Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни «Кооперативне право»


НазваНавчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни «Кооперативне право»
Сторінка1/40
Дата15.03.2013
Розмір4.14 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
bibl.com.ua > Право > Навчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40


ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «УКООПСПІЛКИ»

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
Кафедра правознавства

Навчально-методичний посібник

для самостійного вивчення навчальної дисципліни

«Кооперативне право»

за кредитно-модульною системою організації навчального процесу

для студентів напрямів підготовки

6.030502 «Економічна кібернетика»,

6.030509 «Облік і аудит», 6.030509і «Облік і аудит»і,

та спеціальностей

7.03051001 «Товарознавство і комерційна діяльність», 7.05170104 «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса», 7.05170107 «Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів»

Полтава - 2013

Укладач: Гладкий С.О., д.ю.н., професор кафедри правознавства
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»; Лаврик Г.В., д.ю.н., завідувач кафедри правознавства ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Рецензенти:


Обговорено та схвалено на засіданні кафедри правознавства, протокол № __

від ___ лютого 2013 р.,

Зав. кафедри _______проф. Лаврик Г.В.
«Узгоджено»

Декан факультету фінансів і обліку

________________доц. Педченко Н.С.

«____» _________ 2013 р.
«Узгоджено»

Декан товарознавчо-комерційного факультету

________________  проф. Тягунова Н.М.

«____» __________ 2013 р.
«Узгоджено»

Декан факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

________________ доц. Шкарупа В.Г.

«____» __________ 2013 р.
«УЗГОДЖЕНО»

Директор навчального центру

_____________ доц. Герман Н.В.

«___» _________________ 2013 р.

© Гладкий С.О., 2013 р.

© Лаврик Г.В., 2013 р. © ПУЕТ, 2013 р.

ЗМІСТ
І. ВСТУП…………………………………………………………………..3

ІІ. ПРОГРАМА…………………………………………………………....6

ІІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ…………………………...11

ІV. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

МОДУЛЬ І

Тема 1. Кооперація та її взаємовідносини з державою……………….18

Тема 2. Загальна характеристика кооперативного права……..............34

Тема 3. Правовий статус кооперативів, їх об’єднань

і створених ними підприємств (організацій)…………………...……...51

Тема 4. Право членства в кооперативі…………………………...…….70

Тема 5. Право кооперативного самоврядування………………………83

Тема 6. Право власності в кооперації та його правовий захист..........100

Тема 7. Правове регулювання господарської діяльності

кооперативних організацій.....................................................................117

Тема 8. Правове регулювання договірних відносин

кооперативних організацій………………………………………….…133

МОДУЛЬ ІІ

Тема 9. Правове регулювання виробничої кооперації……...……….152

Тема 10. Правове регулювання обслуговуючої кооперації..………..162

Тема 11. Правове регулювання споживчої кооперації……………....172

Тема 12. Правове регулювання кредитної кооперації…………….....186

V. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ………...204

VІ. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ……………………………….210

VІІ. ПОРЯДОК І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ…………....…211

VІІІ.ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ БАЛІВ (ЗА ТЕМАМИ)…….…...221

ІХ.ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПМК З ДИСЦИПЛІНИ

«КООПЕРАТИВНЕ ПРАВО»…………………………….………..….231

Х. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК..…………….……………...….235

ХІ. СПИСОК ОСНОВНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ…………...…264

І. ВСТУП

На сучасному етапі розвитку українського суспільства формування уявлень про сутність і зміст кооперативного права як системи правових норм, складової частини правової науки і навчальної дисципліни тісно пов’язується з теоретичним осмисленням кооперації як узагальненої категорії, що отримала не тільки інституційне, але й нормативно-правове закріплення, актуалізацією знань щодо комплексу правових засобів, призначених для ефективного нормативного впорядкування, охорони і розвитку суспільних відносин, які виникають у процесі створення кооперативів та їх об’єднань. Зазначені знання в умовах подальшого поступу соціально-економічної системи України набуватимуть значення все вагомішої складової змісту правосвідомсті громадян України, зокрема, студентської молоді.

Вивчення студентами дисципліни «Кооперативне право» є важливою складовою їх професійної підготовки та правової культури. «Кооперативне право» є гуманітарною навчальною дисципліною самостійного вибору студентів і посідає особливе місце серед правових дисциплін, які викладаються в Полтавському університеті економіки і торгівлі. Включення цієї дисципліни до навчальних планів зумовлено профілем університету і актуальними потребами економіки України.

Навчальна програма дисципліни «Кооперативне право» передбачає системне вивчення норм права, якi регулюють кооперативні відносини в Україні, встановлюють принципи, форми, умови і порядок створення і функціонування, кооперативів, їх об’єднань та інших кооперативних організацій.

Навчальну програму дисципліни «Кооперативне право» розроблено на основі чинного законодавства України з урахуванням змін, обумовлених становленням ринкової економіки та формуванням (трансформацією) національних кооперативних систем. До програми включено теми, які охоплюють як теоретичні проблеми науки кооперативного права, так і положення чинного законодавства та практики його застосування.

Вивчення кооперативного права здійснюється з метою засвоєння базових понять теорії кооперативного права і найважливіших положень кооперативного законодавства України, опанування механiзму правового регулювання кооперативних відносин, набуття студентами практичних навичок реалізації кооперативно-правових норм.

Основними завданнями, які постають перед студентами у навчальному процесі, є:

 • засвоєння основних понять теорії кооперативного права;

 • формування уявлення про етапи становлення і розвитку кооперативного права незалежної України;

 • з’ясування змісту основних інститутів кооперативного права України;

 • вивчення особливостей правового регулювання кооперації окремих видів;

 • формування вмінь і навичок самостійного пошуку, аналізу і коректного тлумачення актів кооперативного законодавства України та правильного їх використання.

В результаті вивчення кооперативного права студенти повинні знати:

 • визначення понять, що характеризують базові елементи механізму правового регулювання кооперативних відносин;

 • систему джерел кооперативного права України;

 • зміст правових норм, що регулюють відносини кооперативного членства, кооперативного самоврядування, кооперативної власності, господарської діяльності кооперативів та їх об’єднань, їх фінансової та зовнішньоекономічної діяльності;

 • законодавчі засади взаємовідносин держави і кооперації;

 • способи захисту прав та інтересів кооперативних організацій;

 • особливості правового регулювання відносин у сферах виробничої, обслуговуючої, споживчої, кредитної та житлової кооперації.

У процесі вивчення навчальної дисципліни мають бути вироблені вміння:

 • знаходити в актах кооперативного законодавства необхідні для вирішення конкретної юридичної ситуації нормативні приписи;

 • тлумачити зміст норми кооперативного права, використовуючи базові поняття правознавства;

 • аналізувати поведінку суб`єкта права (члена кооперативу, кооперативної організації, державного органу) під кутом зору наявності в ній елементів складу правопорушення.

Побудова курсу «Кооперативне право» ґрунтується на дедуктивній логіці викладення навчального матеріалу, що передбачає виокремлення двох основних етапів: 1) засвоєння базових положень дисципліни; 2) вивчення особливостей правового регулювання кооперативної діяльності окремих видів. Відповідно до цього був структурований навчальний матеріал за кредитно-модульною системою організації навчального процесу.

Зокрема, в першому модулі відображений блок питань щодо: поняття кооперації та характеристики її взаємин із державою; поняття, предмета і метода кооперативного права; системи джерел правового регулювання кооперативних відносин; правового статусу кооперативів, кооперативних об’єднань і створених ними підприємств; відносин кооперативного членства і кооперативного самоврядування; правового регулювання відносин власності у сфері кооперації; правового регулювання договірних відносин, господарської діяльності, кредитно-розрахункових відносин кооперативних організацій.

Матеріал другого модуля поділяється на блоки, що стосуються особливостей правового регулювання у сфері споживчої, житлової, обслуговуючої, виробничої та кредитної кооперації.

Підсумкове оцінювання знань та умінь студентів здійснюється на основі двох поточних модульних контролів.

Кооперативне право не ізольоване від інших юридичних дисциплін. Вивчення навчальної дисципліни ґрунтується на знаннях, отриманих студентами під час опанування положень загального курсу «Правознавство» та галузевих дисциплін «Господарське право» і «Комерційне право». Знання, які студенти одержують під час вивчення «Кооперативного права», сприятимуть у подальшому глибшому засвоєнню матеріалу інших дисциплін загальноекономічної та професійної підготовки.

Пропонований навчально-методичний посібник розроблений для полегшення роботи з навчальним матеріалом і найбільш раціональної організації самостійної роботи. Він містить навчальну програму і тематичний план курсу, методичні рекомендації до кожної теми (вказівки, поради, логічні схеми розгляду питань; навчально-пізнавальні завдання для самопідготовки до семінарських та індивідуальних занять студента під керівництвом викладача із зазначенням проблемних питань курсу, питань для самостійного опрацювання, ситуаційних задач, тем рефератів; завдання для самоконтролю знань; список джерел, основної та додаткової навчально-методичної літератури), індивідуальні завдання для самостійної роботи та методичні рекомендації до їх виконання, порядок і критерії оцінювання знань, перелік питань до проміжного (модульного) та підсумкового контролю.
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«КООПЕРАТИВНЕ ПРАВО»
Модуль І

Тема 1. Кооперація та її взаємовідносини з державою

Поняття, мета й основні завдання кооперації. Кооперативні цінності. Міжнародні принципи кооперації. Кооперативні системи.

Історичний досвід та сучасні тенденції розвитку взаємовідносин держави і кооперації. Форми і методи взаємовідносин держави і кооперації. Законодавство як засіб взаємовпливу держави і кооперації.

Законодавчі засади взаємовідносин держави і кооперації. Функції і компетенція державних органів у взаємовідносинах з кооперативами, їх об’єднаннями та створеними ними підприємствами і організаціями. Відповідальність держави за шкоду, заподіяну кооперативам, їх об’єднанням внаслідок втручання державних органів у їхню діяльність.
Тема 2. Загальна характеристика кооперативного права

Поняття і предмет кооперативного права. Методи регулювання в кооперативному праві. Принципи кооперативного права. Система кооперативного права. Місце кооперативного права в системі національного права.

Кооперативні правовідносини, їхні зміст і види. Суб’єкти кооперативних правовідносин. Об’єкти кооперативних правовідносин. Виникнення, зміна і припинення кооперативних правовідносин.

Джерела кооперативного права та їхні види. Конституційні засади кооперативного права. Закони про кооперацію. Підзаконні нормативні акти про кооперацію. Внутрішньокооперативні нормативні акти. Статут кооперативу.
Тема 3. Правовий статус кооперативів, їх об’єднань і створених ними підприємств (організацій)

Поняття правового статусу і правового становища. Законодавство України, що регламентує правовий статус кооперативних організацій.

Правовий статус кооперативу. Правоздатність і дієздатність кооперативу. Установчі документи кооперативу. Державна реєстрація кооперативу. Отримання документів дозвільного характеру. Поняття, підстави та форми припинення кооперативу, порядок його здійснення.

Поняття і види об’єднань кооперативів. Кооперативні системи. Кооперативи кооперативів. Порядок створення об’єднань кооперативів. Установчі документи об’єднань кооперативів. Правовий статус об’єднання кооперативів.

Види й організаційно-правові форми підприємств, створених кооперативами та їх об’єднаннями. Підприємство споживчої кооперації. Правовий статус підприємств та організацій, створених кооперативами та їх об’єднаннями.

Кооперативні організації як суб’єкти юридичної відповідальності. Поняття, підстави і форми господарсько-правової відповідальності. Господарські санкції. Відшкодування збитків. Штрафні санкції. Оперативно-господарські санкції. Адміністративно-господарські санкції. Загальні положення про адміністративну та кримінальну відповідальність за правопорушення у сфері господарювання.

Форми, способи і механізми захисту прав та законних інтересів кооперативних організацій. Судовий, адміністративний і нотаріальний захист прав та законних інтересів кооперативних організацій. Захист прав та інтересів кооперативних організацій Конституційним судом України, загальними судами, адміністративними судами, господарськими судами, третейськими судами.
Тема 4. Право членства в кооперативі

Поняття та юридичне значення права членства в кооперативі. Характерні риси (принципи) суб’єктивного права кооперативного членства. Засновники кооперативу. Фізичні особи як члени кооперативу. Юридичні особи як члени кооперативу. Асоційовані члени кооперативу. Умови і порядок вступу до кооперативу. Права та обов’язки членів кооперативу. Підстави та правові наслідки припинення членства в кооперативі. Юридичні гарантії реалізації права членства в кооперативі.
Тема 5. Право кооперативного самоврядування

Поняття та зміст права кооперативного самоврядування. Структура органів самоврядування в кооперації. Загальні збори членів кооперативу як вищий орган кооперативного самоврядування, їх повноваження, порядок скликання і прийняття рішень. Збори уповноважених. Правління і голова кооперативу як виконавчо-розпорядчі органи кооперативного самоврядування. Виконавчий директор (виконавча дирекція) кооперативу. Контрольно-ревізійні органи в кооперативі. Спостережна рада кооперативу. Правове регулювання утворення та функціонування органів самоврядування об’єднань кооперативів. Правові засади самоврядування трудових колективів кооперативних підприємств.
Тема 6. Право власності в кооперації та його правовий захист

Відносини власності у сфері кооперації. Поняття права кооперативної власності: доктринальний зміст і законодавче втілення. Місце кооперативної власності в системі форм власності в Україні. Суб’єкти права кооперативної власності. Об’єкти права власності кооперативів та їх об’єднань. Зміст суб’єктивного права власності та правомочності власника. Похідні правові титули майна кооперативних організацій (право повного господарського відання, право оперативного управління тощо).

Правовий режим майна кооперативу. Джерела і порядок формування майна кооперативу. Види внесків та паїв. Вступні, членські, цільові внески, паї, додаткові паї. Майнові фонди кооперативу та об’єднання кооперативів, їх структура і правовий режим. Майнові права та обов’язки підприємств (організацій), створених кооперативами та їх об’єднаннями.

Поняття правової охорони і правового захисту кооперативної власності. Цивільно-правовий захист кооперативної власності. Кримінально-правова охорона кооперативної власності. Адміністративно-правова охорона кооперативної власності.
Тема 7. Правове регулювання господарської діяльності кооперативних організацій

Поняття кооперативної діяльності. Організаційно-правові форми кооперативної діяльності в Україні. Види і напрями діяльності кооперативів: загальна характеристика. Основні засади правового регулювання господарської діяльності кооперативних організацій. Правове регулювання кооперативної торгівлі.

Види зовнішньоекономічної діяльності кооперативів та їх об’єднань. Нормативно-правове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності кооперативних організацій. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій. Зовнішньоекономічний договір (контракт). Особливості розгляду та вирішення зовнішньоекономічних спорів.

Правове регулювання розрахунково-касових операцій кооперативних організацій. Готівкові та безготівкові розрахунки. Порядок здійснення касових розрахунків в Україні. Способи здійснення безготівкових розрахунків, платіжні інструменти.
Тема 8. Правове регулювання договірних відносин кооперативних організацій

Кооперативи та їх об’єднання як суб’єкти договірних відносин. Нормативно-правове регулювання договірних відносин кооперативних організацій.

Поняття договору. Класифікація договорів. Ознаки і види господарських договорів. Зміст і форма договору. Порядок укладання, зміни та припинення договорів. Підстави та наслідки визнання договорів недійсними та неукладеними. Виконання договірних зобов’язань. Способи забезпечення належного виконання договірних зобов’язань. Відповідальність за порушення договірних зобов’язань.

Договірні відносини кооперативних організацій у сфері господарсько-торговельної діяльності. Договір роздрібної купівлі-продажу. Договір поставки. Контрактація сільськогосподарської продукції. Договір майнового найму (оренди). Договір лізингу.

Договірні відносини кооперативних організацій у сфері виконання робіт і надання послуг. Договір підряду. Транспортні договори. Договір доручення. Договір комісії. Договір схову. Договір страхування.

Правове регулювання кредитних відносин кооперативних організацій. Договори позики, кредиту (види, значення, істотні умови). Договір банківського вкладу.

Договори про спільну діяльність кооперативних організацій.
Модуль ІІ

Тема 9. Правове регулювання виробничої кооперації

Поняття виробничого кооперативу та особливості його юридичної природи. Законодавство про виробничі кооперативи. Особливості членства у виробничому кооперативі. Управління виробничим кооперативом. Господарська діяльність виробничого кооперативу. Майно виробничого кооперативу. Майнова відповідальність виробничого кооперативу. Відповідальність членів виробничого кооперативу за зобов’язаннями кооперативу. Припинення виробничого кооперативу.
Тема 10. Правове регулювання обслуговуючої кооперації

Поняття обслуговуючого кооперативу, його види. Мета діяльності обслуговуючого кооперативу. Особливості членства в обслуговуючому кооперативі. Пайові внески до обслуговуючого кооперативу. Кооперативні виплати в обслуговуючому кооперативі.

Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, принципи їх діяльності. Державна підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Види сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (переробні, заготівельно-збутові, постачальницькі, сервісні кооперативи). Багатофункціональні обслуговуючі кооперативи. Вузькоспеціалізовані обслуговуючі кооперативи молочного, м'ясного, овочевого, зернового та іншого напряму. Сільськогосподарський обслуговуючий кооперативний ринок.

Тема 11. Правове регулювання споживчої кооперації

Поняття споживчої кооперації та споживчого кооперативу (товариства). Правове регулювання організаційно-управлінських відносин у системі споживчої кооперації. Об’єкти і суб’єкти права власності споживчої кооперації. Майнові права членів споживчого товариства. Програма завершення розмежування і закріплення власності в споживчій кооперації України (Укоопспілки).

Види і напрями діяльності споживчих кооперативів (товариств), їх об’єднань і створених ними підприємств та організацій. Законодавче забезпечення здійснення споживчим товариством організації торговельного обслуговування, заготівель сільськогосподарської продукції, сировини, виробництва продукції та надання інших послуг.

Житловий кооператив як об’єднання споживачів. Нормативні джерела правового регулювання житлової кооперації. Житлові кооперативи та об’єднання співвласників багатоквартирних будинків.

Кооперативи по задоволенню потреб у гаражах, дачних і садових ділянках.
Тема 12. Правове регулювання кредитної кооперації

Поняття і юридична природа кредитної спілки. Правове забезпечення діяльності кредитних спілок. Особливості створення і державної реєстрації кредитних спілок. Припинення діяльності кредитної спілки. Система органів самоврядування кредитної спілки, їх повноваження. Майнові фонди кредитної спілки, їх правовий режим. Ліцензування окремих видів діяльності кредитної спілки. Правовий статус асоціацій кредитних спілок. Об’єднані кредитні спілки. Кооперативні банки.


ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

для студентів денної форми навчання

напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика»п/п

Назва розділу, модуля, теми

Назва розділу, модуля, теми

разом

Аудиторні

Поза-аудиторні

лек.

семін.

сам.

роб.

інд.

роб.

Модуль І

Загальна частина

1

Кооперація та її взаємовідносини з державою

7

2

-

5

-

2

Загальна характеристика кооперативного права

10

2

2

5

1

3

Правовий статус кооперативів, їх об’єднань і створених ними підприємств (організацій)

10

2

2

5

1

4

Право членства в кооперативі

10

2

2

5

1

5

Право кооперативного самоврядування

10

2

2

5

1

6

Право власності в кооперації та його правовий захист

10

2

2

5

1

7

Правове регулювання господарської діяльності кооперативних організацій

10

2

2

5

1

8

Правове регулювання договірних відносин кооперативних організацій

10

2

2

5

1
Разом за 1 модулем

77

16

14

40

7

Модуль ІІ

Особлива частина

9

Правове регулювання виробничої кооперації

6

-

-

4

2

10

Правове регулювання обслуговуючої кооперації

10

2

-

5

3

11

Правове регулювання споживчої кооперації

8

-

-

5

3

12

Правове регулювання кредитної кооперації

7

-

-

5

2
Разом за 2 модулем

31

2

-

19

10Разом годин


108

18

14

59

17
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40

Схожі:

Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни „Економіка підприємства” обговорено і схвалено на засіданні кафедри теоретичної...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 2...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Економічна теорія: Навч метод посібник для самост вивч дисц. / О. В. Бородкіна – К.: ДУІКТ, 2010. –с
Навчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Господарське право” (відповідно...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК   ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
Навчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК   ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Фінансове право України” (відповідно до вимог ECTS) / Уклад.: М....
Навчально-методичний посібник   для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 2...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка