка підприємства» здійснюється на підприємствах різних форм власності, різних типів господарювання, які є юридичними особами і здійснюють свою діяльність відповідно до законодавчої бази України. На цих підприємствах повинні застосовуватись передові форми планово-економічної роботи, менеджменту та обліку, впроваджуватись прогресивні технології виробництва, ефективні напрямки зовнішньоекономічної діяльності. Підприємства повинні мати штат висококваліфікованих фахівців, здатних надати допомогу студентам-практикантам щодо набуття ділових професійних навичок відповідно до основних вимог підготовки спеціалістів, викладених у кваліфікаційній характеристиці.

За наявності у навчальному закладі державних або регіональних замовлень на підготовку бакалаврів перелік баз практики доповнюється органами, які формували замовлення на бакалаврів.

У випадку, коли підготовка бакалаврів вищим навчальним закладом здійснюється на замовлення фізичних осіб, базу практики забезпечують ці особи (з урахуванням усіх вимог наскрізної програми, діючого Положення про порядок проведення виробничої практики у вищих навчальних закладах України та даної програми) або вищий навчальний заклад в залежності від умов договору (контракту) на підготовку бакалавра.

Для студентів іноземного походження бази практики передбачаються у відповідному договорі (контракті) щодо підготовки бакалаврів. Вони можуть бути розташовані як на території країни-замовника, так і в межах України.

У випадку самостійного вибору бази практики студент зобов'язаний оформити свій вибір у вигляді письмового підтвердження з підприємства (організації, установи тощо), де він проходитиме виробничу практику, за підписом керівника установи, завіреного печаткою.

За можливості студенти можуть бути зарахованими на відповідні штатні посади підприємства, на якому проходять виробничу практику.

Закріплення студентів за об'єктами виробничої практики здійснюється відділом практики (укладання договорів) і оформляється наказом ректора.
2.2 Керівництво виробничою практикою
Керівництво виробничою практикою студентів здійснюється університетом та підприємством - базою практики.

Загальне, організаційне, навчально-методичне і наукове керівництво виробничою практикою студентів здійснює кафедра економіки. Загальний контроль за проходженням практики студентів здійснює відділ практики університету. Безпосереднє керівництво практикою здійснюється керівником-викладачем кафедри економіки та керівником від підприємства.

У процесі професійної підготовки увага відповідальних за проведення практики осіб повинна акцентуватися на такому:

 • розвитку творчих здібностей практиканта;

 • його самостійності;

 • вмінні ним приймати рішення;

 • розвитку його здатності працювати в колективі.

В коло обов'язків керівника практики від університету входять:

 • проведення зібрань студентів, які направляються на практику;

 • забезпечення проведення всіх організаційних заходів перед початком практики: індивідуальний інструктаж про порядок проходження виробничої практики, надання студентам-практикантам необхідних документів: направлення, індивідуального завдання, необхідних методичних рекомендацій тощо;

 • розгляд звітів студентів про проходження практики;

 • приймання звітів з виробничої практики у складі комісії;

 • інформування адміністрації навчального закладу щодо фактичних термінів початку і закінчення практики, складу груп студентів, які пройшли практику, та з інших питань організації і проведення практики.

Керівництво практикою на місцях повинно бути покладено на керівників підприємств, провідних фахівців або інших кваліфікованих спеціалістів.

До кола обов'язків керівника практики від підприємства входять:

 • організація робочого місця і створення необхідних організаційно-технічних умов для проходження практики;

 • забезпечення студентів необхідною інформацією, документами, звітністю, нормативними та іншими матеріалами;

 • залучення студентів-практикантів до активної участі в поточній роботі структурного підрозділу підприємства - місця практики;

 • контроль за виконанням окремих завдань і програми практики в цілому;

 • допомога в підбиранні матеріалів для виконання в майбутньому курсових та бакалаврської робіт;

 • контроль за підготовкою звітів, надання оцінки-відгуку про виконану студентом роботу.

Письмовий звіт повинен бути підписаний безпосередньо керівником від бази практики і скріплений печаткою.

Відгук про роботу студента на практиці заповнює керівник практики від підприємства. У відгуку відображають:

  • місце практики, посаду, яку обіймав студент;

  • виявлені теоретичні знання, уміння та практичні навички;

  • володіння комп’ютерними технологіями;

  • нові знання, уміння та навички, яких набув під час практики;

  • завдання, які виконував;

  • виявлені особисті якості студента;

  • пропозиції щодо оцінки за практику за 4-бальною системою тощо.

Керівник практики підписує відгук і скріплює його печаткою організації.
2.3 Організація практики
Студенти, які навчаються на бакалавраті за спеціальністю «Економіка підприємства», згідно з навчальним планом проходять виробничу практику в 6-му семестрі, яка триває 6 тижнів.

Перед направленням на практику на випусковій кафедрі проводиться інструктаж про порядок її проходження, ставляться вимоги до виконання програми практики, індивідуального завдання і до підготовки підсумкового звіту за результатами проходження практики.

Під час практики студенти ознайомлюються з організаційною структурою підприємства і його підрозділами, навчаються приймати управлінські рішення стосовно умов роботи окремих структурних підрозділів.

Прибувши на практику, студент зобов'язаний пред'явити у відділ кадрів підприємства (організації, установи тощо) направлення на практику, видане відділом практики Сумського державного університету.

Студенти несуть особисто цілковиту відповідальність за неявку на практику. Студенти, які не з’явились на практику з поважних причин, проходять її в інші терміни, інакше – можуть бути відраховані з університету за невиконання навчального плану.

Порядок оформлення студентів для проходження практики на підприємстві:

 • отримання індивідуальної тимчасової перепустки;

 • інструктаж з техніки безпеки у відділі ОП і ТБ підприємства;

 • інструктаж про порядок роботи і техніку безпеки на робочому місці, поведінку практиканта на підприємстві;

 • зарахування в штат (наказом по підприємству) на робоче місце (за можливості).

Проходження виробничої практики повинно проводитись у такій послідовності:

  • бесіда керівника практики в конкретному підрозділі зі студентом про зміст та особливості виконуваної ним роботи, про специфіку роботи даного підрозділу;

  • вивчення студентом інструктивних матеріалів, які визначають та регулюють роботу даного підрозділу;

  • самостійне виконання студентом роботи на конкретному робочому місці;

  • збір та обробка даних для написання звіту про проходження виробничої практики;

  • написання та захист студентом звіту з проходження виробничої практики.

За наявності вакантних місць студенти можуть бути зараховані на штатні посади, якщо робота на них відповідає вимогам програми практики.

Виробнича практика повинна проходити безпосередньо на робочому місці спеціаліста відповідного профілю під керівництвом кваліфікованих спеціалістів. На всьому етапі проходження практики студентом виконується конкретна робота. Під час практики студенти отримують нові знання, уміння і навички, в основному при виконанні конкретних практичних завдань, тому праця студентів на штатних посадах (з оплатою або без оплати) є найбільш доцільною в порівнянні з проходженням практики дублерами, по суті, сторонніми спостерігачами. Самостійна робота студентів є основною умовою успішного проходження практики.

Випускова кафедра до початку практики узгоджує зі студентами бази практики.

Студенти зобов'язані оформлювати свій вибір у вигляді письмового підтвердження з підприємства на ім'я ректора університету.

Відділ практики готує наказ про проходження виробничої практики на підприємствах.

Студенти при проходженні практики зобов'язані:

  • до початку стажування одержати від випускової кафедри консультації щодо оформлення всіх необхідних документів:

  • своєчасно прибути на базу практики;

  • у повному обсязі виконати всі завдання, передбачені програмою;

  • вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії;

  • підпорядковуватися діючим на підприємстві правилам внутрішнього трудового розпорядку та службового етикету, дотримуватися трудової дисципліни;

  • виконувати вказівки безпосередніх керівників виробничої практики від підприємства та університету;

  • нести відповідальність за виконану роботу;

  • не пізніше як за день до закінчення виробничої практики одержати відгук-оцінку керівника практики від університету;

  • своєчасно здати та захистити звіт з практики.

Студенти під час проходження виробничої практики повинні бути дисциплінованими, принциповими, точними та акуратними у виконанні завдань і обов'язків.

За результатами практики студент повинен здати на кафедру звіт та захистити його згідно з графіком .

За результатами проведення практики доцільно подати завідувачу кафедри письмові зауваження і пропозиції щодо поліпшення організації практики студентів.
  1   2   3

Схожі:

Створення консольних програм
Консольна програма не має інтерфейсу користувача. Такі програми використовуються для розробки системних програм, автоматизованих...
ТЕМА: Операційні системи Windows. Робота з вікнами програм та діалоговими вікнами
МЕТА: засвоїти основні методи роботи з типовими вікнами програм та діалоговими вікнами; набути навички переміщення вікон, зміни розміру...
Повноваження у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку
Підготовка програм соціально-економічного та культурного розвитку сіл, селищ, міст, цільових програм з інших питань самоврядування,...
Про хід реалізації та перспективи впровадження обласних моніторингових програм
Вченою радою ОІППО розглянуто і схвалено ряд галузевих програм експериментальних моніторингових досліджень у навчальних закладах...
Перелік навчальних програм для факультативних занять і спецкурсів з біології
Збірник навчальних програм для допрофільної підготовки та профільного навчання. Курси за вибором
Уроку Тема: Реалізація алгоритмів з послідовним розгалуженням у вигляді програм (проектів)
Мета: Навчитись реалізувати алгоритми розгалуження у вигляді програм (проектів) в середовищі програмування Visual Basic; розвинути...
Взаємодія програм в Visual Basic і Visual C++
Тут демонструється приклад реалізації взаємодії програм в Visual Basic і C++ з урахуванням технології І. Бея, реалізованої за допомогою...
ВРАХУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ РОЗРОБЦІ МАРКЕТИНГОВИХ...
...
УКРАЇНА ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Одним із джерел фінансування галузі охорони здоров’я є надходження матеріальних цінностей шляхом централізованого постачання за рахунок...
Про Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого...
Цим Положенням регулюється процедура проведення Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування (далі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка