З навчально-методичної та наукової роботи підполковник міліції О. М. Обушенко


НазваЗ навчально-методичної та наукової роботи підполковник міліції О. М. Обушенко
Сторінка2/4
Дата19.04.2013
Розмір0.53 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4
ТЕМА 4. Соціальні інститути, соціальні організації та спільноти

Поняття соціального інституту. Структура та механізми функціонування соціальних інститутів. Соціальні інститути як регулятори суспільних відносин. Соціальні інститути і соціальні групи. Ознаки, показники та суперечності процесу інституціоналізації. Типи соціальних інститутів.

Сім’я як соціальний інститут, її функції. Зв’язок сім’ї з іншими соціальними інститутами, сферами суспільства. Структура сім’ї. Сім’я і шлюб. Сім’я як об’єкт соціологічного дослідження.

Освіта як соціальний інститут, її функції. Освіта та соціальна мобільність. Гуманізація освіти. Проблеми ефективності підготовки фахівців у сучасних умовах. Основні напрямки реформи системи освіти в Україні.

Засоби масової інформації як соціальний інститут.

Право як соціальний інститут та закономірності його функціонування.

Поняття соціальної організації. Принципи, структура та типологія соціальних організацій. Соціальні організації і соціальні інститути, їх взаємозв’язок. Система координації і управління в соціальних організаціях.

Поняття ефекту синергії.

Основні соціологічні парадигми щодо проблеми гендерних відмінностей. Основні категорії гендерної соціології.
Роль і значення теми для діяльності юриста

Для діяльності працівників міліції вивчення теорії соціальних інститутів і соціальних організацій обов`язкове тому, що право є одним із найважливіших нормативно-орієнтуючих соціальних інститутів суспільства, а ОВС – найбільш значуща організація, що забезпечує регулювання суспільних відносин і захист прав і свобод громадян, в тому числі і соціальних.
Ключові слова: “соціальні інститути”, “соціальне функціонування”, “дисфункції соціальних інститутів”, “втрата деперсоналізації”, “родина як соціальний інститут”, “шлюб як соціальний інститут”, “право як соціальний інститут”, “освіта як соціальний інститут”.
Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми

Знати:

 • поняття соціального інституту;

 • поняття соціальної організації;

 • освіту як соціальний інститут, її функції;

 • право як соціальний інститут та закономірності його функціонування;

 • поняття ефекту синергії.

Вміти:

 • аналізувати функціонування права у суспільстві;

 • розуміти принципи діяльності правоохоронних організацій;

 • нейтралізувати в разі необхідності наслідки виникнення ефекту синергії;

 • характеризувати освіту в Україні як соціальний інститут.Змістовий модуль 2.
ТЕМА 5. Соціальні зміни та соціальні процеси

Поняття соціальних змін. Основні чинники соціальних змін. Соціологічні теорії соціальних змін: еволюційні, циклічні, теорії індустріального та постіндустріального суспільства.

Масштаби соціальних змін: загально цивілізаційні, макросоціальні, мікросоціальні. Види соціальних змін. Винахід та дифузія. Протидія соціальним змінам та їх сприйняттю. Причини неприйняття інновацій суспільством. Соціальний ефект інновацій. Соціологічний аналіз інновацій в соціальній, економічній, політичній, культурній сферах життєдіяльності сучасного українського суспільства.

Поняття соціальних процесів, їх класифікація.

Соціальна мобільність, її природа, типологія. Соціальні зміни в процесі трудової діяльності. Трудова адаптація. Форми соціальних трудових переміщень. Соціальні зміни в процесі розвитку етносів.

Соціальні рухи, їх природа та типи. Соціальні ситуації як чинники соціальних та громадських рухів. Соціальні та громадські рухи в Україні.

Глобалізація сучасного світу. Антиглобалізм. Глобальні проблеми сучасності.
Роль і значення теми для діяльності юриста

Для працівників міліції є необхідним вивчення сутності соціальних змін у суспільстві, тому що жодна з них не відбувається без подолання опору, що досить часто може потребувати врегулювання суспільних відносин, в тому числі і за допомогою правоохоронців. Оскільки злочинність як і будь-яке явище у суспільстві підлягає постійним змінам і є за своєю сутністю одним із звичайних соціальних процесів, вивчення даної теми необхідно для розуміння закономірностей виникнення злочинності та організації діяльності щодо її попередження. Ознайомлення із різновидами соціальної мобільності, зокрема трудової, працівникам міліції не завадить, як і всім іншим громадянам. А із учасниками соціальних та громадських рухів, в тому числі і антиглобалістських, правоохоронцям прийдеться зіткатися по роботі неодноразово.
Ключові слова: “соціальні зміни”, “соціальні процеси”, “еволюція і революція в теорії соціального розвитку суспільства”, “соціальні рухи”, “глобальні проблеми сучасності”, “індустріальне суспільство”, “постіндустріальне суспільство”, “етнос”, “нація”.
Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми

Знати:

 • поняття та основні чинники соціальних змін ;

 • основні теорії розвитку суспільства;

 • причини неприйняття інновацій суспільством;

 • поняття соціальних процесів;

 • соціальні та громадські рухи в Україні;

 • глобальні проблеми сучасності.

Вміти:

 • аналізувати процеси соціальних змін, що відбуваються у суспільстві;

 • навчитись працювати із можливими негативними наслідками діяльності соціальних та громадських рухів;

 • сприяти втіленню у життя інновацій.тема 6. Соціальні конфлікти: генезис та механізм їх регулювання

Соціальні конфлікти: поняття, функції.

Природа соціальних конфліктів та особливості їх формування. Етапи соціальних конфліктів, їх типологія та класифікація. Конфлікти в політичній сфері. Конфлікти в економічній сфері. Конфлікти в сфері міжнаціональних відносин. Механізми конфлікту. Конфлікти в трудовому колективі. Конфліктна ситуація. Соціальна напруженість. Насильство і конфлікт, їх взаємозв’язок. Вирішення та попередження соціальних конфліктів.

Особливості соціальних конфліктів в юридичних організаціях. Специфіка протікання та вирішення конфліктів у підрозділах МВС.
Роль і значення теми для діяльності юриста

Питання щодо соціальних конфліктів є найбільш актуальними в діяльності працівників міліції. Саме на попередження та вирішення конфліктів спрямована перш за все робота правоохоронців. Тому вивчення причин, структури, суб`єктів, форм протікання, способів регулювання та шляхів попередження конфліктів є необхідним для працівників міліції.

На особливу увагу заслуговує аналіз питання про конфлікти у підрозділах МВС, тому що Закон України «Про міліцію», статутні відносини, озброєність зумовлює специфіку виникнення, протікання та вирішення трудових конфліктів у соціальних організаціях правоохоронців.
Ключові слова: “соціальні конфлікти”, “вища точка конфлікту”, “страйк”, “пікетування”, “конфліктологія”.
Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми

Знати:

 • соціальні конфлікти: поняття, функції, структуру, причини, стадії розвитку;

 • специфіку конфліктів у трудовому колективі;

 • методику вирішення та попередження соціальних конфліктів;

 • особливості соціальних конфліктів в юридичних організаціях;

 • специфіку протікання та вирішення конфліктів у підрозділах МВС.

Вміти:

 • аналізувати природу, причини, характер соціальних конфліктів;

 • застосовувати різні форми регулювання, попередження та вирішення соціальних конфліктів;

 • використовувати отримані знання в забезпеченні правопорядку та боротьбі із злочинністю.ТЕМА 7. Особистість у системі суспільних зв’язків. Особистість та суспільство

Поняття особистості в соціології. Основні ознаки особистості. Співвідношення понять людина, особистість, індивід, індивідуальність. Основні теоретичні концепції особистості. Типологія особистості.

Соціальний статус та соціальні ролі особистості. Рольові конфлікти, шляхи їх подолання. Внутрішні детермінанти соціальної поведінки особистості. Потреби, інтереси, цінності, ціннісні орієнтації як елементи духовної структури особистості. Співвідношення особистих та суспільних інтересів. Ціннісні орієнтації особистості.

Соціалізація індивідів та її основні етапи. Співвідношення соціалізації та індивідуалізації особистості. Соціалізація як цілеспрямований і стихійний вплив соціальних факторів. Структура процесу соціалізації: адаптація, інтеріоризація та формування особистісних якостей. Основні чинники та канали соціалізації особистості. Поняття ресоціалізації. Проблеми ресоціалізації особистості в умовах суспільної трансформації.

Гендерна соціалізація. Відмінності соціалізації у чоловіків та жінок. Основні етапи розвитку та напрями фемінізму.

Девіантна поведінка, її причини. Біологічні, психологічні та соціологічні трактування причин девіації. Види девіантної поведінки.

Особистість як суб’єкт суспільних відносин. Соціальна активність особистості: критерії, показники. Види та рівні соціальної активності.

Сутність та роль гендерних стереотипів, тенденція до їх змінювання у сучасному суспільстві.

Соціологічні дослідження ролі особистісного фактору в соціальних, політичних та економічних реформах в сучасній Україні.
Роль і значення теми для діяльності юриста

Розуміння сутності структури потреб, соціальних інтересів, ціннісних орієнтацій особистості, як елементів її духовної культури , необхідно для працівників міліції, що постійно мають справу із людьми. Крім того, правоохоронці в своїй роботі дуже часто мають справу із девіацією, яка вивчається в даній темі. Безпосередньо для діяльності працівників міліції має велике значення вивчення сутності, причин, типів та закономірностей десоціалізації та ресоціалізаціїї, зокрема тих, хто позбавлений волі, або звільнився із ув`язнення.
Ключові слова: “особистість”, “індивідуальність”, “характер”, “соціальні ролі”, “рольовий конфлікт”, “соціальна активність”, “соціальна діяльність особистості”, “гендерні відносини”.
Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми

Знати:

 • поняття особистості в соціології ;

 • рольові конфлікти, шляхи їх подолання;

 • сутність соціалізації, десоціалізації та ресоціалізації індивідів;

 • характеристики девіантної поведінки;

 • сутність та роль гендерних відносин у суспільстві.

Вміти:

 • розрізняти поняття: людина, індивід, індивідуальність, особистість.

 • визначати - внутрішні детермінанти соціальної поведінки особистості;

 • аналізувати ціннісні орієнтації особистості;

 • визначати проблеми десоціалізації та ресоціалізації ув`язнених.ТЕМА 8. Соціальна обумовленість та соціальна дія права в суспільстві. Соціологічні аспекти правоохоронної діяльності

Соціологія права як новий науковий напрямок, її зв’язок з іншими юридичними дисциплінами.

Соціальна обумовленість та соціальна дія права. Правова соціалізація особистості. Соціальні функції права.

Ставлення населення до діяльності правоохоронних органів, як складової соціально-психологічного клімату суспільства, що впливає на розвиток криміногенного стану в Україні.

Оцінка ефективності діяльності міліції. Причини, за якими населення уникає конфліктів з працівниками ОВС. Проблеми, за якими громадяни найчастіше контактують з співробітниками ОВС. Форми впливу суспільства на діяльність міліції. Форми участі населення в забезпеченні правопорядку та боротьбі із злочинністю. Соціологічні дослідження у правознавчій та правоохоронній діяльності.
Роль і значення теми для діяльності юриста

Заключна тема курсу найбільш значуща для діяльності працівників міліції, тому що визначає роль і функції права в суспільстві, розкриває форми впливу суспільства на діяльність міліції, форми участі населення в забезпеченні правопорядку та боротьбі із злочинністю, аналізує проблеми, за якими громадяни найчастіше контактують зі співробітниками ОВС,

оцінює ефективність діяльності міліції, причини, за якими населення уникає конфліктів з працівниками ОВС.
Ключові слова: “соціологія права”, “юридична соціологія”, “деонтологія”, “соціологія злочину”.
Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми

Знати:

 • поняття соціології права як нового наукового напрямку;

 • зв’язок соціології права з іншими юридичними дисциплінами;

 • соціальну обумовленість та соціальну дія права;

 • форми впливу суспільства на діяльність міліції.

Вміти:

 • визначати соціальні функції права;

 • аналізувати ставлення населення до діяльності правоохоронних органів;

 • оцінювати ефективність діяльності міліції.4. Структура навчальної дисципліни


№ теми

Назви розділів і тем

Всього годин

Кількість годин
за видами занять

Самост.р. / індив.р.

Використання
ТЗН та інших дидактичних засобів

Взаємозв'язок
з іншими
дисциплінами

З викладачем

Всього

Лекцій

Семінарів

Практичн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Соціологія як наука. Методологія та методика емпіричних соціологічних досліджень

8

4

2

2

 

4

 

Філософія

2

Соціальна структура суспільства та соціальна стратифікація

8

4

2

2

 

4

 

Політологія

3

Соціальні відносини. Проблеми соціальної політики і справедливості

8

4

2

2

 

4

 

Політологія

4

Соціальні інститути, соціальні організації та спільноти

10

4

2

2

 

6

 

Політологія

 

Модульний контроль 1

2

2

 

 

 

 

 

 

 

Усього за модуль 1

36

18

8

8

0

18

 

 

5

Соціальні зміни та соціальні процеси

10

4

2

2

 

6

 

Філософія

6

Соціальні конфлікти: генезис та механізм їх регулювання

8

4

2

2

 

4

 

Конфліктологія, Філософія

7

Особистість у системі суспільних зв’язків. Особистість та суспільство

8

4

2

2

 

4

 

Психологія, Філософія

8

Соціологічні аспекти правоохоронної діяльності

8

4

2

2

 

4

 

Юридична психологія

 

Модульний контроль 2

2

2

 

 

 

 

 

 

 

Усього за модуль 2

36

18

8

8

0

18

 

 

 

Усього за семестр

72

36

16

16

0

36

 

 

 

Форма підсумкового контролю

Залік

 

 
 1. Теми семінарських занять


Тема 1. Соціологія як наука.

Методологія та методика емпіричних соціологічних досліджень

Семінарське заняття № 1 – 2 год.

План

 1. Роль і місце соціології в системі суспільних дисциплін.

 2. Об`єкт , предмет, функції та структура соціології.

 3. Становлення і розвиток соціологічної думки.

 4. Методика соціологічних досліджень.


Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: “соціологія”, “методи соціології”, “соціологічні дослідження”, “опитування”, “анкетування”. “соціальний експеримент”, “соціальне спостереження”.
Рекомендована література до Теми 1: [2.4, 2.5, 2.10, 2.12, 2.13, 2.14, 2.17, 2.20, 2.21; 3.1, 3.7, 3.8, 3.10, 3.12, 3.13, 3.20, 3.21, 3.27, 3.32].

Тема 2. Соціальна структура суспільства та соціальна стратифікація

Семінарське заняття № 2 – 2 год.

План

 1. Суспільство як соціальна система,соціальна структура суспільства.

 2. Соціальний статус особи.

 3. Проблеми соціальної стратифікації.

 4. Проблеми соціальної мобільності.


Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: “суспільство”, “спільнота”, “соціальний статус”, “стратифікація”, “соціальна структура”, “соціальна мобільність”, “маргінальність”, “соціальні прошарки”, “соціальні стосунки”, “соціальне життя суспільства”, “рівень життя”, “стиль життя”, “якість життя”, “соціальні гарантії”, “соціальний захист”, “соціальна політика”, “соціальна сфера”,“соціальні інститути”, “соціальне функціонування”, “дисфункції соціальних інститутів”, “втрата деперсоналізації”, “сім’я”, “шлюб”, “право”, “освіта”.
Рекомендована література до Теми 2: [2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.12, 2.16, 2.17, 2.18, 2.23, 2.24, 2.25; 3.6, 3.12, 3.15, 3.20, 3.24, 3.25, 3.26].

тема 3. Соціальні відносини.

Проблеми соціальної політики і справедливості

Семінарське заняття № 3 – 2 год.

План

 1. Соціальна взаємодія та соціальні відносини.

 2. Сутність та функції соціальної політики.

 3. Проблеми соціальної справедливості.

 4. Соціальні гарантії та соціальний захист.


Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: “соціальні стосунки”, “соціальне життя суспільства”, “рівень життя”, “стиль життя”, “якість життя”, “соціальні гарантії”, “соціальний захист”, “соціальна політика”, “соціальна сфера”.
Рекомендована література до Теми 3: [2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.12, 2.16, 2.17, 2.18, 2.23, 2.24, 2.25; 3.3, 3.12, 3.15, 3.16, 3.24, 3.25, 3.26, 3.31, 3.35].

1   2   3   4

Схожі:

З навчально-методичної та наукової роботи підполковник міліції О. М. Обушенко
Робоча програма навчальної дисципліни «Політологія» для студентів 2 курсу юридичного факультету ННІ права та безпеки, напряму підготовки...
З навчально-методичної та наукової роботи підполковник міліції О. М. Обушенко
Робоча програма навчальної дисципліни «Цивільне та сімейне право» для студентів 2 курсу юридичного факультету ННІ Права та безпеки...
ЗАТВЕРДЖУЮ Начальник Синельниківського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській...
ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН ДІЛЬНИЧНИМИ ІНСПЕКТОРАМИ МІЛІЦІЇ СИНЕЛЬНИКІВСЬКОГО МВ НА ЗАКРІПЛЕНИХ ЗА НИМИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ДІЛЬНИЦЯХ
Гладка Людмила Іванівна
Контролюючим органом навчально-методичної роботи є Методична рада університету. Головними напрямками роботи Методичної ради є
Р. М. Дзюбак, заступник директора з навчально-методичної роботи; Н. М. Гладка
На часі формування пакету нормативно-правових актів з питань організації та проведення науково-методичної роботи з педагогічними...
Основні напрямки методичної і наукової роботи
Використання ГІС у створенні і впровадженні територіальних геоінформаційних об'єктів
Основні напрями діяльності м етодичного каб інету ПТНЗ
Аналіз стану навчально-виробничої, навчально-виховної та методичної роботи в ПТНЗ, підготовка пропозицій щодо їх удосконалення
Тематика засідань методичної ради
Аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік. Завдання методичної служби школи на новий навчальний рік. Затвердження планів...
Підвищення рівня майстерності вчителя через залучення його до методичної роботи
Чабан Л. П., заступник директора з навчально-виховної роботи Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №34 Черкаської міської ради
Підготовка кадрів до здійснення наукової та дослідно-експериментальної...
Ня, розвиток спроможності на наукових засадах самостійно вирішувати поточні шкільні проблеми. Необхідність виконання вищезазначених...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка