Закон №889 Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб»


НазваЗакон №889 Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб»
Сторінка5/10
Дата13.05.2013
Розмір1.09 Mb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Право > Закон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Заповнюємо додаток З

(інвестиційні доходи)

Порядок оподаткування інвестиційного прибутку

Відповідно до пп. 164.2.9, 170.2.6 ПКУдо скла­ду загального річного оподатковуваного доходу платника податку включається додатне значення загального фінансового результату (інвестицій­ний прибуток) від проведення операцій (купівлі, продажу) з інвестиційними активами за резуль­татами звітного року. При цьому під інвестицій­ними активами розуміють пакет цінних паперів, деривативів* або корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах, випущені одним емітентом. Декларуючи результати від операцій з інвестиційними активами, слід мати на увазі, що до 06.08.2011р.** під поняття «інвестиційний актив» підпадали також банківські метали.

До продажу інвестиційного активу прирівню­ються також операції з:

— обміну інвестиційного активу на інший інвес­тиційний актив;

— зворотного викупу інвестиційного активу, який належав платнику податку, його емітентом;

— повернення платнику податку коштів або майна (майнових прав), попередньо внесених ним до статутного капіталу емітента корпоратив­них прав, у разі виходу такого платника податку з числа засновників (учасників) такого емітента або ліквідації такого емітента.

До придбання інвестиційного активу прирів­нюються операції з внесення платником податку коштів або майна до статутного капіталу юридич­ної особи — резидента в обмін на емітовані ним корпоративні права.

Платник податків зобов'язаний вести облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами самостійно, окремо від інших доходів і витрат. Такий облік ведеться в Книзі обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного до­ходу, форму якої затверджено наказом ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1022.

Звертаємо увагу: якщо платник податків уклав договір з професійним торговцем цінними папе­рами, утому числі банком, про виконання ним функцій податкового агента, то це не звільняє його від обов'язку задекларувати результати всіх операцій з купівлі та продажу інвестиційних акти­вів, здійснених протягом 2011 року як на території України, так і за її межами.

Порядок оподаткування інвестиційного при­бутку встановлено п. 170.2 ПКУ.

Інвестиційний прибуток розраховується як додатна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу, і витратами на його придбання (п.п. 170.2.2 ПКУ). Якщо в результаті розрахунку інвестиційного прибутку виходить від'ємне значення, воно вважається інвестиційним збитком (п.п. 170.2.3 ПКУ). Як бачимо, визначити фінансовий результат необхідно щодо кожного інвестиційного активу окремо.

Інвестиційний прибуток за операціями з деривативами розраховується як додатна різниця між доходом, отриманим платником податку за операціями з деривативами (похідними інстру­ментами), уключаючи отримані суми періодичних або разових виплат, передбачених умовами контрактів (договорів), та документально під­твердженою сумою, сплаченою платником по­датку іншій стороні такого контракту (договору) за деривативами (похідними інструментами), у тому числі сплаченими сумами періодичних або разових виплат, що передбачені умовами контракту (договору) (абз. 11 п.п. 170.2.2 ПКУ). Якщо в результаті розрахунків виходить від'ємне значення, то воно вважається інвестиційним збитком. Зауважимо, що правила визначення ін­вестиційного прибутку для деривативів з'явилися вп. 170.2ПКУ з 06.08.2011 p., коли набув чинності Закон № 3609.

Документальним підтвердженням (первинним документом) доходів і витрат за операціями з інвестиційними активами, що перебувають в електронній формі на фондовій біржі для клі­єнтів — учасників фондової біржі, є звіт торговця цінними паперами (брокера), який формується на базі біржового звіту та договору на брокерське обслуговування.

Інвестиційний прибуток за операціями з цін­ними паперами або деривативами, що перебу­вають в обігу на організованому ринку цінних паперів, визначається окремо від інвестиційного прибутку за операціями з цінними паперами або деривативами, які не перебувають в обігу на такому ринку*.

Ця норма виглядає досить заплутаною. Найімовірніше, законодавець хотів розмежувати облік фінансових результатів від двох видів інвестицій­ного прибутку: прибутку за операціями з цінними паперами або деривативами, які перебувають в обігу на організованому ринку цінних паперів, та прибутку за операціями з цінними паперами або деривативами, які не перебувають в обігу на такому ринку, з метою запобігання згортанню прибутку від одних продажів зі збитками від ін­ших. Цю думку непрямо підтверджує і п. 3.10 Методики визначення інвестприбутку (див. «По­датки та бухгалтерський облік», 2012, № 5, с 8). Водночас у формі додатка 3 до декларації передбачається, що за ряд. 4 розділу І відоб­ражається згорнутий фінансовий результат, тобто окремого обліку додаток 3 не містить.

Загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними активами визначається як сума інвестиційних прибутків, отриманих платником податку протягом 2011 року, зменшена на суму інвестиційних збитків, понесених платником по­датку протягом такого року.

Відповідно до п.п. 170.2.8 ПКУ не підлягає оподаткуванню і не включається до загального річного оподатковуваного доходу:

дохід, отриманий платником податку протя­гом звітного податкового року від продажу інвес­тиційних активів, якщо сума такого доходу не пе­ревищує суму, визначену в абз. 1 п.п. 169.4.1 ПКУ (у 2011 році — 1320 грн. — застосовується до загальної суми доходу від продажу інвестиційних активів за рік);

дохід, отриманий платником податку внаслі­док відчуження акцій (інших корпоративних прав), одержаних ним у власність у процесі приватизації в обмін на приватизаційні компенсаційні сертифі­кати, безпосередньо отримані ним як компенсація суми його внеску до установ Ощадного банку СРСР або до установ державного страхування СРСР, або в обмін на приватизаційні сертифіка­ти, отримані ним відповідно до закону, а також сума доходу, отриманого таким платником по­датку внаслідок відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) за нормами безоплатної передачі, визначеними ст. 121 Земельного кодексу Укра­їни від 25.10.2001 р. № 2768-111 залежно від їх призначення, та майнових паїв, безпосередньо отриманих ним у власність у процесі приватизації (п.п. 165.1.40 ПКУ).

Сума доходів і витрат на придбання зазначених вище інвестиційних активів не включається до розрахунку загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами.

При визначенні загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами необхідно враховувати вимоги пп. 170.2.4 і 170.2.5 ПКУ.

1) якщо протягом 30 календарних днів до дня продажу пакета цінних паперів (корпоративних прав) або деривативів, а також протягом наступних 30 календарних днів із дня такого продажу платник податку придбаває пакет ідентичних цінних паперів (корпоративних прав) або дери вативів, то:

— по-перше, інвестиційний збиток, який виник внаслідок такого продажу, не враховується під час

визначення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами;

— по-друге, вартість придбаного пакета для цілей оподаткування визначається за ціною його придбання, але не нижче, ніж ціна проданного пакета;

2) якщо платник податку протягом звітного (податкового) року продав інвестиційний актив за договором, що обумовлює право на його зворотний викуп у наступному році, або придбав опціон іна такий викуп, інвестиційний збиток, що виник унаслідок такого продажу, не враховується при визначенні загального фінансового результату;

3) якщо платник податку, який продав інвестиційний актив протягом звітного (податкового) року, унаслідок чого виник інвестиційний збиток, придбає такий інвестиційний актив або ідентичний йому пакет у наступному звітному (податковому) році, то для цілей оподаткування вартість такого придбаного пакета визначається на рівні ціни проданого пакета, відповідно збільшеної або зменшеної на різницю між цінами при дбання таких двох пакетів;

4) якщо платник податку продає пакет цінних паперів (корпоративні права) або деривативи пов'язаним із ним особам, інвестиційний збиток, що виникає внаслідок такого продажу, не враховується при визначенні загального фінансового результату;

5) якщо платник податку подарував інвестиційний актив або передав його у спадщину, інвестиційний збиток, що виник унаслідок такого дарування або передачі в спадщину, не враховується при визначенні загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами.

Зазначені вимоги (пп. 170.2.4 і 170.2.5 ПКУ) не поширюються на придбання або продаж цінних паперів та деривативів, що здійснюються на фондовій біржі, а також у випадку:

— придбання або продажу пакета акцій розміром понад 25 % статутного капіталу емітента;

- викупу акцій емітентом, у тому числі на ви­могу власника акцій;

придбання емісійних цінних паперів у процесі їх приватного розміщення;

придбання або продажу цінних паперів, які відповідно до вимог законодавства не можуть перебувати в обігу на фондовій біржі.

Інвестиційний актив, подарований платнику податку або успадкований платником податку, вважається придбаним за вартістю, що дорівнює сумі державного мита та податку на доходи фізич­них осіб, сплачених у зв'язку з таким даруванням або спадкуванням.

Відповідно до абз 3 п.п. 170.2.6 ПКУ, якщо за­гальний фінансовий результат операцій з інвес­тиційними активами має від'ємне значення, то його сума переноситься у зменшення загального фінансового результату операцій з інвестицій­ними активами наступних років до його повного погашення. Водночас, декларуючи результати операцій з інвестиційними активами за 2011 рік, слід ураховувати положення п. 2 підрозд. 1 розд. XX ПКУ: інвестиційний збиток, отриманий плат­ником податку на доходи фізичних осіб на 1 січня 2011 року, ураховується при обчисленні інвес­тиційного прибутку, отриманого за операціями з цінними паперами або деривативами, що пере­бувають в обігу на організованому ринку цінних паперів, за результатами 2011 року в частині збитків, понесених внаслідок продажу інвестицій­ного активу через професійних торговців цінними паперами. Причому обов'язок документального підтвердження розміру таких збитків покладається на платника податку. Цією перехідною нормою законодавець, судячи з усього, хотів сказати, що інвестиційні збитки 2010 року підлягають перене­сенню тільки в тій частині, що понесена внаслідок продажу інвестиційних активів через професійних торговців цінними паперами. Інша частина збитків переноситися не повинна. Проте в ряд. 5 розд. І додатка 3 до декларації нічого не зазначено про облік тільки частини інвестиційного збитку. Більше того, ПКУ передбачає, що такі збитки повинні пе­реноситься тільки до першої групи цінних паперів і деривативів. Однак нічого подібного додаток З не передбачає. Із його форми радше випливає, що будь-які збитки минулого року враховуються у зменшення загального фінансового результату. Проте, вважаємо, що при обліку інвестиційних збитків 2010 року слід ураховувати тільки ту час­тину, перенесення якої передбачено Перехідними положеннями ПКУ

Інвестиційний прибуток, отриманий за резуль­татами 2011 року, оподатковується за ставками, установленими 15 і 17 %. Закономірно виникає запитання щодо порядку застосування зазначе­них ставок. Проблема в тому, що розмір ставок диференційовано залежно від розміру загального місячного доходу (у 2011 році до доходу, розмір якого не перевищує 9410 грн., застосовується ставка 15%, до суми перевищення— ставка 17 %), а тут маємо справу з частиною загального річного оподатковуваного доходу, який розподі­лити за місяцями неможливо.

Фахівці ДПСУ пропонують вирішувати цю проблему так (див. консультацію в журналі «Вісник податкової служби України», 2012, № 9— 10, с 10): до частини річного інвести­ційного прибутку, що не перевищує 9410 грн., застосовується ставка 15%, до суми переви­щення застосовується ставка 17 %. При цьому розрахунок податку на доходи з інвестиційного прибутку здійснюється окремо від розрахунку податку на інші доходи.
Порядок відображення операцій з інвестиційними активами в додатку 3

до декларації про доходи

з/п

Найменування рядка

Що вказується

1

Цінні папери, деривативи, що перебувають в обігу на організованому ринку цінних паперів

У колонці 3 окремо за кожним видом інвестиційного активу в розрізі трьох груп зазначається його найменування та характеристика. У колонці 4 вказується сума доходу, отриманого платником податку від продажу окремого інвестиційного активу.

У колонці 5 указується сума витрат на придбання окремого інвестиційного активу.

У колонці 6 указується фінансовий результат операцій за кожним інвестиційним активом окремо (інвестиційний прибуток або інвестиційний збиток). Інвестиційний прибуток розраховується як додатна різниця між значеннями колонки 4 і значенням колонки 5, інвестиційний збиток —як від'ємне значення різниці між значеннями колонки 4 і колонки 5. Незважаючи на положення абз. 4 п.п. 170.2.6 ПКУ, форма додатка 3 не передбачає розподіл прибутків і збитків від різних груп цінних паперів та деривативів

2

Цінні папери, деривативи, що не перебувають в обігу на організованому ринку цінних паперів

3

Корпоративні права (інші, ніж цінні папери)

4

Сума інвестиційних прибутків та інвестиційних збитків поточного звітного року

Указується сума інвестиційних прибутків та інвестиційних збитків 2011 року, яка розраховується як сума значень колонки 6 за всіма видами інвестиційних активів

5

Сума від'ємного значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами попереднього звітного періоду

Указується сума від'ємного значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами попереднього звітного року, на яку може бути зменшено загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними активами за звітний рік.

У додатку 3 до декларації про доходи за 2011 рік у цьому рядку зазначається сума інвестиційного збитку, отриманого платником податку на доходи фізичних осіб на 1 січня 2011 року в частині збитків, понесених унаслідок продажу інвестиційних активів через професійних торговців цінними паперами*. Згідно з п. 2 підрозд. 1 розд. XX ПКУ вона враховується при обчисленні інвестиційного прибутку, отриманого за операціями з цінними паперами або деривативами, що перебувають в обігу на організованому ринку цінних паперів, починаючи з результатів за 2011 рік. Значення в цьому рядку вказується без знака «-»

6

Загальний фінансовий

результат операцій

з інвестиційними

активами

(рядок 4- рядок 5)

Указується загальний фінансовий результат операцій

з інвестиційними активами, що розраховується як різниця між

значеннями рядків 4 і 5**

7

Сума податку на доходи фізичних осіб, у тому числі:

Указується загальна сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету з інвестиційного прибутку, розрахована платником податків самостійно із застосуванням ставок, установлених п. 167. 7/ЖУ (15 і 17%).

8

утриманого (сплаченого) податковим агентом

Указується сума ПДФО, утриманого податковим агентом (якщо платник податків укладав договір з торговцем цінними паперами, уключаючи банк, про виконання ним функцій податкового агента), — відповідає значенню колонки 4 рядка 01.04

9

яка підлягає сплаті платником податку самостійно

Указується сума ПДФО, що має бути сплачена платником податків самостійно — відповідає значенню колонки 5 рядка 01.04

*Обов'язок документального підтвердження розміру вказаних збитків покладається на платника податку.

**Якщо загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними активами має від'ємне значення, його сума переноситься у зменшення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами наступних років до його повного погашення.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

План Податок з доходів фізичних осіб. Особливості оподаткування фізичних...
Основним податком, який сплачує більшість населення України, є податок з доходів фізичних осіб. Механізм справляння цього податку...
В Україні діє ряд законів, що здійснюють нормативно-правовове регулювання...
Про кредитні спілки від 20 грудня 2001 р. №2908-ІІІ та ін. Фінансові аспекти благодійницької діяльності відображені в законах «Про...
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»
Найменування бланку документа суворої звітності, який видається та підстава для його видачі
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»
Найменування бланку документа суворої звітності, який видається та підстава для його видачі
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»
Нормативно-правовий акт, відповідно до якого надається послуга (закони, постанови, розпорядження, накази, тощо)
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»
Нормативно-правовий акт, відповідно до якого надається послуга (закони, постанови, розпорядження, накази, тощо)
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»
Нормативно-правовий акт, відповідно до якого надається послуга (закони, постанови, розпорядження, накази, тощо)
Закон України від 15 травня 2003 р. №755-ІV «Про державну реєстрацію...
Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі
Закон України від 15 травня 2003 р. №755-ІV «Про державну реєстрацію...
Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги
Закон України від 15 травня 2003 р. №755-ІV «Про державну реєстрацію...
Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка