План: Закони України про ЦЗ. Основні визначення. Структура ЦЗ України


НазваПлан: Закони України про ЦЗ. Основні визначення. Структура ЦЗ України
Сторінка17/32
Дата05.04.2013
Розмір3.43 Mb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Право > Закон
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   32

Практична робота № 7. Оцінка радіаційної обстановки.
План

7.1 Радіаційна обстановка. Методи оцінки радіаційної обстановки.

7.2 Визначення рівня радіаційного забруднення та доз, отриманих при перебування на забрудненій місцевості.

7.3 Визначення місця розташування об'єкта в зоні ра­діоактивного зараження при аварії на АЕС.

7.4 Визначення дози опромінення персоналу при перебуванні на робочому місці з початку зараження об'єкта про­тягом робочої зміни.

7.5 Визначення припустимого часу початку роботи робочої зміни.

7.6 Визначення припустимої тривалості роботи зміни за припустимим часом початку робочої зміни.
7.1 Радіаційна обстановка. Методи оцінки радіаційної обстановки.

Внаслідок радіоактивного забруднення, що виникає при застосуванні ядерної зброї або аварії на об’єктах атомної енергетики, місцевість, предмети, люди можуть бути заражені радіоактивними речовинами. В результаті цього на певній території складається радіаційна обстановка, що характеризується масштабом і ступенем забруднення.

Радіаційна обстановка – це обстановка, яка склалася на території адміністративного району, населеного пункту чи ОГД в результаті радіоактивного зараження місцевості і яка потребує прийняття відповідних мір захисту.

Небезпека ураження людей вимагає швидкого виявлення та оцінки радіаційної обстановки. Вона визначається за даними прогнозу і розвідки.

Оскільки процес формування радіоактивного середовища триває кілька годин, попередньо проводять оцінку радіаційної обстановки за результатами прогнозування радіоактивного зараження місцевості. Це дозволяє завчасно, тобто до підходу радіоактивної хмари, провести заходи щодо захисту населення. Метод прогнозування дозволяє змоделювати можливі аварійні ситуації на об’єкті і завчасно розробити і реалізувати ефективну систему захисту робітників, службовців та населення, що проживає поблизу об’єкту.

Проте прогноз радіоактивного забруднення має відносний характер, тому його обов’язково уточнюють радіаційною розвідкою з метою своєчасного забезпечення штабів, командирів формувань, керівників, спеціалістів, даними про фактичну радіаційну обстановку.

Оцінка радіаційної обстановки полягає у вирішенні основних завдань за різними варіантами виробничої діяльності та дій населення в умовах радіоактивного забруднення; при цьому проводиться аналіз от­риманих результатів і вибір оптимального варіанта дій, при якому радіа­ційні ураження людей мінімальні.

За допомогою спеціальних таблиць і формул вирішуються наступ­ні завдання з оцінки радіаційної обстановки:

- визначення часу введення рятувальних формувань в зону зараження;

- визначення дози радіації, яку можуть отримати робітники і служ­бовці, населення в зонах радіоактивного забруднення;

- визначення доз опромінення, що можуть отримати люди при по­доланні ділянки радіоактивного забруднення;

- визначення допустимого часу перебування на місцевості, що за­бруднена радіоактивними речовинами, а також інших завдань.
У ході радіаційної аварії утворюються зони, що мають різний ступінь небезпеки для здоров’я людей, і характеризуються тією чи іншою можливою дозою випромінення.

Індекс

Назва зони

Доза, рад/рік

Особливості перебування в зоні

М

Зона радіоактивної небезпеки

5-50

Скорочення часу перебування людей що не залучаються для ліквідації наслідків аварії

А

Зона помірного радіоактивного забруднення

50-500

Скорочення часу перебування формувань на відкритій місцевості, застосування ЗІЗОД

Б

Зона сильного радіоактивного забруднення

500-1500

Здійснення РІНР у броньованих об’єктах техніки, розміщення в захисних спорудах.

В

Зона небезпечного радіоактивного забруднення

1500-5000

Здійснення РІНР із застосуванням радіаційно-стійкої спеціальної техніки протягом кількох годин.

Г

Зона надзвичайно небезпечного радіоактивного забруднення

понад 5000

Недопустиме навіть короткочасне перебування людей в зоні.7.2 Визначення рівня радіаційного забруднення та доз, отриманих при перебування на забрудненій місцевості.

Визначення рівнів радіаційного забруднення на місцевості має вирішальне значення для проведення аналізу його впливу на життєдіяльність і для вибору найбільш доцільних варіантів дій, при яких виключається радіаційне ураження людей. Вимірювання рівнів радіації характеризується закономірністю:

,

де — початковий рівень радіації на момент часу год;

— рівень радіації на момент часу .

При аваріях на АЕС , тобто:

,

Враховуючи, що год, і підставивши:

(7.1)

отримаємо формулу для визначення рівня радіації через годин після аварії:

(7.2)

Коефіцієнт можна розраховувати або брати з таблиці 7.3.

Дози випромінювання, які отримують люди на забрудненій РР території при перебування там з моменту часу після аварії до часу , розраховуються за формулою 7.3:

(7.3)

Визначення доз опромінення протягом першої доби за період короткочасного перебування в зоні забруднення, а також починаючи з другої доби, розрахунки доцільно робити за формулою 7.4:

(7.4)

де — середній рівень радіації протягом часу опромінення .
Проте значно простіше вирішувати завдання ОРО за допомогою таблиць.

Розглянемо декілька типових задач по оцінці радіаційної обстановки після аварій на АЕС.

7.3 Визначення місця розташування об'єкта в зоні ра­діоактивного зараження при аварії на АЕС.

Вихідні дані:

тип аварійного ядерного реактора ...; процес виходу активності при аварії — %; астрономічний час аварії —Тав. ...(г.х.ч.м.); астрономічний час початку зараження об'єкта — Тнз-..(г.х.ч.м.); потужність дози випромінювання на час початку зараження об'єкта Рпз...(рад/год); метеоумови: швидкість вітру на висоті 10 м — Vw ... (м/с); час доби...; наявність хмарності....

Визначити: зони забруднення в результаті радіаційної аварії і розташування об'єкта в межах зон забруднення.

Розв 'язання:

1. Визначаємо приведене значення часу виміру потужності до­зи випромінювання:

tпочпзав (г.х.ч.м.).

2. За табл. 7.2 знаходимо значення потужності дози випромінювання на зовнішніх межах зон забруднення на час ви­мірювання з моменту аварії (tвим).

3. За табл. 7.4 визначаємо категорію стійкості атмо­сфери на момент аварії АЕС.

4. За табл. 7.5 визначаємо значення середньої швид­кості вітру (Vсер).

5. За табл. 7.6-7.10 у залежності від категорій стійкості атмосфери, середньої швидкості вітру, відсотка виходу активнос­ті і типу аварійного реактора визначаємо розміри прогнозованих зон забруднення місцевості.

6. Знайдені зони забруднення нанести на план (карту) місце­вості (дивись рисунок).

7. Знайдені значення РМ, РА, РБ, РВ, РГ наносимо відповід­но на зовнішні межі зон забруднення, відображені на плані (кар­ті) місцевості.

8. Порівнюючи значення обмірюваної потужності дози випро­мінювання (Рпз) зі значеннями потужностей доз випромінювання на зовнішніх межах зон, визначаємо положення точки виміру потужності дози випромінювання в межах зон забруднення.
7.4 Визначення дози опромінення персоналу при перебуванні на робочому місці з початку зараження об'єкта про­тягом робочої зміни.

З метою виключення переопромінення персоналу об'єкта, що опинився в зоні радіоактивного зараження, необхідно розрахува­ти дози випромінювання, які вони можуть одержати за час пере­бування в зоні радіоактивного зараження.

Вихідні дані:

тип аварійного реактора ...; відсоток виходу активності... %; астрономічний час аварії — Тав.... (г.х.ч.м.); астрономічний час початку зараження об'єкта — Тпз...(г.х.ч.м.); потужність дози випромінювання на час Тпз — Рпз...-(рад/ч); тривалість робочої зміни — tp ... (год.); припустима доза опромінення персоналу Дуст ... (рад); ступінь захисту від радіації Косл ...; метеоумови на момент аварії: швидкість вітру на висоті 10 м — V10 (м/с) ; час доби ... ; наявність хмарності ... .

Визначити: Дозу опромінення, яку можуть одержати працю­ючі в зоні забруднення за час перебування там.

Розв 'язання:

Пункти 1-8 аналогічно попередньому прикладу

9. Визначаємо приведене значення часу початку роботи:

tпочпзав (г.х.ч.м.).

10. За табл. 7.11—7.15 у залежності від зони забруд­нення, у якій працюють люди, за обчисленим приведеним зна­ченням часу початку опромінення і тривалості перебування в осередку забруднення визначаємо дозу опромінення відкрито розташованих людей ().

11. Розраховуємо дозу опромінення, яку можуть одержати працю­ючі, згідно формули 7.5:

або (7.5)

де — коефіцієнт, що враховує місце роботи в зоні забруд­нення (у середині, на зовнішній чи внутрішній межі), визначаєть­ся за приміткою до таблиць 7.11-7.15;

— коефіцієнт послаблення радіації, визначається згідно табл. 7.1.
7.5 Визначення припустимого часу початку роботи робочої зміни.

Вихідні дані:

тип аварійного реактора ...; відсоток виходу активності при аварії ... % ; астрономічний час початку аварії на АЕС Тав (г.х.ч.м.); астрономічний час початку зараження об'єкта— Тпз. ... (г.х.ч.м.); потужність дози випромінювання на час початку зараження об'єкта — Рпз... (рад/год); тривалість роботи робочої зміни tp . .. (год); припустима доза випромінювання Ддоп ... (рад); ступінь захисту від радіоактивності Косл--і метеоумови на момент аварії: швидкість вітру на висоті 10м – V10 .., (м/с); час доби —.......;наявність хмарності —.......

Визначити: Припустимий час початку робочої зміни на за­брудненій місцевості.

Розв 'язання:

Пункти 1-8 аналогічно першому прикладу.

9. Враховуючи, що допустима доза випромінювання — це максимальне значення отриманої дози (тобто ), визначаємо дозу випромінювання для умов відкрито розта­шованих людей у відповідній зоні забруднення () з формули 7.5:

або відповідно

10. За табл. 7.11—7.15 для відповідної зони забруднення визначає­мо приведене значення припустимого часу початку (роботи) на забрудненій місцевості .

11. Визначаємо припустимий астрономічний час початку робо­ти на забрудненій місцевості Тпоч = Тав + tпоч (г.х.ч.м.).
7.6 Визначення припустимої тривалості роботи зміни за припустимим часом початку робочої зміни.

Вихідні дані:

тип аварійного реактора ...; тривалість виходу активності при аварії ... %; астрономічний час аварії АЕС Тав... (г.х.ч.м.); астрономічний час початку зараження Тпз ...(г.х.ч.м.); потужність дози випромінювання на час (Тпз) — Рпз. ...(рад/год); ступінь захисту від радіації Косл …; припустима доза випромінювання — Двипр -(рад); метеоумови на момент аварії: швидкість вітру на висоті 10 м — V10 .., (м/с); час доби —.......; наявність хмарності —.......

Визначити: Припустиму тривалість роботи робочої зміни на забрудненій місцевості.

Розв 'язання:

Пункти 1-9 аналогічно попередньому прикладу

10. За табл. 7.11—7.15 для відповідної зони забруднення визначаємо припустиму тривалість дій (роботи) на забрудненій місцевості (Δtроб).

11. Визначаємо астрономічний час закінчення роботи Tзакінчпоч+Δtроб


Таблиця 7.1

КОЕФІЦІЄНТИ ОСЛАБЛЕННЯ ВИПРОМІНЮВАННЯ УКРИТТЯМИ І ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИНайменування укриттів і транспортних засобів

Косл

1

Відкрите розташування на місцевості

1

2

Відкриті окопи, траншеї, щілини

3

3

Дезактивовані (або відкриті на зараженій місцевості) траншеї, окопи, щілини

80

4

Перекриті щілини

50

5

Автомобілі та автобуси

2

6

Залізничні платформи

1,5

7

Криті вагони

2

8

Пасажирські вагони

3

9

Виробничі одноповерхові будівлі (цехи)

7

10

Виробничі адміністративні будівлі

6

11

Одноповерхові кам'яні житлові будинки

10

12

Двоповерхові кам'яні житлові будинки

15

13

Підвали

100

14

Підвали під одноповерховими будинками

40

15

Триповерхові кам'яні житлові будинки

20

16

Підвали

400

17

П'ятиповерхові кам'яні житлові будинки

27

18

Підвали

400
Житлові дерев'яні будинки
19

Одноповерхові

2

20

Підвали

7

21

Двоповерхові

8

22

Підвали

12
В середньому для населення
23

Міського

8

24

Сільського

4Таблиця 7. 2
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   32

Схожі:

План-конспект для проведення додаткових занять з о/с ДПЧ-21 ВОННПР...
Конституція України, Закони України «Про державну службу», «Про боротьбу з корупцією», із змінами та доповненнями
Закони України
Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності
План Предмет і методи біофізики, зв’язок з іншими науками. Основні розділи біофізики. 2
Основні поняття механіки поступального та обертального рухів. Рівняння руху, закони збереження
Основні закони України
...
План Дія електричного струму на організм людини Поділ величин струму в залежності від його дії
...
Про визначення мінімального
Податкового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. №1253 «Про затвердження Методики визначення...
РОЗ’ЯСНЕННЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МДПІ ЩОДО ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ
Основними документами, що регулюють земельні відносини в Україні є Земельний кодекс України, Податковий кодекс України, Закон України...
Питання на екзамен
Закон України та офіційні визначення понять “інформація”. Основні види інформації
Закони України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”
Міністерства освіти і науки України від 23. 06. 2000 року №240 „Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх...
Законом України «Про основні засади державного нагляду контролю у...
Законом України «Про основні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності», Законом України «Про захист прав...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка