ЛЕКЦІЯ 1 ТЕМА


НазваЛЕКЦІЯ 1 ТЕМА
Сторінка20/20
Дата14.03.2013
Розмір3.15 Mb.
ТипЛекція
bibl.com.ua > Психологія > Лекція
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Відповіді до модуля 2

 1. 1;

 2. 2;

 3. 1;

 4. 1;

 5. Навчальні підручники, навчальна програма;

 6. 2;

 7. 2;

 8. 2;

 9. 4;

 10. 5;

 11. 4;

 12. 1,2,4,6,8,9,11,12,15,16;

 13. 2;

 14. 2;

 15. 3;

 16. 3;

 17. 1;

 18. 1;

 19. 5;

 20. 4;

 21. 4;

 22. 5;

 23. 1;

 24. 6;

 25. 4;

 26. 4,5;

 27. 4;

 28. 1.Література:


Алексюк A.M. Загальні методи навчання в школі. — К.: Рад. шк., 1983. Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения: Общедидактический ас­пект. — М.,1977.

ґальтон Ф. Наследственность таланта. Ее законы и последствия. — СПб., 1975.

Гильбух Ю.З. Внимание: одаренные дети. — М.; Знание, 1991. Дидактика современной школы: Сб. ст./ Под ред. М.Н. Скаткина. — М.:

Просвещение, 1982.

Дидактика современной школы/ Под ред. В.А. Онищука. — К., 1987. Закон України -Про загальну середню освіту" // Законодавство України про загальну середню освіту. Бюлетень законодавства і юридичної політики України. — К... 1999. — №9. — С.31—54.

Ильницкая И.А. Проблемные ситуации и пути их создания на уроке. — М.:

Знание,1985.

Концепція розвитку загальної середньої освіти. Проект. //.Освіта Украї­ни». — №33. —16 серпня 2000 р.

Коробов Е.Т. Активные методы обучения. — Днепропетровск : Изд-во Днепропетр. гос. ун-та, 1993. :

Критерії оцінювання навчальних досягнень у системі загальної середньої освіти // «Освіта України». — №40. — 5 жовтня 2000 р.

Кутьев В.О. Внеурочная деятельность школьников. — М.,1983. Лернен И.Я. Дидактические основы методов обучения. — М., 1981. Лернер И.Я. Проблемное обучение. — М.: Знание, 1974. Манушин Э.А. Развитие информационных технологий в образовании. Аналитический доклад. — М.: ИИТО, 1997.

Махмутов М.И. Организация проблемного обучения в школе. — М.: Про­свещение. 1977.

Машбиц Е.И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения. — М.,1989.

Набока Б.С. Інформаційно-технологічні нововведення і демократизація навчально-виховного процесу в школі. // Наукові записки. — Вип. XVII. — Кі­ровоград: РВГ ІЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 1999. — С.129—135. ;

Оконь В. Введение в общую дидактику /Пер. с польок. Л.Г. Кашкуревича, Н.ґ. Горина.—М., 1990.

Онищук В.А. Типы, структура и методика урока в школе. — К.: Рад. шк., 1976. Падалка О.С., Нісімчук А.С., Смолюк 1.0., Шпак О.Т. Педагогічні технології:

Навч. посібник. — К., 1995.

Педагогічні технології: Навч. посібник/О.С. Падалка, A.M. Нісімчук, 1.0. Смо­люк, О.Г. Шпак.—К., 1995.

Підласий I.П. Комп'ютер на уроці // Рад. школа. —1991. — №8. — С.32—36* Сбруєва А.А. Порівняльна педагогіка: Навч.. посібник. — Суми, 1999. Чашко Л.В. Графопроектор на уроках. — К.: Рад. школа, 1981. — 80с. Школи нового типу в Україні: Метод, посібник /В.Ф. Паламарчук, 1.Г. Єр-шов, Г.М. Ісаєва. — К.: 1СДО, 1996.

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯМОДУЛЬ 3: Дидактика (теорія навчання).Практичне заняття № 1-2
Тема: Сутність та структура процесу навчання.

(4 год.)
План.

 1. Поняття про дидактику, рушійні сили та функції процесу навчання.

 2. Основні компоненти навчального процесу.

 3. Структура діяльності вчителя в навчальному процесі.

 4. Психолого-педагогічні основи навчально-пізнавальної діяльності учнів.

 5. Різні підходи до процесу навчання.

 6. Розв’язування педагогічних задач.


Основні поняття: дидактика, навчання, освітня, розвиваюча та виховна функції, викладання.

Література:

 1. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія: Навчальний посібник.-К.: Вища школа, 1995.-С.144-151.

 2. Харламов И.Ф. Педагогика. –М.: Высшая школа, 1990.-С.122-127,148-178.

 3. Педагогика / Ю.К.Бабанский, В.А.Сластенин, Н.А.Сорокин и др.; Под ред. Ю.К.Бабанского.- 2-е изд.-М.: Высшая школа, 1990.-С.342-365.

 4. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник.-К., 2001.-С.76-90.

 5. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: Навчальний посібник.-К.,2001.-С.158-160,186-210.Практичне заняття № 2.
Тема: Зміст освіти в національній школі.

(2 год.)
План.

 1. Загальна характеристика змісту освіти.

 2. Характеристика навчальних планів і програм.

 3. Сучасні підручники та вимоги до них.

 4. Загальна, політехнічна і професійна освіти, їх реалізація в сучасній школі.

 5. Зміст освіти зарубіжної школи.


Основні поняття: зміст освіти, навчальний план, навчальна програма, загальна освіта, політехнічна освіта, професійна освіта.
Література:

1.Закон України “Про загальну середню освіту”. Інформаційний збірник МО України. - 1999.-№ 15.-С.6-31.

2.Падалка О.С., Нісімчук А.М., Смолюк І.О., Шпак О.І. Педагогічні технології: Навч. посібник.-К.: Укренциклопедія ім. М.П.Бажана, 1995.-С.24-25.

 1. Фіцула М.М. Педагогіка: Навч. посібник.-К., 2001.-С.91-108.


Практичне заняття № 3.
Тема: Закономірності та принципи процесу навчання.

(2 год.)
План.

 1. Закономірності процесу навчання:

а) об’єктивні закономірності процесу навчання;

б) суб’єктивні закономірності навчання.

 1. Характеристика основних принципів навчання.


Основні поняття: закономірності навчання, принципи навчання (дидактичні принципи).
Література:

1. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. Навч. посібник.-К.: Вища школа, 1995. -С.157-162.

2. Подласый И.П. Новый курс: Учебник для студ. пед. вузов: В 2 кн.- М.: Кн.1: Общие основы. Процес обучения. -С.419-468.

 1. Фіцула М.М. Педагогіка: Навч. посібник.-К., 2001.-С.108-117.


Практичне заняття № 4.
Тема: Методи і засоби навчання.

(2 год.)
План.

Визначення понять “метод”, “прийом”, “засіб” навчання.

Різні класифікації методів навчання:

а) словесні методи навчання;

б) наочні методи;

в) практичні;

г) методи стимулювання навчальної діяльності учнів;

д) методи контролю і самоконтролю у навчанні.

3.Характеристика основних методів навчання за класифікацією Ю.К.Бабанського.

 1. Засоби навчання. Використання комп’ютерної техніки у

навчанні.

 1. Вибір оптимального співвідношення методів навчання.Література:

 1. Алексюк А.М. Загальні методи навчання в школі.-К.: Рад. Школа, 1983.-С.31-47, 197-234.

 2. Дидактика средней школы / Под ред. М.Н.Скаткина.-М.: Просвещение, 1982.-С.181-216, 251-269.

 3. Даниленко М.В., Даниленк Л.І. Педагогічні задачі: Навч. посібник.-К.: Вища школа, 1991.-С.164-165.

 4. Педагогика / Под ред. Ю.К.Бабанского.-М.: Просвещение, 1988.-С.177-236.

 5. Фіцула М.М. Педагогіка: Навч. посібник.-К., 2001.-С.118-146.

 6. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: Навч. посібник.-К.,2001.-С.301.-337.


Практичне заняття № 5-6
Тема: Види і форми організації навчального процесу.

(4 год.)
План.

 1. Види навчання.

 2. Поняття про форми організації навчання.

 3. Урок як основна форма організації навчання.

 4. Типологія і структура уроків.

 5. Аналіз уроку.

 6. Підготовка вчителі до уроку.

 7. Позаурочні форми навчання.

 8. Пошуки ефективних форм навчання в зарубіжній школі.


Основні поняття: форма організації навчання, урок.
Література:

 1. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. Навч. посібник.-К.: Вища школа, 1995.-С.189-197.

 2. Дидактика средней школы. / Под ред. М.Н Скаткина. -М.: Просвещение, 1982.-С.216-249.

 3. Онищук В.А. Типы, структура и методика уроков в школе. -К.: Рад. школа,1976.-С.59-180.

 4. Педагогика: Учеб. пособие / Под ред. П.И. Пидкасистого. -М.: Росс. пед. агенство,1996.-С.250-308.

 5. Чередов И.М. Формы учебной работы в средней школе. -М.: Просвещение, 1988.-С.33-75, 115-140.

 6. Фіцула М.М. Педагогіка: Навч. посібник.-К., 2001.-С.147-186.

 7. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: Навч. посібник.-К., 2001.-С.262-294.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Схожі:

ЛЕКЦІЯ 2 17 ЛЕКЦІЯ 31 ТЕМА 4 ОБҐРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ 49
Вивчення дисципліни передбачає наявність знань з наступних дисциплін: «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Теорія статистики»,...
Лекція 7 8
Лекція 7 Українська революція і пошук її зовнішньополітичних орієнтацій. Початки дипломатичної діяльності УНР. (4 год.)
ЛЕКЦІЯ 3
Лекція: Поняття предмета права промислової власності, коло та характеристика однорідних суспільних відносин
Лекція з курсу «Прикладні програми (Електронні таблиці Excel)»
Лекція Робота з фінансовими функціями. Створення, редагування і форматування графіків і діаграм (2 год.)
Лекція Державна мова мова професійного спілкування
Евфемізм і перифраз у професійному спілкуванні Лекція Риторика і мистецтво презентації
Лекція №1
Лекція № Поняття культури. Античність – джерело європейської культури (2 год.)
Лекція Тема Торговельно-технологічні процеси у магазинах
Схеми технологічного процесу в магазині, їх переваги та перспективи застосування
ЛЕКЦІЯ Тема №3
Стилістика мовлення є продуктами історичного розвитку національної мови і змінюється відповідно до поступу суспільства
Лекція №10 Тема: Предмет і завдання курсу. Історіографія менеджменту
Поняття „управління” і „менеджмент” в фізичному вихованні і спорті: спільне та особливе
Лекція Тема : Сучасні технології харчування
Матеріально – технічне забезпечення та дидактичні засоби, ТЗН: мультимедійна дошка, слайди, презентації
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка