САМОАНАЛІЗ УРОКУ


Скачати 108.42 Kb.
НазваСАМОАНАЛІЗ УРОКУ
Дата06.12.2013
Розмір108.42 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Психологія > Урок
Аналіз уроку


Аналіз уроку здійснює ряд функцій:
• контрольну (допоміжну),
• навчальну (основну) ,
• виховну (надає допомогу вчителю у визначенні напряму самоосвіти та самовиховання).У зв'язку з цим в аналізі уроку повинні бути чітко охарактеризовані:
по-перше, науковість досліджуваного матеріалу, його відповідність програмі (контрольна функція);
по-друге, відзначені досягнення й недоліки в роботі вчителя, відповідність методів навчання передовому досвіду та рекомендаціям науки, дані конкретні рекомендації з підвищення педагогічної майстерності (навчальна функція);
по-третє, оцінені ділові й етичні якості вчителя, його мова, культура спілкування і т. д. (виховна та розвивальна функція).
Аналіз уроку повинен починатися самоаналізом і закінчуватися самооцінкою, конкретними вимогами вчителя до самого себе.


САМОАНАЛІЗ УРОКУ
При самоаналізі вчитель дає коротку характеристику проведеному уроку, меті, яку ставив, аналізує їх досягнення, обсяг змісту матеріалу та якість його засвоєння учнями, застосовувані методи та їх оцінку, активність учнів і прийоми організації їхньої праці, самооцінку якостей і сторін своєї особистості (мова, логіка, характер стосунків з учнями). На закінчення учитель висуває свої пропозиції з поліпшення якості уроку, робить загальні висновки й намічає заходи для вдосконалення своєї педагогічної майстерності. Але педагог зобов'язаний пояснити при цьому, чому саме так вирішив провести урок, що його змусило вибрати дану методику, стиль і характер власної діяльності та роботи учнів. Усяка методика уроку є виправданою, якщо вона дає максимальний навчальний і виховуючий ефект, відповідає силам і здібностям даного вчителя.


АНАЛІЗ УРОКУ
При аналізі уроку вчителя необхідно враховувати його індивідуальність, особливості, здібності, сильні сторони. Не можна нав'язувати загальні, однакові рекомендації, прийоми, методи. Що годиться для одного, недоцільно для іншого. Усякі рекомендації з поліпшення проведення уроків повинні обов'язкового спиратись на досягнення вчителя, на його сильні сторони. Недоліки та слабкості треба пояснити таким чином, щоби було ясно, як треба працювати над собою. При аналізі уроків важливо заохочувати їх творче проведення, спонукати вчителя до самостійної розробки структури та методики уроку, виходячи зі змісту матеріалу, дидактичних і виховних задач, рекомендацій науки та своїх власних можливостей.
Аналіз уроку може проводитись окремою особою (методистом, інспектором, директором, завучем) та групою осіб, до якої входять представник адміністрації школи, товариші по роботі, передові вчителі. Груповий аналіз уроку необхідний і як засіб навчання вчителів комплексному підходу до методики навчання, як спосіб обміну досвідом, його узагальнення. При груповому аналізі можливий більш глибокий підхід до оцінки дій учителя й учнів, більш об'єктивна самооцінка. Можна не погодитися з думкою однієї людини, але не можна не погодитись, коли на ті чи інші недоліки вказують усі.
Досить доцільні взаємовідвідування уроків. Аналіз уроків колег у присутності директора, заступника директора - добра школа виховання вимогливості до себе й інших. Зауваження й рекомендації вчителю повинні бути чітко сформульовані, записані у спеціальний зошит.


Структурно-часовий аналіз уроку
Для навчання молодого вчителя раціональному використанню часу, дбайливому ставленню до кожної хвилини уроку варто використовувати його структурно-часовий аналіз. При цьому звертається увага на такі сторони уроку:
• раціональний розподіл усього часу (40 хв.) між окремими елементами уроку, тобто чи розумно було в даних умовах виділити саме такий час на опитування, на психологічну підготовку учнів до сприйняття нового матеріалу, на пояснення нового, на закріплення засвоєного матеріалу або домашнє завдання;
• раціональність кожного зі структурних елементів уроку, тобто скільки часу в цілому було виділено на освоєння нового матеріалу, на якому етапі (початок, середина, кінець) уроку це відбувалось, як при цьому проводилась психологічна підготовка учнів до сприйняття нового матеріалу, його подача й закріплення, застосування. Точно так само аналізується час здійснення таких елементів уроку, як опитування учнів, перевірка та домашнє завдання;
• якісне використання часу на окремі елементи уроку, тобто, наприклад, як раціонально й ефективно при вивченні нового матеріалу був використаний час на опитування, що він дав, як працював при цьому клас, скільки часу говорив учитель;
• раціональність використаних прийомів і методів навчання, тобто наскільки доцільні в даних умовах були ті чи інші види бесіди, самостійна робота, форми опитування і т. д.;
• розумність зв'язку між змістом матеріалу й тими методами, за допомогою яких він повідомлявся та засвоювався.

Психологічний аналіз уроку
Психологічний аналіз уроку вкрай необхідний для навчання молодих учителів умінню бачити та розуміти клас, вивчати учнів, підтримувати з ними постійний контакт. Такий аналіз дуже важливий і для досвідчених педагогів з погляду того, як він допомагає створенню умов для ефективної розумової діяльності, організації уваги, розвитку пам'яті і т. д. У цілому при психологічному аналізі уроку варто виділити три основних ланки: психологія вчителя (діяльність, розум, ерудиція, емоційність, мова, поведінка, ставлення до дітей), психологія навчання (діяльності дітей) та емоційний зв'язок між учителем та учнями.
Психологічний аналіз містить у собі такі елементи:
• характеристику пізнавальних процесів - сприйняття, осмислення, закріплення, уваги, мислення, пам'яті;
• характеристику якості засвоєння знань - роботу над поняттями, виділення головного, засвоєння теорії та її зв'язок із практикою, формування переконань, точність знань;
• характеристику інтелектуальної атмосфери уроку - наскільки правильно спонукав учитель до активного мислення всіх учнів, як розвивались пізнавальні інтереси, задовольнялась допитливість, ставились і вирішувались пізнавальні проблеми, як використовувались колективні форми навчальної праці, уміння думати разом, сперечатись, доводити, спростовувати і т. д.;
• характеристику емоційної атмосфери уроку - яким був настрій учнів, як підтримувався мажорний тон уроку, як забезпечувались позитивні емоції для виховання інтересу до навчання, формування відповідальності за свою роботу, наскільки зацікавлений, закоханий у свою справу вчитель, як емоційність уроку впливала на працездатність учнів;
• характеристику розвитку учнів у процесі навчання - які вміння й навички були ними придбані чи закріплені, які пізнавальні сили та здібності при цьому розвивались, які моральні якості виховувались (у першу чергу відповідальність, працьовитість, воля).
Такий психологічний аналіз уроку складний, він вимагає поступового впровадження у практику: спочатку аналіз присвячений характеристиці пізнавальних інтересів, потім якості засвоєння знань, потім характеристиці інтелектуальної атмосфери уроку і т. д.


Комплексний аналіз уроку
Найбільш складний і доцільний з позиції обміну досвідом - це комплексний аналіз уроку. При такому аналізі пропонуються конкретні завдання. Наприклад, один з учителів протягом уроку ретельно фіксує час, що витрачається на активну розумову діяльність, прийоми та способи активізації мислення дітей. Потім дає характеристику розумової діяльності дітей протягом уроку. Інший стежить за змістом матеріалу, фіксує послідовність викладу ідей, використання на уроці нових досягнень науки і т. д., даючи характеристику науковості досліджуваного матеріалу. Подібним же чином фіксуються показники інших сторін педагогічної діяльності. Один педагог спеціально звертає увагу на стиль і характер діяльності вчителя, інший спостерігає й аналізує такі важливі сторони діяльності, як методика навчання, розмаїтість прийомів і способів викладання нового матеріалу, закріплення й поглиблення пройденого; організація діяльності учнів на уроці; стосунки вчителів та учнів, педагогічна етика на уроці. Спеціально дається педагогічна характеристика особистості вчителя: його культура, зовнішність, манера говорити, якість мови, точність, логічність та образність мови, стиль стосунків з дітьми
Зміст комплексного аналізу уроку може бути різним. В. Симонов, М. Скаткін указують на деякі його напрями.
Перший напрям
Аналіз розв'язуваних учителем задач: як ураховуються й відбиваються принципи навчання у змісті методики роботи вчителя, наскільки повно досягнуті дидактична й виховна цілі уроку, якою мірою активізувалась пізнавальна діяльність школярів на різних етапах уроку, що стимулювало відповідальне ставлення учнів до навчальної праці, наскільки об'єктивно оцінювались їхні знання, уміння, навички, як здійснювався зв'язок теорії з практикою, наскільки вдало сполучилися зміст і методи навчання. Чи застосовувались традиційні та нові види навчання, технічні засоби, що робилось для врахування вікових та індивідуальних особливостей, можливостей і здібностей школярів.
Другий напрям
Аналіз виховного впливу уроку: що на уроці служило ідейно-моральному, естетичному, розумовому, фізичному розвитку, трудовому вихованню та профорієнтації учнів, як знання допомагали осмислити й оцінити явища соціальної діяльності, події в житті країни, республіки, краю, міста, села, школи, класу, які виховні стосунки між учнями, між учителем та учнями, наскільки сприяла організація праці формуванню особистісних якостей і т. д.
Третій напрям
Аналіз педагогічних можливостей та особливостей учителя: які особистісні якості вчителя виявлялись на різних етапах уроку (педагогічна етика та культура, зовнішній вигляд, естетика одягу вчителя, його мова, манера триматись, авторитетність, уміння бачити клас, активізувати та мотивувати працю дітей, визначати типові помилки в їхній роботі й усувати їх, оцінювати результати своєї праці та підсумки роботи школярів, вносити корективи).
Четвертий напрям
Аналіз діяльності учнів на уроці: урахування вчителем вихованості й навченості дітей, результатів попередніх занять, працездатність учнів на уроці, уміння мислити, працювати самостійно, надавати допомогу товаришу, допитливість, стійкість інтересів, розвиток мови, уміння застосовувати теорію на практиці тощо.
У цілому діагностика навчального процесу дає уявлення про результати навчання, якості праці вчителя та рівня вихованості школярів. Тому в навчальній роботі можуть бути отримані деякі дані, необхідні для діяльності класного керівника, створюються можливості для формування єдиної оцінки учнів учителями, які працюють у класі (педагогічний консиліум). Багатоаспектність вивчення навчального процесу та його багатоцільове призначення - важлива умова органічного включення аналізу роботи вчителя в цілісну педагогічну діагностику навчально-виховної роботи школи.


Психолого-педагогічний аналіз уроку
У внутрішньошкільному контролі важливу роль відіграє відвідування уроків керівниками шкіл, їх цілеспрямований аналіз, вивчення й узагальнення передового педагогічного досвіду вчителів, проведення відкритих уроків і взаємовідвідування уроків.
Відвідування уроків планується на тиждень, виходячи із загальних задач, намічених у річному плані роботи школи. У плані відвідування відзначаються класи, предмети, зміст і мета відвідування. Мета відвідування може бути загальною, спрямованою на підвищення ефективності навчального процесу всієї школи. Мета відвідування може бути і більш приватною, наприклад, вивчення системи роботи окремих учителів і способів рішення ними окремих педагогічних задач на уроках. Якщо у школі є молоді чи нові вчителі, керівники шкіл планують ознайомлення з їхнім стилем і системою роботи та надання їм методичної допомоги. Уроки досвідчених учителів керівники шкіл відвідують, щоб виявити й узагальнити передовий педагогічний досвід.
Керівники шкіл повинні ретельно готуватись до відвідування уроків. Із цією метою насамперед вивчається класний журнал, що дає уявлення про успішність учнів з даного предмета за визначений період, а також із теми, що вивчалась на попередньому уроці, звертається увага на динаміку оцінки знань.
Спостереження на уроці ведуться цілеспрямовано, тобто так, щоб зібрати повний і достатньо аргументований матеріал для успішного рішення поставлених у плані задач.
Аналіз кожного уроку проводиться індивідуально з кожним учителем. Обговорення повинно бути принциповим і вимогливим, коректним і доброзичливим. Неприємні для вчителя зауваження варто аргументувати фактами та положеннями з теорії педагогіки та психології
1. Визначення мети уроку:
• Правильнiсть
• Єднiсть навчальної i виховної мети
• Повiдомлення учням завдань уроку
2. Вiдбiр змiсту матерiалу:
• Вiдповiднiсть програмi i можливостям учнiв
• Вид навчального матерiалу (описовий, аналiтичний)
• Навчальна, розвиваюча i виховна цiннiсть
• Використання додаткового матерiалу

3. Органiзацiйна чiткiсть уроку:
• Вiдповiднiсть структури уроку його типу, поставленим цiлям та частковим завдання
• Чiтке виконання всiх структурних ланок уроку
• Рацiональна використання часу

4. Здiйснення принципiв навчання:
• Зв’язку з життям
• Свiдомостi й активностi
• Наочностi
• Систематичностi
• Доступностi
• Мiцностi (глибини знань)

5. Відбiр методiв, прийомiв, засобiв навчання та їх застосування:
• Вiдповiднiсть специфiцi предмету та методам науки завдань уроку
• Примiнення знань, умiнь на практицi
• Рiвню пiдготовленостi учнiв, активностi
• Матерiальним можливостям школи
• Доцiльностi використання ТЗН
• Органiзацiя фронтальної, групової та iндивiдуальної роботи
• Вмотивована рiзноманiтнiсть методiв i прийомiв
• Привиття учням навичок самостiйної роботи, культури праці

6. Реалiзацiя психологiчних основ навчання:
• Врахування вiкових та iндивiдуальних особливостей учнiв
• Формування iнтересу до знань
• Забезпечення активної пiзнавальної дiяльностi
• Доцiльна емоцiйнiсть уроку
• Врахування психологiчних закономiрностей оволодiння знаннями, вмiннями, навичками, розвитку мислення

7. Дотримання санiтарно-гiгiєнiчних вимог:
• Попередження перевтоми учнiв
• Врахування особливостей фiзичного стану окремих учнiв
• Пiклування про санiтарно-гiгiєнiчний режим

8. Майстернiсть i особистий приклад учителя
• Рiвень володiння матерiалом
• Працездатнiсть
• Мовна культура
• Педагогiчний такт, створення атмосфери доброзичливостi i вимогливостi
• Володiння психолого-педагогiчною технiкою
• Зовнiшнiй вигляд

9. Пiдготовленiсть уроку:
• Планування
• Матерiальна забезпеченiсть обладнання, пiдготовленiсть учнiв

10. досягнення цiлей уроку:
• Таблиця визначення якостi оцiнки i уроку:
- Визначення мети уроку
- Вiдбiр змiсту матерiалу
- Органiзацiйна чiткiсть уроку
- Здiйснення принципiв навчання
- Вiдбiр методiв, прийомiв, засобiв навчання
- Реалiзацiя психологiчних основ навчання
- Дотримання санiтарно-гiгiєнiчних вимог
- Майстернiсть i особистий приклад учителя
- Пiдготовленiсть уроку
- Досягнення цiлей уроку
Всього одиниць:

Схема аналізу уроку учителя

Вчитель _________________________________________________
_____________ 200_ року Предмет ______________________
Тема уроку —_____________________________________________
_________________________________________________________
Мета уроку —_____________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Тип уроку ________________________________________________
Основнi елементи якостi уроку ______________________________
_________________________________________________________

Оцiнка уроку_________________________________________________
Рекомендацiї_________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Схожі:

НАКАЗ
Успішно проведено майстер-класи на теми: «Створення презентації «Портфоліо вчителя», «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів...
АНАЛІЗ (САМОАНАЛІЗ) ВИХОВНОЇ РОБОТИ, ВИХОВНОГО ЗАХОДУ, ГОДИНИ СПІЛКУВАННЯ
Успішне керівництво виховним процесом у групі передбачає воло­діння системою аналітичних знань, умінням педагога оцінити зміни у...
Уроку Тема уроку: Пристрої введення-виведення інформації. 
Структура і тип уроку повністю відповідають меті і завданням уроку, тобто науковий рівень уроку відповідає сучасним вимогам
УКРАЇНА ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ...
Спеціалізована школа №102 діє у відповідності до Статуту, затвердженого в управління освіти Шевченківської районної у м. Києві державної...
Уроку. Прямокутна система координату просторі. Мета уроку: знайомство...
В кінці уроку збираються учнівські зошити для перевірки їх ведення й виконання домашнього завдання
Уроку виробничого навчання
Велигодська Л. С. чітко в доступній формі розкрила тему та мету уроку на всіх етапах структури уроку
Уроку; тема уроку не записується на дошці; мета уроку не узгоджується...
«загравання» з учнями, намагання сподобатись, невміння знайти правильний тон; вживання пестливих слів
КОНСПЕКТ УРОКУ З ФІЗИКИ (10 КЛАС) Тема уроку
Комп'ютер, мультимедійний проектор, презентація до уроку, програмне середовище «Жива фізика»
Уроку: урок засвоєння нових знань. КМЗ уроку
Мета уроку: вивчити види впливу електричного струму на організм людини, особливості ураження електрострумом
УРОКУ Тема уроку
Методична мета уроку: Інтерактивне навчання учнів графічного представлення даних електронних таблиць засобами мультимедіа з використанням...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка