Закони України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”


Скачати 95.75 Kb.
НазваЗакони України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”
Дата20.03.2013
Розмір95.75 Kb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Інформатика > Закон
IІІ. Управління навчальним закладом

3.1. Планування діяльності та ефективність управлінських рішеньНормативні документи:

- Національна доктрина розвитку освіти;

- Концепція 12 - річної загальної середньої освіти;

- закони України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”;

- наказ Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000 року № 240 „Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів”;

- наказ Міністерства освіти і науки України від 27.03.2001 року № 159 „Про затвердження Примірного положення про раду загальноосвітнього навчального закладу”;

- наказ Міністерства освіти і науки України від 05.02.2001 року № 45 „Про затвердження Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу”;

- наказ Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 року № 389„Про затвердження Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) ”.

Управлінські функції:

- планування;

- організація;

- керівництво;

- контроль;

- координування;

- аналіз;

- регулювання;

- освоєння новацій.
Документація школи:

- Статут школи;

- зміни до Статуту;

- Програма розвитку школи;

- річний план;

- навчальний план;

- план роботи предметних

кафедр;

- розклад уроків, гуртків;

- календарні плани вчителів;

- поурочні плани вчителів;

- план роботи шкільної

бібліотеки;

- план роботи батьківського

комітету;

- алфавітна книга запису

учнів;

- особові справи;

- класні журнали;

- журнали спецкурсів;

- журнали гуртків;

- журнали факультативних

занять;

- книга обліку бланків і

видачі атестатів про повну

загальну середню освіту;

- книга обліку бланків і

видачі свідоцтв про

неповну загальну середню

освіту;

- книга обліку видачі

Золотих і Срібних медалей;

- книга видачі похвальних

листів і грамот;

- книга обліку особового

складу педагогічних

працівників;

- книга протоколів

педагогічної ради ;

- книга протоків ради;

- книга обліку трудових

книжок працівників

школи;

- документація піклувальної

ради та батьківського

комітету;

- книга наказів з основної

діяльності;

- книга наказів з кадрової діяльності;

- документація науково -

методичної ради;

- статистична звітність;

- журнал вхідної та

вихідної документації;

- контрольно - візитаційна

книга;

- книга звернень громадян;

- матеріали Ради школи;

- журнал вхідної та вихідної документації;

- акти списання матеріальних цінностей;


Управлінська діяльність в школі спрямована на підвищення ефективності та якості освітнього процесу. В ході вирішення цього аспекту виникає дві проблемних завдання:

як організувати управління розвитком школи;

як зробити це управління ефективним.

Ці проблеми вирішуються злагодженою роботою всіх структурних підрозділів школи.
Структура управління школою:

Загальні збори трудового колективу

Рада школи - орган громадського самоврядування

Піклувальна рада - орган громадського управління

Директор - державне управління, координатор діяльності всіх структур

Педагогічна рада - дорадчий колегіальний орган;

Профспілковий комітет

Батьківський комітет - орган громадського співуправління

Рада учнівського самоврядування - орган учнівського співуправління

Науково-методична рада;

Наукове товариство учнів;

Предметні кафедри;
Одна з найважливіших умов –чітка прогнозована система планування роботи школи.

Програма розвитку школи на 2010-2015 роки, яка погоджена на засіданні Ради школи (протокол № 1 від 30.08 2010 року), визначила пріоритети:

- інтелектуальний;

- соціальний;

- моральний;

- фізичного вдосконалення особистості;

- формування національної свідомості;

- формування активної життєвої позиції громадянина.

Метою програми є: створити систему безперервного навчання і виховання для досягнення високих освітніх рівнів, формування інтелектуального та культурного потенціалу учнівської молоді.

Реалізація програми розвитку школи тісно пов’язана з розвитком матеріально-технічної бази, поліпшенням умов праці та відпочинку учасників навчально-виховного процесу, що є необхідною умовою якісного та ефективного освітнього процесу.

Структура річного плану

Річний план роботи школи включає в себе такі розділи:

- Вступ (аналіз роботи за минулий навчальний

рік);

- Організаційно-навчальна робота.

- Контрольно-аналітична діяльність адміністрації щодо контролю й аналізу якості навчально-виховного процесу.

- Система виховної роботи та патріотичного виховання.

- Методична робота. Робота з педагогічними кадрами, підвищення їхньої кваліфікації, атестація.

- Охорона життя і здоров’я дітей, заходи безпеки, охорона праці, санітарно-профілактичні та оздоровчі заходи. Робота допоміжних служб. Фінансово-господарська діяльність.

Для перевірки ефективності навчально-виховної процесу використовуються різні види контролю:

- фронтальний;

- класно-узагальнюючий;

- тематичний;

- персональний;

- оперативний.

Результати контролю відображаються в наказах, рішеннях засідань предметних кафедр, рішення науково-методичної ради, педагогічної ради.

В колективі панує творча атмосфера для розвитку педагогічної ініціативи в освітніх проектах.

Враховуючи що управління - це не тільки контроль знань і умінь учнів, виконання навчальних програм, контроль позакласної, методичної роботи, а і спеціальні функції (організуючі, стимулюючі, регулюючі) в школі проводиться систематична робота з батьками, громадськістю, органами учнівського самоврядування, як традиційними методами так і через запровадження інноваційних технологій в управлінській діяльності:

- автоматизованої системи „Школа”, „ ДП2000”;

- зовнішнього моніторингу.


Інформаційне забезпечення управлінської діяльності школи
Проблема інформаційного забезпечення управлінської діяльності стала об'єктом особливої уваги нашого колективу.

У діяльності керівника навчального закладу інформація відіграє вирішальну роль у забезпеченні ефективного управління. Тільки достовірне знання щодо якісних змін в процесах навчання, виховання, методичного і матеріально-технічного їх забезпечення, інформація з наслідків діяльності педагогічних кадрів і функціонування всіх структурних підрозділів навчальних закладів дає змогу приймати обґрунтовані рішення, адекватні їх потребам, регулювати умови, необхідні для ефективної роботи педагогічного колективу. У зв’язку з цим у школі було створено бази даних, які відповідають певним умовам діяльності школи.

Для сприяння створенню прогностичних умов діяльності школи у базі даних міститься така інформація:

 • про навчальний заклад, яка характеризує його потенційні можливості та результати діяльності за останні роки (звіти, плани роботи за минулі роки тощо);

 • про мікросередовище школи (дані про навчальні заклади, які надають споріднені послуги, дані про установи, які можуть сприяти вирішенню завдань навчального закладу, дані про потреби в освітніх послугах та фахівцях, можливих абітурієнтах навчального закладу);

 • законодавчі акти, державні програми, які характеризують завдання та напрями розвитку навчального закладу;

 • характеристика головних параметрів макросередовища, які впливають на навчальний заклад.

Для створення педагогічних умов у базі даних розміщена така інформація:

 • мета роботи навчального закладу, представлена у вигляді моделі випускника, кваліфікаційної характеристики;

 • зміст освіти: навчальні плани, навчальні та робочі програми, електронні підручники, посібники, монографії, статті;

 • методи, форми навчальної та виховної роботи;

 • результати навчально-виховного процесу, облік навчальних досягнень учнів.

Для створення психологічних умов у базі даних міститься наступна інформація:

 • методики оцінки та самооцінки стилю управління навчальним закладом та його підрозділами, емоційно-психологічного стану працівників та учнів;

 • оцінки психологічного клімату в школі;

 • перелік та характеристики засобів мотивації та стимулювання працівників;

 • результати оцінки стилю управління, психологічного клімату, емоційно-психологічного стану працівників та учнів.

Для забезпечення створення організаційних умов діяльності навчального закладу в базі даних знаходиться наступна інформація:

 • організаційна структура управління навчальним закладом — розподіл обов'язків між адміністрацією школи, структура та функції колегіальних органів;

 • перелік та зміст норм організаційного порядку, які діють у навчальному закладі – положення, пам'ятки, закладі інструкції, графіки робіт, розклади занять, екзаменів тощо;

 • плани роботи навчального закладу та його підрозділів;

 • плани роботи з контролю якості діяльності школи, реалізації завдань роботи на поточний рік та контролю результатів діяльності учителів;

 • протоколи засідань колегіальних органів управління та їх рішення;

 • звіти навчального закладу та його підрозділів; про події, що

 • облік вхідної та вихідної документації;

 • облік контингенту учнів.

Інформаційне сприяння створенню кадрових умов зумовлює необхідність використання такої інформації:

 • штатного розкладу та посадових обов'язків працівників;

 • анкетних даних на кожного працівника;

 • графіка підвищення кваліфікації працівників, графіка атестації працівників;

 • картотеки педагогічного досвіду;

 • індивідуальних планів роботи учителів, планів самоосвіти.

Інформаційне сприяння створенню правових умов передбачає наявність у такої інформації:

 • ліцензій сертифікатів;

 • законодавчих актів, що визначають діяльність навчального закладу;

 • нормативних документів, що регламентують діяльність навчального закладу, міжнародних правових документів, декларацій, пов'язаних з освітою, наказів по навчальному закладу.

Наявність такої інформації створює сприятливі умови для обґрунтованого аналізу та оцінки стану реалізації прав та обов'язків учнів, батьків, учителів, працівників навчального закладу; обґрунтованого аналізу виконання своїх обов'язків та прав державними установами та іншими організаціями, пов'язаними з навчальним закладом; правомірного прийняття управлінських рішень; розробки заходів правового захисту всіх залучених до освітнього процесу та працівників навчального закладу.

Забезпеченню ергономічних умов діяльності навчального закладу сприяє така інформація:

 • нормативні санітарно-гігієнічні вимоги до розкладу занять, освітлення, температурного режиму, меблів, обладнання, чистоти приміщень, розміру площі на одного учня тощо;

 • графіки проведення санітарних днів;

 • плани роботи з покращання ергономічного стану навчального закладу;

 • графіки чергування;

 • результати поточної оцінки санітарно-гігієнічного стану приміщень навчального закладу.

Забезпеченню медичних умов реалізації мети навчального закладу сприяє наступна інформація:

 • графіки проведення медичного огляду учнів та працівників школи, профілактичних щеплень;

 • узагальнені дані про тенденції зміни рівня захворювань учнів та працівників.

Наявність зазначеної інформації дає можливість вирішувати не тільки поточні питання, але й розробляти заходи щодо покращення здоров'я членів колективу.

Інформаційне сприяння забезпеченню матеріально-фінансових умов передбачає наявність інформації про:

 • управління майном навчального закладу – облік матеріальних цінностей, закупівля, переоцінка, списання матеріальних цінностей;

 • облік будов та приміщень;

 • заробітну плату працівників — дані про тарифікацію, облік робочого часу, облік замін, нарахування заробітної плати.

Отже, інформаційно-аналітичний процес у сфері управління являє собою процес визначення змісту, пошуку, збору, переробки та подання інформації у вигляді, придатному для її використання для прийняття управлінських рішень.

Висновки :

Для якісного процесу управління навчальним закладом потребують подальшої розробки наступні питання: удосконалення матеріально-технічного забезпечення навчального закладу, бази даних; створення програмного забезпечення для вирішення управлінських задач; впровадження електронної бібліотеки.

Застосування в управлінні навчальним закладом інформаційних комп’ютерних технологій дасть можливість: підвищити ефективність навчального процесу; зменшити час на виконання поточної роботи; оперативного доступу до інформації стосовно діяльності навчального закладу.

Схожі:

Процес розбудови сучасної української освіти, що здійснюється у відповідності...
Закону України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, постанов Кабінету Міністрів України “Про перехід загальноосвітніх навчальних...
Критерії відбору змісту вищої професійної освіти вчителів профільної школи
Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції профільного навчання у старшій школі, Національної системи...
НАКАЗ
Відповідно до законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про вищу освіту”
Закону України "Про загальну середню освіту"
Відповідно до статті 16 Закону України "Про загальну середню освіту" 2012/2013 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом День...
Закон України «Про позашкільну освіту»
Законі України «Про загальну середню освіту», наказі Міністерства освіти і науки від 11 вересня 2009 року №854 «Про затвердження...
НАКАЗ
Відповідно до статті 36 Закону України “Про освіту” та статей 9, 37 Закону України “Про загальну середню освіту” та з метою забезпечення...
ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ учителя зарубіжної літератури та російської мови
Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», інші законодавчі й нормативно-правові акти та документи...
Проект рішення педради
Спрямовувати навчально-виховну роботу в школі на виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону...
РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ ШКОЛИ Зміст Підсумки роботи школи за минулий рік: Інформаційна довідка
Забезпечення виконання ст. 53 Конституції України, Законів України «Про середню загальну освіту», «Про мови», «Про освіту». Створення...
ПРАВИЛ А  ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ   для працівників  середньої...
Правила, розроблені на основі Кодексу Законів про працю України, Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” та основних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка