Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка


Скачати 74.13 Kb.
НазваМіністерство освіти і науки, молоді і спорту України Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка
Дата30.04.2013
Розмір74.13 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Туризм > Документи


Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

природничо-географічний факультет

фізико-математичний факультет

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція

«сучасні проблеми та перспективи

навчання дисциплін природничо-математичного циклу»

09-10 жовтня 2013 р.
інформаційний лист

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні проблеми та перспективи навчання дисциплін природничо-математичного циклу», яка відбудеться 09-10 жовтня 2013 року на базі Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка.

Тематичні напрямки роботи конференції:

  • актуальні проблеми змістового наповнення природничо-математичних дисциплін школи та вузу;

  • наукове та навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в школі та вузі;

  • наступність у формуванні наукової картини світу;

  • впровадження сучасних інформаційних технологій та інноваційних методик навчання і виховання учнів і студентів;

  • організаційно-методичні засади допрофільної підготовки та профільного навчання природничо-математичних дисциплін;

  • підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації учителів предметів природничо-математичного циклу.


Умови та форми участі

Запрошуємо до участі науковців, методистів, викладачів, вчителів, аспірантів, магістрантів і студентів.

Форми участі: публікація матеріалів, публікація матеріалів і усна доповідь, усна доповідь, участь без доповіді.

Робочі мови: українська, російська.
За результатами роботи конференції планується видання окремого збірника тез доповідей. За бажанням авторів, рішенням оргкомітету і за умови відповідності вимогам ВАК України, представлені на конференцію матеріали можуть бути опубліковані у вигляді наукової статті у збірнику наукових праць, який внесено до переліку фахових видань ВАК України в галузі «Педагогічні науки».

Реєстрація та умови подання матеріалів

Для участі у конференції необхідно заповнити та відправити заявку на участь та подати текст тез доповіді, які будуть опубліковані збіркою матеріалів конференції; або текст статті (за бажанням), які будуть опубліковані у фаховому збірнику.

Якщо матеріали написані декількома авторами, то реєстраційну форму заповнюють усі автори, а файл з текстом доповіді подає лише перший автор. Реєстраційна форма (приклад назви файлу – ivanov_zayava.doc), тези або наукова стаття (приклад назви файлу – ivanov_tekst.doc) надсилаються окремими файлами на адресу оргкомітету в електронному (e-mail) та роздрукованому вигляді (1 примірник) поштою або передаються особисто.

Кінцевий термін подачі матеріалів – 27 червня 2013 року.

Всім зареєстрованим учасникам конференції на їх електронну адресу надсилається підтвердження про реєстрацію протягом 5 робочих днів після одержання реєстраційної форми. У разі відсутності підтвердження зв’яжіться, будь ласка, з оргкомітетом.
Заявка на участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції

«Сучасні проблеми та перспективи навчання дисциплін природничо-математичного циклу»
Прізвище ______________________________________________

Ім’я, по-батькові ________________________________________

Науковий ступінь ________________________________________

Вчене звання ___________________________________________

Посада ________________________________________________

Назва організації, її адреса ________________________________

Поштова адреса, за якою будуть надіслані збірки матеріалів

(з індексом) ____________________________________________

Контактний телефон ______________________________________

E-mail _________________________________________________

Секція _________________________________________________

Назва доповіді __________________________________________

Форма участі ___________________________________________

Потреба у мультимедійному комплексі ______________________

Потреба у поселенні _____________________________________

Участь у дружній вечері__________________________________

Підпис Дата
Реєстраційна форма подається без скорочень!


Вимоги до оформлення тез доповідей

Текст тез доповіді обсягом до п’яти повних сторінок повинен бути набраний у програмі Microsoft Word українською або російською мовами. Надіслані матеріали не повертаються. Вартість публікації однієї повної сторінки становить 25 грн та 25 грн. за пересилку (по Україні).
ЗАГОЛОВОК ТЕЗ (14 pt)

Іванов В. В. (14 pt)

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка (14 pt)
Текст (шрифт Times New Roman 14 pt, інтервал – 1,5) відокремлюється порожнім рядком. Вирівнювання тексту – по ширині, без нумерації сторінок (проставляється олівцем зверху, посередині сторінки). Усі поля – по 2 см. Відступ абзацу – 1,25 см. Допускається використання таблиць та рисунків у форматах jpg, tiff, bmp, а також рисунків Microsoft Graph. Ілюстрації слід включати в текст або подавати у вигляді окремих файлів з роздільною здатністю 300 dpi у реальних розмірах рисунка; бажано уникати напівтонових рисунків. Нумерація посилань в тексті на літературу має подаватися у квадратних дужках. Перелік літературних джерел (шрифт 12 pt) відокремлюється від тексту порожнім рядком.
ЛІТЕРАТУРА

  1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика виховання. – 2007. – № 6. – С. 15-18.

  2. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. – Львів : Растр, 2007. – 375 с.


Вимоги до оформлення та подання наукових статей

Наукові статті, що подаються до друку, повинні бути написані українською мовою та містити матеріал, не опублікований раніше. Відповідно до вимог ВАК України (Постанова № 7-06 від 15 січня 2003 р.) необхідно дотримуватися таких елементів написання статей: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз основних досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. У статті жирним шрифтом виділяють такі елементи: постановка проблеми, аналіз актуальних досліджень, мета статті, виклад основного матеріалу, висновки та перспективи подальших наукових розвідок.

Стаття має бути ретельно перевірена й повністю відредагована. Матеріали, в яких допущені будь-які помилки, до друку не допускаються. Аспіранти та здобувачі, що подають одноосібні статті, додають відзив-рекомендацію наукового керівника.

УДК 371.315.6:51 Г.П. Руденко

Сумський державний

педагогічний університет

ЗАГОЛОВОК СТАТТІ

Анотація (8-10 рядків через 1 інтервал кегль 14 курсивом). Містить стислу інформацію про основні ідеї та висновки наукової статті.

Ключові слова (8-10, через 1 інтервал кегль 14 курсивом).

Г.П. Руденко

Сумской государственный

педагогический университет

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ

Аннотация (8-10 строк).

Ключевые слова (8-10).

G.P. Rudenko

Sumy State Pedagogical University

TITLE OF ARTICLE

Annotation ( 8-10 lines).

Key words (8-10).
Обсяг статті, включно зі списком цитованої літератури (не більше 12 джерел), 8-12 сторінок формату А4. Шрифт Times New Roman 14 pt, інтервал – 1,5; поля: верхнє і нижнє – 20 мм, ліворуч – 25 мм, праворуч – 10 мм. У верхньому лівому куті першої сторінки рукопису ставиться УДК, у правому – прізвище та ініціали автора (авторів) і назва закладу, нижче посередині рядка – заголовок статті великими літерами. Між назвою закладу та заголовком статті – інтервал 2. Такий же інтервал між заголовком та анотацією.

Сторінки рукопису не друкуються, а, починаючи з другої, проставляються олівцем зверху, посередині сторінки. Підписи до рисунків, схем, таблиць включають їх номер, назву, пояснення умовних позначень. Посилання на наукову літературу в тексті подаються за таким зразком: [5, 87], де 5 – номер джерела за списком літератури, 87 – сторінка. Посилання на декілька наукових видань одночасно подаються таким чином: [3, 156; 4; 8, 22-23].

Бібліографічний список мовою оригіналу складається через 1 інтервал, кегль 14, в алфавітному порядку і подається після тексту статті. Вимоги до оформлення бібліографічного опису списку джерел подані в журналі «Бюлетень ВАК України» № 3 за 2008 р.
ЛІТЕРАТУРА

  1. Матяш І. Б. Діяльність загальноосвітніх навчальних закладів : принципи та підходи / І. Матяш, Ю. Мушка. – К. : Києво-Могилян. акад., 2005. – 397, [1] с. – (Бібліотека наукового щорічника «Освіта» ; вип. 1).

  2. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов — основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2007. – № 1. – С. 39-61.

Вартість публікації однієї повної сторінки становить 25 грн та 25 грн. за пересилку (по Україні).

Оргкомітет конференції залишає за собою право редагувати матеріали та відхиляти такі, що не відповідають вказаним вимогам або тематиці конференції. У випадку відхилення матеріалів, сплачені кошти буде повернуто за вирахуванням витрат на пересилку.
Кожним учасником конференції під час реєстрації особисто сплачується організаційний внесок (як першим автором, так й іншими співавторами), який складає 100 грн. У рамках конференції планується проведення дружньої вечері. Харчування та проживання учасників здійснюється за власний рахунок. Пропонується розміщення учасників конференції в готелях міста або гуртожитку університету, про вартість проживання в яких буде повідомлено учасникам у другому інформаційному листі.

Тексти тез доповіді і статті, заповнену заявку на участь і копію квитанції про оплату надсилати за адресою:

Бабенко Олені Михайлівні

кафедра хімії та методики навчання хімії

природничо-географічний факультет

Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка

вул. Роменська 87, м. Суми, 40002.
та електронною поштою: npd-conference@yandex.ua
Контактний телефон: 066 34 79 650

Кошти необхідно надіслати поштовим переказом на адресу оргкомітету. На бланку обов’язково вкажіть свої прізвище, ім’я, по-батькові. Копії квитанції про сплату необхідно надіслати поштою разом з роздруківкою тексту та електронною поштою.
Оплата за друк і пересилку тез доповідей і статей надсилається за адресою

Вініченко Інна Сергіївна

природничо-географічний факультет

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

вул. Роменська 87, м. Суми, 40002.

До зустрічі в Сумах!
.
Схожі:

Конспект лекцій Суми Сумський державний університет 2012 Міністерство...
Лекція З'ЄДНАННЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН. НАРІЗНІ З'ЄДНАННЯ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДРОГОБИЦЬКИЙ...
Медичну довідку про стан здоров’я за формою №086-о та 2 фотокартки, 2 конверти, 2 папки
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я...
...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Кримський інженерно-педагогічний університет запрошує вчених, викладачів, учителів, психологів, аспірантів взяти участь у роботі...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ЧЕРКАСЬКИЙ...
БІОГРАФІЧНИЙ ДОВІДНИК ДЛЯ СТУДЕНТІВ УСІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «БАКАЛАВР»
1 Реалізм
Міністерство освіти і науки України ДВНЗ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ...
ФОРМУВАННЯ БРЕНД-ОРІЄНТОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЯМИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет...
РОЗДІЛ ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ПІДПРИЄМСТВА
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ...
Мета семінару: висвітлити надбання та сучасний стан біблієзнавства в Україні, а також позначити перспективи розвитку вивчення та...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка