Управління освіти Миколаївської міської ради Науково-методичний центр


НазваУправління освіти Миколаївської міської ради Науково-методичний центр
Сторінка1/6
Дата17.04.2013
Розмір0.69 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Психологія > Документи
  1   2   3   4   5   6Управління освіти

Миколаївської міської ради
Науково-методичний центр

Психолого-педагогічний

супровід роботи з обдарованою дитиною

Миколаїв

2008

Укладачі: Л.В. Сенчишак, методист НМЦ;

Т.О. Сливінська, методист НМЦ

Рецензент: О.О. Удовиченко, директор НМЦ

Затверджено науково-методичною радою

Миколаївського науково-методичного центру,

протокол від 09.04.08 №4

Методичний посібник містить теоретичні поняття, які розкривають особливості обдарованої дитини, демонструє методи виховання та розвитку обдарованих і талановитих школярів.

Призначений для практичних психологів, вчителів та батьків.

Л.В. Сенчишак, Т.О. Сливінська

Психолого-педагогічний супровід роботи з обдарованою
дитиною –
Миколаїв, 2008 - 76 с.
ЗМІСТ
Вступ..............................................................................................4

Погляди на визначення здібностей та обдарованості…………6

Типи обдарованості……………………………………………14

Говорячи про обдаровану дитину, яку саме

дитину маємо ми на увазі?..........................................................21

Соціальна модель обдарованого учня…………………………27

Головні напрями роботи з обдарованими дітьми…………….29

Практичні методи розвитку творчого мислення школярів….39

Риси творчої особистості……………………………………...42

Специфіка виховання та розвитку обдарованих

і талановитих школярів………………………………………..44

Особливості обдарованих дітей……………………………….59

Діагностика виявлення обдарованості у школярів…………..63

Родина обдарованої дитини…………………………………...70

Проблеми обдарованих дітей………………………………….72

Взаємини обдарованої дитини з однолітками й дорослими…74

Пам’ятка вчителю для роботи з обдарованими дітьми……...76

ВСТУП

Перетворення, які відбулися у системі освіти змінили ставлен­ня до учнів, які виявляють неординарні здібності. З'яви­лися освітні установи, на­вчальні й соціальні програми, громадські організації та фонди, головною метою яких є виявлення, навчання, роз­виток обдарованих дітей.

Науковий зміст роботи, спрямованої на виявлення обдарованих і талановитих, полягає в можливості розкрити на найбільш представ­ницькій вибірці природу та психологічний механізм творчості, забезпечити можливості використання за­конів творчості для вдосконалення змісту й методів на­вчання всіх дітей та учнів.

Однак під час роботи з обдарованими дітьми постійно виникають педагогічні й психологічні труднощі, обу­мовлені розмаїтістю видів обдарованості, зокрема віко­вою та прихованою обдаро­ваністю, безліччю супереч­ливих теоретичних підходів і методів, варіативністю су­часної освіти, а також над­звичайно малим числом фахівців, професійно та особистісно підготовлених до роботи з обдарованими дітьми. Виникає проблема, вирішенню якої присвячено багато робіт: розробка пси­хологічних, дидактичних і психолого-дидактичних ме­тодів та навчальних матеріалів, які стосуються теорії і практики роботи з різними категоріями обдарованих дітей в освітніх установах різного типу. Насамперед йдеться про дітей з підвищеним рівнем розвитку інте­лектуальних, творчих, акаде­мічних та соціально-особистісних здібностей, а також дітей з прихованими можливостями.

Вирази «обдаровані учні», «видатні діти» — дуже умовні. Цими термінами (стосовно розумової сфери школярів) позначають учнів із надзвичайно раннім розумовим підйомом, з яскравою вираженістю тих чи інших спеціальних розумових вла­стивостей, з ознаками спри­ятливих передумов розвит­ку наукового таланту. Але, оскільки мова йде про дітей, усі ці характеристики мають значення тільки чогось попе­реднього: виявлені особливості можуть не отримати очікуваного розвитку, залишитися не реалізованими.

З огляду на різно­манітність, індивідуальну своєрідність феномена об­дарованості, вибір методів психологічної роботи з обда­рованими дітьми потребує попереднього визначення:

 • з яким типом обдарованості ми маємо справу;

 • які завдання роботи з обдарованими дітьми є пріоритетними: розвиток уже високих здібностей чи, навпаки, недостатньо розвинутих здібностей (зокрема комунікативних і особистісних); психологічна підтримка й навіть допомога, навчання обдарованих дітей у спеціальних освітніх установах чи в умовах загальноосвітньої школи; розробка і психолого-педагогічний моніторинг спеціальних освітніх технологій: навчальних, розвивальних або навчально-розвивальних тощо.

Кожна обдарована дитина – індивідуальність, що потребує особливого підходу. Сприяння реалізації обдаруванню найчастіше потребує організації особливого середовища, зокрема спеціальної освіти, яка виходить за межі навчання у звичайній школі.
Погляди на визначення

здібностей та обдарованості
Учені з різних країн працюють над пробле­мою обдарованості. Біологи намагаються виді­лити ген геніальності, психологи і соціологи ви­находять тисячі тестів для визначення яскравих здібностей дітей. І все-таки поки що залишаєть­ся таємницею відповідь на запитання: чому одній людині вдається багато, а інша стає аут­сайдером.

Соціологи кажуть, що генії народжуються в епоху історичних зрушень. Відомо, що фран­цузька революція кінця XVIII ст. змінила євро­пейське життя. У світі з'явилися Наполеон, Гете, Гумбольт, Ротшильд, Бальзак, Бетховен, Гегель і ще багато талантів у всіх сферах життя. Деякі вчені вважають, що світові цивілізації жи­вуть за законами духовних ритмів. Вони малю­ють криву — синусоїду, і на її вершинах очіку­ють «урожаю» геніїв. Але варто поглянути пиль­ніше на життя тих, кого прийнято вважати тита­нами.

Люди відрізняються один від одного своїми здібностями.

Що ж таке здібності? Здібності являють со­бою синтез властивостей особистості, який за­безпечує успішне виконання діяльності й вияв­ляється у швидкості оволодіння знаннями, умі­ннями, навичками.

Здібності завжди виявляються в певній діяль­ності: в науці, мистецтві, навчанні. Одні люди здібні до математики, інші — до гуманітарних наук, треті — до живопису, музики, трапляються і різносторонньо обдаровані люди, здібні до різних видів діяльності.

Виділяють два рівні розвитку здібностей: ре­продуктивний і продуктивний (творчий). Репро­дуктивний рівень розвитку здібностей характе­ризуються тим, що людина легко засвоює знан­ня, без особливих зусиль оволодіває новою діяльністю. Досягаючи високих результатів в діяль­ності, вона, однак, не вносить у неї нічого ново­го, діє за сталим зразком. Продуктивний (твор­чий) рівень розвитку здібностей характеризуєть­ся тим, що людина винаходить, раціоналізує, творить у процесі діяльності.

Здібності не можна розглядати поза розвит­ком: у процесі діяльності з набуттям досвіду, знань, умінь людина може перейти від репро­дуктивного рівня здібностей до творчого. Іноді це відбувається настільки швидко і несподіва­но, що викликає здивування в оточуючих.

Найвищий рівень розвитку здібностей та­лант і геній. Досягнення талановитих людей зав­жди мають величезне суспільно-історичне значення для життя багатьох поколінь. Геній відкриває нову епоху, створює новий напрям у науці, мистецтві, виробництві. Талант творить у межах висунутих ідей, що визначили напрям. Вчені підрахували, що за всю історію розвит­ку людства було не більш ніж 400 геніїв, тобто тільки один геній на кожне десятиріччя життя суспільства. Підраховано ймовірність появи здібних людей: у 10% людей спостерігаються здібності вищі від середніх, 2% можна віднести до талантів, а 0,05% — до геніїв.

Крім рівнів, виділяють здібності за їх спря­мованістю. Розрізнюють загальні і спеціальні здібності, а також здібності до практичної діяльності. Під загальними мають на увазі розумові здібності. Це система інтелектуальних власти­востей особистості, що забезпечує успішність оволодіння знаннями.

Спеціальні здібності дозволяють людині до­сягнути значних успіхів у певних видах діяль­ності: в математиці, літературній творчості, му­зиці. Спеціальні здібності дітей батьки, як пра­вило, помічають набагато раніше, ніж загальні, які найбільш повно можуть розкритися в процесі навчання в школі. Те, що дитина добре ма­лює, грає на музичному інструменті, намагаєть­ся відтворити мелодії, складає вірші, впадає в око швидше, ніж високий рівень інтелекту, що потребує, крім природної основи, достатнього багажу знань.

У психології, передусім у працях С.Рубінштейна і Б.Теплова зроблено спробу дати класифікацію понять «здібності», «обдаро­ваність» і «талант» за єдиною основою — успіш­ністю діяльності.

Здібності розглядаються як індивідуально-психологічні особливості, що відрізняють одну людину від іншої, від яких залежить можливість успіху діяльності, а обдарованість — як якісно своєрідне поєднання здібностей (індивідуаль­но-психологічних особливостей), від якої також залежить можливість успіху в діяльності.

Іноді здібності вважають природженими, «даними від природи». Однак науковий аналіз показує, що природженими можуть бути лише задатки, а здібності є ре­зультатом розвитку задатків.

Задатки — природжені анатомо-фізіологічні особливості орга­нізму. До них належать передусім особливості будови головного мозку, органів чуттів і руху, влас­тивості нервової системи, якими організм наділений від наро­дження. Задатки являють собою лише можливості і передумови розвитку здібностей, але ще не гарантують, не зумовлюють по­яви і розвитку здібностей. Вини­каючи на основі задатків, здібності розвиваються в процесі і під впливом діяльності, яка по­требує від людини певних здібно­стей. Поза діяльністю ніякі здібності розвиватися не можуть. Жодна людина, якими б задатками вона не володіла, не може стати талановитим математиком, музикантом або художником, не займаючись багато і наполегливо відповідною діяльністю.

Здібності розрізнюються за якістю, широ­тою, своєрідністю їх поєднання і ступенем роз­витку.

Якість здібностей визначається тією діяль­ністю, умовою успішного виконання якої вони є. Про людину звичайно кажуть не просто, що вона здібна, а до чого здібна, тобто вказують якість її здібностей. За якістю здібності поділяються на математичні, технічні, художні, літературні, му­зичні, організаторські, спортивні тощо.

За широтою здібності поділяються на за­гальні і спеціальні.

До спеціальних здібностей належать, на­приклад, музичний слух, музична пам'ять і по­чуття ритму в музиканта, педагогічний такт у вчителя. Загальні здібності необхідні для вико­нання різних видів діяльності. Наприклад, така здібність, як спостережливість, потрібна і худож­нику, і письменнику, і лікареві, і педагогу; організаторські здібності, розподіл уваги, кри­тичність і глибина розуму, хороша зорова пам'ять, творча уява властиві людям багатьох про­фесій. Ці здібності й прийнято називати загаль­ними. Загальною і водночас основною здібністю людини є аналітико синтетична здібність. Зав­дяки їй людина розрізняє окремі предмети або явища в складному їх комплексі, виділяє голов­не, характерне, типове, вловлює суть явища, об'єднує виділені моменти в новому комплексі і створює щось нове, оригінальне.

Ніяка окрема здібність не може бути достат­ньою для успішного виконання діяльності. Тре­ба, щоб у людини було багато здібностей. По­єднання здібностей, необхідних для успішного виконання діяльності, називається обдарованіс­тю.

Як і окремі здібності, обдарованість може бути спеціальною (до конкретної діяльності) або загальною (до різних видів діяльності).

Обдарованість — це свого роду міра генетично і досвідом обумовлених можливостей людини при­стосуватися до життя. Основні функції обда­рованості — максимальне пристосування до світу, оточення, знаходження рішення у всіх випадках, коли є нові проблеми, що потребують саме творчого підходу.

Спеціальна обдарованість характеризується наявністю в суб'єкта можливостей, що чітко пе­реносяться зовні (що виявляється в діяль­ності) — думок, навичок і знань, що конкрет­но реалізуються, виявляються через функціо­нування стратегій планування і розв'язання проблем.

Складові обдарованості:

 • біофізіологічні, анатомо-фізіологічні за­датки;

 • сенсорно - перцептивні блоки, що характе­ризуються підвищеною чутливістю;

 • інтелектуальні й розумові можливості, що дозволяють оцінювати нові ситуації і вирішува­ти нові проблеми;

 • емоційно-вольові структури, що зумовлю­ють тривалі домінантні орієнтації і їх штучне підтримання;

 • високий рівень продукування нових об­разів, фантазія, уява.

А. Матюшкін, спираючись на роботи багатьох дослідників, розробив синтетичну структуру творчої обдарованості:

 • домінуюча роль пізнавальної мотивації;

 • дослідницька творча активність, що вира­жається у виявленні нового, постановці і розв'я­занні проблеми;

 • можливість досягнення оригінальних рішень;

 • можливість прогнозування і передбачення;

 • здібності до створення ідеальних еталонів.

О. Моляко визначив у системі творчого потен­ціалу такі складові:

 • задатки, схильності, що виявляються в підвищеній чутливості, вибірковості, перевагах, а також у динамічності психічних процесів;

 • інтереси, їх спрямованість, частота й сис­тематичність їх вияву, домінування пізнаваль­них інтересів;

 • допитливість, прагнення до створення но­вого, схильність до вирішення й пошуку про­блем;

 • швидкість у засвоєнні нової інформації, утворення асоціативних масивів;

 • схильність до постійного порівняння, зіставлення, вироблення еталонів для наступ­ного відбору;

 • вияв загального інтелекту — розуміння, швидкість оцінок і вибору шляху вирішення, адекватність дій;

 • емоційна забарвленість окремих процесів, емоційне ставлення, вплив почуттів на суб'єк­тивне оцінювання, вибір;

 • наполегливість, цілеспрямованість, рішучість, працьовитість, систематичність у ро­боті, сміливе прийняття рішень;

 • творчість — уміння комбінувати, знаходити аналоги, реконструювати; схильність до зміни варіантів, економічність у рішеннях, раціональне використання коштів, часу;

 • інтуїтивізм — схильність до надшвидких оцінок, рішень, прогнозів;

 • порівняно швидке оволодіння уміннями, навичками, прийомами, оволодіння технікою роботи, ремісничою майстерністю;

 • здатність робити особистісні стратегії й тактики у розв'язанні загальних і спеціальних нових проблем, задач, пошук виходу із склад­них, нестандартних, екстремальних ситуацій.

Обдарованість виявляється через:

 • домінування інтересів і мотивів;

 • емоційну заглибленість у діяльність;

 • волю до успіху;

 • загальне й естетичне задоволення від про­цесу і продуктів діяльності;

 • розуміння суті проблеми, задачі, ситуації;

 • несвідоме, інтуїтивне розв'язання пробле­ми («позалогічне»);

 • стратегіальність в інтелектуальній по­ведінці (особистісні можливості продукувати проекти);

 • багатоваріантність рішень;

 • швидкість рішень, оцінок, прогнозів;

 • мистецтво знаходити, вибирати (винахід­ливість).

Основні типи творчої діяльності:

 • науково-логічний;

 • техніко-конструктивний;

 • образно-художній;

 • вербально-поетичний;

 • музично-руховий;

 • практико-технологічний;

 • ситуативний (спонтанний, розсудливий).

Творчий пошук виявляється за ознаками:

 • реконструктивна творчість;

 • комбінаторна творчість;

 • творчість через аналогії.

Інтелект фіксують за:

 • розумінням і структуруванням початкової інформації;

 • постановкою задачі;

 • пошуком і конструюванням рішень;

 • прогнозуванню рішень (розробкою задумів рішення), гіпотезами.

Динаміку (швидкісні показники) рішень і твор­чої діяльності визначають основні типи:

 • повільний;

 • швидкий;

 • надшвидкий.

Рівні досягнень можна визначати за завдан­нями, які ставить перед собою суб'єкт, або ж за досягнутими успіхах, і тут доречно виділити три умови:

 • бажання перевершити існуючі досягнення (зробити краще, ніж є);

 • досягти результату вищого класу;

 • реалізувати надзавдання (програму-максимум) — на грані фантастики.

У плані емоційного реагування на виконання діяльності, захопленості можна виділити три типи:

 • натхненний (іноді ейфоричний);

 • упевнений;

 • той, що вагається.

Таким чином, запропонована структура опи­сує різні типи обдарованості, їх характеристи­ки.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДЕПАРТАМЕНТУ З ГУМАНІТАРНИХ ПИТАНЬ ХАРКІВСЬКОЇ...
Методичний посібник для заступників директорів ЗНЗ та вчителів, які працюють з обдарованими дітьми
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДЕПАРТАМЕНТУ З ГУМАНІТАРНИХ ПИТАНЬ ХАРКІВСЬКОЇ...
Методичний посібник для заступників директорів ЗНЗ та вчителів, які працюють з обдарованими дітьми
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ ДЕПАРТАМЕНТ...
Бойко Л. А., Пшенична Ю. С., викладачі Лубенського фінансово-економічного коледжу Полтавської ДАА
ВОЗНЕСЕНСЬКА МІСЬКА РАДА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Р ІШЕННЯ
...
Управл і ння освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради Методичний...
Смілянського природничо-математичного ліцею Смілянської міської ради Черкаської області, Волошина Марія Сергіївна, учитель фізики,...
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ, КРАЄЗНАВСТВА ТА ЕКСКУРСІЙ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
Начальнику управління освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації Мельніченку В. В
Інструктивно-методичний лист щодо використання державної символіки
Постанова Кабінету Міністрів України від 15. 09. 1999 р. №1697 Науково-методичний центр вищої освіти розробив і надсилає Інструктивно-методичний...
УКРАЇНА УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ МИКОЛАЇВСЬКА...
Одним із принципів реалізації Державної національної програми «Освіта (Україна – ХХІ ст.)» є гуманізація освіти, що полягає в утвердженні...
Департамент освіти, науки та молоді Миколаївської облдержадміністрації...
Кожен здібний учень – індивідуальність, яка потребує особливого підходу. Найважливішим в організації роботи зі здібними учнями є...
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЦЕНТР ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ...
Головною ланкою в процесі освоєння знань молодшими школярами є рівень розвитку їх пізнавальної сфери, і особливо таких психічних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка