Лекція Тема Торговельно-технологічні процеси у магазинах


Скачати 108.78 Kb.
НазваЛекція Тема Торговельно-технологічні процеси у магазинах
Дата22.04.2013
Розмір108.78 Kb.
ТипЛекція
bibl.com.ua > Інформатика > Лекція

Тема 4 Торговельно-технологічні процеси у магазинах Лекція


Тема 4. Торговельно-технологічні процеси у магазинах

План лекції

1. Зміст і поняття торгово-технологічного процесу в магазині.

2. Технологія приймання і зберігання товарів у магазинах (за кількістю, якістю).

3. Схеми технологічного процесу в магазині, їх переваги та перспективи застосування.
Однією із важливих умов конкурентоспроможності магазину є раціональна організація торгово-технологічного процесу.

Торгово-технологічний процес у магазині — це комплекс взаємопов'язаних операцій, послідовно виконуваних функ­ціональними структурними ланками або окремими працівни­ками магазину з продажу товарів і надання послуг, прийман­ня товарів, їх зберігання, підготовки до продажу, викладки та поповнення товарних запасів у торговому залі, спрямованих на доведення товарів до покупців з мінімальними витратами трудових, матеріальних і фінансових ресурсів.

Торгово-технологічні процеси, що здійснюються в мага­зинах, умовно поділяють на основні та допоміжні.

До основних торгово-технологічних процесів належить процес продажу товарів і обслуговування покупців, здійс­нення якого пов’язано з виконанням таких технологічних операцій: (стор 15 опорн консп)

• організації потоків покупців у торговому залі магазину;

• розміщення товарів у торговому залі та Їх викладення на обладнанні, що забезпечує покупцям оптимальні умови їхнього огляду та вибору;

• організації розрахунків з покупцями за вибрані товари;

• надання покупцям додаткових торгових послуг;

• інших.

До допоміжних торгово-технологічних процесів належать: (стор 15 опорн консп)

• приймання товарів і тари (за кількістю і якістю) від постачальників;

• доставка товарів на місця зберігання;

• контроль та забезпечення необхідних умов зберігання товарів;

• підготовка товарів до продажу;

• доставка товарів у торговий зал;

• організація зберігання, повернення та виконання інших операцій з тарою.

Склад, послідовність та технологія виконання операцій основного і допоміжного торгово-технологічних процесів визна­чаються перш за все асортиментним профілем магазину, розміром його загальної площі, методом (методами) про­дажу товарів, організацією розрахунків з покупцями та процесу товаропостачання.

На рис. 2.1 схематично показано склад і послідовність вико­нання торгово-технологічних операцій в магазинах.

Принциповою особливістю торгово-технологічного процесу в магазинах є участь у ньому покупців як об'єктів праці торговельного персоналу; при цьому залежно від застосовуваних у магазині методів продажу товарів покупці можуть відігравати в торгово-технологічному процесі не тільки пасивну, але й досить активну роль.

У торгово-технологічному процесі підприємств роздрібної торгівлі, виділяють торговий і технологічний процес

Торговий процес забезпечує перехід товарів зі сфери обігу у сферу споживання і зміну форм власності. Особливість цього процесу полягає в тому, що в ньому задіяні не тільки предмети праці (товари), але й об'єкти праці-покупці. Основними елементами торгового процесу є вивчення попиту населення, складання і подання заявок на завезення товарів, формування асортименту товарів, управління товарними запасами, рекламування товарів, їх продаж, надання покупцям додаткових послуг та ін.

Технологічний процес охоплює комплекс операцій, які забезпечують обробку товарів, починаючи з їх надходження в магазин і закінчуючи повною підготовкою до продажу та відпуском покупцям. Технологічний процес включає: транспортування товарів; розвантажування транспортних засобів; приймання товарів за кількістю і якістю; доставку товарів у зону зберігання або в торговий зал магазину; зберігання; підготовку товарів до продажу; переміщення товарів в торговий зал; розміщення і викладання в торговому залі; проведення розрахунку за товари; надання покупцям додаткових послуг технічного характеру.

Як правило, операції торгового процесу відіграють основну роль в організації торговельного обслуговування населення та в торгово-технологічному процесі магазину, натомість більшість операцій технологічного процесу належить до групи допоміжних операцій торгово-технологічного процесу магазину.

Особливу роль у формуванні торгово-технологічного процесу магазину відіграють застосовуванні в ньому методи продажу товарів.

Торгово-технологічний процес кожного магазину повинен організовуватися на основі певних принципів, основними з яких є:

1 - комплексний підхід до розробки ва­ріантів продажу товарів;

2 - забезпечення найкращих умов вибору товарів і їх придбання, економія часу покупців, високий рівень торговельного обслуговування;

3 - відповідність технології роботи магазину сучасному науково-технічному рівню;

4 - економічна ефективність торгово-технологічного процесу;

5 - збереження фізико-хімічних властивостей товарів.

При організації основних торгово-технологічних процесів у магазині самообслуговування надзвичайно важливим є забез­печення збереження товарів від крадіжок. Розміри втрат товарів з цих причин можуть доходити майже до 5% обсягу товарообороту магазину. Це одна з важливих причин, яка стримує розвиток самообслуговування в торгівлі України. За даними світової статистики, причини нестач товарів, наприк­лад у супермаркетах, розподіляються наступним чином:

• від 10 до 20% — помилки, пов'язані з обліком товарів і оформленням документів менеджерами магазинів;

• біля 10% — помилки товаропостачальників, крадіжки товарів перевізниками;

- від 30 до 40 % - недобросовісність персоналу магазину;

- від 30 до 40 % - крадіжки, що здійснюються покупцями.
2. Технологія приймання і зберігання товарів у магазинах (за кількістю, якістю).

Транспортні засоби, що доставили товари в магазин, повинні бути без затримки прийняті і розвантажені. Розвантаження варто здійснювати з дотриманням загальних правил виконання вантажно-розвантажувальних робіт.

Товари, що надійшли в магазин, доставляють у зону приймання. Приймання товарів є однією з важливих операцій торгово-технологічного процесу магазину і повинні проводитися особами, на яких покладена матеріальна відповідальність. Прийманню й оприбуткуванню підлягають тільки доброякісні товари, що відповідають вимогам стандартів і технічних умов.

Приймання товарів за кількістю та якістю в магазині повинні здійснюватися відповідно до правил, встановленими в інструкціях «Про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю» і «Про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю». Установлені цими інструкціями норми застосовуються у всіх випадках, якщо в стандартах, технічних умовах або інших обов'язкових правилах не передбачений інший порядок приймання товарів. Особи, що беруть участь у прийманні товарів, повинні добре знати ці документи і вміти ними користуватися.

Основними елементами процесу приймання товарів у магазині є:

• ознайомлення з супровідними документами і перевірка правильності їх офор­млення;

• перевірка відповідності найменування товарів і їх маркування даним супрові­дних документів;

• перевірка кількості місць, стану тари й упаковки;

• перевірка маси брутто;

• перевірка відповідності цін, указаних у супровідних документах, прейскуран­ту або протоколу узгодження договірної ціни;

• розкривання тари;

• перевірка маси нетто або кількості одиниць товару;

• перевірка якості товарів;

• документальне оформлення результатів приймання. Існує два основних способи (або напрямки) проведення цих операцій: 1) «від то­вару до супровідного документу»; 2) «від супровідного документу до товару».

Під час проведення приймання за першим способом («від товару до су­провідного документу») спочатку почергово визначають наявність і фактичну кількість кожної з конкретних назв товарів, після чого інформацію про їх фак­тичну кількість порівнюють з даними накладних рахунків-фактур тощо; якщо ці дані збігаються, у супровідному документі роблять спеціальну позначку, якщо ні, то товари даної назви тимчасово відкладають і проводять приймання на­ступних позицій товарів. У кінці приймання з'ясовують остаточний результат (нестача чи надлишок).

При застосуванні другого способу приймання товарів («від супровідного доку­менту до товару») процедура приймання проводиться згідно з послідовністю за­пису окремих позицій товарів у супровідному документі.

Спосіб приймання товарів визначається відповідно до послідовності укладан­ня товарів у кузові транспортного засобу (як правило, першим приймають товар, який розташований найближче до заднього борту автомобіля або до дверей кузо­ва типу «фургон»).

Приймання товарів за кількістю полягає у зіставленні маси, кількості місць та одиниць фактично завезених товарів з даними супровідних документів і маркування. Перевірку кількості товарів ведуть у одиницях вимірювання, вказа­них у супровідних документах. Масу нетто товарів при цьому потрібно визнача­ти в тому порядку, який установлений стандартами, ТУ або іншими обов'язковими для сторін документами. Масу тари необхідно визначати одноча­сно з масою нетто товару.

У тих випадках, коли товари в магазин надійшли без супровідних документів, їх фактична кількість повинна бути визначена і зазначена в акті про фактичну кі­лькість товарів з указанням у ньому відсутніх документів; при цьому отримані то­вари повинні залишатися в магазині на відповідальному зберіганні до прибуття супровідних документів.

Приймання товарів по кількості проводять у визначений термін. Так, товари, що надійшли без тари, у відкритій або ушкодженій тарі, варто приймати в момент їхньої доставки в магазин. Товари, що надійшли в справній тарі, по масі брутто і кількості місць приймають у момент їхнього одержання від постачальника, по масі нетто і кількості товарних одиниць у кожнім місці — одночасно з розкриттям тари, але не пізніше 10 днів, а швидкопсувні товари — не пізніше 24 годин з моменту одержання товарів.

Якщо в процесі приймання буде виявлена нестача, то приймання товарів варто призупинити. Необхідно забезпечити схоронність товарів, а також ужити заходів до того, щоб вони не змішалися з іншими однорідними товарами. Про виявлену нестачу складають акт за підписами осіб, що приймали товар.

Приймання товарів за якістю. Приймання товарів по якості повинне бути проведене у встановлений термін. (див таблицю в опорному консп стор18). Якщо постачальник знаходиться в тім же населеному пункті, де розташований магазин, то товари, що надійшли від його, приймають протягом 10 днів (швидкопсувні — протягом 24ч) з моменту їхнього одержання. При іногороднім постачанні термін приймання товарів складає 20 днів з моменту їхнього надходження, а по швидкопсувних продуктах — залишається колишнім.

У ці ж терміни варто скласти акти про результати перевірки якості товарів, що надійшли.

У процесі приймання працівники магазина виявляють якість і комплектність товарів, а також відповідність тари, упакування і маркірування товарів установленим вимогам.

Про сховані недоліки, виявлені у товарах з гарантійним терміном служби, акт складають протягом п'яти днів з моменту їхнього виявлення, але в межах установленого гарантійного терміну. Акт про сховані недоліки товарів, гарантійний термін на які не встановлений, складають у п'ятиденний термін з моменту виявлення дефекту, але не пізніше чотирьох місяців із дня надходження товарів.

Магазин зобов'язаний прийняти на тимчасове збереження недоброякісні або некомплектні товари до прийняття постачальником рішення про їхнє подальше використання.

Претензія про невідповідність якості (некомплектності) товарів повинна бути заявлена постачальникові в ті ж терміни, що і претензія про невідповідність кількості товарів. До неї повинний бути прикладений акт і всі інші документи (супровідні і т.д.).

Якщо недоброякісність виявлена покупцем, то до акта магазина прикладають: заява покупця з висновком магазина, фабричний ярлик або копію товарного чека і документи, що підтверджують вартість ремонту.

Зберігання товарів

Після приймання товари доставляють у приміщення для зберігання. Процес зберігання товарів у магазині передбачає їхнє правильне розміщення й укладання, створення оптимального режиму, спостереження і нагляд за товарами. Збереження кількості і якості товарів у процесі їхнього зберігання повинні забезпечити матеріально відповідальні особи.

Розташовані на зберігання товари групують за ознакою однорідності режимів зберігання. При цьому враховують їхні фізико-хімічні і біологічні властивості, правила товарного сусідства і санітарно-гігієнічні вимоги.

Непродовольчі товари, а також продовольчі товари з тривалими термінами реалізації (нешвидкопсувні товари) зберігають при температурі 10-18°С и відносної вологості повітря 60-70%.

Товари, що сприймають сторонні запахи, повинні бути ізольовані від товарів, що володіють гострими запахами. Гігроскопічні товари не можна зберігати разом з товарами, що виділяють вологу.
Розрізняють терміни зберігання, придатності і реалізації товару.

Термін зберігання - період, протягом якого властивості товару, зазначені в нормативній або технічній документації, не змінюються (при дотриманні встановлених умов його зберігання). Після закінчення цього терміну товар придатний для споживання, однак його споживчі характеристики можуть бути знижені.

Термін придатності - установлюваний виробником період, після закінчення якого товар вважається непридатним для використання за призначенням. Установлюючи термін придатності, виготовлювач зобов'язаний гарантувати при дотриманні умов зберігання відповідність товару вимогам безпеки для життя і здоров'я споживачів.

Термін реалізації - дата, до якої товар може пропонуватися споживачеві для використання за призначенням і до якої він не утрачає своїх споживчих властивостей. Термін реалізації встановлюють з обліком деякого розумного періоду зберігання товарів у домашніх умовах.
3. Схеми технологічного процесу в магазині, їх переваги та перспективи застосування.

Розрізняють три основні схеми технологічного процесу в магазинах. Перша схема передбачає розвантаження транспортних засобів, приймання товарів за кількістю і якістю, їх зберігання, підготовку товарів до продажу, переміщен­ня товарів з неторгових приміщень магазину до торгового залу та їх викладання на торгово-технологічному обладнанні, продаж і обслуговування покупців, розрахункові операції та надання додаткових послуг. Дана схема є найбільш повною і потребує наявності в магазині комплексу спеціальних приміщень. Ця схема є характерною для більшості магазинів.

Друга схема включає операції з розвантаження транспортних засобів, приймання товарів за кількістю і якістю, зберігання і продажу. У цьому разі в торгово-технологічному процесі магазину немає операції підготовки товарів до продажу, що дозволяє зменшити кількість функціональних приміщень магазину за рахунок приміщень для підготовки (розпакування, фасування, очищення, комплектування та ін.) товарів до продажу.

Третя схема передбачає розвантаження товарів з транспортних засобів, при­ймання товарів за кількістю та якістю і їх продаж. Ця схема застосовується під час реалізації тих товарів, які надходять у магазин в тарі-обладнанні, а також на піддо­нах. Дана схема потребує наявності в будівлі магазину лише функціональних при­міщень, призначених для приймання товарів і для їх продажу. Різновидом цієї схе­ми є варіант, який застосовується при реалізації меблів, великогабаритних електротоварів, спорттоварів, радіотелеапаратури, господарських і будівельних то­варів. При цьому виконуються такі операції: ^ розвантаження товарів з транспор­ту; ^ приймання Їх за кількістю та якістю; ^ розміщення зразків товарів у торгово­му залі; ^ продаж товарів за цими зразками. При цьому товари доставляються на адресу покупця транспортно-експедиційним підприємством безпосередньо з про­мислових підприємств, складів оптової бази або роздрібної торгівлі.

Як правило, у зв’язку з неоднорідним рівнем готовності товарів до реалізації в кожному магазині одночасно застосовуються всі три основні схеми, а обсяги та послідовність виконання як основної, так і допоміжних операцій цього процесу визначаються ще й застосовуваними методами продажу товарів.

Схожі:

1 Об’єкти технологічної діяльності
Розділ Техніка і технологічні процеси виготовлення виробів з конструкційних матеріалів (16 годин)
ЛЕКЦІЯ 1 ТЕМА
Педагогіка — наука, що вивчає процеси виховання, навчання і роз­витку особистості
ПЕРЕЛІК нових надходжень нормативних документів (НД) у фонд ДП ”Житомирстандартметрологія”...
ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ В КОНДИТЕРСЬКІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ. Терміни та визначення понять
ТЕХНОЛОГІЧНІ ЛАЗЕРИ ТА ЛАЗЕРНІ УСТАНОВКИ
...
ДСПТО
Вищого комерційного училища Київського національного торговельно-економічного університету, заступник декана факультету ресторанно-готельного...
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни Конструювання та технологія...
Основні технічні, економічні та експлуатаційні вимоги, загальні принципи конструювання РЕЗ (ПП. 040), конструювання та компоновка...
8. Базові технологічні процеси виготовлення РЕС
Вимоги до знань та вмінь. Студенти повинні знати і розуміти основні поняття технологічного процесу виробництва РЕС. Вміти оцінювати...
3 Технологічні можливості верстата мод. 16К20ФЗРМ132
Мета роботи: вивчити технологічні, можливості токарно-гвинторізних верстатів з ЧПУ; ознайомитись з принципами кодування ін­ формації...
Тема. Технологічні пристрої токарного верстата з обробки деревини. Мета
Основні поняття: трикулачковий самоцентруючий патрон, тризуб, патрон, цанга, планшайба
Лекція Регулювання національної економіки. Державне управління економікою
Цілеспрямоване (усвідомлене, відкрите) регулювання доходів – сукупність дій суб'єктів регулювання, метою яких було визначено регулювання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка