М ІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Бердянський державний педагогічний університет ЗБІРНИК ТЕЗ НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ СТУДЕНТІВ БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


НазваМ ІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Бердянський державний педагогічний університет ЗБІРНИК ТЕЗ НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ СТУДЕНТІВ БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Сторінка32/32
Дата13.08.2013
Розмір3.81 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32

ЛІТЕРАТУРА

1. Гадалова І.М. Методика викладання образотворчого мистецтва у початкових класах. – К., 1994. – С.195-197.

2. Гумінська О.О. Уроки музики в загальноосвітній школі // Методичний посібник. – Богдан, 2004. – 101 с.

3. Кабалевський Д.В. Як розповісти дітям про мистецтво? – К., 1989. – 225 с.

4. Ліхачов Б.Т. Теорія естетичного виховання школярів. – М., 1986. – 242 с.

Олександра Демченко,

5 курс факультету фізичного

та естетичного виховання.

Наук. керівник: к.пед.н., доц. А.І.Омельченко
ВПЛИВ ХРИСТИЯНСЬКОГО СВІТОГЛЯДУ НА НАРОДНІ ТРАДИЦІЇ ТА РОЗВИТОК МИСТЕЦТВА КИЇВСЬКОЇ РУСІ
Культура Київської Русі – оригінальне явище світової середньовічної культури. Хронологічно вона охоплює ХІ – сер. ХІІІ ст. Культура ця розвивалася в загальному контексті світової культури, але мала лише їй властиві риси, зумовлені конкретними історичними обставинами і східнослов’янськими традиціями, що найяскравіше виявлялося у плануванні й забудові міст, у композиційних особливостях архітектурних ансамблів і окремих споруд, своєрідності прикладного мистецтва й пластики.

Вирішальне значення в історичному розвитку держави відіграла далекоглядна реформа князя Володимира – запровадження християнства.

Доба Володимира Великого стала визначним етапом розвитку Київської держави. Після запровадження християнства державні та релігійні діячі Київської Русі стали домагатися у Візантії самостійного обирання митрополитів, відзначення своїх національних свят і їх встановлення, а головне – вимагати вести церковне богослужіння старослов’янською мовою. Так, Ярославу Мудрому вдалося проголосити першими національними святами братів Бориса і Гліба, підступно вбитих своїм молодшим братом. Пам'ять їх щорічно врочисто вшановувалась 24 липня і цей день вважався на Русі великим святом.

Цікава історія свята, встановленого в ХІ ст. на честь святого Георгія. Відомо, що князь Ярослав при хрещенні дістав ім’я Георгія. Сприймаючи його як покровителя, наказав “по всей Руси творити праздник Св. Георгия месяца листопада 26 день” [1, с.39]. Такого осіннього свята грецька церква не знала в своєму календарі. На Русі воно здобуло популярність як свято покровителя сільськогосподарських робіт, землеробів та хліборобів. Християнство загалом, зустрівшись з новими історичними умовами, істотно змінилося порівняно з візантійським варіантом.

Створена Володимиром Святославовичем величезна держава мала надто тривкі економічні і політичні зв’язки з різними землями. Для підтримання єдності вимагалися розвинена суспільна мораль, почуття честі, відданості, самопожертви, висока патріотична свідомість та належний рівень розвитку словесності – жанрів політичної публіцистики, жанрів, які оспівують любов до рідної землі, епічних жанрів.

Всього цього не могла дати перекладна візантійська і болгарська література, яка виникла за інших політичних обставин. Київським мислителям довелося створювати відповідні літературні форми, спираючись на народну історичну свідомість, на фольклор, який був і залишався переважно язичницьким, із деякими вкрапленнями християнства. Це багато в чому визначило таку рису давньоруської літератури, як потяг до філософського осмислення життя, мистецтва, творчої праці. Їй були глибоко чужі пристрасні містичні поривання візантійських мислителів. Навіть у церковній літературні переважав конкретний інтерес до релігійної філософії, історії, до питань житейської моралі, до апокрифів, які містили багато елементів народної казковості. І надалі зв’язок із життям, мораллю, релігією буде прикметною рисою філософії українського народу.

Другою причиною видозміни християнства на Русі було те, що християнська релігія прийшла до нас у “готовому” вигляді. Вона насаджувалася згори, зустрічаючи тривалий опір широких мас населення, яке дотримувалося віри батьків і дідів. Та й сама централізована княжа влада, відстоюючи державну самобутність Русі, часто підтримувала давні слов’янські традиції. Звідси активна взаємодія християнства і язичництва, характерна для давньоруської культури майже упродовж усього її існування. Поступово склався світоглядний синкретизм, відбулося злиття народної релігії та церковного християнства при визначальній ролі першої.

Хоча запровадження християнства означало перехід до якісно нової системи ідеологічних цінностей, однак їх практична реалізація, перетворення на фактор політичного і соціального життя давньоукраїнського суспільства відбувались лише в міру їх “об’язичування”, пристосування до історичних місцевих легенд.
ЛІТЕРАТУРА

  1. Академія Наук УРСР Українське музикознавство. – К.: Музична Україна, 1989.

  2. Архімович Л.С., Каришєва Т.М. Нариси з історії української музики. – К.: Мистецтво, 1964.

  3. Історія української музики: У 2 т. – К.,1987.

  4. Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури. – К., 1992.Валентина Ястремская

5 курс музыкально-педагогического факультета.

Научн. руководитель: ст. преподаватель

Е.В.Пономарева

(Таганрогский государственный

педагогический институт)
ВНЕДРЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕСС ВОСПРИЯТИЯ МУЗЫКИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Одним из характерных признаков сегодняшнего дня является широкое внедрение компьютерных технологий в сферу образования. В музыкальной педагогике их освоение идёт по двум взаимосвязанным направлениям: в преподавании музыкального искусства и в музыкальной деятельности школьников. Компьютерные технологии могут стать действенным средством музыкального образования, если педагог ясно осознаёт цель, которая определяет как результат его деятельности, так и деятельности учащихся.

Целью общего музыкального образования, согласно действующей программе “Музыка” для общеобразовательной школы, является формирование музыкальной культуры школьников, которое немыслимо без постоянного активного и эмоционального восприятия музыки. Очевидно, что вопросы выбора репертуара и методики организации восприятия музыки являются особенно актуальными.

Использование электронных музыкальных инструментов (ЭМИ) на уроке музыки позволяет успешно решать названные проблемы. Практически неограниченные художественные и технические возможности синтезатора, его мобильность и удобство в эксплуатации поднимают музыкальное обучение на новый уровень.

По мнению автора, организации восприятия музыки на уроке может способствовать такая функция ЭМИ, как аранжировка. Мы предлагаем сделать упор на исполнение произведений музыкальной классики в аранжировке педагога с посильным участием учащихся в этом процессе.

Анализ педагогической практики студентов, опыта работы класса синтезатора (как дополнительного инструмента) и опыта работы педагогов базовых школ подтверждает, что именно “живое” звучание музыки создает эмоциональную атмосферу, учит детей более активно воспринимать музыку. Аранжировка создает красочность тембров, позволяет выявить и оттенить жанровую основу произведения, подчеркнуть структуру, выделить отдельные партии и фактурные пласты. Исполнение педагогом аранжировки программного произведения часто может служить более убедительным аргументом в защиту произведений классики, нежели восприятие его в записи.

Концепция программы “Музыка” предусматривает участие детей в исполнении, игру в ансамбле, но эти возможности были ограничены особенностями акустических инструментов. С использованием ЭМИ участие детей в исполнении музыки может быть расширено. Составление проекта аранжировки, игра главных тем и интонаций позволит учащимся “изнутри” познакомиться с прослушиваемым произведением, понять закономерности музыкального языка, будет способствовать развитию музыкального мышления.

Одним из факторов успешности школьного музыкального образования является выбор репертуара. Синтезатор, в отличие от традиционных инструментов, позволяет создание разнообразных вариантов художественных трактовок классических произведений, дает возможность обращения к различным стилистическим эпохам. Аранжировка классической музыки имеет свою специфику и определенные объективные сложности. Электронная версия всегда будет отличаться от аутентичного прочтения оригинала. Можно рассматривать три уровня аранжировки академической музыки: 1) в виде тембрового переложения, максимально приближенного к авторскому тексту; 2) в виде вариативного изложения при сохранении авторского замысла; 3) в виде свободной транскрипции. В каждом случае трактовка должна быть убедительной, а выбранные средства аранжировки – логически оправданными. Очевидно, что такая деятельность предполагает высокий уровень теоретической и исполнительской подготовки педагога-музыканта.

На основании проведенного исследования был сделан вывод о целесообразности использования электронной аранжировки в процессе восприятия музыки учащимися как одного из методов формирования музыкальной культуры. Включение аранжировки в деятельность педагога и учащихся должно быть методически грамотным, взвешенным, педагогически оправданным и находиться в русле концепции программы “Музыка”.
ЛИТЕРАТУРА

1. Брайнин В. Зачем развивать музыкальное мышление ребенка // Искусство в школе. – № 3. – 2006. – С. 26-31.

2. Затямина Т. Компьютерные технологии на уроке музыки // Искусство в школе. – № 5. – 2006. – С. 41-43.

3. Красильников И. Концепция музыкального обучения на основе цифрового инструментария // Искусство в школе. – №2. – 2005. – С. 37-40.

4. Орлова Е. Классика в репертуаре для синтезатора // Музыка и электроника. – №2. – 2007. – С. 13-14.

УДК 37.01(06)

ББК 74я5

НАУКОВЕ ВИДАННЯ

З 41

Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 15 травня 2008 року. – Том 1. Педагогічні науки. – Бердянськ: БДПУ, 2008. – 220 с.

Відповідальний редактор – Баханов Костянтин Олексійович – д.пед.н., проф., член-кор. АПСН, зав. каф. методики навчання історії та загальної дидактики, проректор з наукової роботи Бердянського державного педагогічного університету.


Відповідальність за зміст та літературне редагування тез доповідей несуть автори.

Адреса редакції:

71100 м. Бердянськ, Запорізька обл., вул. Шмідта, 4.
Підписано до друку 05.05.2008 р. Формат 60х84 1/16. Папір офс.

Друк. офс. Умовних друкарських аркушів 15,1.

Тираж 300 прим. Замовл. №176.1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32

Схожі:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Бердянський державний педагогічний...
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 13 травня 2010 року. –...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Бердянський державний педагогічний...
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 21 травня 2009 року. –...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Бердянський державний педагогічний...
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 21 травня 2009 року. –...
ВІДЕЙ СТУДЕНТІВ БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ...
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 квітня 2012 року. –...
ДЕЙ СТУДЕНТІВ БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ...
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 15 травня 2008 року. –...
ЗБІРНИК наукових праць Бердянського державного педагогічного університету...
Друкується за рішенням вченої ради Бердянського державного педагогічного університету. Протокол №10 від 04. 05. 2012 р
БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Друкується за рішенням вченої ради Бердянського державного педагогічного університету. Протокол №5 від 01. 03. 2006 р
Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України Сумський державний...
Запрошуємо Вас взяти участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні проблеми та перспективи навчання дисциплін...
1 Реалізм
Міністерство освіти і науки України ДВНЗ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
України ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 2013 Тези доповідей міжнародної...
Матеріали тез містять короткий зміст доповідей науково-дослідних робіт студентів та аспірантів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка