РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 060100 «Правознавство» Затверджено


Скачати 315.58 Kb.
НазваРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 060100 «Правознавство» Затверджено
Сторінка1/5
Дата02.04.2013
Розмір315.58 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Юридичний факультет

Кафедра трудового, земельного і екологічного права

Земельно-орендні правовідносини
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для студентів спеціальності 6.060100 «Правознавство»

Затверджено

на засіданні кафедри трудового, земельного

та екологічного права

Протокол № __

від «__» __________ 2009 р.
Декан юридичного факультету

д.ю.н. Гриценко І.С. ____________

Київ - 2009
Робоча навчальна програма з дисципліни «Земельно-орендні правовідносини».


Укладач:

к.ю.н., доц. Мірошниченко А.М.

Лектор:

к.ю.н., доц. Мірошниченко А.М.

Викладач:

к.ю.н., доц. Мірошниченко А.М.

Рецензент:

к.ю.н., доц. Ковальчук Т.Г.

Декан

Юридичного факультету

д.ю.н. Гриценко І.С. ___________

Погоджено

з науково-методичною комісією

«___» _____________ 2009 р.
_____________________

Підпис голови НМК факультету

Затверджено

на засіданні кафедри трудового, земельного та екологічного права:

Протокол № ___

від “___” ___________ 2009 року

Зміст


І. ВСТУП 4

ІІ. КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ 6

ІІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 8

IV. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 9

Змістовний модуль 1. Загальні правові засади земельно-орендних відносин 9

1. Тематика лекцій, практичних занять, самостійної роботи студента 9

2. Контрольні запитання до змістовного модуля 1. 11

3. Типове завдання модульної контрольної роботи за змістовний модуль 1 12

Змістовний модуль 2. Договір оренди землі, суборенда землі, судова практика, зарубіжний досвід 13

1. Тематика лекцій, практичних занять, самостійної роботи студента 13

2. Контрольні завдання до змістовного модуля 2 17

3. Типове завдання модульної контрольної роботи за змістовний модуль 2: 18

V. ЛІТЕРАТУРА 19

1. Перелік основних нормативних актів 19

2. Перелік спеціальної літератури 20

І. ВСТУПВ умовах мораторію на відчуження значної частини земель сільськогосподарського призначення роль оренди земельних ділянок у забезпеченні потреб економіки України, особливо її аграрного сектору, у земельних ділянках, важко переоцінити.

Український законодавець приділяє велику увагу регулюванню земельно-орендних правовідносин. Проте, на жаль, дуже часто законодавче втручання має суто негативний ефект, підриваючи численними формальними вимогами (які, до того ж, часто змінюються) до договорів оренди землі стабільність орендних відносин.

За такої ситуації укладення юридично стійкого, збалансованого договору оренди землі, невразливого для оспорювання, є справою вкрай складною. Непростими є і задачі правового аналізу вже укладених договорів, їх тлумачення тощо. Тому поглиблене вивчення правового регулювання земельно-орендних правовідносин, поєднане із орієнтуванням у практиці його застосування, є вкрай необхідним для майбутнього практикуючого юриста. Не менш важливим є і формування поглядів правників на шляхи вдосконалення існуючого правового регулювання земельно-орендних правовідносин.

Робоча навчальна програма з курсу «Земельно-оренді правовідносини» розроблена для студентів юридичного факультету спеціальності «Правознавство».

Навчальна дисципліна «Земельно-орендні правовідносини» розрахована на 18 лекційних годин, 14 годин практичних занять та 40 годин самостійної роботи. Підсумкова атестація проводиться у формі заліку.

Метою та завданням навчальної дисципліни є отримання теоретичних знань у сфері правового регулювання земельно-орендних відносин, а також формування у студентів практичних навичок щодо самостійного розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією норм земельного законодавства, що регламентує відносини оренди землі.

Предметом навчальної дисципліни є норми Конституції України, Земельного кодексу України та інших кодифікованих актів, законів та підзаконних нормативних актів, стандартів тощо у сфері регулювання земельно-орендних відносин, практика їх застосування, наукові та навчальні теоретичні розробки в даній сфері.

Вимоги до знань та вмінь. Студент повинен знати: положення Конституції України, Земельного кодексу України, інших актів земельного законодавства, які спрямовані на регулювання відносин оренди землі. Студенти також мають знати відповідні теоретичні та доктринальні положення теорії земельного права.

Студент повинен вміти: самостійно вирішувати задачі на практичних заняттях, правильно застосовуючи положення нормативно-правових актів, визначаючи при цьому види правовідносин; вміти застосовувати на виробничій практиці нормативно-правові акти законодавства, що регулюють відносини із оренди землі.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки. Навчальна дисципліна «Земельно-орендні правовідносини» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю «Правознавство» напряму підготовки «Право» на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка (спеціалізація «Земельне та екологічне право»).

Дисципліна відноситься до переліку навчальних курсів самостійного вибору вищого навчального закладу і викладається студентам, що навчаються за програмою підготовки бакалаврів, у ІІ семестрі 4 курсу навчання.

Для успішного вивчення даного курсу студентами їм необхідна наявність основних знань з загальної теорії права та окремих галузей права: конституційного, адміністративного, цивільного, господарського, кримінального, трудового тощо, а також оволодіння базовим курсом «Земельне право».

«Земельно-орендні правовідносини» як навчальна дисципліна є складовою навчальних дисциплін еколого-правового циклу та органічно пов’язана з такими дисциплінами, як «Земельне право», що вивчається студентами юридичного факультету на 3 курсі, та «Екологічне право», що вивчається студентами юридичного факультету на 4 курсі, і спрямована на поглиблення знань, здобутих при вивченні цих курсів.
  1   2   3   4   5

Схожі:

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” КИЇВ 2009
Робоча навчальна програма з курсу «Державна реєстрація прав на землю» розроблена для студентів юридичного факультету спеціальності...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство"...
Тематика лекцій, практичних занять, завдання для самостійної роботи студента та список рекомендованої літератури по темі
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" КИЇВ 2009
Перелік основних законодавчих та нормативних актів до змістовних модулів 2 та 3: 62
Робоча навчальна програма з курсу ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО В 2-х частинах...
Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів
Робоча навчальна програма з курсу ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО В 2-х частинах...
Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Київ 2009
Тематика лекцій, практичних занять, самостійної роботи студента та список рекомендованої літератури по темі
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 060100) “Правознавство” Київ 2009
Класифікація комп’ютерів. Характеристика апаратних засобів ПК. Основні поняття програмного забезпечення ПК. Представлення інформації...
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009
Нормативний курс "Актуальні проблеми екологічного права" розрахований для студентів-магістрів юридичного факультету з метою засвоєння...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Київ 2008
Навчальна дисципліна „Юридична деонтологія” викладається студентам І курсу юридичного факультету у 1 семестрі. Загальний обсяг викладання...
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності...
Нормативний курс „Екологічне право України” розрахований на студентів юридичного факультету з метою засвоєння ними наукових положень,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка