ВОЗНЕСЕНСЬКА МІСЬКА РАДА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Р ІШЕННЯ


НазваВОЗНЕСЕНСЬКА МІСЬКА РАДА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Р ІШЕННЯ
Сторінка1/6
Дата18.03.2013
Розмір0.59 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Філософія > Документи
  1   2   3   4   5   6УКРАЇНА

ВОЗНЕСЕНСЬКА МІСЬКА РАДА


МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ


Від 15.12.2010 № 48 ІІ сесія VI скликання
м. Вознесенськ
Про розподіл обов’язків між міським головою, секретарем міської ради, першим заступником міського голови, заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - начальником Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва міської ради і секретарем виконавчого комітету міської ради


У зв’язку зі створенням нового складу виконавчого комітету, обранням секретаря міської ради та затвердженням на посадах першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – начальника Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва міської ради і секретаря виконавчого комітету Вознесенської міської ради, відповідно до рішень І сесії міської ради VI скликання від 19.11.2010 № 2 «Про обрання секретаря міської ради», від 19.11.2010 № 7 «Про затвердження на посадах заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та секретаря виконавчого комітету міської ради», від 19.11.2010 № 8 «Про утворення виконавчого комітету міської ради, визначення його чисельності та затвердження його персонального складу», керуючись ст. 25, п.3 ч.1 ст. 26, ст. 42, 50, 51Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Взяти до відома повноваження міського голови та секретаря міської ради (додатки 1,2).
2. Затвердити посадові інструкції:
- першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (додаток 3);

- заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради у сфері будівництва, житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій (додаток 4);

- заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради у сфері охорони здоров’я, соціальної і гуманітарної політики, культури та захисту прав дітей (додаток 5).
3.Затвердити посадову інструкцію секретаря виконавчого комітету Вознесенської міської ради (додаток 6).
4.Встановити порядок тимчасового заміщення між першим заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради у разі їх відсутності (додаток 7).
5.Визнати такими, що втратили чинність рішення виконавчого комітету Вознесенської міської ради від 19.05.2006 № 81, «Про розподіл обов’язків між міським головою, секретарем міської ради, першим заступником міського голови та заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради і секретарем виконавчого комітету міської ради» та від 11.01.2008 № 4 «Про внесення змін до рішення виконкому міської ради № 81 від 19.05.06 р. «Про розподіл обов’язків між міським головою, секретарем міської ради, першим заступником міського голови та заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради і секретарем виконавчого комітету міської ради”.

Міський голова /підпис/ Ю.І.Гержов
Вірно:
Начальник загального відділу Н.А.Охрімчук

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення ІІ сесії міської

ради VI скликання

від 15.12.2010 № 48

ПОВНОВАЖЕННЯ

міського голови
1.Загальні положення.
Основною метою діяльності міського голови є забезпечення:

- здійснення мешканцями міста гарантованого державою права на самостійне вирішення питань місцевого значення;

- додержання на відповідній території у межах наданих законом Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади; здійснення повноважень органів виконавчої влади.
Порядок призначення на посаду та припинення виконання посадових обов’язків.
Міський голова обирається територіальною громадою м.Вознесенська на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

Повноваження міського голови починаються з моменту міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання. Повноваження міського голови закінчуються в день відкриття першої сесії відповідної міської ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних міських виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

У своїй діяльності міський голова керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами, Статутом Територіальної громади міста Вознесенська, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, стандартом ISO 9001 та цими Повноваженнями.

Міський голова повинен знати: Конституцію України; закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про засади запобігання та протидії корупції» та інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери управління; організацію праці та основи управління персоналом і кадрової роботи; законодавство про працю; засади зовнішньоекономічної політики України; форми та методи роботи із засобами масової інформації; інструкцію з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування; основи психології, економіки, фінансів; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці, правила техніки безпеки та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп’ютері; державну мову.

У разі неможливості здійснення міським головою своїх повноважень повноваження міського голови щодо організації роботи сесійних засідань ради здійснює секретар відповідної міської ради. В разі відсутності міського голови чи неможливості здійснення ним організації роботи виконавчих органів ради та засідань виконавчого комітету його повноваження здійснюються першим заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. У випадку відсутності першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради повноваження міського голови можуть бути покладені ним на іншого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розпорядження.
2.Завдання та обов’язки.
2.1.Міський голова :

2.1.1. організує в межах, визначених Законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету;

2.1.2. видає розпорядження, підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

2.1.3. вносить на розгляд ради подання щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

2.1.4. вносить на розгляд ради подання про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради та подання щодо кандидатури заступника (заступників) міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та секретаря виконавчого комітету;

2.1.5. вносить на розгляд ради подання щодо структури виконавчих органів ради, та апарату Виконавчого комітету, їх штатів;

2.1.6. здійснює керівництво апаратом Виконавчого комітету;

2.1.7. приймає рішення про притягнення працівників, що порушили трудову дисципліну, винних в завданні матеріальної шкоди, до матеріальної та дисциплінарної відповідальності, про моральне та матеріальне заохочення працівників, що визначилися;

2.1.8. скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради та підписує протоколи засідань, скликає засідання виконкому ;

2.1.9. забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

2.1.10. призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

2.1.11. скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

2.1.12. забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету;

2.1.13. контролює виконання рішень;

2.1.14. укладає від імені територіальної громади, міської ради та виконавчого комітету договори відповідно до законодавства;

2.1.15. веде особистий прийом громадян;

2.1.16. забезпечує на території ради дотримання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;

2.1.17. представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

2.1.18. звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, та їх посадових осіб, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

2.1.19. не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами;

2.1.20. погоджує штатний розпис підприємств, установ та організацій комунальної власності міської громади;

2.1.21. встановлює умови та порядок оплати праці керівників підприємств та організацій комунальної власності міської громади;

2.1.22. здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до компетенції її виконавчих органів;

2.1.23. Забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності;

2.2. Міський голова має інші обов’язки, що віднесені до його компетенції чинним законодавством.
3.Права.
3.1. Міський голова має право:

3.1.1 вимагати якісного та у повному обсязі виконання працівниками Виконавчого комітету Вознесенської міської ради посадових обов’язків;

3.1.2. приймати рішення про притягнення працівників, що порушили трудову дисципліну, або винних в завданні матеріальної шкоди, до матеріальної та дисциплінарної відповідальності, про моральне та матеріальне заохочення працівників;

3.1.3. видає доручення представляти територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

3.1.4. одержувати в установленому порядку від підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності необхідну інформацію з питань, віднесених до відання органів місцевого самоврядування;

3.1.5. скликати в установленому порядку наради з питань що належать до його компетенції;

3.1.6. скликати позачергові сесії ради та засідання виконкому в разі необхідності;

3.1.7. вносити пропозиції щодо питань на розгляд ради;

3.1.8. вносити пропозиції щодо випуску місцевої позики, лотерей та цінних паперів, отримання позички з інших бюджетів на покриття тимчасових касових, а також отримання кредитів в банківських установах;

3.1..9. в межах повноважень видавати розпорядження;

3.1.10. в межах повноважень надавати доручення у формі розпоряджень.

3.2. Міський голова може мати інші права, передбачені чинним законодавством.
4. Відповідальність.
4.1. Міський голова несе персональну відповідальність перед територіальною громадою, державою, юридичними і фізичними особами за здійснення наданих йому законом повноважень.

4.2. Міський голова несе відповідальність, передбачену чинним законодавством, у разі порушення ним Конституції або законів України.

4.3. Повноваження міського голови можуть бути достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень за рішенням місцевого референдуму або за рішенням міської ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради.

4.4. Дії чи бездіяльність міського голови може бути визнано неправомірними за рішенням суду.
5. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою
У межах своїх повноважень міський голова взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, виконавчими органами Вознесенської міської ради, постійними комісіями та тимчасовими контрольними комісіями, утвореними міською радою, підприємствами, установами, організаціями різних форм власності та об’єднаннями громадян міста.

З повноваженнями ознайомлені:
Міський голова _____________ ______________ Ю.І.Гержов

(дата) (підпис)


Перший заступник міського ___________ ______________ В.Д. Луков

голови з питань діяльності (дата) (підпис)

виконавчих органів ради
Вірно:
Начальник загального відділу Н.А.Охрімчук

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення ІІ сесії міської

ради VI скликання

від 15.12.2010 № 48

ПОВНОВАЖЕННЯ

секретаря міської ради
1.Загальні положення.
Основною метою діяльності секретаря міської ради є:

- представлення інтересів територіальної громади міста;

- організація діяльності міської ради;

- вирішення питань, за дорученням міського голови, пов’язаних з роботою ради та її органів.
Порядок призначення на посаду та припинення виконання посадових обов’язків.
Секретар міської ради обирається з числа її депутатів на строк повноважень міської ради за пропозицією міського голови таємним голосуванням і працює на постійній основі.

Повноваження секретаря міської ради починаються з моменту оголошення Лічильною комісією на першій сесії результатів таємного голосування у разі, якщо за нього проголосувало не менш як половина депутатів від загального складу відповідної ради і закінчується в день відкриття першої сесії міської ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

У своїй діяльності секретар міської ради керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами, Статутом Територіальної громади міста Вознесенська, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, стандартом ISO 9001 та цими Повноваженнями.

Секретар міської ради повинен знати: Конституцію України; закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про статус депутатів місцевих рад» та інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери управління; організацію праці та основи управління персоналом і кадрової роботи; законодавство про працю, форми та методи роботи із засобами масової інформації; інструкцію з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування; основи психології, економіки, фінансів; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці, правила техніки безпеки та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп’ютері; державну мову.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

ВОЗНЕСЕНСЬКА МІСЬКА РАДА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Р ІШЕННЯ
Вознесенська на 2012 рік, відповідно до рішення міської ради від 30 листопада 2012 року №24 «Про тимчасове здійснення повноважень...
ВОЗНЕСЕНСЬКА МІСЬКА РАДА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Р ІШЕННЯ
Закону України «Про рекламу», постанови Кабінету Міністрів України від 29. 12. 2003 року №2067 «Про затвердження Типових правил розміщення...
ВОЗНЕСЕНСЬКА МІСЬКА РАДА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Р ІШЕННЯ
«Про тимчасове здійснення повноважень Вознесенського міського голови», керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26, частиною 2 статті...
ВОЗНЕСЕНСЬКА МІСЬКА РАДА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Р ІШЕННЯ
Про внесення змін до програми соціально – економічного розвитку м. Вознесенська на 2009 рік, затвердженої рішенням ХLІ сесії міської...
ВОЗНЕСЕНСЬКА МІСЬКА РАДА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Р ІШЕННЯ
Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України N34/166/131/88...
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Про стан харчування хворих в стаціонарних відділеннях Комунальної установи «Вознесенська центральна районна лікарня»
Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку м. Вознесенська на 2011 рік
Розглянувши схвалену виконавчим комітетом Вознесенської міської ради Програми соціально-економічного розвитку м. Вознесенська на...
2. Керівництво змаганнями
Миколаївської області та управлінням з питань фізичної культури та спорту Миколаївської облдержадміністрації виключне право на загальне...
Р ІШЕННЯ
З метою розвитку фізкультурно оздоровчого та спортивного руху в Україні, керуючись п. 30 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве...
КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Держаної податкової адміністрації в Полтавській області, керуючись розділом ІV Декрету Кабінету Міністрів України „Про прибутковий...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка