Закон №889 Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб»


НазваЗакон №889 Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб»
Сторінка9/10
Дата13.05.2013
Розмір1.09 Mb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Право > Закон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

К = МП:ФП,

де К —коефіцієнт;

МП — мінімальна загальна площа житла, що дорівнює 100 кв. м;

ФП — фактична загальна площа житла, яке будується (придбавається) платником податку за рахунок іпотечного кредиту.

Якщо цей коефіцієнт більше одиниці, до по­даткової знижки включається сума фактично сплачених процентів за іпотечним кредитом без застосування такого коефіцієнта.

Таким чином, якщо площа придбаного в кредит житла менше 100 кв. м, то до податкової знижки можна включити всю суму сплачених процентів, але з урахуванням обмеження, установленого п.п. 166.4.2 ПКУ, тобто в межах річного оподат­ковуваного доходу у вигляді заробітної плати, зменшеного на ЄСВ та ПСП (за її наявності).

У разі якщо площа житла перевищує 100 кв. м, тоді сума, яку можна включити до податкової знижки, визначається як добуток коефіцієнта, що враховує мінімальну площу, та суми сплачених

протягом року процен-

тів (також у межах річ­ного оподатковуваного доходу у вигляді заро­бітної плати, зменшено­го на ЄСВ і ПСП).

І, нарешті, ще один важливий момент: до податкової знижки включаються тільки до­кументально підтвер­джені витрати платника податків (п.п. 166.2.1 ПКУ). Витрати на сплату процентів за іпотечним кредитом — не виняток. Тому для підтвердження права на зменшення оподатковуваного доходу на суму іпотечних процентів платнику податків бажано запастися такими документами:

копіями кредитного договору та нотаріаль­но завіреного договору іпотеки;

копіями квитанцій, платіжних доручень чи інших платіжних документів, в яких чітко вказана сума сплачених процентів за користування іпо­течним кредитом та прізвище, ім'я і по батькові платника податків як платника цих процентів (з відміткою банку про здійснення платежу).

Звертаємо увагу: платникам податків, яким платежі в погашення кредиту та процентів за ним установлено у фіксованій сумі (ануїтет), надання тільки платіжних документів буде недостатньо, оскільки сума процентів у них окремо не виді­ляється. У цьому випадку інформацію про розмір сплачених процентів можна взяти з графіка пла­тежів, який є додатком до кредитного договору та його невід'ємною частиною. Крім того, суму погашених у звітному році процентів у складі ану-їтетних платежів можна підтвердити банківськими виписками та меморіальними ордерами;

— копією паспорта з відповідною відміткою, що підтверджує факт реєстрації житла, придбано­го в кредит, як основного місця проживання;

— копією довідки про присвоєння індивіду­ального податкового номера (реєстраційного номера облікової картки) платника податків (копією сторінки паспорта, яка містить відмітку про те, що фізична особа через свої релігійні пе­реконання відмовилася від прийняття реєстрацій­ного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний орган ДПС);

— довідкою, виданою роботодавцем (робо­тодавцями) про заробітну плату, нараховану у звітному році.

До речі, аналогічні вимоги щодо документаль­ного підтвердження права на податкову знижку за витратами на сплату іпотечних процентів містяться в консультації, розміщеній у розділі 160.06.01 ЄБПЗ на офіційному сайті ДПСУ.

А тепер розглянемо приклади, що ілюструють порядок уключення процентів за іпотечним креди­том до складу податкової знижки.

Приклад 1. Площа квартири, придбаної платни­ком податків у кредит, становить 73 кв. м. Протягом 2011 року йому було нараховано заробітну плату в сумі 36000 грн. Сума ЄСВ, утриманого із заро­бітної плати платника податків, склала 1296 грн., а сума утриманого ПДФО — 5205,60 грн.

Згідно з квитанціями банку сума сплачених у 2011 році процентів за іпотечним кредитом ста­новить 9600 грн.

У цьому випадку до складу податкової знижки включається вся сума сплачених процентів, оскіль­ки площа житла не перевищує 100 кв. м, а сума процентів не перевищує суму заробітної плати, зменшеної на суму ЄСВ (34704 грн. = 36000 грн. - 1296 грн.).

Сума ПДФО, що підлягає поверненню, ста­новить:

5205,60 грн. - (36000 грн. -1296 грн. -9600 грн.) х 15: 100 = 1440 грн.

Приклад 2. Площа квартири, придбаної плат­ником податків у кредит, становить 150 кв. м. Протягом 2011 року йому було нараховано за­робітну плату в сумі 72000 грн. Сума ЄСВ, утри­маного із заробітної плати платника податків, склала 2592 грн., а сума утриманого ПДФО — 10411,20 грн.

Згідно з квитанціями банку сума сплачених у 2011 році процентів за іпотечним кредитом ста­новить 14000 грн.

Оскільки площа придбаної у кредит квартири перевищує 100 кв. м, до податкової знижки можна включити тільки частину суми процентів з ураху­ванням коефіцієнта 0,666667 (100 : 150).

Таким чином, сума процентів за кредитом, що підлягає включенню до складу податкової зниж­ки, з урахуванням цього коефіцієнта становить 9333,34 грн. (14000 грн. х 0,666667).

Сума ПДФО, що підлягає поверненню з бю­джету, дорівнює:

10411,20 грн. - (72000 грн. - 2592 грн. -- 9333,34 грн.) х 15 : 100 = 1400 грн.
Благодійні внески та пожертвування

Сума коштів або вартість майна, переданих платником податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організа­ціям, зареєстрованим в Україні та внесеним до Реєстру неприбуткових організацій та установ на дату передачі таких коштів та майна, уключа-ються до складу податкової знижки на підставі п.п. 166.3.2 ПКУ.

Щоб скористатися правом на податкову знижку за такими витратами, обов'язково мають дотри­муватися такі умови:

1. Грошові кошти або майно передаються неприбутковим організаціям, зареєстрованим в Україні та внесеним на дату передачі коштів (майна) до Реєстру неприбуткових організацій та установ.

Перелік неприбуткових установ та організацій, які вносяться органами ДПС до відповідного Реєстру, наведено в п. 157.1 ПКУ. При цьому перелічені в ньому неприбуткові організації вклю­чаються до Реєстру відповідно до Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій, затвердженого наказом ДПАУ від 24.01.2011 р. № 37. Унесення тієї чи іншої організації до Ре­єстру оформляється відповідним Рішенням, форму якого наведено в додатку 2 до вказаного Положення.

Таким чином, перш ніж декларувати податкову знижку виходячи із суми пожертвувань (благо­дійних внесків), платнику податків слід пере­конатися в тому, що кошти (майно) передані установі (організації), що уключена до цього Реєстру та має відпо­відне Рішення.

2. До податкової знижки включається сума коштів або вар­тість майна, переда­них у вигляді пожерт­вувань чи благодійних внесків неприбутковим організаціям, у розмірі, що не перевищує 4 % суми загального опо­датковуваного доходу звітного року. Якщо ж сума коштів та вартість майна, переданих неприбутковій організації, пе­ревищує 4 %, то сума такого перевищення до складу податкової знижки не включається.

І, звісно ж, пам'ятайте ще про одне обмеження: загальна сума нарахованої податкової знижки не може перевищувати розміру загального опо­датковуваного доходу, отриманого платником у вигляді заробітної плати у звітному році за мі­нусом ЄСВ та ПСП (за її наявності).

Понесені платником податків витрати на бла­годійність має бути підтверджено документаль­но. Документами, що підтверджують перерахуван­ня платником податків грошових коштів на користь неприбуткової організації, можуть бути:

— платіжне доручення на безготівкове пере­рахування благодійних внесків;

— квитанція банку, відділення зв'язку;

— квитанція до прибуткового касового ордера неприбуткової організації;

— довідка роботодавця, який за дорученням платника податку здійснював перерахування сум таких внесків до неприбуткових організацій з отриманого платником податку доходу.

Для підтвердження «неприбуткового» ста­тусу отримувача благодійної допомоги бажано одержати копію Рішення про внесення установи (організації) до Реєстру неприбуткових організа­цій та установ.

Також, на думку ДПСУ, одним із документів, наявність яких обов'язкова для отримання права на податкову знижку, у цьому випадку є дого­вір про пожертвування (див. розділ 160.06.02 ЄБПЗ).

Порядок визначення суми податкової знижки за витратами на благодійні внески та пожертву­вання розглянемо на прикладах.

Приклад 3. Громадянин Петренко В. А. 01.06.2011 р. надав благодійну допомогу закладу охорони здоров'я в сумі 1000 грн. Загальний опо­датковуваний дохід, отриманий ним протягом року,

становить 60000 грн. Сума ЄСВ, утримано­го із заробітної плати платника податків, скла­ла 2160 грн., а сума утриманого ПДФО — 8676 грн.

У цьому випадку Петренко В. А. може включити до складу по­даткової знижки суму благодійної допомо­ги, що не перевищує 2400 грн. (60000 грн. х 4 %).

Оскільки фактична сума благодійної допомоги закладу охорони здоров'я не перевищує гра­ничного розміру (2400 грн.), то до податкової знижки Петренко В. А. за підсумками 2011 року потрапить уся сума такої допомоги в розмірі 1000 грн.

Сума ПДФО, що підлягає поверненню з бю­джету, становить:

8676 грн. - (60000 грн. - 2160 грн. -1000 грн.) х х15: 100 = 150 грн.

Приклад 4. Овечкін Т. П. 18.11.2011 р. перераху­вав благодійній організації 1200 грн. Загальний оподатковуваний дохід, отриманий ним протя­гом року, становить 25000 грн. Сума ЄСВ, утрима­ного із заробітної плати платника податків, склала 900 грн., а сума утриманого ПДФО — 3615 грн.

У ситуації, що розглядається, сума добро­вільного пожертвування благодійній організації (1200 грн.) перевищує 4 % загального оподатко­вуваного доходу платника податків (25000 грн. х х 4 % = 1000 грн.). А отже, за підсумками 2011 року до податкової знижки Овечкіна Т. П. потрапить не вся сума благодійного внеску, а її частина в розмірі 1000 грн. Сума ПДФО, що підлягає поверненню з бюджету, становить:

3615 грн. - (25000 грн.- 900 грн. - 1000 грн.) хх15: 100 = 150 грн.
Витрати на оплату вартості навчання

Порядок та умови включення до складу податко­вої знижки платника податків сум, перерахованих в оплату вартості навчання, регулює п.п. 166.3.3 ПКУ. Відповідно до нього дозволяється включати до складу податкової знижки суми коштів, спла­чених платником податків на користь навчальних закладів для компенсації вартості здобуття се­редньої професійної або вищої освіти такого платника податків та/або члена його сім'ї пер­шого ступеня споріднення, який не одержує заробітної плати.

Докладно порядок уключення витрат на на­вчання до складу податкової знижки розглядався у статті «Податкова знижка на навчання» (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 74). Нагадаємо основні положення щодо податкової знижки на навчання, викладені в цій статті.

Отже, щоб скористатися правом на податкову знижку за витратами на навчання, платнику по­датку необхідно враховувати обмеження щодо:

1) виду навчання, а також виду навчального за­кладу, в якому здійснюється навчання;

2) осіб, витрати на навчання яких можна вклю­чити до податкової знижки;

3) суми витрат на навчання, яку може бути включено до складу податкової знижки;

4) документального підтвердження витрат на навчання.

1. Основні обмеження відносно видів навчан­ня, а також видів навчальних закладів, у яких може здійснюватися навчання, витрати на оплату якого включаються до податкової знижки, наведе­мо в таблиці (див. табл. 3):

Таблиця 3

Обмеження щодо виду навчання/навчального закладу, які враховуються при формуванні податкової знижки за витратами на навчання

Вартість навчання в яких навчальних закладах уключається до складу податкової знижки?

До податкової знижки включається сума коштів, сплачених на користь вищих та професійно-технічних навчальних закладів для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти

Зверніть увагу: форма власності навчального закладу (приватна чи державна), а також форма навчання (денна (очна), заочна, дистанційна, вечірня чи екстернатна) значення не мають. Крім того, з наведеного формулювання ПКУ випливає, що в разі оплати батьками навчання дитини в дошкільних, загальних середніх та позашкільних навчальних закладах вартість такого навчання до податкової знижки не включається.

Чи виникає право на податкову знижку в разі оплати вартості курсів довузівської підготовки?

У разі оплати вартості додаткових послуг, що надаються вищими та професійно-технічними навчальними закладами і не пов'язані із здобуттям середньої професійної та вищої освіти (наприклад, послуг курсів довузівської підготовки, інших спеціалізованих курсів, тренінгів тощо) право на податкову знижку не виникає

Чи включається до складу податкової знижки вартість навчання в іноземних навчальних закладах?

До податкової знижки можна включати витрати на навчання тільки у вітчизняних навчальних закладах

Чи включається до складу податкової знижки вартість навчання в магістратурі та інтернатурі?

Інтернатура входить до структури вищої освіти (є невід'ємною ланкою в процесі підготовки у вищому навчальному закладі), тому вартість навчання в ній можна включати до податкової знижки. На це податківці вказують у своїй консультації, розміщеній у ЄБПЗ на офіційному сайті ДПСУ ("http://www.sta.gov.ua"). Магістратура є самостійним освітньо-кваліфікаційним рівнем вищої освіти, а тому витрати на навчання в магістратурі також потрапляють до податкової знижки

Чи включається до складу податкової знижки вартість навчання в аспірантурі?

Витрати на навчання в аспірантурі, метою якого є здобуття наукового ступеня вже за наявності вищої освіти, до

податкової знижки не потрапляють


2. Друге обмеження окреслює коло осіб, ви­трати на навчання яких можна включити до по­даткової знижки. Так, відповідно до п.п. 166.3.3 ПКУдо податкової знижки включаються:

витрати платника податків на власне на­вчання;

витрати на навчання члена сім'ї платника податків першого ступеня споріднення, який не одержує заробітну плату.

Членами сім'ї фізичної особи першого сту­пеня споріднення вважаються її батьки, чоловік або дружина, діти, утому числі всиновлені (п.п. 14.1.263 ПКУ).

Таким чином, платник податку має право включити до податкової знижки витрати на навчання члена сім'ї першого ступеня споріднення виключ­но у випадку, якщо родич, вартість навчання якого оплачено, не одержує дохід у вигляді заробітної плати. Якщо ж у особи, яка навчається, є свій дохід у вигляді заробітної плати, то тільки вона має право декларувати податкову знижку за ви­тратами на своє навчання.

Інші нюанси декларування податкової зниж­ки на навчання залежно від того, від імені кого укладається договір з навчальним закладом та від імені кого вноситься плата за нього, наведемо у вигляді таблиці (див. табл. 4):

Таблиця 4

Ситуація

Отримувач податкової знижки

Договір на навчання укладено з дитиною. Від неї ж надходить плата за навчання. Власного джерела доходу дитина не має

Право на податкову знижку має один із батьків дитини чи інший родич першого ступеня споріднення (консультація в розділі 160.06.03 ЄБПЗ)

, Договір на навчання укладено з одним із батьків дитини. Квитанцію на оплату оформлено на ім'я самої дитини. Власного джерела доходу дитина не має

Право на податкову знижку має один із батьків дитини, який уклав договір на навчання

Договір на навчання укладено з одним із батьків (із самою дитиною). При цьому дитина працює та отримує заробітну плату

Батьки дитини права на податкову знижку не мають. Задекларувати податкову знижку може тільки сама дитина, яка має самостійне джерело доходу у вигляді заробітної плати

Із цього правила є один виняток. Так, якщо студент влаштувався на роботу тільки після закінчення навчання у звітному році і до моменту його працевлаштування не одержував заробітну плату, то право на податкову знижку за результатами звітного податкового року має той із батьків, хто фактично вносив плату за навчання (консультація в розділі 160.06.03 ЄБПЗ).

Договір на навчання укладено з одним із батьків (із самою дитиною). При цьому дитина працює та одержує винагороду за цивільно-правовим договором

Право на податкову знижку має один із батьків дитини чи інший родич першого ступеня споріднення (консультація в розділі 160.06.03 ЄБПЗ)


3. Наступне обмеження, установлене п.п. 166.3.3 ПКУ, стосується суми витрат на на­вчання, що може бути задекларована для отри­мання податкової знижки. Відповідно до нього загальна сума коштів, сплачених за навчання, яку можна віднести до складу податкової знижки, не може перевищувати суми місячного прожит­кового мінімуму, що діє для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 грн. у роз­рахунку за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року. Отже, у 2011 році максимальна сума витрат на навчання, що включається до складу податкової знижки в розрахунку на кожну особу, яка навча­ється, за кожний повний або неповний місяць навчання, становить 1320 грн. А от сума витрат на навчання, що перевищує вказаний розмір, до складу податкової знижки не включається.

При декларуванні доходів за звітний рік урахо­вується кількість місяців навчання, що припадають на звітний календарний, а не навчальний рік.

Тут слід звернути увагу на консультацію фахів­ців ДПСУ, розміщену в розділі 160.05 ЄБПЗ, у якій податківці зазначають, що тільки для студентів за­очної, вечірньої та дистанційної форм навчання максимальна сума витрат на навчання розра­ховується виходячи з дванадцятимісячної його тривалості (тобто максимальна сума витрат на на­вчання, яку можна включити до податкової зниж­ки, становить 15840 грн. (1320 грн. х 12 міс.)). Що ж до студентів денної форми навчання, то для них максимальна сума витрат на навчан­ня, яку можна включити до податкової знижки, складає тільки 13200 грн. (1320 грн. х 10 міс). Інакше кажучи, тривалість навчання студентів-«денників», на думку податківців, не може пе­ревищувати 10 місяців.

Проте, на нашу думку, це не так. Адже згідно з п. 4.1 Положення про організацію на­вчального процесу у вищих навчальних закла­дах, затвердженого наказом Міносвіти України від 02.06.93 р. № 161, тривалість навчально­го року становить саме 12 місяців (без будь-яких застережень щодо форми навчання). А отже, для студентів денної форми навчання, так само як і для студентів заочної, вечірньої та дистан­ційної форм навчання, гранична сума витрат на навчання може розраховуватися виходячи з 12 місяців.

Конкретна тривалість навчання, що береться до розрахунку суми податкової знижки, визначається за договором з навчальним закладом. Якщо ж договір такої інформації не містить, то платник податку, який бажає отримати податкову знижку, повинен пред'явити довідку з навчального закла­ду щодо кількості місяців навчання та тривалості семестрів у звітному році.

І, нарешті, ще один дуже важливий момент. Коли платіж за навчання відбувається рік у рік (тобто у 2011 році заплатили за місяці навчання у 2011 році), визначити суму податкової знижки та граничний її розмір досить просто. Однак най­частіше платники на початку навчального року вносять плату за весь навчальний рік (у такому разі перший семестр навчання припадає на по­точний рік, а другий семестр —уже на наступний календарний рік). У такому разі слід ураховувати висновки податківців, яких фахівці ДПСУ доходять у роз'ясненні, розміщеному в ЄБПЗ ("http://www.sta.gov.ua"). У ньому, зокрема, зазначено: «...сума коштів, яка оплачена у звітному податковому році за періоди навчання в наступному році, не може бути включена до податкової зниж­ки».

Як бачимо, у консультації, що цитується, ДПСУ відмовляє платникам податків у праві на подат­кову знижку, якщо плату за навчання здійснено у звітному періоді за періоди навчання в наступно­му навчальному році. Отже, до податкової знижки поточного року включаються тільки витрати, що припадають на місяці навчання в поточному звітному році. Більше того, це роз'яснення, а та­кож усні консультації податківців дають підстави побоюватися, що вартість оплаченого наперед на­вчання не може потрапити до податкової знижки і в наступному звітному році.

Це означає, що платники податків, які опла­тили у 2010 році вартість навчання у 2011 році, вочевидь, податкову знижку за такими витрата­ми задекларувати не зможуть. Така ж доля спіт­кає і витрати, понесені у 2011 році, але у зв'язку з оплатою навчання у 2012 році. До декларації про доходи за 2011 рік зможуть потрапити тільки ви­трати, понесені у 2011 році та пов'язані з оплатою вартості навчання в цьому ж році.

Зауважимо, що раніше, у період дії Зако­ну № 889, податківці підходили до вирішення цього питання більш зважено та дозволяли за одним платіжним документом декларувати податковий кредит за підсумками двох років, що йдуть один за одним (див., наприклад, лис­ти ДПАУ від 26.04.2007р. № 8484/7/17-0717 і від 01.11.2006 р. №5710/1/17-0715). На нашу думку, такий підхід має застосовуватися і зараз. Проте, ураховуючи непохитну позицію податків­ців, відстоювати таку точку зору найімовірніше доведеться в судовому порядку.

4. Підставою для включення до податкової знижки витрат на навчання є наявність доку­ментів, що підтверджують факт його оплати.

Такими документами можуть бути:

— платіжне доручення на безготівкове пере­рахування коштів;

— квитанція банку або відділення зв'язку;

— довідка роботодавця, який за дорученням платника податку здійснював перерахування сум коштів з отриманого ним доходу на його навчання або навчання інших членів його сім і першого ступеня споріднення на­вчальним закладам;

— квитанція прибуткового касового ор­дера навчального за­кладу.

Якщо платник подат­ків декларує витрати не на своє навчання, а на навчання члена сім'ї першого ступеня споріднення, то йому потрібно також документально підтвердити таке споріднення.

Крім того, для отримання податкової знижки на навчання в наявності має бути договір на на­вчання.

Порядок визначення розміру податкової знижки на оплату навчання розглянемо на прикладі.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

План Податок з доходів фізичних осіб. Особливості оподаткування фізичних...
Основним податком, який сплачує більшість населення України, є податок з доходів фізичних осіб. Механізм справляння цього податку...
В Україні діє ряд законів, що здійснюють нормативно-правовове регулювання...
Про кредитні спілки від 20 грудня 2001 р. №2908-ІІІ та ін. Фінансові аспекти благодійницької діяльності відображені в законах «Про...
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»
Найменування бланку документа суворої звітності, який видається та підстава для його видачі
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»
Найменування бланку документа суворої звітності, який видається та підстава для його видачі
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»
Нормативно-правовий акт, відповідно до якого надається послуга (закони, постанови, розпорядження, накази, тощо)
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»
Нормативно-правовий акт, відповідно до якого надається послуга (закони, постанови, розпорядження, накази, тощо)
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»
Нормативно-правовий акт, відповідно до якого надається послуга (закони, постанови, розпорядження, накази, тощо)
Закон України від 15 травня 2003 р. №755-ІV «Про державну реєстрацію...
Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі
Закон України від 15 травня 2003 р. №755-ІV «Про державну реєстрацію...
Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги
Закон України від 15 травня 2003 р. №755-ІV «Про державну реєстрацію...
Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка