ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ


НазваДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ
Сторінка1/18
Дата20.02.2016
Розмір2.75 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА "КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ

імені ІВАНА ФЕДОРОВА"

Національна

бібліографія України


ЛІТОПИС

КНИГ


Державний бібліографічний

покажчик України
№ 24
Грудень 2008
(17029—17771)

Виходить 2 рази на місяць

Видається з 1924 року


Київ • 2009

Ivan Fedorov Book Chamber

of Ukraine, State Research Institution

National

bibliography of Ukraine


BOOK

CHRONICLE


State Bibliographic

index of Ukraine
№ 24
Deсember, 2008
(17029—17771)

Issued semimonthly

Published since 1924


Kyiv • 2009Національна бібліографія України

Серія заснована 1996 р.


Укладачі: В. О. Кочупалова, Т. В. Івахненко


Редагування і коректура М. І. Давиденко

Коректура О. П. Дубовик

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 1991 від 12.05.96

Підп. до друку 28.01.2009. Формат 60х84 1/16. Папір oфcет.

Ум. друк. арк. 7,21. Обл.-вид. арк. 7,96.

Тираж 240 пр. Зам. № 4.

Засновник, редакція, видавець і виготовлювач

Державна наукова установа

"Книжкова палата України імені Івана Федорова"

просп. Ю. Гагаріна, 27, Київ-94, 02660.

Тел. 292-30-11.
З питань придбання звертатись за тел. 292-02-94.

© Книжкова палата України, 2009

ЗМІСТ

0 Загальний відділ 5

00 Загальні питання науки та культури 5

01 Бібліографія і бібліографічні посібники. Каталоги 9

06 Організації та інші типи об’єднань. Асоціації. Конгреси.

Виставки. Музеї 11

061 Організації та інші типи об’єднань. Товариства.

Асоціації. Конгреси. Виставки. Фірми. Наукові установи 11

070 Газети. Преса. Журналістика 11

087.5 Пізнавальна література для дітей та юнацтва 12

1 Філософські науки. Психологія 13

2 Релігія. Теологія (Богослов’я) 16

3 Суспільні науки 17

311 Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи 17

  1. Демографія. Вивчення народонаселення. Міграція 17

316 Соціологія 18

32 Політика. Політологія 19

33 Економіка. Економічні науки 21

34 Право. Юриспруденція 26

35 Державне адміністративне управління. Військова справа 32

36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб 34

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 34

39 Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор 39

  1. Математика та природничі науки. Загальні питання

фізико-математичних, природничих та хімічних наук 40

51 Математика 41

52 Астрономія. Астрофізика. Дослідження космічного простору. Геодезія 42

53 Фізика 42

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 44

55 Геологія. Науки про Землю 44

57 Біологічні науки 44

58 Ботаніка 45

59 Зоологія 45

6 Прикладні науки. Медицина. Техніка 45

60 Біотехнологія 45

61 Медичні науки. Охорона здоров’я 46

62 Інженерна справа. Техніка в цілому 52

63 Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство.

Рибне господарство 58

64 Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту 62

655 Поліграфічна промисловість. Поліграфічні підприємства.

Видавництва. Книжкова торгівля 63

656 Транспортне обслуговування. Транспорт у цілому. Поштовий зв'язок 63

657 Бухгалтерія. Рахівництво 64

658 Організація виробництва. Економіка підприємств.

Організація та техніка торгівлі. Службові відносини 64

659 Реклама. Система інформації 65

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість. Споріднені галузі 66

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла 68

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.

Будівельно-монтажні роботи 68

7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво.

Фотографія. Музика. Театр. Ігри. Спорт 69

  1. Мовознавство. Лінгвістика. Мови. Художня література.

Літературознавство 72

  1. Лінгвістика. Мовознавство. Мови 72

82 Художня література. Літературознавство 77

9 Географія. Біографії. Історія 104

902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам’ятки 104

908 Краєзнавство 105

  1. Географія. Географічні дослідження Землі й окремих

країн. Подорожі. Регіональна географія 105

929 Біографічні та подібні дослідження 106

93/94 Історія 109

Перелік мов (крім української), якими надруковані книги 116

Іменний покажчик 117

Покажчик помилкових ISBN 124

Передмова―див. № 1 "Літопис книг"

0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

00 Загальні питання науки та культури

001 Наука та знання в цілому. Наукознавство. Організація розумової праці

17029. Войно-Ясенецкий В. Ф. Наука и религия / Святитель Лука (Войно-Ясенец­кий) ; [предисл., с. 3—30, В. Лисичкина]. — Симферополь : Симферопол. гор. тип.,
2008. — 159, [1] с. : портр. ; 21 см. — 1 000 экз. — ISBN 978-966-174-011-1 (в пер.). — [2008-17444] УДК 001+2](081)

ББК 72я44+86я44

В65

17030. Загадочные явления природы и Вселенной / [ред.-сост. О. В. Завязкин]. — Донецк : ПКФ "БАО", 2008. — 351 с. : ил., табл. ; 21 см. — 15 000 экз. (1-й з-д
1—5 000). — ISBN 978-966-481-117-7 (в пер.). — [2008-16689] УДК 001.894.6

ББК 72

З-14

17031. Инновационные технологии в образовании : материалы V Междунар. науч.-практ. конф., [г. Алушта, 2008 г. / ред. совет: Аблятипов А. С. и др.]. — Алуш­та : [б. в.] ; Симферополь : Симферопол. гор. тип., 2008. — 222 с. : ил., табл. ; 29 см. — В надзаг.: М-во образования и науки Украины, М-во образования и науки Автоном. Респ. Крым. — Текст: рус., укр., англ. — Прил. к науч.-практ. дискус.-аналит. сб. "Вопросы разви­тия Крыма". — Библиогр. в конце докл. — 300 экз. — ISBN 978-966-174-010-4. — ISBN 978-966-174-010-5 (ошибоч.). — [2008-17445] УДК 001.895:37](06)

ББК 74я43

И66

17032. Каталог наукових розробок науково-дослідних установ та вищих нав­чальних закладів Львівщини : [упоряд.: / Зинюк О. Д. та ін.] ; Зах. наук. центр НАН України і МОН України. — Львів : ПАІС, 2007. — 158 с. : табл. ; 20 см. — Бібліогр. в кінці ст. — 150 пр. — ISBN 978-966-7651-97-8. — [2008-17028] УДК 001.89(085)

17033. Основи наукових досліджень та наукова інформація / Суворін О. В., Ган-
жа С. М., Суворіна В. І., Доценко А. Д. ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, Тех­нол. ін-т. — Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2008. — 129 с. : іл., табл. ; 21 см. — Бібліогр. в кінці розд. — 300 пр. — ISBN 978-966-590-696-4 (у паліт.). — [2008-17221]

УДК 001.891:66](075)

ББК 72я7+35я7

О-75

17034. Современные достижения в науке и образовании = Modern Achievements of Science and Education : сб. тр. ІІ Междунар. науч. конф., 25 сент. —2 окт., 2008 г., г. Не­тания, Израиль / [редкол.: А. Т. Богорош и др.]. — Хмельницкий : ХНУ, 2008. — 233 с. : ил., табл. ; 21 см. — В надзаг. : National Council of Ukraine for Mechanism and Machine Science (Member Organization of the International Federation for Promotion of Mechanism and Machine Science), Council of Scientific and Engineer Union in Khmelnitsky region, Khmelnitsky National Univercity, Institute for Advanced Studies, Arad, Israel. — Текст: укр., рус., англ. — Библиогр. в конце докл. — 140 экз. — ISBN 966-330-025-6. — [2008-17201]

УДК 001+37](06)

ББК 72я43+74.0я43

С 56

17035. Сучасна наука — аграрному виробництву : інформ. бюл. завершених наук. розробок Білоцерків. нац. аграр. ун-ту / [уклад.: Барановський М. М. та ін.] ; М-во аграр. політики України, Білоцерків. нац. аграр. ун-т. — К. : КВІЦ, 2008. — 95 с. : іл. ; 20 см. — ISBN 978-966-2003-34-5. — [2008-17349] УДК 001:631.5

ББК 72+41.4

С91

17036. Україна наукова = Science in Ukraine : [довідк.-біогр. вид. / авт.-упоряд. Болгов В. В.] ; НАН України. — К. : Укр. акад. геральдики, товар. знаку та логотипу, Укр. конфедерація журналістів, 2005— . — 30 см.

Т. 1, (вип. 2). — 2008. — 431 с. : іл. — Текст: укр., англ. — Імен. покажч.: с. 419—426. — 5 000 пр. — ІSBN 978-966-8153-42-6 (у паліт.). — [2008-16639= 31393 ~ УДК 001(477)(092)(035)

ББК 72(4Укр)-8я2

У45

Див. 17150, 17167, 17267, 17305, 17688

004 Інформаційні технології. Комп'ютерна наука і технологія. Інтернет

17037. Гавриленко С. Ю. Основи комп’ютерної техніки : навч. посіб. для студ. комп'ютер. спец. вищ. навч. закл. / С. Ю. Гавриленко, А. М. Клименко, В. В. Гоготов ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х. : НТУ "ХПІ", 2008. — 271 с. : іл., табл., схеми ; 20 см. — Бібліогр.: с. 270 (7 назв). — 100 пр. — ISBN 978-966-593-645-9. — [2008-17224] УДК 004.2(075.8)

ББК 32.973-02я73

Г12

17038. Дядичев В. В. Інтегровані комп’ютерні системи : навч. посіб. / В. В. Дяди­чев ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2008. — 255 с. : іл., табл. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 254—255 (38 назв). — 300 пр. — ISBN 978-966-590-694-0. — [2008-17219] УДК 004.9(075)

ББК 32.973-018.2я7

Д99

17039. Інформатика та комп’ютерна техніка в лабораторних роботах : навч. посіб. / Валецька Т. М., Бабій П. І., Григоришин І. А. [та ін.] ; за ред. Валецької Т. М. ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Чернівец. торг.-екон. ін-т. — К. : Дакор : КНТ. — 21 см. — ISBN 978-966-373-435-4.

Ч. 2. — 2008. — 535, [1] с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 530—532 (47 назв). — 1 000 пр. — ІSBN 978-966-8379-49-9 (Дакор). — ISBN 978-966-373-437-8 (КНТ) (у паліт.). — [2008-17273] УДК 004(076.5)

ББК 32.973я73

І-74

17040. Князєва Н. О. Теорія проектування комп’ютерних систем і мереж : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Н. О. Князєва, О. А. Князєва ; Одес. держ. акад. холоду. — Одеса : ВМВ, 2008— . — 20 см. — ISBN 978-966-413-078-0.

Ч. 1 : Основи системного підходу до проектування. — 2008. — 211 с. : іл., табл., портр. — Бібліогр.: с. 201—204 (38 назв). — 150 пр. — [2008-16828] УДК 004.7(075.8)

ББК 32.973я73

К54

17041. Макарова М. В. Ефективність застосування мережних технологій в компа­ніях : монографія / М. В. Макарова ; Укоопспілка, Полтав. ун-т спожив. кооперації Ук­раїни, Каф. інформ.-обчисл. систем. — Полтава : ПУСКУ, 2008. — 186 с. : іл., табл., портр. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 182—186 (69 назв). — 300 пр. — ISBN 978-966-7971-76-2. — [2008-17252] УДК 004.738.5:658

ББК 3.973.202+65.290

М15

17042. Методика навчання роботі з комп’ютерними програмами, які використо­вуються на валютній біржі FOREX (MetaStock 7.0. та Omega Research TradeStation 2000і) : метод. рек. / уклад. Костенко Р. В. ; ПВНЗ "Європ. ун-т", Одес. філ., Каф. обліку, фінансів та кредиту. — Одеса : Одес. філ. ПВНЗ "Європ. ун-т" : Букаєв Вадим Вікторо­вич, 2008. — 36 с. : іл. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 35—36 (20 назв). — 350 пр. — [2008-17104]

УДК 004.4:336.74](072)

17043. Партико З. В. Прикладна і комп’ютерна лінгвістика : Вступ до спеціаль­ності : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. за спец. "Приклад. лінгвістика"] / З. В. Пар­тико. — Львів : Афіша, 2008. — 221 с. : іл., табл., портр. ; 24 см. — Бібліогр.: с. 213—214 та в підрядк. прим. — ISBN 978-966-325-092-2 (у паліт.). — [2008-17335]

УДК 004.9:811.93'33](075.8)

ББК 81.1я73

П18

17044. Партико З. В. Теорія масової інформації та комунікації : навч. посіб. / З. В. Пар­тико. — Львів : Афіша, 2008. — 290 с. : іл., табл., портр. ; 24 см. — Бібліогр.: с. 246—248 (52 назви) та в підрядк. прим. — ISBN 978-966-325-100-4 (у паліт.). — [2008-17336]

УДК 004:316.774](075)

ББК 32.97я7+60.56я7

П18

17045. Проектування розподілених баз даних і знань : навч. посіб. / Локотош Б. М., Колєсніков А. В., Капуста Л. В., Терещенко Т. М. ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2008. — 159 с. : іл., табл. ; 21 см. — Бібліогр.:
с. 152—155 (82 назви). — 100 пр. — ISBN 978-966-590-693-3. — [2008-17222] УДК 004.65(075)

ББК 32.973.26-018.2я7

П79

17046. Сеньківський В. М. Автоматизоване проектування книжкових видань / Сеньківський В. М., Козак Р. О. — Львів : УАД, 2008. — 223 с. : іл., табл. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 187—196 (131 назва). — 200 пр. — ISBN 978-966-322-115-1 (у паліт.). — [2008-16845] УДК 004.4:655.2

ББК 32.973+37.8

С97

17047. Фокин А. Г. Операционная система Windows и приложения : сб. тестовых заданий (для самостоят. работы студентов вузов) / А. Г. Фокин, И. А. Гетьман, И. И. Сташ­кевич ; Донбас. гос. машиностроит. акад. — Краматорск (Донец. обл.) : ДГМА, 2008. — 143 с. : ил. ; 20 см. — Библиогр.: с. 143 (10 назв.). — 150 экз. — ISBN 978-966-379-263-7. — [2008-17215] УДК 004.451(075.4)

ББК 32.973-018.2я73

Ф75

17048. Шинкаренко І. Р. Обліки в оперативно-службовій діяльності органів 
внутрішніх справ : навч.-практ. посіб. / І. Р. Шинкаренко, О. М. Барановська ; за заг. ред. Конопльова В. В. ; МВС України, Крим. юрид. ін-т Харків. нац. ун-ту внутр. справ. — Сімферополь : ДІАЙПІ, 2008. — 327 с. : іл., табл. ; 21 см. — На обкл. авт. не зазначено. — Бібліогр.: с. 322—327 (79 назв). — 300 пр. — ISBN 978-966-491-036-8. — [2008-17551]

УДК 004.9:351.74](075)

ББК 32.973-018.2я7+67.401.213я7

Ш62

Див. 17285, 17351, 17398

005 Управління. Менеджмент. Конторська справа. Сертифікація

17049. Каїра З. С. Логістичні стратегії діяльності підприємств : (монографія)
/ З. С. Каїра. — Донецьк : ВІК, 2007. — 311 с. : іл., табл. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 297—311 (208 назв). — 300 пр. — ISBN 966-430-052-7 (у паліт.). — [2008-16826] УДК 005.932

ББК 65.290

К15

17050. Кендюхов О. В. Ефективне управління інтелектуальним капіталом
/ О. В. Кендюхов ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк : ДонУЕП, 2008. — 361, [2] с. : іл., табл. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 332—361 (414 назв). — 500 пр. — ISBN 978-966-02-4798-7. — [2008-17208] УДК 005.336.4

ББК 65.290-2

К35

17051. Костюк А. Н. Корпоративное управление в банке : монография / А. Н. Кос­тюк. — Сумы : ГВУЗ "УАБД НБУ", 2008. — 332 с. : ил., табл. ; 20 см. — Библиогр.:
с. 319—332 (246 назв.). — 300 экз. — ISBN 978-966-8958-26-7. — [2008-17196]

УДК 005.35:336.71

ББК 65.290+65.26

К72

17052. Лахижа М. І. Система управління якістю в органах влади (вітчизняний та зарубіжний досвід) : монографія / М. І. Лахижа ; Укоопспілка, Полтав. ун-т спожив. кооперації України, Каф. правознав. — Полтава : ПУСКУ, 2008. — 131 с. : табл. портр. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 127—131 (58 назв). — 300 пр. — ISBN 978-966-797194-6.(помилк.). — [2008-17251] УДК 005.951:005.585]:342.5

ББК 67.400.6

Л29

17053. Менеджмент і маркетинґ у сфері фізичної культури і спорту : навч. посіб. для студ. вищ. навч. какл. / Зубарєв Ю. О., Шамардін О. І., Бізін В. П., Христенко П. Ф. ; Кременчуц. держ. політехн. ун-т ім. Михайла Остроградського, Волгоград. держ. акад. фіз. культури. — [2-ге вид., доповн.]. — Кременчук (Полтав. обл.) : Щербатих О. В., 2008. — 191 с. : іл., табл. ; 20 см. — Бібліогр. в кінці тем. — 300 пр. — ISBN 978-966-8931-34-5. — [2008-16924] УДК 005:796.011](075.8)

ББК 65.290я73+75.1я73

М97

17054. "Менеджмент малого и среднего бизнеса: творчество, знания и инфор­мационные системы", Междунар. науч.-практ. конф. (7 ; 2008 ; Севастополь). Седь­мая Международная научно-практическая конференция "Менеджмент малого и среднего бизнеса: творчество, знания и информационные системы" 22—26 сент. 2008 г., г. Се­вастополь : тез. докл. — Севастополь : СевНТУ, 2008. — 108 с. : ил., табл. ; 20 см. — В над­заг.: Севастопол. нац. техн. ун-т. — Текст: англ., рус., укр. — Библиогр. в конце докл. — 100 экз. — [2008-17193] УДК 005(06)

ББК 65.29я43

М 50

17055. Мінцберг Г. Зліт і падіння стратегічного планування / Генрі Мінцберг ; пер. з англ. К. Сисоєвої. — К. : О. Капуста, 2008. — 389 с. : іл. ; 22 см. — (Бібліотека управ­лінських рішень від Інтерпайп). — Бібліогр.: с. 363—389. — ISBN 978-966-8961-14-4
(у паліт.). — [2008-16900] УДК 005.21

ББК 65.29-2

М62

17056. Мокін Б. І. Математичні моделі в системах управління ефективністю діяль­ності професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів : монографія
/ Б. І. Мокін, Ю. В. Мокіна ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця : Універсум-Вінниця, 2008. — 131 с. : іл., табл. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 121—131 (158 назв). — 100 пр. — ISBN 978-966-641-254-9 (помилк.). — [2008-16752] УДК 005.95:378.12.014](477)

ББК 74.58(4Укр)

М74

17057. Яроміч С. А. Практикум із курсу "Основи менеджменту" / С. А. Яроміч ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. — Одеса : Друк, 2006. — 211 с. : іл., табл., портр. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 207—209 (41 назва). — 500 пр. — ISBN 966-2907-10-6. — [2008-17307] УДК 005(076.5)

ББК 65.290я73

Я76

Див. 17052, 17142, 17421
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Схожі:

Державна наукова установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова"...
Законодавчо-нормативна база функціонування системи обов'язкового примірника видань
Державна наукова установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова"...
Доповідь "Корпорація "Електронний Архів": досвід створення электронних каталогів бібліотек"
ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Поліграфічна промисловість. Поліграфічні підприємства. Видавництва. Книжкова торгівля 41
ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Укладачі: В. В. Гладун, І. М. Кічкін, О. А. Рудь, Ю. Г. Щербак Редагування З. А. Медведєвої
4 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Укладачі: Т. М. Бубнова, Ю. М. Вишнівецька, Г. М. Калашник, Т. В. Осадча, В. Г. Шишкіна
8 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Укладачі: Т. М. Бубнова, Ю. М. Вишнівецька, Н. М. Гукова, Г. М. Калашник, Т. В. Осадча, В. Г. Шишкіна
4 2012 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Бібліографія і бібліографічні покажчики. Каталоги 6 02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 6
9 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Укладачі: Т. М. Бубнова, Ю. М. Вишнівецька, Н. М. Гукова, Г. М. Калашник, Т. В. Осадча, В. Г. Шишкіна
11 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Укладачі: Т. М. Бубнова, Ю. М. Вишнівецька, Н. М. Гукова, Г. М. Калашник, Т. В. Осадча, В. Г. Шишкіна
18 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Укладачі: Т. М. Бубнова, Ю. М. Вишнівецька, Н. М. Гукова, Г. М. Калашник, Т. В. Осадча, В. Г. Шишкіна
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка