Навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 030401 «Міжнародне право» КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Скачати 158.03 Kb.
НазваНавчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 030401 «Міжнародне право» КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Дата04.04.2013
Розмір158.03 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН


ЗАГАЛЬНА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
навчальна програма дисципліни
для студентів спеціальності 6.030401 «Міжнародне право»


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Кафедра порівняльного і європейського права
Укладач: доктор права, доктор історичних наук

Заслужений юрист України, проф. Білас І. Г.


ЗАГАЛЬНА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
для студентів спеціальності

6.030401 „Міжнародне право”

Затверджено

на засіданні кафедри

протокол № 1

від 1 вересня 2010 року

Зав. кафедри

­­­­­­­­­­­­­­­­______________

В.І. Муравйов

Директор Інституту

міжнародних відносин

________________

В.В. Копійка

Погоджено з науково-методичною

комісією

«____» ________ 2010 р.

________________

проф. О.А.Коппель

КИЇВ – 2010


Змістовий модуль 1

ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ ТА СЕРЕДНІХ ВІКІВ


Тема 1. Загальна характеристика науки. Держава і право Стародавнього Сходу

Призначення курсу «Загальна історія держави та права». Предмет історії держави і права зарубіжних країн. Методологія науки та курсу. Зв'язок історії держави і права зарубіжних країн з іншими дисциплінами. Джерела та періодизація історії держави і права зарубіжних країн.

Виникнення держави в країнах Стародавнього Сходу. Загальне і особливе в процесі становлення державності в Єгипті, Месопотамії, Індії та ін. країнах Стародавнього Сходу. Дискусія про азіатський спосіб виробництва.

Державний лад. Поняття східної деспотії, її основні риси і особливості: обожнювання правителя, двірцева система управління, роль жерців, збереження общинного самоврядування. Військова організація та військове мистецтво. Судовий устрій.

Виникнення права в країнах Стародавнього Сходу. Джерела права. Характеристика найважливіших пам’яток древньосхідного права: Закони Хаммурапі, Закони Ману. Зв’язок права з релігією. Право власності. Договірне право. Шлюбно-сімейне законодавство. Злочини та покарання. Судовий процес.

Тема 2. Держава і право Стародавньої Греції. Спарта. Афінська держава і право


Гомерівський період (XII-VIII ст. до н.е.). Причини виникнення полісної форми держави і права Стародавньої Греції. Роль народних зборів. Василевс. Евпатриди. Рабовласницька демократія як перша історична форма демократичної держави.

Суспільний устрій: громадяни, особисто вільні негромадяни (метеки, періеки), раби. Джерела рабства. Причини скасування боргового рабства громадян.

Історичний шлях становлення афінської т.зв. “прямої демократії”. Реформи Солона. Тімократія як сходинка на шляху до демократії. Тиранія Пісістрата, її значення для зміцнення основ державного устрою. Реформи Клісфена, Ефіальта і Перікла. Остракізм. Роль народних зборів (агори), геліеї, буле, колегії стратегів та колегії архонтів. Переваги і недоліки “прямої демократії” в Афінах.

Аристократична республіка в Спарті. Роль народних зборів (апели), архагетів, герусії, колегії ефорів.

Право. Джерела права: закони Драконта в Афінах, законодавство Лікурга у Спарті. Звичаєве право і закон. Власність за афінським правом. Шлюб та сім’я. Судовий процес в Афінах, його особливості. Злочини і покарання.

Тема 3. Історія держави і права Стародавнього Риму

Патриції і плебеї. Реформа Сервія Туллія. Боротьба плебеїв за урівняння в правах з патриціями. Запровадження посади народного трибуна. Закони Петелія та Овінія. Патрони та їх клієнтелла.

Суспільний лад. Права і обов’язки громадян. Негромадяни (латини, перегріни, дедітіції). Раби. Набуття та втрата статусів громадянства і свободи.

Державний лад Стародавнього Риму. Роль народних зборів – куріатних, трибутних, центуріатних коміцій. Принципи комплектування Сенату, його роль і місце в системі державного управління. Колегії консулів, преторів, цензорів, народних трибунів. Квестори та едили. Підстави для заміщення посад в державному апараті.

Періодизація історії держави в Римі (царський період, республіка, принципат, домінат). Причини заміни республіки монархією. Принципат, його характерні особливості. Занепад принципату (причини). Епоха “солдатських імператорів”. Домінат. Реформи Діоклетіана. Реформаторська діяльність Константина. Причини занепаду та загибелі Західної Римської імперії.

Періодизація римського права. Право квіритське, преторське і “право народів”. Джерела права. Закони ХІІ Таблиць. Едикти магістратів. Конституції імператорів. Кодифікація римського права. Corpus juris civilis.

Публічне право і право приватне. Право приватної власності. Види договорів. Шлюбно-сімейне законодавство. Судовий процес. Правопорушення і покарання в римському праві.

Тема 4. Ранньофеодальна держава і право. Держава франків

Формування держави у франків. Династії Меровінгів і Каролінгів Виникнення основ феодального ладу. Комендація і прекарій. Реформа Карла Мартелла, її роль у формуванні феодальної держави і права. Відносини сюзеренітету-васалітету, їх регулювання.

Державний устрій Франкського королівства. Двірцево-вотчинна система управління. Функції і обов’язки майордома, референдарія, палацового графа, маршала. Місцеве управління. Герцоги і графи.

Джерела права. Салічна правда, Бургундська, Ріпуарська правди, англо-саксонські судебники – спільне і відмінне. Право власності в Салічній правді. Шлюбно-сімейне законодавство. Зобов’язальне право. Кримінальне законодавство. Кровна помста і її заміна майновими стягненнями. Відповідальність за убивство та членоушкодження. Система композицій.

Суд і процес в державі франків. Тунгін і рахінбурги. Граф і скабіни. Звинувачувальний процес та його особливості. Ордалії.

Тема 5. Феодальна держава і право. Ранньофеодальні монархії в країнахЗахідної Європи. Характеристика Німецької держави і права


Причини феодальної роздрібленості в країнах Західної Європи. Верденський договір 843 р. Королівська влада і двірцево-вотчинна система. Намагання королівської влади обмежити децентралізацію. Реформи: управлінська, судова, військова, монетна у Франції та Англії. Їх завдання і суть. Національні особливості ранньофеодальних держав Західної Європи.

Велика хартія вольностей 1215 р. в Англії. Становлення common law і прецедентного права.

Державна церква в Німеччині. Переваги і недоліки “державної церкви” як форми державно-управлінського апарату ранньофеодальної держави. Доктрина двох мечів. Вормський конкордат.

Тема 6. Станово-представницькі монархії в країнах Західної Європи. Загальна характеристика держави і права Англії

Переміни в суспільному ладі Європи в ХІІІ-XV ст. Формування основних станів: духовенства, дворянства і городян. Досягнення містами незалежності від феодальних сеньйорів. Організація міського самоврядування. Цехи та гільдії. Магдебурзьке право. Основи союзу монархії та міського патриціату. Станово-представницькі установи: Генеральні Штати, кортеси, парламент, ландтаги, рейхстаг та ін.

Функції та повноваження Генеральних Штатів у Франції. Великий березневий ордонанс 1357 р. Причини занепаду Генеральних Штатів, Рада нотаблів. Формування загальнофранцузького права.

Парламент у Англії. Успіхи англійського парламентаризму у XIII-XIV ст. Реформа виборчого законодавства (1430 та 1445 рр.), її завдання. Місцеве самоуправління. Подальше становлення системи прецедентного права.

Золота булла 1356 р. Колегія курфюрстів та її роль в системі державного управління Німецької імперії.

Тема 7. Абсолютні монархії в країнах Західної Європи. Історія державності і права Франції. Арабський Халіфат

Причини та передумови виникнення абсолютизму. Революція цін. Розклад старих феодальних станів і зародження буржуазії. Політичні інтереси нового суспільного класу та їх врахування абсолютистськими режимами.

Класичний абсолютизм у Франції. Король і королівська рада. Інтенданти поліції, юстиції та фінансів. Армія і поліція. Судовий процес. Накази у “запечатаних конвертах”. Розшуковий процес.

Незавершений характер абсолютизму в Англії. Королівська влада. Збереження парламенту і місцевого самоврядування. Еволюція острівної системи права. Доктрина Кока.

Князівський абсолютизм у Німеччині. Селянська війна 1524-1525 рр. Реформація. Тридцятирічна війна, її наслідки для Німецької імперії. Піднесення ролі курфюрстів.

Тема 8. Феодальна держава та право західних слов’ян та азіатських країн

Ранньофеодальна монархія у Польщі. Утворення Великого князівства Литовського. Становлення шляхетської демократії – причини і наслідки. Роль Сейму. Причини слабкості королівської влади. Радомська конституція 1505 р.

Спроби зміцнення королівської влади. Втручання сусідніх держав. Польська конституція 1793 р. Поділи Польщі.

Ранньофеодальна монархія в Чехії. Роль снему. Втрата державної незалежності. Онімечення.

Польське феодальне право. Впливи західноєвропейського (німецького) права на правові системи західних слов’ян. Партикуляризм чеського феодального права.

Характерною рисою виникнення державності у арабів було релігійне забарвлення цього процессу, який супроводжувався становленням нової світової релігії – ісламу («передача себе божій волі, покірність»). Суспільний устрій та державний лад Арабського халіфату. Джерела та система мусульманського права.

Золота Орда: утворення, розвиток, державність і право. Суспільний устрій та державний лад.

Змістовий модуль 2


ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА НОВОГО І НОВІТНЬОГО ЧАСУ

Тема 9. Виникнення та розвиток буржуазної держави і права Англії (серед.ХУІІ-поч.ХІХ ст.)


Передумови революції. “Довгий” парламент. Політичні течії в революції: пресвітеріани, індепенденти, левеллери. Індепендентська республіка (1649-1653 рр.). Протекторат Кромвеля (1653-1658 рр.), “Знаряддя управління” (1653 р.). Система органів влади й управління протекторату. Військова диктатура Кромвеля.

Реставрація Стюартів. Бредська декларція 1660 р. Торі та віги. Habeas Corpus Act 1679 р. “Славна революція” 1688-89 рр. Білль про права 1689 р.

Причини і наслідки незавершеного характеру англійської буржуазної революції.

Переваги і недоліки еволюційного та революційного шляхів розвитку держави і права. Еволюційний розвиток Англії.

“Трирічний акт” 1694 р. Акт про престолонаслідування 1701 р. Поява відповідального уряду. Крах політики міністерства королівських друзів. “Золотий вік” англійського парламентаризму та його наслідки. Оформлення державного апарату конституційної монархії.

Програма демократизації політичних інститутів І. Бентама. Виборчі реформи 1832 та 1867 рр. Формування основ двопартійної системи. Консерватори та ліберали. Виборчі реформи 1884-1885 рр. Виникнення лейбористської партії. Урядова криза 1909 р. та її подолання.

Утвердження буржуазних свобод слова, зібрань, сумління тощо. Зміни в місцевому управлінні. Еволюція правоохоронних органів та пенитенціарної системи. Політичний устрій Англії напередодні Першої світової війни.

Британська колоніальна імперія. Домініони. Акт про дійсність колоніальних законів 1865 р.

Тема 10. Виникнення і розвиток буржуазної держави і права США у XVIII-XIX ст.

Початок війни англійських колоній за незалежність та її сутність. Декларація незалежності США 1776 р. Боротьба за здійснення принципів Декларації незалежності. Статті конфедерації 1781 р. Повстання Д. Шейса. Ідея сильної виконавчої влади А. Гамільтона. Розробка і прийняття Конституції США 1787 р. Білль про права 1789 р. (Перший цикл поправок до Конституції).

Золотий вік американської торгівлі. Великий ордонанс 1791 р. Розширення числа штатів. Причини конфлікту між Північчю і Півднем. Міссурійський компроміс 1820 р. Громадянська війна 1861-1865 рр. Найважливіші законодавчі акти уряду А. Лінкольна: гомстед-акт 1862 р. та Прокламація про звільнення рабів 1862 р. Соціально-економічні і політичні наслідки громадянської війни. Другий цикл поправок до Конституції.

“Чорні кодекси”. Реконструкція Півдня. Ку-клукс-клан.

Формування в США двопартійної системи (ХІХ ст.).

Тема 11. Виникнення та розвиток буржуазної держави і права Франції

Скликання Генеральних Штатів (1789 р.). Проголошення Установчих Зборів. “Декларація прав людини і громадянина”. Політичні партії в революції: фейяни, жірондисти, якобінці. Конституція 1791 р. Конституційна монархія та жірондистська республіка. Період якобінського правління. Конституція 1793 р. Організація державної влади якобінської диктатури: Конвент, Комітет суспільного порятунку, комісари Конвенту в провінції, комітети суспільної безпеки та ін. Аграрне і соціальне законодавство якобінців. Переворот 9 термідора. Конституція 1795 р. Уряд Директорії. Політика гойдалки. “Змова рівних” Г. Бабефа та її придушення.

Консульство та імперія. Конституція VIII року Республіки. Бюрократичний апарат Імперії Наполеона, армія, поліція.

Тема 12. Виникнення і розвиток буржуазної держави та права Німеччини


Німецька роздрібленість і проблема німецького об’єднання на поч. ХІХ ст. Віденський конгрес 1815 р. та його рішення. Німецький союз. Посилення Прусії. Митна унія 1834 р.

“Весна народів” і німецькі землі. Згортання буржуазно-демократичної революції в Прусії. Конституція 1848 р. Трикласний виборчий закон 1849 р. Пруська Конституція 1850 р. Соціально-політичні наслідки поразки буржуазної революції 1848-1849 рр. в Німеччині.

Австро-прусська війна 1866 р. Утворення Північнонімецького союзу. Конституція 1867 р.

Франко-прусська війна. Проголошення Німецької імперії. Анексія Ельзасу та Лотарінгії. Конституція 1871 р.

Конституційне закріплення панування Прусії в Німецькій імперії. Становлення єдиного загальнонімецького права. Цивільне уложення 1900 р.

Революція 1848 р. в Австрії. Відміна панщини. Конституція 1849 р. Придушення угорського повстання. Жовтневий диплом 1860 р.

Австро-угорський компроміс 1867 р. Державний устрій дуалістичної Австро-Угорської монархії. Галицький сейм.

Розвиток Німеччини у першій половині ХІХ ст. Буржуазні реформи та формування парламенту. Віденський конгрес 1815 р. Митний союз держав. Утворення імперії в Німеччині. Характеристика органів виконавчої влади та державного управління. Конституція Німецької імперії 1871 р. Розвиток права Німеччини в ХІХ ст. Торговельне уложення 1897 р. Кримінальне уложення Північнонімецького союзу 1869 р.

Буржуазно-демократична республіка в Німеччині. Протистояння уряду і Рад. Баварська радянська республіка (1919 р.). Версальський мирний договір. Веймарська конституція 1919 р. та її політико-правова оцінка.

Тема 13. Виникнення тоталітарних держав фашистського режиму та військових диктатур


Суть фашистської політичної доктрини. Німецький націонал-соціалізм як різновидність фашизму.

Виникнення фашистського руху в Італії. Похід фашистів на Рим 1922 р. Виняткові закони 1926-1927 рр. Одержавлення фашистської партії. Ідея створення корпоративної держави і її впровадження. Каральні органи фашистської диктатури.

Криза Веймарської республіки в Німеччині. Прихід до влади націонал-соціалістичної партії. Ліквідація державно-правових установ Веймарської республіки. Уніфікація політичного режиму. Нюренбергські (расові) закони. Каральні органи нацистської диктатури.

Поворот Японії до військово-монархічного режиму. Створення Асоціації допомоги трону та Ліги служіння вітчизні через виробництво. Відмінності японського мілітаризму від європейського фашизму.

Історична приреченість фашизму і націонал-соціалізму.

Тема 14. Держава і право Сполучених Штатів Америки новітнього часу

Особливості соціально-економічного розвитку США новітнього періоду. „Новий курс” Ф. Рузвельта. Взаємовідносини трьох гілок державної влади у другій половині ХХ ст. Зміни у соціальній структурі США протягом другої половини ХХ ст. Додатки до Конституції США в XX ст. Федеральний закон та закони штатів. Цивільне, трудове та кримінальне право США. Основні напрями державно-правового розвитку США у кінці ХХ – на початку ХХІ ст.
Тема 15. Загальна історія держави і права новітньої Німеччини

Причини буржуазно-демократичної революції 1918 р. у Німеччині. Утворення Веймарської республіки. Веймарська конституція 1919 р. Кризові явища у соціально-економічній та владній сфері у кінці 20-х – на початку 30-х рр. Причини приходу до влади німецького фашизму. Державний та суспільний лад фашистської Німеччини. Законодавство фашистської Німеччини. Утворення ФРН і НДР. Конституція ФРН 1949 р. Державний лад ФРН у другій половині ХХ ст. Соціальна структура суспільства. Соціальне законодавство ФРН. Об`єднання Німеччини у 1990 р. Основні напрями державно-правового розвитку Німеччини у кінці ХХ – на початку ХХІ ст.
Тема 16. Розвиток держави і права новітньої Франції

Державний лад Третьої республіки у міжвоєнний період. Конституція 1946 р. Державний лад Четвертої республіки. Причини її ліквідації і прийняття Конституції 1958 р. Державний устрій П`ятої республіки. Зростання соціального напруження в 60-х роках. Зміни у соціальній структурі Франції. Французька правова система у другій половині XX ст. Основні напрями державно-правового розвитку Франції у кінці ХХ – на початку ХХІ ст.
Тема 17. Історія держави і права новітньої Великобританії

Особливості державного розвитку Англії у міжвоєнний період. Вестмінстерський статут 1931 р. Зміни в апараті державного управління та у соціальній структурі Англії на протязі другої половини ХХ ст. Характерні риси англійської парламентської демократії. Джерела та основні риси права Англії. Соціальне законодавство. Основні напрями державно-правового розвитку Англії у кінці ХХ – на початку ХХІ ст.
Тема 18. Розпад колоніальних імперій і утворення незалежних держав. Буржуазні демократії у післявоєнний період

Основні підсумки Другої світової війни. Роль США у післявоєнному світі. Маккартизм. Розділене правління. Президент Дж. Ф. Кеннеді та концепція “постіндустріального суспільства”. Програма “великого суспільства” президента Л. Джонсона та її втілення. Велика негритянська революція 1958-1968 рр. та її наслідки. Уотергейтська криза. Політика республіканської адміністрації Р. Рейгана та Дж. Буша-старшого. Крах світової соціалістичної системи та кінець “біполярного” світу. Роль США у монополярному світі.

Лейбористська націоналізація промисловості у післявоєнній Англії. Криза економіки і системи державного управління. Політика кабінетів М. Тетчер та Дж. Мейджора. Реформа виборчої системи. Лейбористський кабінет Т. Блера. Створення парламентів Шотландії та Уелльса. Реформування палати лордів.

Конституція 1945 р. і Четверта республіка у Франції. Проблема колоній і загроза громадянської війни. П’ята республіка. Президент та його роль. Політика “третього шляху” президента Ш. де Голля. “П’ята з половиною Республіка” та її особливості.

Тема 19. Виникнення та розвиток національних держав у Центральній Європі. Альтернативні моделі суспільно-політичного розвитку


Виникнення народно-демократичних держав у країнах Центральної і Південно-Східної Європи після Другої світової війни. Особливості соціально-політичного розвитку Болгарії, Румунії, Угорщини, Польщі, Чехословаччини та Югославії. Утворення НДР. Криза системи “реального соціалізму”. Оксамитові революції 1989-1991 рр. Реформування політичної системи, цивільного та кримінального законодавства.

Утворення КНР. Політика “трьох червоних знамен” (1958 р.) та “культурної революції” (1964-1968 рр.). Смерть Мао Дзедуна та прихід до влади «прагматиків». Еволюція соціалістичного суспільного ладу в КНР.

Шведська модель соціалізму та її національні варіанти. Проблеми та протиріччя розвитку. Еволюція скандинавського соціалізму в 90-ті рр. ХХ ст.
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна література для всіх тем

Підручники

 1. История государства и права зарубежных стран. Ч. 1. – М., 1998.

 2. История государства и права зарубежных стран. Ч. 2. – М., 1998.

 3. История государства и права СССР. Ч. 1. – М., 1985.

 4. История государства и права СССР. Ч. 2. – М., 1986.

 5. История государственных и правовых учений. – М., 1988.

 6. Федоров К. Г. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 1994.

 7. Федоров К. Г. История государства и права зарубежных стран. – Л., 1977.

 8. Черниловский З. М. Всеобщая история государства и права.

 9. Шевченко О. О. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 1994.

 10. История государства и права зарубежных стран. – М., 2002.

 11. Страхов М. М. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2003.Навчальні посібники

 1. Бостан Л.М., Бостан С.К. Держава і право епохи станово-кастового суспільства. Навчальний посібник. – Запоріжжя, 2000.

 2. Бродський Р.М., Енольський З.А. Нова історія країн Азії та Африки. – К., 1979.

 3. Жидков О.А. История государства и права стран Латинской Америки. – М., 1967.

 4. Исаев И.А. История государства и права Росссии. – М., 1993.

 5. Катрич В.М. Держава і права Стародавнього Риму. – К., 1974.

 6. Катрич В.М. Історія рабовласницької держави та права Стародавньої Греції. – К., 1969.

 7. Ливанцев К.Е. История буржуазного государства и права. – Л., 1986.

 8. Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2004.

 9. Макарчук В.С. Основи римського приватного права. – К., 2003.

 10. Нерсесянц и др. История политических учений. – М., 1994.

 11. Савельев В.А. Германское гражданское уложение. – М., 1983.

 12. Страхов М.М. Основні закономірності становлення буржуазної держави і права у провідних країнах Європи і Північній Америці. – К., 1991.

 13. Черниловский З.М. От Маршалла до Уоррена. Очерки истории Верховного суда США. – М., 1982.

 14. Рубаник В. Є. Лекції з історії держави та права зарубіжних країн. – Харків, 2003.

 15. Глиняний В. П. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2005.


Додаткова література


 1. Глиняний В.П. История государства и права зарубежных стран. Ч. 1. – Х., 2003.

 2. Гроссман Ю.М., Лісовий І.А. Історія Стародавнього світу. Практикум. – Львів, 1985.

 3. Документы по истории зарубежного права. – М., 1987.

 4. Конституції буржуазних країн. – К., 1986.

 5. Конституции буржуазных государств. – М., 1982.

 6. Конституции и законодательные акты буржуазных государств XVII-XIX вв. – М., 1957.

 7. Саксонское зерцало. Памятник, комментарии, исследования. – М., 1985.

 8. Сборник документов по всеобщей истории государства и права. – Л., 1977.

 9. Сборник документов по истории нового времени. Буржуазные революции XVII-XVIII вв. – М., 1990.

 10. Хрестоматия памятников феодального государства и права. – М., 1961.

 11. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. – М., 1984.

 12. Шевченко О. О. Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія. – К., 1995.Схожі:

Навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 030202...
ФІЛОСОФІЯ ДЕРЖАВИ: ПОХОДЖЕННЯ, СОЦІАЛЬНА СУТНІСТЬ, ФОРМА ДЕРЖАВИ, ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВИ, УПРАВЛІННЯ ТА ВЛАДА
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Робоча навчальна програма з дисципліни „Право інтелектуальної власності” для студентів магістратури юридичного факультету
Міністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне право» для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю) “Правознавство” 030401),...
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 030401 «Право» Затверджено
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний...
Господарське право України. Програма курсу та методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми напряму...
РОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 030401
Коросташивець Ю. Г. Міжнародне приватне право: Робоча програма залікового кредиту для студентів денної форми навчання напряму підготовки...
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ «БІРЖОВЕ ПРАВО» Для освітньо-кваліфікаційного...
Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Біржове право» кафедри цивільних та кримінально-правових дисциплін для студентів Українського...
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 030401 «Право» Затверджено
Отже, дослідження інститутів, принципів та правових норм канонічного права дає нам можливість краще переосмислити окремі елементи...
Тематика випускних кваліфікаційних робіт з курсу “Міжнародне право”...
Тематика випускних кваліфікаційних робіт з курсу “Міжнародне право” для студентів 4 курсу спеціальності “Міжнародне право ”
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин
Робоча навчальна програма з дисципліни „Країнознавство: Азія, Африка, Латинська Америка”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка