АНАЛІЗ (САМОАНАЛІЗ) ВИХОВНОЇ РОБОТИ, ВИХОВНОГО ЗАХОДУ, ГОДИНИ СПІЛКУВАННЯ


Скачати 39.99 Kb.
НазваАНАЛІЗ (САМОАНАЛІЗ) ВИХОВНОЇ РОБОТИ, ВИХОВНОГО ЗАХОДУ, ГОДИНИ СПІЛКУВАННЯ
Дата29.04.2013
Розмір39.99 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Медицина > Документи
АНАЛІЗ (САМОАНАЛІЗ) ВИХОВНОЇ РОБОТИ, ВИХОВНОГО ЗАХОДУ, ГОДИНИ СПІЛКУВАННЯ

Успішне керівництво виховним процесом у групі передбачає воло­діння системою аналітичних знань, умінням педагога оцінити зміни у виховному процесі, прогнозувати шляхи його розвитку, удосконалення форм і методів виховної роботи.

Кваліфікований аналіз (самоаналіз) передбачає можливість оцінити ефективність виховного процесу, системи виховної роботи, її складових частин; визначити фактори, що впливають на результативність вихов­ного процесу; виявити недоліки і їхні причини.

Педагогічний, психолого-педагогічний самоаналіз допомагає по­дивитися на себе немовби з боку, оцінити свій професіоналізм, по­бачити переваги й недоліки у своїй професійній діяльності, у той же час цей найважливіший засіб самооцінки, самовиховання й самоосвіти педагогів. У процесі самоаналізу розглядаються аспекти професійної підготовки педагога, його поводження, стилів керівництва процесом виховання, взаємодії й взаємин з учнями.

Аналіз результативності тематичного періоду, семестру, навчального року формує в педагога почуття відповідальності, дисциплінує його, стимулює до здорової конкуренції, до самовдосконалення педагога в особистісному й професійному аспектах, у розвитку класного колективу.

Педагогічний аналіз роботи класного керівника не є критикою, це один з видів методичної допомоги класному керівникові з боку адміністрації, колег по роботі. Такий аналіз виступає як особлива форма виявлення протиріч й їхнього вирішення у взаємодії з іншими суб'єктами навчально-виховного процесу.

Роль педагогічного аналізу важко переоцінити. Чим глиб­ше й обґрунтованіше педагог проводить аналіз, проникає в сутність керованих ними процесів, тим ефективніше його дії щодо вдосконалю­вання керованої ним системи. Аналіз тісно пов'язаний із цілепокладанням, плануванням і прогнозуванням. Чим глибше аналіз, тим вірніше й конкретніше будуть визначені цілі й завдання розвитку й діяльності. Чим конкретніше цілі, тим оптимальніше буде визначений зміст роботи й добір форм і методів роботи.

У результаті аналізу (самоаналізу) виховного процесу класний ке­рівник визначає:

• результат виховного процесу;

• доцільність вибору форм і методів роботи, ефективність їхнього за­стосування, ступінь впливу на результат;

• фактори, що обумовили досягнення результатів;

• досягнення й недоліки в організації виховного процесу, їх причини;

• успіхи й невдачі проведеної роботи на різних її етапах, усунення при­чин виявлених невдач;

• невикористані можливості й резерви для подальшого вдосконалю­вання виховного процесу;

• шляхи розвитку виховної системи, класного колективу. Виходячи із принципів педагогічного аналізу, можна визначити принципи самоаналізу виховної роботи класного керівника, її струк­турних складових: виховних заходів, годин спілкування і т. п.

1. Самоаналіз повинен бути об'єктивним і передбачати: визначення іс­тотних рис аналізованого об'єкта, урахування кількісних і якісних ха­рактеристик; виявлення причинно-наслідкових зв'язків, які є основою розпізнавання істотних сторін виховного процесу; вивчення класним керівником кожного окремого явища; визначення діалектичності єдності об'єктивного й суб'єктивного при первинності об'єктивного.

2. Необхідно розглядати сукупність явищ навчально-виховного процесу в їхньому взаємозв'язку й взаємодіях.

3. Необхідно розглядати всі явища навчально-виховного процесу в групі у взаємодії й взаємозв'язку з навчально-виховним процесом у паралелі, в навчальному закладі в цілому.

4. Розглядати предмет самоаналізу в процесі його розвитку розкривати його суперечливий характер, ураховувати кількісні і якісні зміни, пере­хід з одного стану в інший, розглядати предмет аналізу з урахуванням зв'язку між сьогоденням, минулим і майбутнім.

5. Самоаналіз передбачає дослідження виховного процесу як динамічної, цілісної системи, що взаємодіє із зовнішнім середовищем, що характеризується наявністю зовнішніх і внутрішніх зв'язків.

6. Програма аналізу повинна ґрунтуватися на вивченні декількох чільних факторів, тому що докладний аналіз всіх явищ виховання робить його громіздким, розсіює увагу.

7. Й основу аналізу повинен бути покладений комплексний підхід, що укладається у виділенні тих сторін, які підлягають вивченню з різних позицій:

• єдність мети й напряму самоаналізу, їхня субординація й коорди­нація, підпорядкування часткових (другорядних) цілей головній;

• відповідність методу вивчення змісту аналізованих явищ;

• взаємодія різних систем знань, погодженість дій всіх учасників аналізу;

• урахування ролі моральних, ціннісних і психологічних факторів.

8. Необхідно забезпечити цілеспрямованість аналізу, що передбачає чітку ієрархію, глибоке усвідомлення головних і другорядних цілей і завдань. Необхідне планування, оскільки план — це моделювання дій з досягнення поставлених цілей.

9. В аналізі повинні брати участь всі суб'єкти виховного процесу класу (проведеного виховного заходу), що дозволить побачити виховний процес із різних сторін, забезпечити активну позицію й відповідаль­ність кожного за результат роботи. Класному керівникові необхідно побачити зв'язок між використовуваними методами й досягнутим результатом, з'ясувати причини успіху й невдач.

10. Організація аналізу (самоаналізу) передбачає реалізацію виховних ці­лей і завдань. Участь в аналізі всіх суб'єктів виховного процесу формує в них активність, відповідальність за ухвалені рішення, розвиває ана­літичні вміння, дисциплінує, стимулює потребу в самовдосконаленні.

11. Висновки аналізу (самоаналізу) повинні бути конкретними, для ре­зультативності їх треба систематизувати. У виховних цілях необхідно дотримуватися гласності, знайомити суб'єктів виховного процесу з динамікою змін (успіхів у досягненні різних цілей) на основі аналізу, акцентувати на цьому увагу.

Схожі:

Виховного заходу
Коротка анотація: дана розробка вміщує досвід викладача правознавства по проведенню виховного заходу
Аналіз виховного заходу на тему
...
Міністерство освіти і науки України Донецька облдержадміністрація...
У методичній розробці виховного заходу поданий цикл зимових свят українців: святкування Різдва, Щедрого вечора та Водохреща
ТЕМА виховної години : ПРАВА дитини – ЩАСЛИВЕ ДИТИНСТВО
МЕТА виховної години: ознайомити учнів з їхніми правами, вчитись розпізнавати ситуації, де порушуються права дітей, вчитись відстоювати...
Виховний захід на тему: «Подорож океаном комп’ютерних знань»
Етап планування виховного заходу. На даному етапі йде підбір питань, завдань для заходу, місця і часу проведення
Планування виховної роботи класного керівника
Основним документом класного керiвника  є план виховної роботи. Вiн вiдображає змiст, форми та методи виховної роботи
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
О. В. Крутенко, завідувач лабораторії виховної роботи Черкаського обласного інституту
САМОАНАЛІЗ УРОКУ
Аналіз уроку повинен починатися самоаналізом і закінчуватися самооцінкою, конкретними вимогами вчителя до самого себе
НАКАЗ
Успішно проведено майстер-класи на теми: «Створення презентації «Портфоліо вчителя», «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів...
План Спілкування і комунікація. Функції спілкування. Поняття ділового...
Абрамович С. Д., Чікарьова М. Ю. Мовленнєва комунікація: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури. – 472 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка