МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни


НазваМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни
Сторінка1/10
Дата13.03.2013
Розмір0.74 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Фінанси > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


МІЖРЕГІОНАЛЬНА

АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОММЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
з дисципліни

АУДИТ

(для бакалаврів)

Київ - 2009

Підготовлено доктором філософії в галузі економіки, доцентом кафедри обліку і аудиту О.В.Михайленко


Затверджено на засіданні кафедри обліку і аудиту ( протокол № 1 від «31» серпня 2009р.)


Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом

Михайленко О.В. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни “ Аудит ” (для бакалаврів). –К.: МАУП, 2009. – 20 с.

Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни “Аудит” (для бакалаврів) містить пояснювальну записку, тематичний план, зміст самостійної роботи студентів, список літератури.
© Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2009р
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Аудит є прикладною (функціональною) економічною дисципліною, яка завершує процес підготовки фахівців з бухгалтерського обліку і аудиту. У сфері бізнесу за допомогою аудиту реалізується функція незалежного фінансового контролю (експертиза).

Основною метою викладання курсу «Аудит» є формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок для здійснення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності; обґрунтування власної думки щодо достовірності фінансової звітності та фінансового стану суб'єктів господарювання.

Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни, є надання студентам:

 1. знань з теорії контролю та основ аудиту;

 2. теоретичних знань та практичних навичок із застосування організаційних та методичних прийомів аудиту;

 3. практичних навичок з оцінки фінансово-господарської діяльності та розробки стратегії розвитку підприємства;

 4. вміння формувати та обґрунтовувати висновки.

Предметом вивчення «Аудиту» є регулювання фінансово-господарської діяльності підприємств та оцінка її відповідності чинному законодавству та критеріям ефективності господарювання.

Вивчивши курс студент повинен знати:

 1. поняття аудиту, аудиторської діяльності й аудиторських послуг;

 2. органи управління аудиторською діяльністю та їх функції;

 3. права, обов’язки, спеціальні вимоги і відповідальність суб’єктів аудиторської діяльності;

 4. порядок сертифікації аудиторів;

 5. порядок надання аудиторських послуг;

 6. сутність, необхідність, методику та технологію планування аудиторської діяльності;

 7. мету, завдання, джерела та методику аудиту активів, пасивів, обліку та фінансової звітності;

 8. поняття, класифікацію, структуру та види робочих документів та аудиторських висновків;

 9. особливості проведення аудиту в умовах комп’ютерного середовища.

Вивчивши курс студент повинен вміти:

 1. вільно орієнтуватися в теоретичних та практичних проблемах аудиту;

- вміло використовувати методи і процедури аудиту для оцінки діяльності підприємства;

- прогнозувати і знаходити шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства;

- розробляти і приймати обґрунтовані управлінські рішення;

- формувати та обґрунтувати власну думку про стан фінансової звітності та фінансовий стан суб'єктів підприємництва.

Студент повинен стати справжнім професіоналом, для чого йому необхідно засвоїти ряд спеціальних, загальноосвітніх, гуманітарних, загальноекономічних дисциплін, які разом з циклом професійних дисциплін і циклом практичних занять формують майбутнього фахівця належного рівня. Розвиток аудиторської діяльності значною мірою залежить від практичної підготовки спеціалістів з аудиту.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ


№ пор

Назва змістового модуля і теми

1

2

1

Змістовий модуль І. Сутність аудиту, його нормативне регулювання та планування
 1. Сутність контролю, його предмет і методи

 2. Аудит, його зміст та класифікація

 3. Основні принципи, предмет та метод аудиту

 4. Нормативно-організаційне регулювання аудиторської діяльності та аудиторського процессу

 5. Планування, стадії та процедури аудиту

 6. Система внутрішнього контролю на підприємстві

 7. Аудиторський ризик, суттєвість, визначення шахрайства та помилки

 8. Аудиторські докази та застосування вибірки в аудиті

2

Змістовий модуль ІІ. Організація і методика аудиту
 1. Робочі документи аудитора

 2. Аудит активів, капіталу та зобов'язань підприємства

 3. Аудит найважливіших напрямів діяльності підприємств

 4. Аудит обліку, звітності та фінансового стану господарюючих суб'єктів

 5. Аудит у комп'ютерному середовищі

 6. Узагальнення результатів аудитуОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВСамостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Зміст самостійної роботи над дисципліною “Аудит” визначається навчальною програмою дисципліни, завданнями та вказівками викладача, даними методичними вказівками.

Забезпечується самостійна робота студента системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення дисципліни: підручники, навчальні та методичні посібники, конспект лекцій викладача, практикум тощо.

Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу може виконуватися у бібліотеці вищого навчального закладу або в домашніх умовах.

Навчальний матеріал дисципліни “Аудит”, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні навчальних занять.

Підготовка, написання та захист контрольної роботи є важливою стадією професійної підготовки студентів, поглибленого вивчення ними теорії та практики організації і методики аудиту підприємницької діяльності в умовах ринкової економіки. Контрольна робота є завершеним самостійним дослідженням актуальних питань теорії та практики організації аудиту в умовах становлення та розвитку ринкових відносин.

Контроль за самостійною роботою студентів здійснюється у вигляді обговорень, опитувань, розв’язання задач, захисту індивідуальних завдань (контрольної роботи) студентами-заочниками та перевірки знань студентів під час складання заліку.


ВПРАВИ ДЛЯ ЗАКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ І САМОКОНТРОЛЮ СТУДЕНТА


Поставлені запитання та запропоновані вправи дають студенту можливість закріпити вивчений матеріал та підготуватися до семестрового контролю.

Тема 1. Сутність контролю, його предмет і методи

Тема 2. Аудит, його зміст та класифікація
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СЕМІНАРСЬКИХ Й ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Методичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Адміністративний процес”....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ економічних спеціальностей
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної форми навчання з дисципліни «Місцеві фінанси»....
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів заочної форми навчання
Створення та обробка даних на ПЕОМ: методичні рекомендації до самостійної роботи студентів заочної форми навчання / Укл. В. П. Ярцев...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи студентів денної форми навчання
Економічний аналіз. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів денної форми навчання, освітньо-кваліфікаційний...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНО-ДОСЛІДНОЇ...
Методичні рекомендації щодо підготовки, оформлення та захисту основних форм індивідуально-дослідних завдань
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із дисциплін...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із дисциплін „Право інтелектуальної власності”, „Інтелектуальна власність”...
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів
Рецензент: В. М. Варвянський – доктор філософських наук, професор кафедри філософії Вищого навчального закладу Укркоопспілки “Полтавського...
4. Методичні рекомендації до виконання вибіркових (альтернативних) завдань СРС
...
Методичні рекомендації до самостійної роботи роботи студентів з дисципліни...
Цивільне процесуальне право. Робоча навчальна програма / Кіреєва Н. О., Захароіва О. С., Грабовська О. О. – Київ нац ун-т імені Тараса...
Методичні рекомендації для самостійної роботи з вивчення дисципліни...
Завідувач кафедри фінансів Одеського державного аграрного університету к е н., доцент Макуха С. М
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка