«Патронат сім’ї: теорія і практика деінституалізації» Зміст Вступ


Скачати 477.51 Kb.
Назва«Патронат сім’ї: теорія і практика деінституалізації» Зміст Вступ
Сторінка4/4
Дата21.02.2016
Розмір477.51 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4

Список використаної літератури та джерел:


 1. Аксьонова С.Ю. Сім’я та сімейні відносини в Україні: сучасний стан і тенденції розвитку / С.Ю. Аксьонова, Е. М. Лібанова. К.: ТОВ «Основа-Принт», 2009. - 182 с.

 2. Алєксєєнко Т. Ф. Концепція соціально-педагогічного патронату сучасної сім’ї / Т. Ф. Алєксєєнко // Психолого-педагогічні науки. – 2012. – № 5.

 3. Артюшкіна Л. Сирітство в Україні як соціально-педагогічна проблема: Моног. / Л. Артюшкіна, А. Поляничко. – Суми, 2005. – 268 с.

 4. Бадора С. Теорія і практика опікунства в Польщі / С. Бадора. – Івано-Франківськ, 2008. – 252 с.

 5. Бевз Г. М. Прийомна сім'я, соціально-психологічні виміри : Моногр./ Г. М. Бевз. – К.: Видавничий дім «Слово», 2010. – 352 с.

 6. Брак, семья, родительство: социологические и демографические аспекты : учеб. пособие. / А. Р. Михеева. – Новосибирск: Новосибирский гос. ун-т, 2001. – 74 с.

 7. Відчуття сім’ї [Електронний ресурс] / Г. Циганенко, О. Шипіленко / офіційний сайт українського фонду «Благополуччя дітей». - Режим доступу: 19.01.2014: http://childfund.org.ua/for-specialists/view/165/4. – Назва з екрану.

 8. Волинець Л.С. Соціальне становлення дитини в прийомній сім’ї. Соціальний супровід/ Л. С. Волинець. – К., 2004р.

 9. Волощенко О.В. Сучасна українська сім'я / О. В. Волощенко // Українська педагогіка. - 2007. - № 3. - С.29-35.

 10. Гаркавенко З.О. Робота з батьками в контексті компетентнісного підходу / З.О. Гаркавенко // Директор школи. – 2011. –№ 36. – С. 5-8.

 11. Головко Н. І. Методика і технологія соціально-педагогічної діяльності / Н. І. Головко. — К.: МАУП, 2003. — 14 с.

 12. Горностай П. П. Психологія особистості: Словник-довідник / П. П. Горностай, Т. М. Титаренко; - К.: Рута,2001. - 320 с.

 13. Діти державної опіки: проблеми, розвиток, підтримка: Навч. посіб. / Боришевський М. Й., Бевз Г. М., Жерносек І. П. та ін.; за ред. М. Й. Боришевського. - К. : Міленіум, 2005. - 283с.

 14. Доля І. Упровадження ефективних форм виховання в системі державної та сімейної опіки: міжнародний досвід та уроки для України. – Д., 2010. – 41 с.

 15. Духовний храм людини: сім’я, родина, рід[Електронний ресурс] / Т. Усатенко // Освіта. - 2002. – № 34. – С. 14-15. – Режим доступу до журн.: 09.06.2013: http://osvita.ua/publishing/about/2644/. – Назва з екрану.

 16. Закон України від 26. 04. 2001 № 2402-ІІІ «Про охорону дитинства» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 19.01.2014: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2402-14. – Назва з екрану.

 17. Закон України від 11.07.2001  2628-III «Про дошкільну освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 24.01.2014: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2628-14. – Назва з екрану.

 18. Закон України«Про внесення змін до Сімейного кодексу України» Електронний ресурс]. – Режимдоступу: 20.01.2014: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2938-17. – Назва з екрану.

 19. Законодавче врегулювання сімейного патронату [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Всеукраїнського порталу національного усиновлення «Сирітству – ні!». - Режим доступу : 20.01.2014: http://sirotstvy.net/press_centre/news/1062.html?pg=8. – Назва з екрану.

 20. Карпенко О. І. Правові засади утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського виховання / О. І. карпенко. – К., 2002. – 191 с.

 21. Кізь О.Б. Особливості світосприймання вихованців інтернатних закладів / О. Б. Кізь // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2005. – №33. - С. 31-38.

 22. Коваль Л. Від інтернату врятує патронат / Л. Коваль // Урядовий кур’єр. – 2011. - №32.

 23. Козубовський В. В. Соціальний захист неповнолітніх у Великій Британії / В. В. Козубовський. – Ужгород: УжНУ, 2004. – 129 с.

 24. Комарова Н.М.Посібник для соціальних працівників щодо підготовки та соціального супроводу прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу / Н. М. Комарова, І. В. Пєша. - К.: Держсоцслужба, 2006. - 118 с.

 25. Комарова Н.М.Методичні рекомендації для соціальних працівників, державних службовців щодо розвитку сімейних форм виховання / Н. М. Комарова, І. В. Пєша. - К.: Державний інститут проблем сім'ї та молоді, 2006. - 92 с.

 26. Макарова О.В. Шлюб, сім’я та дітородні орієнтації в Україні / О. В. Макарова, О. А. Грішнова. - К.: АДЕФ-Україна, 2008. - 256 с.

 27. Макійчук Т. Патронат як одна з форм сучасного підходу до розв’язання проблем улаштування дітей, що залишилися без піклування батьків / Т. Макійчук // Віче. – 2009. - №6.

 28. МашкінаЛ. А. Соціально-педагогічний патронат у системі дошкільної освіти / Л. А. Машкіна, Л. В. Зданевич. – Хмельницький : ХГПА, 2008. – 232 с.

 29. Організація роботи соціального педагога: навч. посіб. для студ. вищ. нав. закладів/Сорочинська В. Є.- К.: Кондор, 2005.

 30. Особливості сімейного виховання [Електронний ресурс] / О. Волощенко // Дім і сім’я. – 2008. - №16. – С. 4-5. Режим доступу до журн.: 12.12.2013: http://dds.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=84. – Назва з екрану.

 31. Патронерство «Кожній дитині»: шукаємо професійних батьків [Електронний ресурс] / В. Хренова, І. Колотило / офіційний сайт українського ресурсного центру «Гурт». - Режим доступу: 23.01.2014: http://gurt.org.ua/interviews/18737/. – Назва з екрану.

 32. Пєша І.В. Сімейні форми виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування / І. В. Пєша // Інформаційні матеріали для слухачів Центру підвищення кваліфікації працівників галузі Мінсім'ямолодьспорту.- К.: Державний ін-т розвитку сім'ї та молоді, 2006.- С.42 – 49.

 33. Положення про патронат в Україні - вимога сьогодення [Електронний ресурс] / Офіційний сайт організації SOSChildren`sVillagesUkraine. - Режим доступу : 23.01.2014: http://sos-ukraine.org/en/node/227. – Назва з екрану.

 34. Положення про прийомну сім’ю [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 24.01.2014: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/565-2002-%D0%BF. – Назва з екрану.

 35. Положення про соціально-педагогічний патронат в умовах дошкільного навчального закладу [Електронний ресурс] / Додаток до листа Українського НМЦ практичної психології і соціальної роботи від 12.09.2013 р. № 102 – Режим доступу: 23.04.2014: http://stavrmk.ucoz.ua/ONOVLENIY_SAYT/Orientir/sps_dnz.doc. – Назва з екрану.

 36. Постанова КМУ від 17 жовтня 2007 р. N 1242 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 20.05.2013: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1242-2007-%D0%BF. – Назва з екрану.

 37. Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми» [Електронний ресурс]. - Режимдоступу: 24.01.2014: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GG2TF00A.html. – Назва з екрану.

 38. Прихожан А. М. Психология сиротства / А. М. Прихожан, Н. Н. Толстых. – СПб. : С-П., 2005. – 400 с. 

 39. Про здійснення соціально-педагогічного патронату: лист Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008 р. № 1/9–811 // Дошкільне виховання. – 2009. – № 2. – С. 3–5.

 40. Психологічні аспекти корекційної роботи з дітьми-сиротами в умовах інтернатного закладу: науково-методичний посібник / За ред. Л.Д. Покроєвої. - Харків: Хонмібо, 2008. – 84 с.

 41. Реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: передумови, реалії та перспективи (за результатами соціологічного дослідження) / Ж. В. Петрочко, О. А. Калібаба та ін.; За заг.ред. Ж. В. Петрочко.- К.: Наук.світ,2006. -100 с.

 42. Ромовська З.В. Українське сімейне право: підручник / З. Ромовська.– К.: «Правова єдність», 2009.– 500 с.

 43. Сімейне право України: Навч. посіб. / Баранова М. А., Жилінкова У. В. та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової та І.В. Жилінкової. – К.: Юрінком Інтер 2004. – 264 с.

 44. Сімейний патронат - інноваційна соціальна послуга [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Київської міської державної адміністрації. - Режим доступу : 20.01.2014: http://archive.p4ec.org.ua/upload/project/Foster_family/03_questions_answers.pdf. – Назва з екрану.

 45. Сімейний патронат в Україні [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Партнерства «Кожній дитині». - Режим доступу : 20.01.2014: http://www.patronat.in.ua/about/hto-mi. – Назва з екрану.

 46. Сімейний патронат – шлях, який попереджає потрапляння дитини в інтернат [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Служби у справах дітей Київської обласної державної адміністрації. - Режим доступу : 20.01.2014: http://ssd-koda.gov.ua/simejnij-patronat-shlyax-yakij-poperedzhaye-potraplyannya-ditini-v-internat/. – Назва з екрану.

 47. Сімейний Кодекс України [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України - Режим доступу : 25.04.2014: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2947-14/page5. – Назва з екрану.

 48. Смірін С. Дитина в прийомній сім’ї / С. Смірін // Справи сімейні. – 2009. - № 56. – С. 7-8.

 49. Соціальний супровід сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах: методичний посібник. / І. Д. Звєрєва. – К.: Держсоцслужба, 2006. – 104 с.

 50. Соціальна та психологічна адаптація дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до умов інтернатних закладів: Науково-методичний посібник / Б. І Андрусишин. – Біла Церква: 2007р. – 95с.

 51. Торжсневська О.Л. Здійснення дитячих мрій / О. Л. Торжсневська // Умань. – 2008. - № 8 (22 лютого). – С.2.

 52. Яблонська Т. М. Актуальні проблеми досліджень сучасної сім’ї в Україні / Т. М. Яблонська // Український соціум. – 2004. - №2. – С. 80 – 84.


Дод. A

Запитання до експертів:

 1. Яким є Ваше ставлення до процесу деінституалізації закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування?

 2. Назвіть основні переваги та недоліки цього процесу.

 3. Що відомо Вам про послугу «патронат сім’ї» як одну із форм деінституалізації?

 4. Назвіть основні переваги та недоліки «патронату сім’ї» як соціальної послуги.

 5. Чи є перспективи розвитку цієї послуги в Україні?

 6. Які особливості української культури сприяють або не сприяють впровадженню цієї послуги?

 7. Якою є роль соціального працівника у процесі здійснення патронату сім’ї?

 8. Чи погоджуєтеся Ви з думкою, що патронат сім’ї повинен здійснюватися мультидисциплінарною командою: якщо «так», то хто має входити до цієї команди, а якщо «ні», то який/які спеціаліст/спеціалісти мають надавати цю послугу?

 9. Чи погоджуєтеся Ви з твердженням, що патронат сім’ї – це інноваційна послуга, яка спрямована на задоволення потреб дітей?

 10. Назвіть, будь ласка, 4 основні потреби дітей, які будуть задоволені через послугу «патронат сім’ї».

 11. Чи ефективно, на Вашу думку, передавати дитину в патронатну сім’ю, чи все ж краще залишати її в біологічній родині?

 12. Чи можна вважати патронат сім’ї альтернативною формою влаштування дитини на час кризи, яка повною мірою замінить їй біологічну родину, чи процес передачі дитини з однієї родини в іншу стане травмуючим та негативним фактором у процесі соціалізації?

 13. Чи є потреба у запровадженні подібної послуги у Вашому районі?

 14. Чи стане, на Вашу думку, патронат сім’ї однією з передових послуг соціальної роботи?

 15. Чи існує, на Вашу думку, потреба у подальшому розвитку законодавчої бази з питань охорони дитинства загалом, та патронату сім’ї зокрема?
1   2   3   4

Схожі:

Сикорский Н. М. Теория и практика редактирования. М.: Высш шк., 1980....
Григораш Д. С. Теорія і практика редагування газети. Львів: Вид-во Львів, ун-ту, 1966. С. 11-12, 17-19
Зміст Вступ Статева і подружня етика та „знаки часу”
Важливість християнської статевої та подружньої етики в контексті сучасної кризи подружжя та сім’ї
§130. Усиновлення (удочеріння). Патронат
Усиновлення це прийняття усиновлювачем у свою сім'ю особи на правах дочки чи сина, здійснене на підставі рішення суду. Усиновлення...
«Роль соціального працівника у формуванні здорової сім’ї» ЗМІСТ ВСТУП...
Розділ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ НА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОЇ СІМ’Ї
Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції...
Збірник наукових праць студентів за матеріалами Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції “Пріоритети сучасної філології:...
ББК 81. 432. 1-7 К68
Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): Підручник. Вінниця. «Нова Книга», 2001 -448 с
КУРСОВА РОБОТА Транспортні договори, їх система та правове регулювання ЗМІСТ Вступ
Вступ с. 3-5
Висновок Список використаних джерел Вступ
Які документи підтверджують статус багатодітної сім’ї та її право на отримання пільг, є посвідчення батьків та дитини з багатодітної...
ДВНЗ «ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА»...
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА РОЗВИТКУ АВТОРСЬКОЇ ШКОЛИ В УКРАЇНІ (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)
Лагутін В. Д. Кредитування: теорія і практика: Навч посіб. 3-тє вид., перероб. і доп
Рекомендовано до друку вченою радою Волинського державного університету імені Лесі Українки (протокол №2 від 27 вересня 2001 р.)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка