Н73 Новий довідник: Українська мова. Українська література. — К.: ТОВ «КАЗКА», 2008. т— 864 с


Скачати 25.18 Mb.
НазваН73 Новий довідник: Українська мова. Українська література. — К.: ТОВ «КАЗКА», 2008. т— 864 с
Сторінка5/176
Дата20.03.2013
Розмір25.18 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   176
§5. Голосні і приголосні звуки

Голосні звуки

Голосні — це звуки, що творяться за допомогою самого голосу.

При їхній вимові струмінь видиху­ваного повітря проходить вільно че­рез ротову порожнину, не натрапля­ючи при цьому на жодні перепони (вібрація голосових зв’язок, ротова порожнина як резонатор). В україн­ській мові 6 голосних звуків:

[в]. М> М» И> [и], [і].


41

Підняття

Рядпередній

середній

задній

високе

ш
[у]

високо-середнє

мсереднє

м
[о]

низьке[а]

Залежно від місця наголосу в слові голосні звуки можуть бути наголоше­ними і ненаголоиіеними.


Приголосні звуки

Приголосні — звуки, що творяться за допомогою голосу й шуму або тіль­ки шуму.

При їхній вимові струмінь видиху­ваного повітря, проходячи через ро­тову порожнину, натрапляє на різно­манітні перешкоди.

В українській мові 32 приголосні фонеми.

Класифікація приголосних

Приголосні класифікують:

 • за участю голосу й шуму;

 • за місцем творення, тобто місцем дії активних і пасивних мовних орга­нів, які беруть участь у вимовлянні звуків;

 • за способом творення, або як саме утворюється звук;

 • за акустичним вираженням;

 • за твердістю й м’якістю, що зале­жить від ступеня наближення се­редньої частини язика до твердого піднебіння.

За участю голосу й шуму приголос­ні поділяють на:

 • Сонорні (від латинського sono­rous — звучний) — це приголосні, при творенні яких голос переважає над шумом < Г): [б], [ж], [н], [«'].[•*]. М.(Р], [РИЛ-

 • Шумні — приголосні, що творять­ся за допомогою шуму й голосу. За­лежно від наявності голосу вони поділяються на:


42

Губні

Язикові

Глот­

ковийпередньо­

язикові

середньо­

язикові

задньо­

язикові(4

[д].

[д ).

т

[''І.

[г]

1*1.

[ті,

І"»'].
[*].
М.

[з],

{*'].
м
[-«].

[с].

[С].


[ф]

Ы*

Іч'І.

[дз\

[дз 1

м.

[*].

[джі
[Л].

[л'1.

[ні.

[«'].

[р].

[Р]


За способом творення приголосні поділяють на:

 • Зімкнені (проривні):

зімкнені чисті: [б], [л], [д], [а ], [т], [т], [г], [к] — ротові, [л], [н], [н] — носові; африкати: [аж], [аз], [аз*], [ч],

[чИч'З*

 • Щілинні: [в], [ф], [з], [з ], [с], [с ], [ж], [ш], [у], [г], [х], [л], [л ].

 • Дрижачі: [р], [р'].


43

Зімкнені

проривні

ротові

[т], [т], [ґ]. [к]НОСОВІ

[*].[к],[м']
африкати

[дж], [дз ], [дз §| [ч], [ц], [ц]
Щілинні

М.№Ш.[з'].[с].[с'].

М.[Ш].Ш,И.[Х],[Л],[Л']
Дрижачі

[р].[р']
За акустичним вираженням деякі приголосні поділяють на:

 • Шиплячі: [ж], [ч], [ш], [аж].

 • Свистячі: [з], [з'], [ц], [ц'], [с], [с'],

За твердістю і м’якістю приголосні поділяють на:

 • М’які: [д'], [і»'], [з'], [с'], [ц'], [л'],

ік],[р'],[^'].иг

Вони, крім [/3, мають тверді відповід­ники й утворюють пари. Наприклад: [тин] [тік]

[сад] [сад]

[лин][л'ін].

 • Тверді:

губні: [б], [п], [в], [м], [ф]\ шиплячі: [ж], [ч], [їй], [дж]\ задньоязикові: [ґ], [к], [х]; глотковий: [г].

Ці приголосні парних не мають і м’якими ніколи не бувають. Лише перед голосним [і] та йотованим звуками (які позначаємо на письмі літерами я, ю, є) вони можуть бути пом’якшеними (напівм’якими). Таку вимову пом’якшених звуків позна­чаємо знаком [’] (як апостроф): [б’ік], [в’ік], [п'ік], [к’іт], [п’уре], [дв’іч’і ].


44


Способи позначення м’якості на письмі:

 • за допомогою літери ь (знака м’як­шення): сталь — [стал'], сльози

 • [сл ози], рельєф[реил']еф];

 • за допомогою літери і: хліб[хліб], зліт[зл'іт];

 • за допомогою літер я, ю, є, якщо во­ни стоять після приголосного: лю­ди[луди], земля[зеимл а], виллємо[вйл' :емо].

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Словесні формули класифікації деяких приго­лосних звуків, які склав мовознавець Іван Ющук: «Мавпа Буф» — губні приголосні;

«Ми винили рій» — сонорні приголосні;

«Усе це кафе «Птах і чаша» — глухі приголосні; «Ще їжджу» — шиплячі приголосні;

«Сце їздзу» — свистячі приголосні (дитяча мова).

Зразок характеристики звуків: Наша цільлюдське щастя і воля

І. Франко.

наша[наша]

[н] — приголосний, сонорний, пе­редньоязиковий, зімкнений носовий, твердий;

[а] — голосний, нелабіалізований, заднього ряду, низького підняття, наголошений;

[ш] — приголосний, шумний, глу­хий, передньоязиковий, щілинний, шиплячий, твердий;

[а] — голосний, нелабіалізований, заднього ряду, низького підняття, ненаголошений. ціль — [ц іл' ]


ІФонетика. Графіка. Орфоепія


] — приголосний, шумний, глу­хий, передньоязиковий, африката, свистячий, м’який;

[і] — голосний, нелабіалізований, переднього ряду, високого підняття;

] — приголосний, сонорний, пе­редньоязиковий, щілинний, м’який. людське[лудс'ке ]

[л'] — приголосний, сонорний, пе­редньоязиковий, щілинний, м’який;

[у] — голосний, лабіалізований, заднього ряду, високого підняття, ненаголошений;

[д] — приголосний, шумний, дзвінкий, передньоязиковий, зімкнений, твердий;

[с ] — приголосний, шумний, глу­хий, передньоязиковий, щілинний, свистячий, м’який;

[тс] — приголосний, шумний, глухий, задньоязиковий, проривний, твердий;

[е] — голосний, нелабіалізований, переднього ряду, середнього піднят­тя, наголошений.

щастя — [шчас'т'а]

[ш] — приголосний, шумний, глу­хий, передньоязиковий, щілинний, шиплячий, твердий;

[ч] — приголосний, шумний, глу­хий, передньоязиковий, зімкнений, африката, шиплячий, твердий;

[а] — голосний, нелабіалізований, заднього ряду, низького підняття, наголошений;

[с] — приголосний, шумний, глу­хий, передньоязиковий, щілинний, свистячий, м’який;


[пі] — приголосний, шумний, глу­хий, передньоязиковий, зімкнений, м’який;

[а] — голосний, нелабіалізований, заднього ряду, низького підняття, ненаголошений. і-[і]

[ї] — голосний, нелабіалізований, переднього ряду, високого підняття, ненаголошений. воля[вола]

[в] — приголосний, сонорний, губний, щілинний, твердий;

[о] — голосний, лабіалізований, заднього ряду, середнього підняття, наголошений;

[л*] — приголосний, сонорний, пе­редньоязиковий, щілинний, м’який;

[а] — голосний, нелабіалізований, заднього ряду, низького підняття, ненаголошений.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   176

Схожі:

Розкрийте поняття літературної мови та літературної норми. Визначте...
Українська мова – слов’янська мова. Вона є національною мовою українського народу. Українська національна мова існує
Особливості роботи за підручником «Українська мова. 2 клас» (автор...
Віту, вирішення життєво важливих завдань)» (Програма, с. 10), уможливлює зміст навчально-методичного комплекту, до якого входять:...
УКРАЇНСЬКА МОВА
Українська мова: навч посіб для студ ф-ту післядипломн освіти / Нар укр акад., [каф українознав.; упоряд. Г. В. Купрікова]. – Х....
ЦЕНТР
У 45 Українська мова: Словник-довідник. — Донецьк: Центр підготовки абітурієнтів, 1998. — 144 с
Урок розвитку зв’язного мовлення №1 Творчий переказ тексту «Відпочинок на морі»
Державний Гімн України. Мова — жива скарбниця історії народу. Мова і мовлення. Збагачення мови новими словами. Утворення нових слів....
Віталій КОНОНЕНКО. Проблема гуманізації викладання літератури (на...
Віталій КОНОНЕНКО. Проблема гуманізації викладання літератури (на матеріалі творчості Олеся Гончара) // Українська мова та література...
Intel® Навчання для майбутнього
Гречанюк С. День повернення М. Хвильового // Українська мова і література в школі. – 1987. – №12. – С. 17-26
Методичні рекомендації та тематика практичних занять (3-5 семестри)
«Українська мова як компонент професійної компетенції. Нормативно-стильові основи професійного спілкування» слід починати зі з’ясування...
О. Л. Плетнєва Українська мова за професійним спрямуванням
Українська мова за професійним спрямуванням / О. Л. Плетнєва. – Збірник вправ та завдань для практичних занять і контрольних робіт....
План: Предмет і завдання курсу "Ділова українська мова". Українська...
Функціональні стилі мовлення. Художній і розмовний стилі, жанри, мета і сфера спілкування, мовні засоби
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка