Харківський національний університет внутрішніх справ


НазваХарківський національний університет внутрішніх справ
Сторінка1/13
Дата08.04.2013
Розмір1.46 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Харківський національний університет внутрішніх справ


Навчально-науковий інститут права, економіки та соціології

Кафедра кримінального права та кримінології

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни

Економiчнi злочини


Галузь знань 0304 ПРАВО

Напрям підготовки (спеціальність) 6.030402 ПРАВОЗНАВСТВО

Спеціалізація ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВА

Освітньо-кваліфікаційний рівень БАКАЛАВР

Форма навчання ДЕННА


м. Харків

2010

ПередмоваРекомендовано до друку

Методичною радою Харківського національного університету внутрішніх справ

„____” червня 2010 року

Протокол №______Ухвалено

Вченою радою Навчально-науковий інститут права, економіки та соціології

____” червня 2010 року

Протокол №______Рецензенти:

Трубников В.М., заступник декана юридичного факультету з наукової роботи, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Харківського національного університету ім. В.Н Каразіна, д.ю.н., професор.

Шульга А.М. доцент кафедри кримінального права і кримінології ННІПФПСД, к.ю.н., доцент.


Економiчнi злочини : робоча навчальна програма .

Розробники: к.ю.н. , доцент Канібер Ю.М., к.ю.н. Самойлова О.С Дудін М.М., –Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2010.


Ухвалено

на засіданні кафедри кримінального права та кримінології

ННІПЕС ХНУВС

09 червня 2010 року

Протокол № 9

. Канібер Ю.М., Самойлова О.С ,Дудiн М.М © Харківський національний

університет внутрішніх справ, 2010


a Анотацiя навчальноi дисциплiни
Предметом навчальної дисципліни є кримінально-правові норми, які передбачають відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності. Її науковими та методичними основами є відповідна наукова та методична література, яка вказана в відповідному переліку цієї програми, яка присвячена злочинам у сфері господарської діяльності. Навчальна дисципліна „Економічні злочини” займає значне місце і виконує важливу роль в підготовці фахівця юриста. Вона дозволяє поглибити його знання щодо найбільш небезпечних злочинів, які наносять істотну шкоду сучасному суспільству, отримати навички щодо правильної кваліфікації таких злочинів та їх розмежуванню з іншими злочинами та правопорушеннями.

Навчальна дисципліна вивчається упродовж 54 навчальних годин і складається з двох модулів, які поділяються на сім тем, яким присвячені лекційні заняття, практичні та семінарські заняття. Значна кількість годин (36 годин) відводяться для самостійної підготовки студентів. Кожний модуль має вхідний і підсумковий контроль, який проводиться у вигляді тестування. По закінченню вивчення навчальної дисципліни проводиться залік. Перелік питань, які виносяться на залік містяться в цій робочій навчальній програмі.

Основними поняттями і визначеннями, які використовуються в навчальній дисципліні є поняття:„злочин у сфері господарської діяльності ”, „господарська діяльність”, „підприємницька діяльність”, „суспільно небезпечні наслідки в злочинах у сфері господарської діяльності”.

Для самостійного добування та поглиблення знань з навчальної дисципліни „Економічні злочини” студентам рекомендується вивчити наукову літературу, яка присвячена злочинам у сфері господарської діяльності, ознайомитися з матеріалами судової практики, як з постановами Пленуму Верховного Суду України, які присвячені цим питанням так і з рішеннями судів щодо конкретних кримінальних справ. Наукова література і відповідні постанови Пленуми Верховного Суду України вказані в переліку літератури в цій програмі.

Робоча навчальна програма розроблена на основі Типової навчальної програми навчальної дисципліни » Економiчнi злочини», що схвалена Науковою радою МВС України 27.03.2009 року, з урахуванням особливостей організації навчального процесу в Навчально-науковому інституті права, економіки та соціології ХНУВС та з урахуванням нормативних вимог кредитно-модульної системи. Робоча навчальна програма регулює викладання та вивчення дисципліни студентами 3 курсу денної форми навчання, які отримують вишу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»на базі повної середньої освіти.


Дисципліна:

Економiчнi злочини

Напрям, спеціальність, спеціалізація, ОКР

Характеристика

навчальної дисципліни

Нормативна дисципліна
Вивчається на 3

курсах.

Форма навчання - денна
Кількість кредитів

ECTS – 1,5

Залікових кредитів –1

Змістовних модулів – 2

Загальна кількість

годин – 54

Загальна кількість аудиторних годин –18

Тижневих годин

З них аудиторних –

0304 Право
6.030402 Правознавство
Господарсько-правова
Бакалавр


Курс - перший Семестрів – 1
Кількість кредитів ECTS – 1, 5

Залікових кредитів –1

Змістовних модулів – 2

Загальна кількість годин – 54

Лекції – 10 годин.

Практичні та семінарські заняття – 8

Самостійна робота – 36

Індивідуальна робота:

реферати

Види контролю:

проміжний модульний контроль ;

підсумковий модульний контроль

залік.

2.1. Розподіл навчального часу та видів робіт з навчальної дисципліни


Номер семестру

Кількість годин відведених на вивчення навчальної дисципліни

Наявність курсових робіт

Кількість модулів

Кількість змістових модулів

Вид контролю

Загальна кількість годин/кредитів ЕСТS

з них:

аудиторні

самостійна робота

всього

з них:

лекції

семінарські заняття

практичні заняття

лабораторні заняття


I

*

18

10

-

8

-
-

2

2

-

Всього

*

18

10

-

8

-2

2
2.2. Розподіл часу навчальної дисципліни за модулями, змістовими модулями та темами


Номер модулю

Номер та назва змістового модулю, номер та найменування теми

Кількість годин відведених на вивчення навчальної дисципліни

Література, сторінки

Вид контролю

Всього

з них:

лекції

Семінарські заняття

Практичні заняття

Лабораторні заняття

Самостійна робота

Семестр № I


Модуль

1

Модуль

2


Змістовий модуль № 1:


Тема № 1: Поняття, загальна характеристика злочинів в сфері господарської діяльності.

2

-

-

-

-Тема № 2: Кримінально–правова характеристика злочинів в сфері кредитно-фінансової, банківської та бюджетної систем України.


2

-

2

-

-

Тема № 3: Кримінально–правова характеристика злочинів в сфері підприємництва, конкурентних відносин та іншої діяльності господарюючих суб’єктів.

2

-

2

-

--

-

-

-
-Змістовий модуль № 2:


Тема № 1: Злочини у сфері банкрутства
2

-

2

-

-Тема № 2: Злочини у сфері використання фінансових ресурсів та обігу цінних паперів


Тема № 3: Злочини у сфері обслуговування споживачівТема № 4: Злочини у сфері приватизації державного та комунального майна.


-

2

-

2
-Всього за семестр № I:

-

10

-

8
-Семестр № I


ВСЬОГО ЗА НАВЧАЛЬНИЙ РІК


-


10


-


8


-


-
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Харківський національний університет внутрішніх справ
Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни “Податкове право” Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ,...
МВС України Харківській національний університет внутрішніх справ
Методичні вказівки та завдання до семінарських занять з дисципліни "Господарський процес" / Укладачі: В. А. Кройтор; Сапейко Л. В.;...
МВС України Харківській національний університет внутрішніх справ
Господарський процес / Укладачі: к ю н., доцент В. А. Кройтор; к ю н. Сапейко Л. В.; к ю н. Селиванов М. В., к ю н. Ясинок М. М.,...
Міністерство внутрішніх справ Харківський національний університет...
Заступник голови апеляційного суду, голова судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Сумської області
Міністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне право» для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю) “Правознавство” 030401),...
ЗАТВЕРДЖУЮ
Навчально-наукового інституту права та масових комунікацій ХНУВС; Сущ О. П., викладач кафедри правових основ підприємницької діяльності...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Робоча програма навчальної дисципліни «Земельне право» для студентів 3 курсу юридичного факультету ННІ Права та безпеки денної форми...
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ...
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ МОРАЛЬНОСТІ ЯК ОБ’ЄКТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ з дисципліни...
Правові та організаційні основи безпеки підприємницької діяльності: навчально-методичні матеріали до семінарських занять / Розробник:...
«Харківський політехнічний інститут» Програма
Україна, 61002, Харків, вул. Фрунзе, 21, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка