ЛЕКЦІЯ 1 ТЕМА


НазваЛЕКЦІЯ 1 ТЕМА
Сторінка9/20
Дата14.03.2013
Розмір3.15 Mb.
ТипЛекція
bibl.com.ua > Психологія > Лекція
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

ДО МОДУЛЯ 1


 1. Охарактеризуйте особливості педагогіки як науки.

 2. Поясніть сутність педагогічних категорій.

 3. Які дисципліни складають систему педагогічних наук?

 4. Проаналізуйте зв»язки педагогіки з іншими науками.

 5. У чому полягають особливості педагогічної науки на сучасному етапі?

 6. У чому полягає відмінність специфіки методів досліджень у педагогіці порівняно з природознавчими науками?

 7. Які етичні проблеми при використанні методу спостереження?

 8. Чим відрізняється спостереження у повсякденному житті від спостереження як наукового методу дослідження?

 9. Які процедури поєднує в собі метод «вивчення продуктів діяльності»; охарактеризуйте специфіку кожної із них.

 10. Охарактеризуйте особливості застосування експерименту в педагогіці та психології.

 11. Розкрийте психологічний зміст, констатуючі та формуючі процедури психолого-педагогічного експерименту.

 12. Охарактеризуйте групи математичних методів та їх функціональне застосування у психології та педагогіці.

 13. Проаналізуйте ситуації зі своєї шкільної практики, в яких учитель:

 • прогнозує наслідок ситуації;

 • виявляє «тактовність2 соціальної дії;

 • виявляє здатність змістовного морального впливу на учня або групу.

 1. Обгрунтуйте поняття :людина, індивід, індивідуальність, особистість.

 2. Поясніть співвідношення соціального та біологічного в розвитку особистості.

 3. У якій залежності перебуває суспільний, природний, іторичний і онтогенетичний розвиток людини:

 • зумовлений спадковістю;

 • все детерміновано соціальним фактором;

 • поза всякою залежністю;

 • все заємообумовлене.

 1. За спадковістю від батьків до дітей передається:

 • знання;

 • уміння, навички, досвід;

 • біологічні особливості одного із батьків;

 • світогляд.

 1. Поясніть сутність різноманітних теорій розвитку особистості.

 2. У чому сенс твердження : « Людина-істота біосоціологічна»?

 3. Який вид діяльності особливо впливає на розвиток особистості?

 4. Відомий психолог А. Крутецький вважав , що здібності не виявляються в певних умовах, а формуються. Чи немає протиріччя між шкільною практикою та цим твердженням?

 5. Які особливості характеризують людину як особистість:

 • сумлінність, наполеглевість, правидність, інтереси;

 • працьовитість, низька адаптація до темряви, пластичність, акуратність;

 • реактивність, чуйність, упертість, висока сенсорна чутливість;

 • відповідальність, емоційність, ідеали.

23.Дитиною здобуто переважно за спадковістю від батьків:

 • людські задатки, тип нервової системи, розум;

 • людський мозок, йогопластичність, людські задатки, риси темпераменту і характеру;

 • мозок та його пластичність, тип вищої нервової системи, задатки, органічні потреби;

 • інтереси, органи чуття, задатки, тип вищої нервової діяльності.

24.У чому сенс знання вчителем вікових особливостей дітей?

25.Обгрунтуйте різні підходи до визначення вікової періодизації розвитку особистості.

26.Охарактеризуйте особливості розвитку психіки та пізнавальної діяльності молодших школярів, підлітків, старшокласників.

27.Які новоутворення виникають у дітей дошкільного та шкільного віку?

28.Якими особливостями характеризується поведінка та особистісний розвиток різних вікових груп?

Тестові завдання до модуля 1
З-поміж названих відповідей оберіть правильну/і, обгрунтувавши їх.

1. Що таке педагогіка?

 1. Педагогіка — це наука, яка вивчає закономірності розвитку особистості та визначає шляхи її виховання.

 2. Педагогіка — це мистецтво впливу вихователя на вихованця з метою формування його особистості.

 3. Педагогіка — це наука, яка вивчає закономірності розвитку людини в умовах педагогічного впливу.

 4. Педагогіка — це наука про виховання людини.

 5. Педагогіка — це наука про виховання як спеціально організовану виховну діяльність.

2. Предметом педагогіки є:

 1. виховна діяльність, яка здійснюється у навчально-виховних закладах;

 2. підготовка підростаючого покоління до життя;

 3. розкриття закономірностей і механізмів оволодіння знаннями, навичками, вміннями; засвоєння людиною соціально-культурного досвіду;

 4. процес цілеспрямованого розвитку і формування людської особистості в умовах її навчання, виховання й освіти.

3. Завданням педагогічно ї науки є:

 1. вивчення проблем виховання, навчання,освіти людей;

 2. дослідження механізмів, закономірностей засвоєння людиною суспільного досвіду;

 3. пізнання закономірностей і законів педагогічного процесу;

 4. розробка порад, правил і рекомендацій щодо реалізації навчального процесу;

 5. розробка теорії, перетворення ЇЇ в практичні технології.

4. Які категорії є ключовими для педагогіки?

 1. профілактика;

 2. розвиток;

 3. соціальна адаптація;

 4. самовиховання;

 5. виховання;

 6. навчання;

 7. управління;

 8. освіта;

 9. формування;

10) самоосвіта.

Розкрийте соціальне значення принципів реалізації Державної національної програми «Освіта» («Україна XXI століття»):

 • пріоритетність освіти;

 • демократизація освіти;

 • віти; запитання і завдання

З-поміж названих відповідей оберіть правильну/і, обгрунтувавши їх.

1.Особистість — це:

 1. соціальна характеристика людини;

 • людина як носій свідомості; гуманізація освіти;

 • гуманітаризація освіти;

 • національне спрямування освіти:

 1. відкритість системи ос

 2. доросла людина;

 3. розумна, відповідальна і вільна людина;

 4. індивід, який свідомо управляє власноюповедінкою і діяльністю.

2.Розвиток особистості — це:

 1. становлення людини як соціальної істоти,яке відбувається в процесі життєдіяльності;

 2. цілеспрямований процес формування віндивіда заданих якостей;

 3. кількісні та якісні зміни в організмі, яківідбуваються в часі під впливом різнихфакторів;

 4. процес цілеспрямованого формуваннялюдської особистості в умовах її навчання,виховання й освіти.

3. Формування особистості — це:

 1. цілеспрямований процес формування увихованців необхідних якостей і переконань;

 2. становлення людини як соціальної істоти,яке відбувається в процесі розвитку, виховання і навчання;

 3. кількісні зміни в організмі;

 4. кількісні та якісні зміни в організмі, яківідбуваються в процесі всього життя людини як соціальної істоти.

4. Що саме є державним механізмом соціалізації особистості?

 1. культура;

 2. освіта;

 3. середовище;

 4. сім'я;

 5. виховання;

 6. спадковість.

5. Дайте назву таким процесам:

 1. формування в особистості соціально-ціннісних ставлень до навколишнього середовища;

 2. вдосконалення різноманітних якостейособистості під впливом внутрішніх газовнішніх факторів;

 3. засвоєння учнями теоретичних знань,практичних навичок і вмінь.

6. Хто з видатних французьких просвітителів XVIII століттябув автором теорії «вільного виховання» та в якій праці буливикладені відповідні ідеї?

Поміркуйте над нижченавєденими висловами та зробіть власне їх обгрунтування.

Якою є дитина в дитячій грі, такою вона буде в дорослому віці (А. С. Макаренко).

Розум кожної дитини лежить на кінчиках пальців. А цс означає, що діяльність є однією з найважливіших ланок у формуванні особистості (В. О. Сухомлинський).

Виховання може все (Г'ельвецій).

Від усякого виховання, мій друже, рятуйся на всіх вітрилах (Вольтер).

Виховання може зробити багато, проте воно не безмежне. За допомогою прищеплень можна примусити дику яблуню давати садові яблука, але ніяке мистецтво садівника не зможе примусити її приносити жолуді (В. Г. Бєлінський).

Контрольні запитання та завдання

З-поміж названих відповідей оберіть правильну/і, обгрунтувавши їх.

1. Який із означених методів педагогічних досліджень та чому можна назвати активним за впливом на особистість?

 1. педагогічне спостереження;

 2. анкетування;

 3. педагогічний тест;

 4. педагогічний експеримент;

 5. вивчення продуктів дитячої діяльності;

 6. вивчення шкільної документації.

Основними видами педагогічного дослідження є фундаментальні, прикладні та впроваджу вальні. Проаналізуйте їхню мету і зміст та визначте відмінності між ними.

Охарактеризуйте одну із функцій педагогічного дослідження з використанням прикладів Вашої майбутньої професійної діяльності.

Визначте основні етапи педагогічного дослідження (вставивши на місці крапок пропущені слова).

До підготовчого періоду належать усі дії дослідника, що створюють необхідні умови або сприяють досягненню основної мети педагогічних досліджень.

 1. Вибір ... проблеми та визначення ...дослідження.

 2. Формулювання

 3. Виокремлення та визначення ... .

 4. Формулювання ... .

 5. Визначення параметрів гіпотез.

 6. Вибір ... та опрацювання ... дослідження.

 7. Опрацювання ... дослідження.

До реалізаційного періоду належать усі дії, безпосередньо чи опосередковано пов'язані з вирішенням поставленої дослідної проблеми.

 1. Пошук ... даних з використанням обранихметодів і ... дослідження.

 2. Збирання ... дослідження та їхній попередній ....

10. Опосередковані ... дії.

До впроваджу вального, чи заключного, періоду належать усі дії дослідника, пов'язані з безпосереднім впровадженням одержаних рекомендацій та висновків у педагогічну практику.

 1. ... можливостей та обсягу ... одержаних ...дослідження у ... процесі.

 2. Визначення ... та ... поширення ... результатів ... серед ... і вихованців.

Зробіть стислий письмовий аналіз методики проведення педагогічного експерименту.

Дайте обгрунтування понять «методологія педагогічного дослідження» і «методика педагогічного дослідження» і визначте обсяг їхнього змісту.

В. Оконь виокремив такі функції педагогічного дослідження: дескриптивну, пояснювальну, прогностичну, практичну та оціночну. Розкрийте зміст цих функцій.

Назвіть позитивні й негативні сторони методів науково-педагогічного дослідження:

 • педагогічного спостереження;

 • анкетування;

 • бесіди;

 • інтерв'ю;

 • узагальнення незалежних характеристик;

 • педагогічного консиліуму;
 • вивчення й аналізу шкільної документації;

 • вивчення продукції дитячої творчості;

 • вивчення й узагальнення педагогічногодосвіду;

 • педагогічного експерименту.

Контрольні запитання та завдання

З-поміж названих відповідей оберіть правильну/і, обгрунтувавши їх.

1. Основними функціями педагогічного процесу є:

 1. освітня, розвиткова, виховна і психологічної підготовки;

 2. освітня, розвиткова, виховна;

 3. освітня, виховна і психологічної підготовки;

 4. правильної відповіді немає.

2. В якій групі вказані всі галузі педагогіки, що складають

її систему?

 1. філософія, соціологія, шкільна гігієна, педагогіка, психологія, анатомія і фізіологіялюдини;

 2. основи педагогіки, дидактика, теорія виховання, школознавство;
 1. педагогічна психологія, педагогічна соціологія, театральна педагогіка, виправно-трудова педагогіка, військова педагогіка;

 2. загальна педагогіка, вікова педагогіка,спеціальна педагогіка, методика викладання окремих дисциплін, історія педагогіки,порівняльна педагогіка;

 3. педагогіка профтехосвіти, педагогіка шкілпродовженого дня, педагогіка шкіл-інтер-натів, педагогіка вищої школи.

Охарактеризуйте одну з функцій педагогічного процесу із використанням прикладів майбутньої Вашої професійної діяльності.

Обдумайте і зробіть ранжування основних компонентів педагогічного процесу.

Чітко визначте і обгрунтуйте предмет загальної педагогіки.

Зробіть стислий письмовий аналіз структури діяльності вихователя.

Дайте обгрунтування педагогічних понять «педагогічний процес» і «навчальний процес» і визначте обсяг їхнього змісту.

Зробіть порівняльний аналіз педагогічних категорій «педагогічний процес» і «навчально-виховний процес».

Розкрийте зміст ознак педагогічного процесу:

 • системності;

 • планомірності;

 • націленості на конкретний результат;

 • тривалості;

 • організованості;

 • гуманності.

Контрольні запитання та завдання

З-поміж названих відповідей оберіть правильну/і, обгрунтувавши їх.

1. Який із нижчеперелічених елементів здібностей до педагогічної діяльності є «зайвим» ?

 1. Комунікативність — професійна здатністьпедагога, що виявляється у спілкуванні,готовності легко вступати у взаємодію,викликати позитивні емоції у співрозмовника і відчувати задоволення від спілкування.

 2. Перцептивні здібності — професійна проникливість, пильність, педагогічна інтуїція,здатність сприймати іншу людину та розуміти її.

 3. Динамізм особистості — здатність активновпливати на іншу особистість.

 4. Емоційна стабільність — здатність володіти собою, зберігати самоконтроль,здійснювати саморегуляцію за будь-якоїситуації, незалежно від сили зовнішніх чинників, що провокують емоційний зрив.

 5. Оптимістичне прогнозування — передбачення розвитку особистості з орієнтацієюна позитивне в ній і перетворення всієїструктури особистості через вплив на позитивні ЯКОСТІ.

 6. Креативність — здатність до творчості,спроможність генерувати незвичні ідеї,відходити від традиційних схем, швидкорозв'язувати проблемні ситуації.

7. ЕмпатійнІсть — здатність співпереживати учневі.

2. Із нижченазваних складових педагогічної культури є «зайвою»:

!) педагогічна спрямованість;

 1. психолого-педагогічна ерудиція;

 2. гармонія розвинутих інтелектуальних і моральних якостей;

 3. висока педагогічна майстерність і організованість в педагогічній діяльності;

 4. уміння продуктивно поєднувати навчально-виховну і науково-дослідницьку діяльність;

 5. сукупність професійно важливих якостей,які конче необхідні в педагогічній діяльності;

 6. педагогічно спрямоване спілкування і поведінка;

 7. постійна спрямованість на самовдосконалення;

 8. педагогічна техніка.

3. Що є основою виокремлення перелічених нижче основних критеріїв педагогічної майстерності?

 1. доцільність;

 2. ефективність;

 3. гуманність, демократичність і діалогічність;

 4. оптимальність;

 5. творчість чи оригінальність;

 6. науковість.


Відповіді до модуля 1

 1. 4;

 2. 4;

 3. 5;

 4. 5, 6, 8;

 5. Усно;

 6. 5;

 7. 4;

 8. 2;

 9. 5;

 10. Освіта, виховання, навчання;

 11. Ж.-Ж. Руссо;

 12. Думати;

 13. 4;

 14. Назвати;

 15. Назвати;

 16. Дослідної мети, дослідної проблеми; змінних об’єкт, предмет)

 17. Емпіричних технік, результатів, відбір, реалізаційні;

 18. Визначення …використання…результатів…педагогічному;

 19. Письмово;

 20. Письмово;

 21. Написати…

 22. 1;

 23. 4;

 24. Дати характеристику;

 25. Зробити;

 26. Процес спрямованого розвитку і формування особистості в умовах її виховання;

 27. Структуру діяльності вихователя;

 28. Визначення ;

 29. Зробити порівняння;

 30. Описати;

 31. 7;

 32. 9;

 33. Ознаки діяльності.


ЛІТЕРАТУРА


 • Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. Навч. посібник.-К.: Вища школа, 1995.-С.189-197.

 • Дидактика средней школы. / Под ред. М.Н Скаткина. -М.: Просвещение, 1982.-С.216-249.

 • Онищук В.А. Типы, структура и методика уроков в школе. -К.: Рад. школа,1976.-С.59-180.

 • Педагогика: Учеб. пособие / Под ред. П.И. Пидкасистого. -М.: Росс. пед. агенство,1996.-С.250-308.

 • Чередов И.М. Формы учебной работы в средней школе. -М.: Просвещение, 1988.-С.33-75, 115-140.

 • Фіцула М.М. Педагогіка: Навч. посібник.-К., 2001.-С.147-186.

 • Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: Навч. посібник.-К., 2001.-С.262-294.

 • 1.Закон України “Про освіту”// Освіта.-1995.-15 серпня.-№31.-С.14.

 • Положення про навчальний загальноосвітній навчально-виховний заклад в Україні // Освіта.-1993.-3 вересня.-№.29.-С.8-9.

 • Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических институтов/ Ю.К. Бабанский, Н.А. Сорокин и др./ Под ред. Ю.К.Бабанского.- 2-е изд., доп. и прераб.- М.: Просвещение, 1988.-С.7-10, 23-28.

 • Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія: Навчальний посібник.-К.: Вища школа, 1995.-С.144-151.

 • Харламов И.Ф. Педагогика. –М.: Высшая школа, 1990.-С.122-127,148-178.


Практичні заняття з педагогіки.
МОДУЛЬ 1. Загальні основи педагогіки.
Практичне заняття № 1.
Тема: Предмет та основні категорії педагогіки.

(2 год.)
План.

 1. Виникнення педагогіки як науки, її предмет і видатні діячі.

 2. Основні категорії педагогіки.

 3. Система педагогічних наук. Зв’язок педагогіки з іншими науками.

 4. Методи науково-педагогічного дослідження.


Основні поняття: педагогіка, виховання, навчання, освіта.
Контрольні питання.

 1. Як відбувалось виникнення педагогіки?

 2. Що є предметом педагогіки? Які основні проблеми вона досліджує?

 3. Проаналізуйте основні категорії педагогіки.

 4. В чому полягає специфіка педагогічної діяльності? Якими якостями повинен володіти вчитель?1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20

Схожі:

ЛЕКЦІЯ 2 17 ЛЕКЦІЯ 31 ТЕМА 4 ОБҐРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ 49
Вивчення дисципліни передбачає наявність знань з наступних дисциплін: «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Теорія статистики»,...
Лекція 7 8
Лекція 7 Українська революція і пошук її зовнішньополітичних орієнтацій. Початки дипломатичної діяльності УНР. (4 год.)
ЛЕКЦІЯ 3
Лекція: Поняття предмета права промислової власності, коло та характеристика однорідних суспільних відносин
Лекція з курсу «Прикладні програми (Електронні таблиці Excel)»
Лекція Робота з фінансовими функціями. Створення, редагування і форматування графіків і діаграм (2 год.)
Лекція Державна мова мова професійного спілкування
Евфемізм і перифраз у професійному спілкуванні Лекція Риторика і мистецтво презентації
Лекція №1
Лекція № Поняття культури. Античність – джерело європейської культури (2 год.)
Лекція Тема Торговельно-технологічні процеси у магазинах
Схеми технологічного процесу в магазині, їх переваги та перспективи застосування
ЛЕКЦІЯ Тема №3
Стилістика мовлення є продуктами історичного розвитку національної мови і змінюється відповідно до поступу суспільства
Лекція №10 Тема: Предмет і завдання курсу. Історіографія менеджменту
Поняття „управління” і „менеджмент” в фізичному вихованні і спорті: спільне та особливе
Лекція Тема : Сучасні технології харчування
Матеріально – технічне забезпечення та дидактичні засоби, ТЗН: мультимедійна дошка, слайди, презентації
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка