Спеціалізація – «Технологія харчування»


НазваСпеціалізація – «Технологія харчування»
Сторінка24/25
Дата15.05.2013
Розмір3.11 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

Змістовий модуль 2. Виробництво продукції ресторанного господарства як велика технологічна система. Місце підсистеми технологічних процесів у системі виробництва продуктів харчування. Структурна модель формування якості продукції ресторанного господарства. Структурна модель технологічного процесу виробництва продуктів харчування. Ієрархічна структура матеріальної підсистеми технологічної системи ресторанного господарства. Ієрархічна структура технічної підсистеми технологічної системи ресторанного господарства.


Змістовий модуль 3. Моделювання виробничо-торгових процесів закладів ресторанного господарства. Технічні системи виробництва січених м’ясних виробів, борошняних кондитерських виробів. Операторні моделі систем і підсистем. Параметричні моделі.

3. Рівень.

А) Попередні умови. Вивчення дисципліни базується на знаннях, отриманих студентами при вивченні дисциплін: "Організація виробництва", "Організація обслуговування", "Організація роботи сомельє", "Барна справа", "Технологія продуктів харчування", "Управління якістю продукції ресторанного господарства", "Устаткування підприємств ресторанного господарства"

Б) Цілі та завдання.

Цілі: формування у студентів системи знань з методології системного аналізу, узагальнення і моделювання систем, предметів і процесів, інших об’єктів виробничо-торгової діяльності закладів ресторанного господарства.

Завдання: набуття навичок застосовування теоретичних знань щодо системного аналізу при вирішенні завдань, пов’язаних з формальним (схематичним) уявленням всіх процесів виробництва продукції і обслуговування споживачів закладів ресторанного господарства.

В) Бібліографія:

 1. Топольник В.Г., Ратушный А.С. Системный анализ процессов производства кулинарной продукции. – Донецк: ДонГУЭТ, 2003. - 152 с.

 2. Жуков Є.В., Станіславська І.Г. Системний аналіз та оптимізація технології виробів із листкового тіста з тривалими термінами зберігання // Вісник ДонНУЕТ. – 2002. - №1 (13). Серія Технічні науки. – С. 130 – 136.

 3. Козлов Г.Ф., Остапчук Н.В., Щербатенко В.В. Системный анализ технологических процессов на предприятиях пищевой промышленности. – К.: Техника, 1977. – 230 с.

 4. Круглов М.И. Системный анализ в стандартизации и управлением качеством продукции //Научные труды «Системный подход в решении проблем управления качеством продукции» - М.: ВНИИС, 1976. Вып. 29. – С. 3 – 34.

 5. Моделирование производственных процессов мясной и молочной промышленности /Ю.А. Ивашкин, И.И. Протопов, А.В. Бородин и др. /Под ред. Ю.А. Ивашкина. – М.: ВО «Агропромиздат», 1987. – 232 с.

 6. Оболкина В.И., Дорохович А.Н. Применение системного подхода в производстве песочных пирожных //Известия вузов: Пищевая технология. – 1992. - №5-6. – С. 74 – 76.

 7. Системные исследования технологий переработки продуктов питания /О.Н. Сафонова, Ф.В. Перцевой, О.А. Гринченко и др. Под общей ред. О.Н. Сафоновой. – Харьков. ХГАТОП, 2000. – 200 с.

4. Обов’язковий.

5. Викладацький склад: Топольник В. Г., д. т. н., професор.

6. Тривалість:

54 год., кредити ECTS – 1,5. Триместр – 2.

6 год. на тиждень: 1 год. лекцій, 1 год. практичні заняття, 2 год. ІЗС, 2 год. сам. робота, 9 тижнів на засвоєння.

7. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота студентів.

8. Оцінювання. Контроль знань:

 • поточний: (тестування за змістовними модулями, опитування).

 • підсумковий (залікове тестування).

9. Мова. Українська, російська.
1. Ідентифікація.

Сертифікація послуг ресторанного господарства.

Шифр – ВПП.

2. Опис. Змістові модулі.

Змістовий модуль 1. Послуги закладів ресторанного господарства. Загальні відомості, класифікація послуг, їх характеристика. Послуги ресторанного господарства. Класифікація послуг ресторанного господарства. Послуги харчування ресторану, бара, кафе, їдальні, закусочної. Послуги по виготовленню кулінарної продукції та кондитерських виробів. Послуги з організації споживання й обслуговування. Послуги з організації дозвілля. Послуги з реалізації кулінарної продукції. Загальні вимоги до послуг ресторанного господарства. Вимоги до безпечності та екологічності послуг. Методи контролю і оцінювання якості послуг.

Змістовий модуль 2. Сертифікація послуг харчування. Нормативна документація зі сертифікації послуг харчування. Обов’язкова і добровільна сертифікація послуг харчування. Функції організаційно-методичного центру зі сертифікації послуг харчування. Основні етапи процедури сертифікації послуг, їх порядок. Схеми сертифікації послуг харчування. Відбір і випробування матеріальної складової послуги (кулінарної продукції). Програма обстеження процесу надання послуги харчування. Оформлення і видача сертифіката відповідності. Технічний нагляд за сертифікованими послугами.


3. Рівень.

А) Попередні умови. Вивчення дисципліни базується на знаннях, отриманих студентами при вивченні дисциплін: "Організація виробництва", "Організація обслуговування", "Барна справа", "Метрологія, стандартизація, сертифікація і управління якістю", "Управління якістю продукції ресторанного господарства".

Б) Цілі та завдання.

Цілі: програма курсу передбачає формування у студентів системи знань про специфіку послуг та процедури сертифікації послуг харчування, вибору схем сертифікації та переліку документації, що супроводжує процес сертифікації.

Завдання: на практичних заняттях закріплюють теоретичні знання та набувають навичок оформлення бланків документів, потрібних для сертифікації послуг.

В) Бібліографія:

 1. ДСТУ 2462-94 "Сертифікація. Основні поняття. Терміни та визначення";

 2. ГОСТ 30335-95 "Услуги населению. Термины и определения";

 3. ГОСТ 30389-95 "Общественное питание. Классификация предприятий";

 4. ГОСТ 30523-97 "Услуги общественного питания. Общие требования";

 5. Топольник В.Г., Коренець Ю.М. Правила обов’язкової сертифікації послуг харчування: Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів спеціальності 6.091700 „Технологія харчування”.

4. Вибірковий.

5. Викладацький склад: Топольник В. Г., д. т. н., професор.

6. Тривалість:

54 год., кредити ECTS – 1,5. Триместр – 2.

6 год. на тиждень: 1 год. лекцій, 1 год. практичні заняття, 2 год. ІЗС, 2 год. сам. робота, 9 тижнів на засвоєння.

7. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота студентів.

8. Оцінювання. Контроль знань:

 • поточний: (тестування за змістовними модулями, опитування).

 • підсумковий (залікове тестування).

9. Мова. Українська, російська.
1. Ідентифікація.

Маркетинг в ресторанному господарстві

Шифр – ПП.

2. Опис. Змістові модулі.

Змістовий модуль 1. Теоретичні та методологічні основи маркетингу в ресторанному бізнесі. Маркетинг та його місце в ресторанному бізнесі. Елементи ринку: ємність, насиченість, кон’юнктура, попит, пропозиції, сегментація ринку. Ринок продавця та ринок покупця. Поняття про функції маркетингу. Маркетингові дослідження. Дослідження попиту споживачів потенційних та існуючих, сегментація ринку ресторанів, аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища і загальних умов маркетингу, експертна оцінка діяльності підприємств ресторанного сектору. Маркетингова інформація.

Змістовий модуль 2. Практичний маркетинг. Комплекс маркетингу. Реклама в системі маркетингу. Елементи комплексу маркетингу та їх роль в організації діяльності підприємств харчування та ресторанному бізнесі в цілому. 5П за Маккарті: люди, товар, ціна, місце товару на ринку, просування товару. Взаємозвязок елементів комплексу маркетингу при організації діяльності підприємств ресторанного сектору. Особливості та форми реклами продукції та послуг підприємств ресторанного бізнесу. Методи оцінки ефективності реклами підприємств ресторанного сектору в умовах сталого розвитку. Вибір теми, девізу, стилю рекламної компанії товару в ресторанному бізнесі. Модель споживчого сприйняття реклами.

Змістовий модуль 3. Стратегія і тактика маркетингу. Конкуренція та конкурентоспроможність підприємств ресторанного бізнесу. Маркетингові стратегія та тактика для підприємств ресторанного бізнесу. Поняття про стратегічну маркетингову програму. Розробка стратегічної маркетингової програми для ресторанного сектору підприємств харчування. Стратегії розвитку господарського портфеля. Стратегії росту малих підприємств. Тактика маркетингу. Розробка тактики для підприємств громадського харчування. Предмет та обєкт конкуренції. Види конкуренції та їх суть. Роль підприємств ресторанного сектору в конкурентній боротьбі. Конкурентоспроможність продукції та послуг підприємств. Параметри визначення конкурентоспроможності товару.

3. Рівень.

А) Попередні умови: Вивчення курсу базується на знаннях отриманих студентами при вивченні дисциплін: економічної теорії, економіки, підприємництва, основ менеджменту, організації і планування виробництва, організації виробництва, обслуговування, а також технічних і технологічних дисциплін.

Б) Цілі та завдання:

Цілі: дати майбутнім фахівцям знання з організації діяльності підприємств ресторанного господарства на принципах маркетингу.

Завдання: засвоїти узагальнені в теорії та практиці маркетингу в ресторанному бізнесі знання; на основі наявної практики маркетингової діяльності в сфері ресторанного бізнесу сформувати вміння та навички досягати економічних цілей виробничо-торговельної діяльності підприємств ресторанного сектору (одержання високих прибутків шляхом комплексного дослідження ринку, організації виготовлення продукції та надання послуг, які користуються попитом в певному ринковому сегменті чи ринковій ниші.

В) Бібліографія:

 1. Азарян О.М., Н.Л. Жукова Ринок туристичних послуг : маркетинг і розвиток комплексу маркетингу: Монографія. Донецьк: ДонДУЕТ, 2002. –241с.

 2. Алексухин В.А. Маркетинг: Краткий курс: уч. пособие. –М., 2001.-191с.

 3. Амблер Тим Практический маркетинг / Под ред. Ю.Н. Каптуревского. СПб., 1999.-400с.

 4. Академия рынка: маркетинг: Пер. с фр./ А. Дайан, Ф. Букерель, Р. Ланкар и др. ; Науч. ред. А.Г. Худокормов. – М.: Экономика,1993.- с.572.

 5. Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія та практика: Навч. посібник. –К.: Вищ.шк.,1994. – 327.

 6. Дмитренко Г.А. и др. Мотивации и оценка персонала: уч. пособие. –К., 2002. –248с.

 7. Завьялов П.С., Демидов В.Е. Формула успеха: Маркетинг (сто вопросов –сто ответов о том, как эффективно действовать на внешнем рынке). –М.: Международные отношения , 1991.-с.416.

 8. Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии: Как создать, завоевать и удержать рынок/ Ф.Котлер; Пер. с англ. В.А.Голдича и А.И.Оганесовой; Науч. Ред. и авт. вступ. ст. Б.А.Соловьев. – М.: ООО»Издательство АСТ», 2001.-272с.

 9. Портер Майкл Э. Конкуренция: Пер. с англ.: Уч.пос. –М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. –495с.

 10. Старостіна А.О. та ін. Маркетинг: Навч. посібник. –К., 2002, -191с.

 11. Уткин Э.А., Арбиев Е.Т. Практический маркетинг. – М.: ТЕИС, 2002.-381с.

4. Вибірковий.

5. Викладацький склад:

Юдіна Тетяна Іллівна, к. т. н., доцент,

Бесіда Світлана Миколаївна – асистент.

6. Тривалість:

54 год., кредити ECTS – 1,5. Триместр – 2.

6 год. на тиждень: 1 год. лекцій, 1 год. практичні заняття, 2 год. ІЗС, 2 год. сам. роб., 9 тижнів на засвоєння.

7. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, виконання індивідуальної самостійної роботи.

8. Оцінювання. Контроль знань:

 • поточний: (тестування за змістовними модулями, опитування).

 • підсумковий: залік.

9. Мова. Українська, російська.
1. Ідентифікація.

Технологічне проектування закладів ресторанного господарства.

Шифр – ПП.

2. Опис. Змістові модулі.

Змістовий модуль 1. Організаційні засади технологічного проектування закладів ресторанного господарства. Організація проектування. Законодавча та нормативна база. Концептуальні засади проектування закладів ресторанного господарства (бренд-концепція, техніко-економічне обґрунтування будівництва нового та реконструкції діючого закладів ресторанного господарства).

Виробнича програма як основа проектування, методики її визначення в залежності від концепції закладів ресторанного господарства. Функціональні фактори в технологічному проектуванні.

Змістовий модуль 2. Організаційно-технологічні підходи проектування функціональних груп приміщень. Проектування функціональної групи приміщень для прийому та зберігання продуктів і предметів матеріально-технічного призначення. Алгоритми розрахунку оптимального запасу сировини у закладах ресторанного господарства різних типів. Методологічні підходи до визначення площ приміщень для зберігання продуктів, принципи раціонального розміщення складського устаткування.

Проектування виробництва: моделювання виробничої програми заготовочних цехів, цехів по доведенню до готовності напівфабрикатів різного ступеню готовності, спеціалізованих та кондитерських цехів; обґрунтування режиму роботи та визначення оптимальної кількості працівників. Вимоги до добору устаткування в залежності від особливостей технологічного процесу.

Визначення умов та факторів забезпечення процесу обслуговування (функціональне зонування та склад приміщень згідно концепції закладу). Визначення окремих планувальних елементів приміщень для споживачів та їх обладнання. Розрахунок площ приміщень, обґрунтування та вибір просторового рішення зони обслуговування. Проектування приміщень управлінсько-організаційного призначення, особистої гігієни персоналу та інженерно-технічного забезпечення функціонування закладу.

Змістовий модуль 3. Моделювання закладів ресторанного господарства у просторі. Послідовність розробки, загальні принципи та основні вимоги до компонування приміщень. Склад та зонування приміщень за функціональним призначенням, об’ємно-планувальний взаємозв’язок зон будівлі у відповідності до вимог технологічного процесу.

3. Рівень.

А) Попередні умови. Вивчення курсу базується на знаннях отриманих студентами при вивченні дисциплін: "Технологія продуктів харчування", "Гігієна і санітарія ресторанного господарства", "Фізіологія харчування", "Організація виробництва та маркетинг в ресторанному господарстві", "Управління та основи менеджменту в ресторанному господарстві".

Б) Цілі та завдання:

Цілі: формування системи теоретичних знань і практичних навичок в галузі технологічного проектування закладів ресторанного господарства.

Завдання: підготовка студентів до самостійної організації проектування підприємств харчування, розробці проектно-кошторисної документації, виконанню нових та реконструкції діючих підприємств, умінню застосовувати в проектах нові, прогресивні технології виробництва напівфабрикатів, кулінарних та борошняних кондитерських виробів.

В) Бібліографія:

 1. Никуленкова Т.Т., Ястина Г.М. Проектирование предприятий общественного питания – М.: КолосС, 2006.- 247 с.

 2. Юдіна Т.І., Коренець Ю.М. Технологічне проектування закладів ресторанного господарства: Тести для оцінки знань за змістовими модулями. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. – 16с.

 3. Юдіна Т.І., Ветров В.М. Технологічне проектування закладів ресторанного господарства: Методичні вказівки до виконання курсового і дипломного проекту за темою "Проектування барів". – Донецьк, ДонДУЕТ, 2005. – 30с.

 4. Юдіна Т.І. Технологічне проектування закладів ресторанного господарства: Збірник задач. – Донецьк, ДонДУЕТ, 2006 – 30 с.

 5. Юдіна Т.І., Ветров В.М. Технологічне проектування закладів ресторанного господарства: Практикум. – Донецьк, ДонДУЕТ, 2006 – 40с.

 6. Збірник рецептур національних страв та кулінарних виробів: для підприємств громадського харчування всіх форм власності. - Х.: Фактор, 2002. – 752 с.

 7. Інтернет-ресурси.

4. Обов'язковий.

5. Викладацький склад:

Юдіна Тетяна Іллівна – доцент, к.т.н.,

Ветров Володимир Миколайович – ст.викладач, к.т.н.,

Мілохова Тетяна Анатоліївна – асистент.

6. Тривалість:

108 год., кредити ECTS – 3. Триместр – 1.

12 сем: 4 год. на тиждень: 2 год. лекцій, 2 год. лабораторні заняття, 2 год. ІЗС, 6 год сам. роб., 9 тижнів на засвоєння.

7. Форми та методи навчання: лекції, лабораторні заняття, індивідуальна самостійна робота.

8. Оцінювання. Контроль знань:

 • поточний: (тестування за змістовними модулями, опитування).

 • підсумковий (іспит, курсовий проект).

9. Мова. Українська, російська.
1. Ідентифікація.

Комп’ютерне моделювання закладів ресторанного господарства

Шифр – ОПП.

2. Опис. Змістові модулі.

Змістовий модуль 1. Розробка об’ємно-планувальних рішень та розрізів закладу ресторанного господарства засобами ArhiCAD. Настройка інтерфейсу програми для ефективної роботи. Побудова стін, колон, перегородок. Улаштовування вікон, дверей. Зведення та редагування міжповерхового перекриття. Пристрій сходів. Зведення окремих поверхів, цоколя, даху. Побудова 2-D та 3-D розрізу будівлі закладу ресторанного господарства.

Змістовий модуль 2. 3-D візуалізація проектних рішень. Основні принципи комп’ютерного оформлення інтер’єру та екстер’єру будівлі в ArhiCAD і 3-D візуалізація готового проектного рішення.

Змістовий модуль 3. Технологічне та інженерне проектування. Використання існуючих та створення нових бібліотечних елементів ArhiCAD. Технологічне та основи інженерного проектування в ArhiCAD. Основні принципи компонування функціональних технологічних зон, розташування торгово-технологічного обладнання та меблів в закладах ресторанного господарства. Нанесення розмірів на креслення.

3. Рівень.

А) Попередні умови. Вивчення курсу базується на знаннях отриманих студентами при вивченні дисциплін: інженерна графіка, комп’ютерна інженерна графіка, основи будівництва, проектування підприємств з основами САПР, інформаційні технології у ресторанному бізнесі.

Б) Цілі та завдання:

Ціль: удосконалити вміння роботи в програмі ArchiCAD та сформувати базові навички віртуального проектування закладу ресторанного господарства.

Завдання: підготувати студентів до виконання графічної частини курсового та дипломного проекту засобами комп’ютерної програми ArchiCAD; сформувати практичні навички та вміння роботи з сучасними графічними редакторами, які необхідні для практичної діяльності інженера-технолога.

В) Бібліографія:

 1. Строительные нормы и правила. СНиП 2.08-02-89. Общественные здания и сооружения. ГОССТРОЙ СССР – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1991. – 40с.

 2. СНиП 2.01-02-89. Общие нормы проектирования. – М.: 1991.

 3. Буга П.Г. Гражданские, промышленные, сельскохозяйственные здания. – М.: Высшая школа, 1987. – 352с.

 4. Литинский А.М., Ицхоки Ю.Я. Основы строительного дела и санитарной техники. – М.: Высшая школа, 1984. – 208 с.

 5. Титов С. ArchiCAD 9. Справочник с примерами – М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2005. – 560 с.

 6. Касьян А.П. ArchiCAD 8. Самоучитель.: - М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. – 240с.

 7. Руководство по использованию программы AchiCAD в дипломном проектировании. Методические указания для самостоятельной работы. Гавриленко В.Н. – Донецк: ДонДУЭТ, 2001. – 43с.

 8. Ветров В.М. Комп'ютерне технологічне проектування: Конспект лекцій з курсу для студентів спеціальності 7.091711: – Донецьк, ДонДУЕТ , 2006 – 80 с.

 9. Інтернет-ресурси по ArchiCAD.

4. Нормативний.

5. Викладацький склад: Ветров Володимир Миколайович, старший викладач.

6. Тривалість:

54 години, кредити ECTS – 1,5. Семестр – 1, триместр – 1.

6 годин на тиждень: 1 година лекцій, 1 година практичні заняття, 2 години самостійна робота, 2 години – індивідуальні завдання студента (ІЗС), 9 тижнів на засвоєння.

7. Форми та методи навчання:

лекції, практичні заняття, індивідуальні завдання студента (ІЗС).

8. Оцінювання.

Контроль знань:

 • поточний: (тестування за змістовими модулями, опитування),

 • підсумковий (залікове тестування, захист індивідуального завдання студента).

9. Мова. Українська, російська.


 1. Ідентифікація.

Організація харчування у готельно-туристичних комплексах.

Шифр ВПП

2. Опис. Змістові модулі.

Змістовий модуль 1. Готельно-туристичний комплекс, як елемент туристичної інфраструктури. Роль і місце туризму в економіці України Основні поняття та визначення. Види туризму. Туристична інфраструктура. Класифікація закладів розміщення туристів. Законодавче та нормативне забезпечення діяльності підприємств туристичної індустрії. Форми об’єднань готельно-ресторанних комплексів. Управління через угоду франчайзінга.

Змістовий модуль 2. Особливості діяльності підприємств ресторанного господарства при готельно-туристичних комплексах. Готель, як основний заклад розміщення туристів. Класифікація підприємств харчування у туристичній галузі. Становлення стандартизації послуг харчування при готелях в Україні. Міжрегіональна гармонізація критеріїв готельної класифікації. Складові інфраструктури готельно-ресторанного комплексу. Основні фактори, що впливають на діяльність підприємств харчування в туристичній індустрії.

Змістовий модуль 3. Основні види послуг підприємств ресторанного господарства при готельно-туристичних комплексах. Типи харчування туристів. Види меню у готельно-ресторанних комплексах. Форми ресторанного обслуговування. Організація і надання послуг харчування у номерах готелю. Особливості організації виробничої діяльності служби харчування. Структури управління персоналом при готельно-ресторанних комплексах. Кваліфікаційні вимоги до персоналу служби харчування.

3. Рівень.

А) Попередні умови. Володіння базовими знаннями з дисциплін: “Основи ресторанного сервісу”, ”Організація виробництва”, “Організація обслуговування”.

Б) Цілі та завдання:

Цілі: набуття теоретичних та практичних навичок з питань надання послуг харчування та особливостей організації обслуговування споживачів у готельно-туристичних комплексах.

Завдання: вивчення законодавчої та нормативної документації щодо діяльності готельно-туристичних комплексів, як елементу туристичної інфраструктури, вивчення основних складових інфраструктури, дослідження та вивчення переліку послуг підприємств готельного господарства при готельно-туристичних комплексах.

В) Бібліографія:

 1. Байлик, С. И. Гостиничное хозяйство. Организация, управление, обслуживание [Текст] : учеб. пособие : 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Дакор, 2006. –288 с. ISBN 966-8379-09-8

 2. Волков, Ю.Ф. Технология гостиничного обслуживания [Текст] : учебник / Ю.Ф. Волков. – Изд.2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. –384 с.– ISBN 5-222-07598-2

 3. ДСТУ 4281 : 2004. Заклади ресторанного господарства. Класифікація [Текст]. – Введ. 31.03.2004 р. – К.: Держспоживстандарт України, 2004. – 12 с.

 4. ДСТУ 4269 : 2003. Послуги туристичні. Класифікація готелів [Текст]. – Введ. 23.12.2003 р. – К.: Держспоживстандарт України, 2004. – 13 с.

 5. Зорин И.В., Квартальнов В.А. Энциклопедия туризма [Текст] : Справочник. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 368 с. – ISBN 5-282-01980-9

 6. Интерьер и оборудование гостиниц и ресторанов [Текст] : Ю.Ф.Волков. – изд. 3-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 350 с. – ISBN 5-222-07304-1

 7. Комплексная автоматизация гостиниц [Текст] : Гостиничный и ресторанный бизнес. – 2000. - № 3. – С. 43-44.

 8. Постановление Кабинета Министров Украины : (об утверждении правил приема и обслуживания туристов на территории Украины) от 06.11.96 г.

 9. Про туризм [Текст] : [закон України] : введений в дію з 1.01.2004 р.

 10. Самарцев, Е. Методика ценообразования в гостиничном и ресторанном бизнесе – мировая практика [Текст] : Гостиничный и ресторанный бизнес. – 2001. - № 5. – С. 69-72.

 11. Туризм и гостиничное хазяйство [Текст] : Учебник / Под ред. проф., д.е.н. Чудновского А.Д. – М.: ТАНДЕМ, ЭКМОС, 2000. – 400 с. – ISBN 5-88124-030-8.

 12. Уокер, Д.Р. Введение в гостеприимство: Пер. с анг. [Текст] : – М.: ЮНИТИ, 1999. – 463 с. – ISBN 5-238-00006-5 (русск.). – ISBN-0-13-199514-6 (англ.)

4. Вибірковий.

5. Викладацький склад: Шепелєва Світлана Володимирівна – к.е.н., доцент.

6. Тривалість: 54 год., кредити ЕСТS – 1,5, семестр – 2.

6 год. на тиждень: 1 год. лекцій, 1 год. практичні заняття, 2 год. сам. робота, 2 год. СРС, 9 тижнів на засвоєння.

7. Форми та методи навчання: лекції, практичні, семінарські заняття.

8. Оцінювання. Контроль знань:

- поточний: (опитування, тестування).

- підсумковий (залікове тестування).

9. Мова. Українська, російська.
1. Ідентифікація.

Логістика у ресторанному господарстві.

Шифр – МОПП.

2. Опис. Змістові модулі.

Змістовий модуль 1. Концептуально-методологічні основи логістики. Визначення поняття логістики. Концепції і функції логістики. Матеріальні потоки і логістичні операції. Логістичні системи. Методологічний апарат логістики. Урахування витрат у логістиці.

Змістовий модуль 2. Логістичний підхід до управління матеріальними потоками у сферах виробництва та обігу. Функціональні області логістики. Закупівельна логістика. Виробнича логістика. Розподільна логістика. Транспортна логістика. Інформаційна логістика. Використання в логістиці технології автоматичної ідентифікації штрихових кодів. Сервіс у логістиці. Управління часом процесів у логістиці. Удосконалення товаропровідних торгових систем на базі концепції логістики.

Змістовий модуль 3. Запаси і склади у логістиці. Поняття, види та розмір запасів. Система контролю стану запасів. Взаємозв’язок управління запасами з іншими функціями логістики. Поняття, види і функції складів. Склад як елемент логістичної системи. Склад як самостійна логістична система. Організація складських процесів з елементами логістики. Вантажна одиниця – елемент наскрізного логістичного процесу.

3. Рівень.

А) Попередні умови. Вивчення курсу базується на знаннях отриманих студентами при вивченні дисциплін: "Технологія продуктів харчування", "Організація складського господарства", "Основи менеджменту і маркетингу", "Інформаційні технології у ресторанному господарстві", "Економіка підприємств".

Б) Цілі та завдання:

Цілі: отримання студентами теоретичних знань з логістики у ресторанному господарстві та здобуття ними практичних навичок логістичної діяльності.

Завдання: формування у студентів системних знань і розуміння концептуальних основ логістики у сфері ресторанного господарства.В) Бібліографія:

 1. Пономарьова Ю.В. Логістика: Навчальний посібник: Вид. 2-ге., перероб. та доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 328 с.

 2. Кальченко А.Г. Логістика: Підручник. – К.: Київський національний економічний університет, 2005. – 148 с.

 3. Гаджинский А.М. Логистика: Учебник для студентов высших учебных заведений. – 12-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2006. – 432 с.

 4. Логистика: Учебн. пособие / Б.А. Аникин [и др.]; под ред. Б.А. Аникина, Т.А. Родкиной. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 408 с.

 5. Миротин А.Б., Ташбаев Ы.Э., Порошина О.Г. Эффективная логистика. – М.: Экзамен, 2003. – 160 с.

 6. Чудаков А.Д. Логістика: Учебник. – М.: Изд-во РДЛ, 2001. – 480 с.

 7. Родников А.Н. Логістика: Терминологический словарь. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 352 с.

 8. Неруш Ю.М. Логистика: Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ: ДАНА, 2000. – 389 с.

 9. Фролова Л.В. Механізми логістичного управління торговельним підприємством. Монографія. – Донецьк: ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2005. – 322 с.

 10. Пархаєва Н.В. Логістика: Опорний конспект лекцій для студентів денного та заочного відділень спеціальностей 7.050108 «Маркетинг», 7.050301 «Товарознавство та комерційна діяльність» / Н.В. Пархаєва. – ДонДУЕТ, 2006. – 61 с.

4. Обов'язковий.

5. Викладацький склад: Коренець Юрій Миколайович – асистент

6. Тривалість:

54 год., кредити ECTS – 1,5. Триместр – 1.

6 год. на тиждень: 1 год. лекцій, 1 год. практичні заняття, 2 год. ІЗС, 2 год. самост. роботи. 9 тижнів на засвоєння.

7. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, ІЗС, самостійна робота студентів.

8. Оцінювання. Контроль знань:

 • поточний: (тестування за змістовими модулями, опитування);

 • підсумковий: (ПМК).

9. Мова. Українська, російська.
1. Ідентифікація.

Методологія наукових досліджень.

Шифр – ПП.

2. Опис. Змістові модулі.

Змістовий модуль 1. Методологія і методи наукового дослідження. Поняття про метод і методологію наукового дослідження, типологія методів досліджень та їх класифікація.

Змістовий модуль 2. Логіка процесу наукового дослідження. Логіка процесу наукового дослідження, емперічний етап дослідження, теоретичний етап дослідження. Стратегія і тактика наукових досліджень.

Змістовий модуль 3. Математика як об'єкт наукових досліджень. Моделювання як засіб представлення систем харчових технологій. Види моделей технологічних систем. Організація наукових досліджень. Мета та етапи науково–технічних досліджень.

Загальні дослідження Закону Украіни "Про наукову та науково–технічну діяльність". Правовий статус субєктів наукової діяльності. Авторське право на винахід та відкриття.

3. Рівень.

А) Попередні умови. Основи наукових досліджень, технічно творчество, патентознавство, спеціальні дисципліни.

Б) Цілі та завдання:

Ціль: одержання знань методології та організації наукових досліджень та придбання навичок дослідницької роботи.

Завдання: ознаймлення та оволодіння методом і методологією наукових досліджень; класифікацією методів наукового дослідження.

В) Бібліографія:

  1. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень: Підручник. – К.: Вища школа, 1997. – 271 с.

  2. Грищенко І.М., Григоренко О.М. Основи наукових досліджень. – К.: КНЕУ, 2001. –186 с.

  3. Андреев В.Д. Основы научных исследований. –М.: Наука, 1990. –280 с.

  4. Турко А., Хаскеневел С. Научные исследования – организация. –М.: Прогресс, 1991. –150 с.

  5. Перегудов Ф.И., Тарасенко Ф.П. Введение в системный аназиз. –М.: Высшая школа, 1989. –376 с.

4. Вибіркова дисципліна.

5. Викладацький склад:

Гницевич Вікторія Альбертівна, к. т. н., доц.,

Слащева Аліна В’ячеславівна, канд. техн. наук, доцент.

6. Тривалість:

54 год., кредити ECTS – 1,5. Семестр - 9.

6 год. на тиждень: 1 год. лекцій. 1 год. практ. зан., 2 год. сам. робота, ІЗС – 2 год. 9 тижнів на засвоєння.

7. Форми та методи навчання:

лекції, самостійна робота.

8. Оцінювання.

Контроль знань:

 • поточний: (тестування за змістовими модулями, опитування),

 • підсумковий (залікове тестування).

9. Мова. Українська, російська.


1. Ідентифікація.

Наукові основи конструювання продуктів харчування

Шифр – ПП.

2. Опис. Змістові модулі.

Змістовий модуль 1. Функціональні продукти харчування. Роль основних речовин в харчових технологіях. Забезпечення населення продуктами харчування сировиною та водою. Функціональні властивості білків та їх перетворення в технологічному процесі. Структурно–функціональні властивості вуглеводів. Властивості перетворення ліпідів при виробництві продуктів харчування. Функціональні властивості харчових продуктів.

Змістовий модуль 2. Добавки в технології харчових продуктів. Класифікація добавок. Речовини, поліпшувачі кольору, аромату, смаку харчових продуктів. Речовини, регулірующі консистенцію продукції. Речовини, сприяючі звеличенню строків гідності харчових продуктів. речовини, прискорюючі та полегшуючі ведення технологічного процесу.

Змістовий модуль 3. Екологічні аспекти існування людини. Виробництво екологічно чистої іжї і її сучасні джерела. Ентеросорбенти. Харчові волокна традиційної та нетрадиційної сировини. Вплив релігійних віровань на формування асортименту харчових продуктів. Пости, нетрадиційне харчування.

3. Рівень.

А) Попередні умови. Блок хімічних дисциплин, товарознавство продовольчих товарів, теоретичні основи технології харчових виробництв, технологія проджукції ресторанного харчування.

Б) Цілі та завдання:

Цілі: навчити студентів магістеріума на підставі опанування та системного аналізу накопиченного людством досвіду, проводити аналіз та дослідження з науковим обгрунтуванням асортименту продукції та новітніх технологій, вміти використовувати фіфзіко–хімічні показники продукції, вміння розробляти НД на нову продукцію та впроваджувати її у виробництво.

Завдання: в результаті вивчення дисципліни студенти повинні

 • вивчити і засвоїти технологічні процеси, принципи і закономірності створення продуктів харчування, процеси виробництва різноманітної, якісної, безпечної кулінарної продукції неоднакової складності;

 • вмінням планувати і вирішувати виробничі задачі;

 • нести відповідальність за якість їх виконання;

 • вміння підбору інгрідієнтного складу продуктів;

 • вміння використовувати харчові домішкі в технологіях харчових продуктів;

 • знання екологічних факторів, які мають вплив на навколишнє середовище та організм людини та вміння створювати продуктів захисної дії.

В) Бібліографія:

1) Пищевая химия / Нечаев А.П. и др. – СПб.: Гиорд, 2003. – 640 с.

2) Щелкунов Л.Ф., Дудкин М.С. и др. Пища и экология.–О.:Оптимум, 2000.–517с.

3) Сарафонова Л.А. Применение пищевых добавок. – СПб.: Гиорд, 2003. –640с.

4) Рогов И.А., Антипова Л.В. Химия пищи. – М.: Колос, 2000. – 384 с.

4. Вибірковий.

5. Викладацький склад:

Коршунова Ганна Федорівна, канд. техн. наук, професор;

Гницевич Вікторія Альбертівна, канд. техн. наук, доцент.

6. Тривалість:

90 год., кредити ECTS – 2,5 – 10 семестр.

10 год. на тиждень: 2 год. лекцій, 1год. практ. зан., 2 год. ІЗС, 5 год. сам. робота, 9 тижнів на засвоєння.

7. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття.

8. Оцінювання. Контроль знань:

 • поточний: (тестування за змістовними модулями, опитування).

 • підсумковий (залікове тестування).

9. Мова. Українська, російська.
1. Ідентифікація.

Вища освіта та Болонський процес.

Шифр – ВПП.

2. Опис. Змістові модулі.

Змістовий модуль 1. Організація навчального процесу у вищих навчальних закладах України. Організація навчального процесу в вищих навчальних закладах четвертого рівня акредитації та програми підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів.

Змістовий модуль 2. Концепція державної політики в області харчування. Інформаційна культура студентів (наказ ректора №305 від 21.05.2004 р.). Концепція державної політики в області харчування населення України. Основні поняття, терміни та визначення в громадському харчуванні.

3. Рівень.

А) Попередні умови. Мотивація до навчання.

Б) Цілі та завдання:

Цілі: навчити студентів першого курсу правильно оформляти лекції, самостійно знаходити необхідні літературні джерела в бібліотеці. Правильно організовувати учбовий процес: як готуватися до семінарських, практичних та лабораторних занять, а також до заліків та іспитів.

Завдання: познайомити студентів з професійною термінологією, а також з концепцією державної політики в області харчування населення України. Ознайомити студентів з історією університету та факультету харчування, з правами та обов’язками студента.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

- основні поняття і визначення, що використовуються в технології виробництва

кулінарної продукції підприємствами харчування;

- методи розв’язання різноманітних задач та ситуаційних питань;

- розвити логічне та алгорітмичне мислення;

- виробити вміння самостійно працювати з літературою.

В) Бібліографія:

1) Про вищу освіту: Закон України від 17.01.2002 р №2984.

2) Про затвердження галузевої складової стандарту вищої освіти з напрямку підготовки «Менеджмент»: наказ міністерства освіти і науки України від 25.05.2000 р. №404.

3) Про затвердження положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України: Наказ Міністерства освіти України № 93 від 08.04.1993 р.

4) Про проведення практики студентів: Наказ КНТЕУ №1080 від 06.10.1993 р.

5) Димитриевич Л.Р., Касилова Л.А. Конспект лекций по курсу «Введение в специальность» для студентов 1-го курса специалььности 2711 // Харьковский институт общественного питания, 1992. -36 с.

6) История университета // Вестник Меркурия – ДонГУЭТ, №1, 2002, с.1,4,6-9.

7) Литвинцева Н.А. Психологические тесты для деловых людей. –М.: А/О «Бизнес-школа» Интел-синтез,1994. –с. 15-22.

8) Сорока І.В. Донецький державний університет економіки і торгівлі // ССхід. Спецвипуск «Освіта та наука Донбасу» . січень 1999. с. 11-14.

9) Ушакова Н., Без О. Організаційно-методичне забезпечення практики «Вступ до фаху» // Вісник КДТЕУ, 2000. №2 –с.-100-116.

10) Шубин А.А. Наследуя идеи // Вестник Меркурия ДонГУЭТ, №1, 2002, с. 2-3

4. Вибірковий.

5. Викладацький склад:

Макаренко Лариса Іванівна, канд. техн. наук, доцент;

Сімакова Ольга Олександрівна, канд. техн. наук, доцент;

6. Тривалість:

36 год., кредити ECTS – 1, 1 триместр

4 год. на тиждень: 2 год. лекції, 2 год. ІЗС, 9 тижнів на засвоєння

7. Форми та методи навчання: лекції

8. Оцінювання. Контроль знань:

підсумковий: залік (1 семестр)

9. Мова. Українська. Російська.

1. Ідентифікація.

Інтелектуальна власність в Україні.

Шифр – ВПП.

2. Опис. Змістові модулі.

Змістовий модуль 1. Задачи та напрямки НТП в ресторанному господарстві. Організація експериментального дослідження. Управління науковими дослідженнями. Задачи та напрямки науково-технічного прогресу в ресторанному господарстві. Розробка плану-програми експерименту, проведення експерименту. Журнал для ведення експерименту. Робота з засобами вимірювань. Обробка і аналіз результатів дослідження.

Змістовий модуль 2. Види джерел інформації. Методика роботи з літературними джерелами. Класифікація інформації. Класифікація інформаційних джерел. Аналіз вихідної інформації. Методика роботи з літературними джерелами. Оформлення результатів роботи та підготовка наукового звіту. Оформлення наукового документу. Літературна обробка тексту.

Змістовий модуль 3. Правила складання та подання заявки на видачу патенту України на промисловий зразок та на винахід. Загальні положення правил складання і подавання заявки на видачу патенту України на промисловий зразок. Вимоги єдності, склад заявки на промисловий зразок. Документи, які додаються до заявки. Оформлення документів заявки. Загальні положення правил складання і подавання заявки на видачу патента України на винахід. Склад заявки на винахід. Подавання заявки в Госпатент України. Внесення виправлень, уточнень, додаткових матеріалів та змін до матеріалів заявки. Участь заявника у розгляданні заявки. Відкликання заявки, опротестування рішення відносно заявки. Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу патенту України на знак для товарів та послуг .

Змістовий модуль 4. Загальні положення правил складання і подавання заявки на видачу патента України на знак для товарів та послуг. Склад заявки на знак для товарів та послуг. Подавання заявки на міжнародну регістрацію знаку. Внесення виправлень, уточнень, додаткових матеріалів та змін до матеріалів заявки. Участь заявника у розгляданні заявки. Відкликання заявки, опротестування рішення відносно заявки.

3. Рівень.

А) Попередні умови. Біохіміїя, мікробіологіїя, фізіологіїя харчування, товарознавство продовольчих товарів, технологія виробництва продукції

харчування.

Б) Цілі та завдання:

Ціль: засвоєння загальних законів захисту авторського права на Україні і розробка вміння використовувати ці закони в даному конкретному випадку при складанні заявки на винахід, яка є наслідком знайдення авторами нового технічного рішення в будь якій галузі народного господарства, і в першу чергу в харчовій технології.

Завдання: розробка вміння встановлювати об’єкт патентування, який може бути різних видів.Розробка навичків роботи з літературними джерелами, внаслідок якої встановлюються аналоги та прототип винаходу. а також підтверджується новизна рішення. Вивчення головних вимог до складання заявки на винахід. Оволодіння прийомами та методами рішення конкретних завдань стосовно складання заявки на винахід.

В) Бібліографія:

 1. Васюкова Г.Т. Патентознавство.-Д.:ДонДУЕТ.-1999.-117 с.

 2. Руководство по методике предварительной и государственной научно-технической экспертизы изобретений.- М.:ВНИИПИ, 1985.-191с.

 3. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания.-М.:Экономика.-1983.-406 с.

 4. Сиденко В.Н., Грушко И.Н. Основы научных исследований.-Харьков:Высшая школа,1977. –203 с.

 5. Попов В.Н. и др. Основы научных исследований.-К.: Высшая школа,1982. –250с.

 6. Артемьев Е.Н. и др. Патентоведение.-М.:Машиностроение, 1984.–301 с.

 7. Грищенко І.М., Григоренко О.М., Борисейко В.А. Основи наукових досліджень.- К.: КНТЕУ,2001.-185 с.

 8. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької роботи – К.: Знання-Прес, 2003.-295 с.

4. Вибіркова дисципліна.

5. Викладацький склад:

Сімакова Ольга Олександрівна, к. т. н., доц.

6. Тривалість:

36 год., кредити ECTS – 1. Семестр - 10.

4 год. на тиждень: 2 год. лекцій, 2 год. сам. робота, 9 тижнів на засвоєння.

7. Форми та методи навчання:

лекції, практичні заняття, самостійна робота.

8. Оцінювання.

Контроль знань:

 • поточний: (тестування за змістовими модулями, опитування).

 • підсумковий (залікове тестування, залік).

9. Мова. Українська, російська.


1. Ідентифікація.

Цивільна оборона

2. Опис. Змістові модулі.

Змістовий модуль 1. Роль і завдання цивільного захисту в Україні в сучасних умовах. Основи законодавства України в сфері цивільного захисту. Засоби індивідуального захисту. Надзвичайні ситуації техногенного й природного характеру. Моделювання сценаріїв виникнення НС і оцінка обстановки. Організація захисту населення.

Змістовий модуль 2. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій. Захист і знезараження продовольчих і непродовольчих товарів. Прилади радіаційної розвідки і дозиметричного контролю. Прилади хімічної розвідки. Ліквідація наслідків НС. Часткова і повна санітарна обробка людей в НС. Основи стійкості роботи об’єктів торгівлі і ресторанного господарства. Підвищення стійкості об’єктів торгівлі і ресторанного господарства.

3. Рівень

А) Попередні умови. Знання отримані, при вивченні фундаментальних та професійно орієнтованих дисциплін, в яких поєднується тематика безпечної взаємодії людини з середовищем життєдіяльності (виробниче, побутове, міське, природне) та питання цивільного захисту населення та обєктів господарської діяльності від негативних чинників НС мирного та особливого характеру (фундаментальні науки, безпека життєдіяльності, охорона праці тощо)

Б) Цілі та завдання:

Цілі: підвищення якості підготовки фахівців з питань цивільного захисту населення і територій, у відповідності до стандартів вищої освіти з питань цивільного захисту.

Завдання: навчити студентів діям у надзвичайних ситуаціях у мирний і воєнний час; основам організації і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт при ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійних лих і в осередках ураження; заходам підвищення стійкості роботи об’єктів господарювання;

засвоїти студентами систему заходів цивільної оборони на об’єктах господарювання при загрозі виникнення надзвичайних ситуацій щодо змісту роботи керівного та командно-керівного складу невоєнізованих формувань і служб цивільної оборони.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

Схожі:

ЗАТВЕРДЖУЮ
Повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за напрямом підготовки “Харчова технологія та інженерія” (спеціальність “Технологія харчування...
Тема «Що таке здорове харчування?»
Мета : формувати у школярів уявлення про здорове харчування, опанування знань щодо раціонального харчування та режиму харчування,...
Нові акцизні марки для алкогольних напоїв та тютюнових виробів
ПДВ лише у межах затверджених норм харчування в грамах або у межах визначеної грошової норми витрат на харчування та за умови, що...
КУРС ЛЕКЦІЙ для студентів спеціальностей 091700 «Технологія зберігання,...
«Технологія зберігання, консервування та переробки молока» і «Технологія жирів і жирозамінників» напряму 0917 «Харчова технологія...
Оздоровчі системи. Поняття про оздоровчі системи. Оздоровче харчування....
Мета: сформувати поняття в учнів «оздоровча система», «оздоровче харчування», поглибити знання учнів про сучасні та традиційні системи...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ...
«Технологія зберігання, консервування та переробки молока» і «Технологія жирів і жирозамінників» напряму 0917 «Харчова технологія...
ХАРЧУВАННЯ
Обладнання:  мультимедійний проектор, книжки та журнали на подану тему; корзини із продуктами харчування (чіпси, сухарики, майонез,...
Благодійний рок-фестиваль WOODSTOCK UKRAINA 2012 28-29-30 серпня!...
Умови участі для підприємств громадського харчування з метою забезпечення харчування гостей та учасників Фестивалю
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
Устаткування закладів ресторанного господарства" для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 051701 "Харчові...
Питання для тестування з Модулю 1: Харчування людини як медико-біологічна...
Модулю 1: Харчування людини як медико-біологічна та соціально-економічна проблема. Фізіолого-гігієнічні основи харчування
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка