РОБОЧА ПРОГРАМА практичної підготовки студентів СТАЖУВАННЯ напряму підготовки 0603040101 „Правознавство”


Скачати 127.78 Kb.
НазваРОБОЧА ПРОГРАМА практичної підготовки студентів СТАЖУВАННЯ напряму підготовки 0603040101 „Правознавство”
Дата03.04.2013
Розмір127.78 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ

КАФЕДРА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

РОБОЧА ПРОГРАМА


практичної підготовки студентів
СТАЖУВАННЯ


напряму підготовки - 8.0603040101 „Правознавство”

ОКР - магістр

Факультет - Права і соціального управління
форма навчання - денна


Затверджено

На засіданні кафедри

Протокол №_____________від_____________

Донецьк- 2012

Робоча програма стажування за фахом для студентів спеціальності 8.060101 „Правознавство” / Укладачі: Б.Є. Саєнко, В.С. Макаренко - Донецьк: ДонДУУ, 2012. – 11с.

Укладачі Б.Є.Саєнко, к.е.н., доц.

В.С. Макаренко, викл.

Завідувач кафедри В.А. Устименко, д.ю.н., господарського права проф.

ВСТУП

Програма стажування розроблена у відповідності з "Положенням про проведення практики студентами вищих навчальних закладів України" та "Методичними рекомендаціями щодо розробки програм практики студентів вищих навчальних закладів України" Головного управління вищої освіти Міністерства освіти України від 14.02.96 № 31-5/97.

Стажування є одним з важливіших видів навчального процесу. Вона проводиться з метою удосконалення прикладних навичок застосування юридичних знань, їх методології для вирішення професійних завдань за посадовими обов'язками, поглиблення підготовки до державної випускної атестації.

Робочим планом передбачається проведення стажування тривалістю 3 тижні для студентів спеціальності 8.060101 „Правознавство”.

Базами стажування обираються:

 • у залежності від посади, яку займає студент заочного навчання, якщо він працює за юридичною спеціальністю;

 • для студентів денної форми навчання, а також студентів заочної форми, які не працюють за юридичною спеціальністю, стажування проводиться згідно з договорами між академією та провідними юридичними установами: міськими та районними управліннями юстиції, органами внутрішніх справ, РАГС, судами та господарськими судами, підприємствами, де існує юридична служба.

Студенти повинні своєчасно прибути на місце стажування, подати направлення, робочу програму та щоденник практики керівництву підприємства, ознайомитися з робочим місцем, суворо дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку і правил безпеки праці.

Керівник практики від кафедри:

 • проводить інструктаж студентів, на якому визначає цілі та
  завдання стажування, форми контролю, звітність;

 • доводить зміст програми, видає індивідуальне завдання;

 • інформує про керівників стажування від підприємства;

 • слідкує за додержанням відповідності стажування його програмі;

 • розглядає звіти про стажування і дає рекомендації щодо їх захисту на кафедрі;

 • узгоджує розбіжності, що виникають у підприємства під час
  стажування;

 • складає короткий звіт про проведення стажування з зауваженнями та пропозиціями щодо його подальшого удосконалення.

Керівник стажування від підприємства, організації, закладу призначається наказом по підприємству.

Він виконує наступні функції:

 • готує проект наказу щодо зарахування студента на стажування;

 • знайомить студента з організацією робот на конкретному робочому
  місці та правилами безпеки праці;

 • організує та контролює хід стажування у відповідності з програмою та календарним графіком;

 • слідкує за додержанням студентами виробничої дисципліни та
  інформує керівництво університету та кафедри про випадки порушення правил внутрішнього розпорядку і накладених на них дисциплінарних стягнень;

 • веде облік роботи студентів, перевіряє звіти, складає письмовий відгук
  про їх роботу з зазначенням оцінки, дає пропозиції щодо
  удосконалення змісту та організації проведення стажування.

ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ СТАЖУВАННЯ

Ціль: набуття студентами навичок практичного застосування знань щодо організації і управляння господарчою діяльністю підприємства і його структурними підрозділами, використання сучасних аналітичних методів щодо різних сфер діяльності установ та підприємств, а також підготовки інформаційного забезпечення, обґрунтування інноваційних пропозицій майбутньої магістерської роботи і проведення самостійної наукової діяльності.

Задачі:

 • вивчення питань організації і управління юридичною діяльністю підприємств, установ, інших господарських суб'єктів;

 • ознайомлення з системою контролю, розподілом функцій та повноважень між посадовими особами, підготовка та прийняття правових рішень;

 • вивчення методів керівництва юридичною діяльністю та їх впливу на ефективність роботи підприємств, установ, органів управління;

 • з'ясування можливостей використання ЕОМ в юридичній діяльності;

 • набуття вміння ставити загальні та конкретні задачі з удосконалення правової роботи, підготовки нормативних документів.

За підсумками стажування студенти повинні:

Знати:

- структурні підрозділи бази стажування і зв'язок між ними, особливості управління, організації праці управлінського персоналу та його інформаційне забезпечення, питання підвищення якості правового обслуговування виробничої та управлінської діяльності, матеріально-технічного постачання та збуту продукції, товарів, послуг, стимулювання праці та його забезпечення.

Вміти:

давати правильну правову оцінку окремих доказів, позовів, інших юридичних справ при участі у конкретних процесуальних діях; застосовувати основні прийоми виявлення, фіксації та закріплення доказів, розв'язування суперечливих задач з планування та організації юридичного процесу та юридичних справ;

розробляти проекти угод, інших нормативних актів, процесуальних документів, які відповідають сучасним законодавчим вимогам України.

Набуття навичок здійснюється шляхом виконання функцій посадової особи у відповідності з робочим місцем юриста, яке було надано при проходженні практики, виконання різних видів обов'язків з правового обслуговування виробничої, соціальної, управлінської та інших видів діяльності, розробки юридичних документів, в тому числі з використанням ЕОМ.
ФОРМИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

У ДонДУУ прийнята система поточного та підсумкового контролю виконання окремих розділів та усієї програми стажування у цілому.

Студенти після прибуття на базу стажування зобов'язані:

строго додержуватися прийнятого на підприємстві, в організації, закладі розпорядку дня, часу початку та закінчення роботи;

виконувати програму та календарний графік стажування; своєчасно вести записи у щоденнику практики .

Керівники стажування від ДонДУУ та від підприємства повинні здійснювати своєчасний контроль за виконанням усіх пунктів програми стажування.

Безпосередній керівник стажування від підприємства або організації здійснює щоденний контроль за виконанням студентами програми стажування, про що робить відмітку у щоденнику. Викладачі - керівники стажування від кафедри роблять у щоденнику письмові відгуки про виконання програми стажування, індивідуальних завдань, при необхідності надають рекомендації по усуненню виявлених недоліків.

Вимоги до складання та оформлення звіту

Під час проходження стажування студент повинен зібрати необхідні матеріали згідно з робочою програмою, узагальнити їх та оформити у звіті.

Накопичення та реєстрація практичного матеріалу ведеться в робочому зошиті та оброблюється студентом згідно з робочою програмою стажування.

Зошит ведеться у вільній формі, однак необхідно чітко вказувати дату і те питання програми, яке підлягає обробці.

Обсяг аркушів для обробки вказаного у програмі питання не обмежений.

Відповідно з робочою програмою студент зобов'язаний також вести щоденник стажування, який повинен відповідати по формі календарному графіку.

Накопичений і оброблений в ході стажування матеріал студент використовує для оформлення письмового звіту.

Звіт передбачає глибокий та всебічний аналіз усіх питань програми стажування. Він виконується по завершенню і повинен містити основні відомості про конкретну роботу в період стажування, а також короткий опис діяльності підприємства, організації, сучасних форм їх праці, висновки і рекомендації з правових питань. Особливу увагу слід приділити організації юридичної роботи підприємства в умовах ринкових відносин. Студенти оформлюють додатки до звіту, які повинні бути пронумеровані та підшиті в тому порядку, в якому вони зустрічаються в тексті звіту.

Перелік додатків до звіту включає різні документи (у тому числі юридичну документацію). Індивідуальне завдання виконується за темою, затвердженою керівником стажування, і передбачає глибоке вивчення визначеної правової проблеми.

Накопичений згідно програми стажування матеріал студент застосовує для написання звіту про стажування. Звіт необхідно виконувати самостійно, використовуючи рукописний текст, машинописну і комп'ютерну техніку. Текст роботи повинен бути написаний чорнилом одного кольору. Схеми і таблиці повинні мати заголовки, нумерацію та одиниці виміру.

Обсяг печатного тексту повинен складати 18-20 сторінок. Текст оформлюється на аркушах формату А4 (210х279мм), 14 шрифтом, 1,5 інтервалом, дотримуючи поля (зверху, знизу - 20 мм., праворуч - 15 мм., ліворуч - 30 мм.). Сторінки звіту нумеруються у правому верхньому куті арабськими цифрами. Наприкінці роботи слід ставити підпис і дату виконання звіту.

Заголовки розділів звіту розміщуються по тексту. Підкреслювати їх не слід. Не допускаються переноси слів у заголовках, крапка не ставиться. Слід уникати в тексті слів "я", "мною", краще писати "спостерігається", "отримано". Схеми в звіті необхідно малювати розбірливо, з поясненням символів.
СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ ЗВІТУ

Звіт має такі розділи:

 • вступ;

 • основний зміст роботи;

 • висновки та рекомендації;


- перелік нормативних актів та додаткової літератури, що
використовувалися у процесі написання звіту;

- додатки (зразки документів, що ілюструють та доповнюють звіт).
Титульний лист звіту оформлюється відповідно з додатком № 1, на другому і третьому аркуші розміщується лист поточного і підсумкового оцінювання практичної підготовки відповідно з додатком №2, на четвертому аркуші надається план звіту..

У вступі студент коротко надає загальну характеристику бази стажування. Основний розділ звіту виконується на практичному матеріалі підприємств, організацій, закладів. В основній частині слід глибоко розкрити питання програми, використовуючи фактичний матеріал бази стажування.

У розділі "Висновки та рекомендації" коротко переказуються основні підсумки роботи підприємства, організації, установи, даються рекомендації з пошуку резервів підвищення ефективності роботи юридичних служб за місцем проходження стажування.

Всі сторінки звіту про стажування повинні мати наскрізну нумерацію, у змісті визначається найменування розділів звіту.

Малюнки, схеми, таблиці, діаграми тощо повинні бути розміщені у тексті звіту за місцем їх згадування.

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ СТАЖУВАННЯ

Завершення стажування проходить у два етапи:

1 етап - залік на базі стажування з участю керівників стажування від бази стажування;

2 етап - проведення заліку про стажування на кафедрі господарського права в університеті.

3 метою проведення заліку створюється комісія, до якої включаються:
завідувач кафедри, викладачі-керівники практики від кафедри та баз
стажування. При складанні заліку студент повинен надати:

звіт;

щоденник;

додатки;

характеристику

виконане індивідуальне завдання.

Підсумком диференційного заліку є оцінка (відмінно, добре, задовільно, незадовільно), яка проставляється на титульному аркуші щоденника практики, у відомість і у залікову книжку студента.
Додаток 1

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Донецький державний університет управління

Кафедра господарського права

ЗВІТ

ЗІ СТАЖУВАННЯ

на____________________________________________________________________

(повна назва бази практики)
Студента(ки),__________________________________________________________

(П.І.Б.)

група, спеціальності__________________________________________________________________________

______________________ ____________________

(дата) (підпис)

Керівник практики

від підприємства_______________________________________________________

( П.І.Б., посада, підпис)

М.П.

Керівник практики

від кафедри___________________________________________________________

( П.І.Б., посада, підпис)


Звіт захищено з оцінкою_____________________________________________________________________

(за національною та шкалою ECTS)


_________ 201__р.______________________________________________________

(дата захисту) (П.І.Б. та підпис викладача)

Донецьк 2012

Додаток 2
Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України

Донецький державний університет управління
Факультет ______________________________________________________
Напрям підготовки (спеціальність)________________________________________

Поточне та підсумкове оцінювання практичної підготовки
Керівника практики від кафедри на звіт з _______________________________________

( назва практики)

студента ____________________________________________________ _______ курсу

(прізвище, ім’я, по-батькові студента)
ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ
Присутність на інструктивній нараді і своєчасне отримання документації для проходження практики (до 2 балів) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Оформлення на базі практики. Проходження інструктажу на підприємстві (до 3 балів)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ознайомлення з підприємством (до 5 балів)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Збирання фактичного матеріалу для написання звіту (до10 балів) _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Виконання завдань фахової практичної підготовки, написання відповідних розділів звіту з практики (до 30 балів) _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
Виконання індивідуального завдання, глибина розкриття, можливість використання у рамках наукових досліджень (до 20 балів)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Підготовка і оформлення звіту та щоденника з практики згідно вимог наведеним в програмі (до 10 балів) _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Захист ( до 20 балів)

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Оцінка звіту:

Кількість балів за результатами поточного контролю __________________________

Кількість балів за результатами підсумкового контролю __________________________ Загальна кількість балів ______________________________________________________
Висновки __________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Керівник практики від кафедри

______________ _____________________________________________________

(підпис) (посада, прізвище, ім’я, по-батькові)

“_________” __________________________ 20___рік

Схожі:

РОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 030401
Коросташивець Ю. Г. Міжнародне приватне право: Робоча програма залікового кредиту для студентів денної форми навчання напряму підготовки...
ПРАВОЗНАВСТВО
РОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІ КУРСУ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «МАРКЕТИНГ/ОБЛІК І АУДИТ» ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Правознавство»...
«Правознавство» для студентів напряму підготовки 060102 – «Будівництво», 060103 – «Гідротехніка. Водні ресурси», 040106 – «Екологія,...
З навчально-методичної та наукової роботи підполковник міліції О. М. Обушенко
Робоча програма навчальної дисципліни «Політологія» для студентів 2 курсу юридичного факультету ННІ права та безпеки, напряму підготовки...
З навчально-методичної та наукової роботи підполковник міліції О. М. Обушенко
Робоча програма навчальної дисципліни «Соціологія» для студентів 2 курсу юридичного факультету ННІ права та безпеки, напряму підготовки...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ для студентів за напрямом підготовки 030402, спеціальністю...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за галуззю знань 0304 Право напрямом підготовки 030401Правознавство...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за напрямом підготовки 030401 Правознавство
З навчально-методичної та наукової роботи підполковник міліції О. М. Обушенко
Робоча програма навчальної дисципліни «Цивільне та сімейне право» для студентів 2 курсу юридичного факультету ННІ Права та безпеки...
РОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ МАГІСТРАТУРИ НАПРЯМУ...
Кучеренко І. М. Теоретичні проблеми права власності: робоча програма залікового кредиту для студентів магістратури напряму підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка