Робоча навчальна програма з курсу ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО В 2-х частинах Частина 2 для студентів спеціальності 060100 "Правознавство"


НазваРобоча навчальна програма з курсу ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО В 2-х частинах Частина 2 для студентів спеціальності 060100 "Правознавство"
Сторінка6/7
Дата17.03.2013
Розмір1.02 Mb.
ТипЛекція
bibl.com.ua > Право > Лекція
1   2   3   4   5   6   7


 1. Постанова Ради Міністрів УРСР від 27.06.1969 р. “Про Статут автомобільного транспорту УРСР” // ЗП УРСР.- 1969.- № 7.- Ст. 89.

 2. Постановление СМ СССР от 25.07.1988 р. № 888 «Об утверждении Положения о поставках продукции производственно-технического назначения, Положения о поставках товаров народного потребления и Основных условий регулирования договорных отношений при осуществлении экспорто-импортных операций» // СП СССР. - 1988. - № 24-25. - Ст. 70.

 3. Інструкція про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання за кількістю (затверджена постановою Держарбітражу СРСР від 15 червня 1965 року № П-6 // Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР.-1975.- № 2.

 4. Інструкція про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю (затверджена постановою Держарбітражу СРСР від 25 квітня 1966 року № П-7 // Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР. - 1975.- № 2.Спеціальна та навчальна література (с/л):

 1. Активізація інноваційної діяльності: організаційно-правове та соціально-економічне забезпечення: Монографія / О.І. Амоша, В.П. Антонюк, А.І. Землянкін та ін.; НАН України. Ін-т економіки пром-ті. – Донецьк, 2007. – 327 с.

 2. Актуальні питання господарсько-правового забезпечення інноваційної політики держави. Монографія / За ред. Задихайла Д.В. – Харків, 2006. – 256 с.

 3. Актуальні проблеми державного управління інноваційними процесами. – К.: ДП "НВЦ "Євроатлантикінформ", 2006. – 129 c.

3/1. Актуальні проблеми правового регулювання розвитку підприємницької діяльності в Україні: Монографія. – Київ – Тернопіль: Видавництво «Підручники і посібники», 2008. – 368 с.

 1. Алданов Ю.В. Приватизація державного майна як спеціальна підстава набуття права власності: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 20 с.

 2. Алісов Є.О. Гроші і грошовий обіг: теоретичні засади та стан правового регулювання в Україні: Монографія. – Харків: Косилон, 2004. – 326 с.

 3. Андрейцев В. В. Проблеми позадоговірної відповідальності в інноваційних відносинах // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Юридичні наукт. Випуски 45-48. – 2002.- № 48. - С. 281-288.

 4. Андрєєв Д. О. Адміністративно-правові засоби захисту прав власників цінних паперів: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Ін-т законодавства Верховної Ради України. — К., 2008. – 21 с.

 5. Андріанов М.В. Засоби та правовий режим забезпечення кредитних зобов'язань: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський нац.ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 17 с.

 6. Андросова О.Ф., Череп А.В. Трансфер технологій як інструмент реалізації інноваційної діяльності: Моногр. – К.: Кондор, 2007. – 354 c.

 7. Аномалії в цивільному праві України: Навчально-практичний посібник /Відп.ред. Р.А. Майданик. – К.: Юстініан, 2007. – 912 с.

 8. Анохіна І.О. Правове регулювання діяльності суб’єктів природних монополій. Автореферат дис…канд. юрид. наук: 12.00.04 / НАН України; Ін-т економіко-правових досліджень. – Донецьк, 2005. – 18 с.

 9. Апанасенко К.І. Правовий режим майна, що є в комунальній власності. Автореферат дис…канд.юрид.наук. – К., 2006. – 20 с.

 10. Апопій І.В. Цивільно-правові аспекти договорів купівлі-продажу в оптовій торгівлі: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2004. — 16с.

 11. Артеменко С.В. Цивільно-правові проблеми управління акціонерним товариством: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2004. — 20с.

 12. Архипова М. І. Цивільно-правова охорона географічних зазначень в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2006. — 19с.

 13. Атаманова Ю. Участие в хозяйственных обществах правами промышленной собственности: правовые проблемы передачи инновационного продукта: Монография. – Харьков, 2004. – 208 с.

 14. Атаманова Ю.Є. Інноваційне право України: проблеми теорії та систематизації: Монографія. – Харків: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2005. – 128 с.

17/1. Атаманова Ю.Є. Господарсько-правове забезпечення інноваційної політики держави: Монографія. – Харків, Видавництво «ФІНН», 2008. – 424 с.

 1. Афанасьєв К.К. Адміністративний договір як форма державного управління (теоретико- правовий аспект): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Національний ун-т внутрішніх справ. — Х., 2002. — 19с.

 2. Бабіч І.В. Договір переробки давальницької сировини: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НДІ приватного права і підприємництва Академії правових наук України. — К., 2006. — 20с.

 3. Банкрутство в Україні. Нормативна база (3-є вид.) / Упоряд. Роїна О.М. – К.: «КНТ», 2006. – 248 с.

 4. Банкрутство. Правозастосування та судова практика / Упорядник Грек Б.М. та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 304 с.

 5. Барабаш А. Г. Правове регулювання лізингових відносин в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / НАН України; Ін-т економіко-правових досліджень. — Донецьк, 2004. — 18с.

 6. Баранов О.Г. Ефективність державного регулювання інноваційної діяльності : Автореф. дис. ... канд. екон. наук. 08.01.01/ Нац. акад. наук України. Держ. установа "Ін-т економ. та прогнозування". -К., 2006.-20 с.

 7. Бахуринська М.М. Правові засади концесії земельної ділянки за законодавством України. Автореферат…канд..юрид.наук /Київський нац.ун-т імені Тараса Шевченка. – К., 2008. – 20 с.

 8. Безклубий І. Банківські правочини. Монографія. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2007. – 456 с.

 9. Безлюдько І.О. Договір перевезення вантажу повітряним транспортом за цивільним правом України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 18 с.

 10. Безух О. В. Захист від недобросовісної конкуренції у сфері промислової власності. Автореферат дис…канд.юрид.наук.- Донецьк, 2001.- 19 с.

 11. Бейцун І. В. Об’єднання юридичних осіб в цивільному праві: порівняльно-правовий аналіз Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – К., 2006. – 18 с.

 12. Бек Ю.Б. Правове регулювання іноземних інвестицій у спеціальних (вільних) економічних зонах України (на матеріалах СЕЗ "Яворів"): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.03/ Одес. нац. юрид. акад. . – О., 2005. – 21 с.

 13. Белов В. Н. Коммерческое представительство и агентирование (договоры).– М.: Финансы и статистика, 2001.– 256 с.

 14. Беляневич В. Е. Арбітражне судочинство: визнання недійсними актів державних та інших органів: Навч. посібник.- К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001.- 304 с.

 15. Беляневич В.Е. Господарський процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. – К.: Юстиніан, 2008. – 872 с.

 16. Беляневич Е. Физическое лицо как субъект хозяйственных отношений // Предпринимательство, хозяйство и право.- 1997.- № 1.- С. 12-15.

 17. Беляневич О. А. Господарський договір та способи його укладання: Навчальний посібник.- К.: Наукова думка, 2002.- 279 с.

 18. Беляневич О.А. Господарське договірне право України (теоретичні аспекти). – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 592 с.

 19. Бєляєва А.П. Принцип свободи договору у правовому регулюванні зовнішньоекономічного контракту. Автореферат дис…канд.юрид.наук. – Харків, 2005. – 20 с.

 20. Беневоленская З. Э. Доверительное управление имуществом в сфере предпринимательства.- СПб: Юридический центр Пресс, 2002.- 282 с.

 21. Бервено С.М. Проблеми договірного права України: Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 392 с.

 22. Бервено С. Н., Яроцкий В. Л. Правовое регулирование вексельного обращения в Украине.- Х.: Право, 2001.- 512 с.

 23. Білоус Ж.А. Дійсність господарських договорів: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 20с.

 24. Бірюков О.М. Порівняльно-правовий аналіз інституту неспроможності у законодавстві України та деяких іноземних держав. Автореф. дис... канд. юрид. наук.- К., 1999.- 20 с.

41/1. Бірюков О.М. Транскордонні банкрутства: теорія і практика: Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 318 с.

 1. Блащук А.М. Припинення договірних зобов'язань у цивільному праві України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський нац.ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 20с.

 2. Блюмхардт О. Органи акціонерного товариства (порівняльно-правове дослідження): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2002. — 19с.

 3. Блюмгардт А. Модели корпоративного управления: Монография. – К.: Наукова думка, 2003. – 160 с.

 4. Бобкова А.Г., Дутов М.М. О некоторых результатах принятия и применения Хозяйственного кодекса Украины: Брошюра / ИЭПИ НАН Украины. – Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2005. – 22 с.

 5. Бобкова А.Г., Моісеєв Ю.О. Біржове право. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 200 с.

 6. Бобух І.М. Становлення і функціонування спеціальних економічних зон в Україні: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук. 08.10.01/ НАН України Рада по вивч. продуктивних сил України. – К., 2003. – 21 с.

 7. Богатырев А. Г. Инвестиционное право.– М., 1992.– 272 с.

 8. Богдан О.В. Правовий режим морських просторів Чорноморсько- Азовського басейну: перспективи розвитку: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.11/ Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2005. – 21 с.

 9. Богуславский М. Иностранные инвестиции: правовое регулирование.– М., 1996.- 445 с.

 10. Боднар Т.В. Формування і реалізація господарських зв`язків в Україні в умовах переходу до ринкової економіки. Автореф. дис... канд. юрид. наук.- К., 1994.- 24 с.

 11. Боднар Т.В. Виконання договірних зобов’язань в цивільному праві. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 272 с.

 12. Боднар Т.В. Договірні зобов’язання у цивільному праві (загальні положення): навч.посібник. – К.: Юстиніан, 2007. – 280 с.

 13. Бондаренко І.М. Правова регламентація господарської діяльності казенних підприємств: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / НАН України; Ін-т економіко-правових досліджень. — Донецьк, 2001. — 18с.

 14. Борисова В.І., Баранова Л.М., Ігнатенко В.М., Первомайський О.О., Сиротинко С.Є. Правові проблеми комунальної власності: Монографія / За заг.ред. В.І.Борисової. – Харків, Видавець ФО-П Вапнярчук Н.М., 2007. – 144 с.

 15. Бородовський С.О. Укладення, зміна та розірвання договору у цивільному праві України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національний ун-т внутрішніх справ. — Х., 2005. — 19с.

 16. Брагинский М. И. Общее учение о хозяйственных договорах.- М.: Наука и техника, 1967.- 260 с.

 17. Брагинский М.И. Хозяйственный договор: каким ему быть?- М.: Экономист.- 1990.- 175 с.

 18. Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга первая. Общие положения: Изд. 2-е испр.- М.: Статут, 1997.- 848 с.

 19. Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга вторая. Договоры о передаче имущества.- М.: Статут, 2000.- 800 с.

 20. Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг.– М.: Статут, 2003.– 1055 с.

 21. Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга четвертая: Договоры в сфере транспорта.– М.: Статут, 2004.– 910 с.

 22. Булгакова І.В. Правове регулювання перевезення вантажів залізничним транспортом в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20с.

 23. Булгакова І.В., Клепікова О.В. Транспортне право України: Академічний курс: Підручник. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2005. – 536 с.

 24. Буткевич О.В. Правове регулювання господарської діяльності в спеціальних (вільних) економічних зонах України : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук. 12.00.04/ Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2004. – 21 с.

 25. Буткевич О.В. Правове регулювання господарської діяльності в спеціальних (вільних) економічних зонах: Монографія. – Х.: Право, 2008. – 184 с.

 26. Вакулович Е.В. Договір оренди транспортних засобів: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Нац. ун-т внутрішніх справ. — Х., 2002. — 19с.

 27. Біла Р.Л. Адміністративна відповідальність за порушення антимонопольного законодавства України. Автореф.дис... канд. юрид. наук. - Одеса, 1995.

 28. Валитов С.С. Конкурентное право Украины: Учебное пособие. – Донецк: Норд-пресс, 2005. – 384 с.

 29. Васильєв Г.А. Реалізація господарського законодавства за допомогою засобів прокурорського впливу: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / НАН України. Інститут екон-прав.досліджень. — Донецьк, 1997. — 17с.

 30. Васильєва В.А. Правове регулювання відносин за договором консигнації: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2000. — 19с.

 31. Васильєва В.А. Цивільно-правове регулювання діяльності з надання посередницьких послуг: Монографія. – Івано-Франківськ, 2006. – 345 с.

 32. Васильєва В.А. Проблеми цивільно-правового регулювання відносин з надання посередницьких послуг: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.03 / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2006. – 31с.

 33. Венедіктова І.В. Договір довірчого управління майном як форма реалізації правового інституту довірчого управління майном в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Нац. юрид. академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2003. — 19с.

 34. Виговський О.І. Правове регулювання застави цінних паперів в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 19с.

 35. Вікарчук О.І. Концесія у трансфрмаційній економіці: Автореф. дис... канд. екон. наук.08.01.01/ Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2006. – 17 с.

 36. Вінник О. М. Правові питання діяльності підприємств в умовах переходу до ринку (на матеріалах ремонтно-будівельних підприємств та організацій житлово-комунального господарства України). Автореферат дис… канд.юрид.наук. – К., 1995. – 28 с.

 37. Вінник О. М. Публічні та приватні інтереси в господарських товариствах: проблеми правового забезпечення: Монографія.- Київ: Атіка, 2003. – 324 с.

 38. Вінник О.М. Інвестиційне право: Навчальний посібник. – К.: Правова єдність, 2009. – 616 с.

79/1. Вінник О.М. Науково-практичний коментар Закону України «Про акціонерні товариства». – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 312 с.

 1. Вінник О.М. Господарське право: Навчальн.посібник. 2-е вид.змін.і доповн.). – К.: Правова єдність, 2008. – 766 с.

80/1. Віхров О.П. Організаційно-господарські правовідносини: Монографія. – К.: Видавничий дім «Слово», 2008. – 512 с.

 1. Воловик В.В. Вексель як об'єкт цивільних прав: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Одеська нац. юрид. академія. — О., 2004. — 19с.

1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Робоча навчальна програма з курсу ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО В 2-х частинах...
Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” КИЇВ 2009
Робоча навчальна програма з курсу «Державна реєстрація прав на землю» розроблена для студентів юридичного факультету спеціальності...
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" КИЇВ 2009
Перелік основних законодавчих та нормативних актів до змістовних модулів 2 та 3: 62
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Київ 2008
Навчальна дисципліна „Юридична деонтологія” викладається студентам І курсу юридичного факультету у 1 семестрі. Загальний обсяг викладання...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Київ 2009
Тематика лекцій, практичних занять, самостійної роботи студента та список рекомендованої літератури по темі
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності...
Нормативний курс „Екологічне право України” розрахований на студентів юридичного факультету з метою засвоєння ними наукових положень,...
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 060100 «Правознавство» Затверджено
Змістовний модуль Договір оренди землі, суборенда землі, судова практика, зарубіжний досвід 13
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство"...
Тематика лекцій, практичних занять, завдання для самостійної роботи студента та список рекомендованої літератури по темі
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 060100) “Правознавство” Київ 2009
Класифікація комп’ютерів. Характеристика апаратних засобів ПК. Основні поняття програмного забезпечення ПК. Представлення інформації...
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009
Нормативний курс "Актуальні проблеми екологічного права" розрахований для студентів-магістрів юридичного факультету з метою засвоєння...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка