РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 030401 «Право» Затверджено


Скачати 190.82 Kb.
НазваРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 030401 «Право» Затверджено
Дата20.03.2013
Розмір190.82 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Право > Методичні рекомендації

Київський національний університет імені Тараса Шевченка


юридичний факультет
кафедра цивільного права


Укладачі: Толкачова Н.Є., Цвєткова Ю.В.
КАНОНІЧНЕ ПРАВО

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для студентів спеціальності 6.030401 «Право»

Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол № 7

від „25” грудня 2008 р.

Декан факультету

________ Гриценко І.С.
КИЇВ – 2009РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ з учбової дисципліни «КАНОНІЧНЕ ПРАВО»


Укладачі:
Толкачова Н.Є., доцент кафедри

теорії та історії держави і права
Цвєткова Ю.В., к.ю.н., асистент кафедри

теорії та історії держави і права

Рецензент:

Самохвалов В.П., доцент

Схвалено методичною комісією юридичного факультету

_______ 2008 р.

ЗМІСТ 1. Передмова 4
 1. Кредитно-модульна система організації вивчення

учбової дисципліни «Канонічне право» 6


 1. Тематичний план лекцій 9
 1. Змістовний план лекційного курсу 10
 1. Контрольні питання для перевірки знань студентів 15
 1. Рекомендована література 18
 1. Теми для рефератів 20
 1. Методичні рекомендації для написання та

оформлення рефератів та контрольних робіт 22

І. ПЕРЕДМОВА
В останнє десятиліття еволюції нашого суспільства динамічно розвивається релігійне середовище. Демократичні зміни в усьому світі, науково-технічна революція та створення незалежних держав принципово змінило позиції церкви в соціумі, що вимагає нового підходу, сучасної оцінки розвитку правових засад церкви. Науковий інтерес до феномену церкви зумовлюється, в першу чергу, методологічним переосмисленням розуміння суті церкви як соціальної інституції та її ролі в усіх сферах суспільства під впливом суттєвих світоглядно-ідеологічних змін. В другу чергу, принципи організації та функціонування церкви, а відповідно і правового регулювання, є суспільно – значущим важливим структурним елементом соціалізації людини. По-третє, є загальновідомим, що формування сучасних правових систем проходило під безперечним впливом та з принциповою участю церкви як організації безпосередньо та релігії як елемента формування правосвідомості населення зокрема. Отже, дослідження інститутів, принципів та правових норм канонічного права дає нам можливість краще переосмислити окремі елементи та причинно-наслідкові зв’язки в праві сьогодення.

Вивчення курсу «Канонічне право» зумовлено перш за все необхідністю дослідження права як суспільного явища, його джерел і форм, місця серед них релігійних канонів, а також вивчення витоків формування національної правової системи.

Звернення до вивчення канонічного права пов’язано із сучасним розвитком правової науки, оскільки це потребує не абстрактного нормативного підходу, а широкого дослідження всіх правових явищ, виходячи з пріоритету прав і свобод людини.

Концепція, що покладена в основу вивчення канонічного права, виходить з того, що розвиток суспільства і всіх його інститутів, включаючи державу і право, - це природно-історичний процес, що формується об’єктивними законами.

Учбова дисципліна «Канонічне право» вивчається студентами юридичного факультету другого курсу, що отримують кваліфікаційний рівень бакалавра, та студентами магістратури і передбачає ознайомлення з формуванням канонічного права як правової системи, її структурними елементами, джерелами, особливостями історичного розвитку. Виходячи з вимог свободи віросповідання та принципів релігійної толерантності, учбова дисципліна формується на науковому ґрунті, не несе ідеологічного навантаження та передбачає ознайомлення студентів з основами генезису світових релігій в цілому та порівняльними характеристиками їхніх правових інститутів зокрема.

Методологічну основу «Канонічного права» складають загальні вчення про сутність права, його джерела та форми, напрацювання відомих кантоністів, представників Історичної школи Київського університету та сучасні наукові розробки в цій сфері.

На вивчення даної дисципліни відводиться 20 годин лекційних занять та написання самостійних рефератів, примірна тематика яких додається. Дисципліна вивчається з застосуванням кредитно-модульної системи (КМС) і складається з одного змістовного модуля.

ІІ. Кредитно-модульна система організації вивчення учбової дисципліни «Канонічне право»
Оцінювання знань студентів здійснюється шляхом виконання індивідуальних завдань, які включають поточний (ЗМ1- змістовний модуль 1), підсумковий (КПМ – комплексний підсумковий модуль) та семестровий контроль (СК).

Результати контрольних завдань оцінюються за 100–бальною системою.

За результатами оцінювання змістовного модуля студентам виставляються бали.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент протягом семестру за ЗМ дорівнює 20-ти балам, які додаються до наступних максимально можливих 80 балів, що одержуються ним за комплексний підсумковий модуль (залік) (КПМ).

Результати кожної форми контролю оцінюються, як правило, за 100-бальною шкалоюПараметри


Змістовний

модуль 1

(ЗМ1)

Комплексний

підсумковий

модуль (КПМ)

Разом

(підсумкова

оцінка (СК))

Оцінка в балах

0 - 20

0 - 80

0 - 100


і мають такі складові:


 • поточний контроль:

  • участь у дискусіях протягом лекцій – до 20 балів (до 5 балів на кожному лекційному занятті);

  • підготовка доповіді або реферату обсягом до 15 сторінок – до 10 балів (до 10 балів за одну доповідь або реферат);

  • виконання домашніх індивідуальних завдань – до 10 балів (до 10 балів за одне домашнє індивідуальне завдання);

  • анотація наукової статті, монографії, підручника – до 3 балів;

  • рецензія на наукову статтю, монографію, підручник – до 5 балів;

  • наукова стаття (з вимогами, що ставляться до написання наук. ст. ВАКом) – до 5 балів.

  • тестування – до 3 балів;

 • підсумковий контроль:

  • до 80 балів. На залік виносяться ключові питання, типові і комплексні задачі, що потребують творчої відповіді та вміння синтезувати отримані знання і застосовувати їх при вирішенні практичних завдань.
 • оцінка семестрового контролю СК (підсумкова оцінка) розраховується за формулою:


СК= ЗМ1(Оцінка в балах) + КПМ(Оцінка в балах)
Приклад розрахунку оцінки знань студента:

12 балів ЗМ1 + 70 балів КПМ = 82 бал – оцінка знань студента за семестр.

За шкалою оцінювання зазначена кількість балів відповідає оцінці 4 – „добре”.
У випадку відсутності студента на лекції він зобов’язаний відпрацювати пропущене заняття через усне опитування в позааудиторний час (час консультацій викладача) або відпрацювати пропущене заняття шляхом написання реферату на тему, задану викладачем (але не більше половини від загальної кількості лекцій). За невідпрацьовані заняття оцінка в балах не нараховується.

Таким чином, при вивченні дисципліни студент може отримати максимально 100 балів. У підсумку, оцінені за 100-бальною системою, знання студента відображаються у заліковій книжці за шкалою оцінювання, що наведена нижче. Підсумкова оцінка з дисципліни в балах (шкала Київського національного університету (КНУ) імені Тараса Шевченка) переводиться у систему зараховано / незараховано (національна шкала заліку).
Шкала оцінювання


За шкалою університету

100-бальн. система

Оцінка за національною шкалою

та шкалою університету

60 – 100

зараховано

0 – 59

незарахованоІІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ


№ п/п

Тема лекції

Кількість годинПоняття і види релігій та їх роль у регулюванні суспільних відносин

2Науково-методологічні засади, історичні умови виникнення і розвиток канонічного права.

2Джерела канонічного права.

4Історико-правовий аналіз відносин церкви і держави.

2Устрій християнських церков та їх правове становище.

2Правовий статус суб’єктів канонічного права. Об’єкти канонічного права.

2Цивільно-канонічні правовідносини.

2Канонічні шлюбно-сімейні правовідносини

2Канонічно-кримінальні правовідносини та процес.

2IV.
Тема 1. Поняття і види релігій та їх роль у регулюванні суспільних відносин. 2 години
Релігія як предмет дослідження, поняття релігії. Структура сучасних релігій. Основні теорії походження релігій. Характеристика релігій світу. Види релігій. Релігійні вірування первісного суспільства. Політеїстичні релігії Стародавнього Сходу та Античності. Монотеїстичні релігії, поняття та особливості генезису.

Іудаїзм, основні положення, течії, джерела.

Причини виникнення, ідеологія та основні догми християнства. Розвиток християнства та особливості його основних напрямків: католицизм, православ’я, протестантизм.

Мусульманське віровчення та головні течії ісламу.

Філософсько-моральні релігійні вчення як доктрина формування релігійної правової системи та їх джерела.
Тема 2. Науково-методологічні засади, історичні умови виникнення і розвиток канонічного права. 2 години
Предмет, завдання та структура курсу «Канонічне право». Соціальна обумовленість та актуальність вивчення канонічного права. Канонічне право як об’єкт соціально-наукового пізнання. Принципи і методологія канонічного права. Система канонічного права. Канонічне право як різновид корпоративного права.

Поняття канонічного права. Канони як форми правових норм. Канони і догмати. Місце канонічного права в системі права. Співвідношення канонічного, звичаєвого та світського права.

Християнське віровчення як основа становлення і розвитку канонічного права. Виникнення канонічного права. Історичні етапи розвитку канонічного права. Східна та західна традиції канонічного права. Візантійський період церковного права. Формування «нового» канонічного права в Західній Європі.

Клюнійська реформа та Папська революція. Канонічне право в епоху Реформації та Контрреформації. Аугсбурзький мир та початок секуляризації права.

Особливості розвитку канонічного права на землях України. Поширення християнства та формування церковного права на Русі. Розвиток канонічного права в правилах помісних соборів та судебниках. Реформи Петра Могили. Канонічне право в Синодальний період. Відродження патріархату. Сучасний етап розвитку канонічного права.

Вивчення канонічного права в історії юридичної науки. Рецепція римського права та схоластичний метод дослідження. Виникнення європейських університетів.
Тема 3. Джерела канонічного права. 4 години
Історичні типи та види джерел канонічного права. Поняття та особливості джерел канонічного права. Система джерел канонічного права, ієрархія норм. Матеріальні та формальні джерела. Право природне та позитивне, внутрішнє та зовнішнє, загальне і приватне. Біблійне право. Церковне законодавство. Звичаєве канонічне право.

Загальні джерела канонічного права. Правила Святих Апостолів. Правила Вселенських соборів. Кодекси канонічного права. Правила святих отців. Державне законодавство по церковним відносинам. Особливі джерела канонічного права Православної та Католицької церкви. Протестантські джерела канонічного права.
Тема 4. Історико-правовий аналіз відносин церкви і держави. 2 години
Християнське вчення про державу. Юридичний статус церкви. Соціальне вчення церкви.

Церква, право і держава античного періоду. Держава, право і церква періоду раннього християнства. Симфонімічні церковно-державні відносини, теорія двох мечів, вершника та стремені, принцип примату папської влади. Правові засади державно-церковних відносин в епоху Середньовіччя. Державно-церковні відносини в період Реформації. Державно-церковні правовідносини Нового часу. Держава, право і церква в Новітній історії.

Моделі та механізм правового регулювання сучасних церковно-державних правовідносин. Моделі правового регулювання сучасних церковних відносин в пострадянському просторі. Державно-церковні правовідносини в суверенній Україні. Реалізація Європейської теорії вільної церкви в правовідносинах церкви і сучасних держав.

Тема 5. Устрій християнських церков та їх правове становище. 2 години
Адміністративно-територіальний поділ церкви. Устрій та правове становище католицької церкви. Устрій та правове становище православної помісної церкви. Автокефальна православна церква: суть, устрій та правовий статус.

Устрій, організація та функціонування парафії, церковно-адміністративного благочинного округу, єпархій. Особливості правового становища монастирів та чернецтва.

Церковне управління та ієрархія Української Православної церкви.
Тема 6. Правовий статус суб’єктів канонічного права. Об’єкти канонічного права.
Церква як суб’єкт канонічного права. Види церковної влади. Законодавча влада церкви. Церковне управління та нагляд.

Церковно-судові інстанції. Еволюція та юрисдикція церковного суду. Церковний суд Давньої церкви. Візантійський церковний суд. Церковний суд на Русі. Церковний суд в католицькій церкві. Вищі церковні інстанції Римського престолу. Особливості сучасної судової церковної влади.

Повчальна влада церкви. Система церковної освіти.

Особливості правового статусу служителів церкви та мирян.

Поняття та зміст правового статусу служителів церкви. Ієрархія священицьких санів і посад. Вимоги до кандидатів кліру. Права та обов’язки служителів церкви. Правовий статус чернецтва. Канонізація та беатифікація.

Поняття, види та особливості об’єктів канонічного права. Зміст та порядок проведення церковних таїнств.
Тема 7. Цивільно-канонічні правовідносини. 2 години
Особливості цивільно-канонічних правовідносин. Майнові цивільно-канонічні правовідносини. Церковне майно та його правовий статус. Об’єкти церковного майна. Майнове утримання духівництва.

Канонічне договірне право. Нотаріальні функції суб’єктів канонічного права.

Канонічне спадкове право.

Система канонічних цивільно-процесуальних процедур. Канонічні колізійні процедури. Процедури розгляду цивільних справ. Порядок подання та розгляду судових апеляцій.
Тема 8. Канонічні шлюбно-сімейні правовідносини. 2 години
Сутність шлюбу, значення шлюбного союзу. Шлюб як таїнство та договір. Вінчання та його правові наслідки. Порядок укладання шлюбу. Перепони до шлюбу. Процедура, підстави та юридичні наслідки розлучення. Конфесійні особливості правового регулювання шлюбних відносин.
Тема 9. Санкції в канонічному праві. 2 години
Поняття та особливості канонічно-кримінальних правовідносин в історичному аспекті. Співвідношення злочину і гріха.

Поняття єпитимії. Загальні та особливі церковні покарання. Відповідальність служителів церкви та мирян за правопорушення. Обставини, що пом’якшують чи обтяжують відповідальність.

Порядок судочинства за канонічним правом. Поняття та види доказів. Роль клятви та ордалії. Застосування церковних покарань. Інквізиція та скрутинія у судовий процесі церкви.

V. Контрольні питання для перевірки знань студентів


 1. Монотеїстичні релігії. Загальна характеристика та географія поширення

 2. Зародження та загальна характеристика іудаїзму

 3. Зародження та загальна характеристика буддизму

 4. Зародження та загальна характеристика християнства

 5. Філософські джерела християнства

 6. Зародження та загальна характеристика мусульманства

 7. Предмет, методологія та принципи канонічного права.

 8. Система канонічного права.

 9. Зв’язок з іншими галузями права та місце канонічного права в системі права.

 10. Співвідношення канонічного та церковного права

 11. Джерела іудейського права

 12. Цивільні та шлюбно-сімейні відносини в іудаїзмі

 13. Кримінальне право в іудаїзмі

 14. Джерела мусульманського права

 15. Цивільні та шлюбно-сімейні відносини в мусульманському праві

 16. Кримінальні відносини в мусульманському праві

 17. Течії та основні доктрини буддизму

 18. Роль буддизму в формуванні східної традиції права

 19. Роль християнства в формуванні західної традиції права

 20. Східна та Західна традиції канонічного права.

 21. Вивчення канонічного права в історії юридичної науки.

 22. Рецепція римського права та схоластичний метод дослідження.

 23. Виникнення європейських університетів.

 24. Суб’єкти та об’єкти канонічного права

 25. Біблія як генетичне джерело канонічного права. Структура, зміст та загальна характеристика

 26. Система джерел канонічного права, ієрархія норм.

 27. Загальні та особливі джерела канонічного права.

 28. Донікейські християнські джерела

 29. Вселенські собори. Поняття, цілі проведення та значення в канонічному праві

 30. Великий розкол (Велика схизма) 1054 р. Причини та наслідки

 31. Джерела права православ’я

 32. Номоканони та Кормчі книги. Структура, зміст та роль в канонічному праві

 33. Правовий статус церковного суду.

 34. Джерела права католицизму

 35. IV Латеранський собор. Його роль в формуванні канонічного та світського права Європи

 36. Кодекс канонів східних церков. Загальна характеристика та значення.

 37. “Папська” революція і нове канонічне право

 38. Основні положення та джерела права протестантизму

 39. Течії в протестантизмі

 40. Юридичний статус церкви

 41. Соціальне вчення церкви

 42. Канон, догмат, доктрина

 43. Основні догми християнства, Символ віри в католицтві та православ’ї

 44. Таїнства в католицизмі, православ’ї та протестантизмі

 45. Санкції за канонічним правом

 46. Поняття церковного сану та порядок його набуття

 47. Поняття, види та правовий статус церковних посад

 48. Канонізація та беатифікація служителів церкви

 49. Поняття, види та організація монастирів. Система монастирського управління. Монашеські та військово-монашеські ордени

 50. Адміністративно – територіальний поділ церкви

 51. Повчальна функція церкви. Роль церкви в формуванні європейської системи освіти

 52. Правовий статус церковного майна

 53. Взаємовідносини церкви та держави. Теорії, правове забезпечення, історична еволюція

 54. Устрій та правове становище Католицької церкви

 55. Устрій та правове становище Православної церкви

 56. Особливості сучасної судової церковної влади. Церковно-судові інстанції.

 57. Інквізиція і судовий процес

 58. Конституційні засади розвитку системи канонічного права

 59. Укладення шлюбу в канонічному праві

 60. Порядок припинення шлюбу за нормами канонічного права

 61. Цивільні відносини в канонічному праві

 62. Кримінальні відносини в канонічному праві

 63. Розмежування понять «злочин» та «гріх»

 64. Вплив канонічного права на формування правової системи сучасної України


VI. РЕКОМЕНДОВАНА Література


 1. Законодавство імператора Юстиніана. Корпус світського права.

 2. Ветхий Завіт – К., 1999

 3. Новий Завіт – К., 1999

 4. Коран – М., 1990

 5. Аннерс Э. История европейского права – М., 1996

 6. Бачинский А. Право церковное – Львов, 1900

 7. Белякова Е.В. Церковный суд и проблемы церковной жизни – М., 2004

 8. Берман Г.Дж. Западная традиция права: епоха формирования – М. 1998

 9. Блок М. Феодальне суспільство / Пер. с фр. – К., 2001

 10. Варьяс М.Ю. Краткий курс церковного права. – М., 2001

 11. Васильев Л.С. История религий Востока – М., 1988

 12. Вишневский А.А. Брачно-семейные отношения в средневековом каноническом праве // Вестник российского университета Дружбы народов – М., 1997 - №2 – С. 41-48

 13. Гараджа В.И. Социология религии – М., 1996

 14. Гергей Е. История папства – М., 1996

 15. Головащенко С. Історія християнства. Курс лекцій. – К., 1999

 16. Грушевський М. Історія України – Русі – К., 1992

 17. Рене Давид Основные правовые системы современности – М., 1996

 18. Джероза Либеро. Каноническое право в католической церкви – М., 1996

 19. Джероза Ліберо. Церковне право – Львів, 2001

 20. Егер О. Всемирная история. Средние века – М., 2006

 21. Зонова Т.В. Дипломатия Ватикана в контексте эволюции европейской политической системы – М., 2000

 22. Ісіченко Ігор, Архієпископ. Загальна церковна історія – Х., 2001

 23. Історія православної церкви в Україні – К., 1997

 24. Історія релігії в Україні. За ред. Колодного А.М. і Яроцького П.Л. – К., 1999

 25. Карташев А.В. Вселенские Соборы. – М., 1994

 26. Карташев А.В. История Русской Церкви - М., 2004

 27. Ключевский В.О. Курс русской истории – М., 1987

 28. Колодний А.М. Історія релігії в Україні – 1999

 29. Колодний А.М. Релігія в духовному житті українського народу – К., 1994

 30. Кураев А. Православне и право. Издание Сретенского монастыря, 1997

 31. Лебедев А.П. История Константинопольских соборов IX века – СПб., 2001

 32. Лебедев А.П. История разделения церквей в IX, X и XI веках – СПб., 2001

 33. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада / Пер. с фр. – Екатеринбург, 2005

 34. Лінч Д. Середньовічна Церква – К., 1994

 35. Липинський В. Релігія і Церква в Україні – К., 1995

 36. Лозинский С.Г. История папства – М., 1986

 37. Лубський В.І. Релігієзнавство – К., 1999

 38. Мень А. История религии. В 2-х кн. – М., 1998

 39. Мишель Малерб. Религии человечества – М., 1997

 40. Никольский Н.М. История Русской церкви – М., 1983

 41. Огієнко І.І. Українська церква – К., 1993

 42. Павлов А.С. Курс церковного права – СПб., 2002

 43. Павлов С.В., Мезенцев К.В., Любіцева О.О. Географія релігій – К., 1998

 44. Победоносцев К.П. История Православной Церкви до начала разделения Церквей – СПб., 2006

 45. Политические структуры эпохи феодализма в Западной Европе (VI – XVII вв.) – Л., 1990

 46. Релігієзнавство. За ред. Рибачука М.Ф. – К., 2000

 47. Рожков В. Очерки по истории Римско-католической церкви – М., 1998

 48. Стратилатов И. Древность и важность апостольских правил – СПб., 1996

 49. Суворов Н.С. Учебник церковного права – М., 2004

 50. Тихонравов Ю.В. Основы философии права – М., 1997

 51. Тойнбі А.Дж. Дослідження історії – К., 1995

 52. Толкачова Н.Є. Звичаєве право – К., 2005

 53. Флавий И. Иудейские древности – М., 2002

 54. Цвєткова Ю.В. До проблеми розгляду права на свободу віросповідання у Європейському суді з прав людини / Бюлетень Міністерства юстиції 2008, №

 55. Цыпин А. Курс церковного права – М., 2004

 56. Яблоков И.Н. Религиоведение – М., 1998VII. Теми для рефератів

 1. Співвідношення та взаємовплив релігійних та правових норм

 2. Релігія як світогляд та культура

 3. Загальна типологія світових релігій

 4. Релігія Стародавнього Єгипту

 5. Загальна характеристика індуїзму

 6. Зародження та основні течії буддизму

 7. Концепція конфуціанства

 8. Релігії Стародавнього Китаю

 9. Національна релігія сінто

 10. Релігія Стародавньої Греції та Риму

 11. Давньословянська релігія

 12. Стародавній іудаїзм

 13. Еволюція іудаїзму

 14. Походження християнства. Стародавнє християнство.

 15. Зародження та поширення ісламу

 16. Філософські джерела християнства

 17. Вселенські собори церкви

 18. Віровчення та догматика християнства

 19. Великий розкол 1054 р. Причини та наслідки

 20. Інквізиційний суд Церкви

 21. Історія української митрополії

 22. “Папська” революція і нове канонічне право

 23. Протестантська течія в християнстві

 24. Зародження та розвиток англіканства

 25. Сучасні нетрадиційні релігії

 26. Перспективи розвитку католицтва

 27. Перспективи розвитку православ’я

 28. Архієрейський собор 5-8 жовтня 2004 р.

 29. Характеристика Статуту Руської Православної церкви.

 30. Характеристика Статуту Української Православної церкви.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДЛЯ НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТІВ

ТА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

(денна та заочна форма навчання)
Написання студентами рефератів та контрольних робіт є видом самостійної роботи та однією з умов для успішного навчання та кращого засвоєння навчального матеріалу.

Головна мета контрольних робіт та рефератів – навчити самостійно працювати з правовими джерелами (документами), науковою літературою, монографіями, аналізувати та порівнювати нормативні документи, висловлювати свою точку зору логічно і послідовно та робити науково обґрунтовані висновки.

Підготовка до написання реферату чи контрольної роботи включає:

 1. Вибір теми та погодження її з керівником.

 2. Пошук необхідної літератури.

 3. Вивчення літератури та першоджерел.

 4. Складання плану написання роботи.

Процес написання роботи – творче мислення та обробка матеріалів, встановлення проблеми та пошук варіантів можливість її вирішення. Реферат чи контрольна робота захищається на семінарі, у співбесіді з викладачем чи на науково-теоретичній конференції.

Пункти плану обов’язково повинні розкривати зміст теми. Наприкінці кожного пункту має бути невеличкий висновок та загальний, ґрунтовний висновок у кінці роботи. Важливою умовою при використанні літератури та першоджерелє її критичне осмислення.

Студент при оформленні роботи повинен на кожну цитату, взяту з використаної літератури давати посилання наприкінці сторінки або усього тексту по формі:

ПРИКЛАД: 1. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., видавництво «Норма», 2005 – С. 15-16
Обсяг реферату – 10–15 сторінок, контрольної роботи 15–20 сторінок. Титульна сторінка повинна містити: назву навчального закладу, тему роботи, факультет, курс, групу, прізвище, ім’я та по батькові студента, прізвище та ініціали викладача, який керує виконанням роботи. Нумерація сторінок здійснюється з другої сторінки.Схожі:

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 030401 «Право» Затверджено
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 030401 “Правознавство” Затверджено
Лектори: проф Погорецький М. А., проф. Шибіко В. П., доц. Малюга В.І., доц. Сиза Н. П
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” КИЇВ 2009
Робоча навчальна програма з курсу «Державна реєстрація прав на землю» розроблена для студентів юридичного факультету спеціальності...
РОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 030401
Коросташивець Ю. Г. Міжнародне приватне право: Робоча програма залікового кредиту для студентів денної форми навчання напряму підготовки...
Робоча навчальна програма з курсу ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО В 2-х частинах...
Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів
Робоча навчальна програма з курсу ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО В 2-х частинах...
Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за галуззю знань 0304 Право напрямом підготовки 030401Правознавство...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство"...
Тематика лекцій, практичних занять, завдання для самостійної роботи студента та список рекомендованої літератури по темі
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 060100 «Правознавство» Затверджено
Змістовний модуль Договір оренди землі, суборенда землі, судова практика, зарубіжний досвід 13
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ «БІРЖОВЕ ПРАВО» Для освітньо-кваліфікаційного...
Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Біржове право» кафедри цивільних та кримінально-правових дисциплін для студентів Українського...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка