Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Київ-2009


НазваРобоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Київ-2009
Сторінка1/14
Дата16.03.2013
Розмір1.87 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Юридичний факультет

Кафедра трудового, земельного і екологічного права


ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Робоча навчальна програма дисципліни
для студентів спеціальності 6.060100 "Правознавство"

Київ-2009
Навчальна програма з дисципліни “Екологічне право України”.

Укладачі:

проф., д.ю.н. Балюк Г. І.,

доц., к.ю.н. Краснова М. В.,

доц., к.ю.н. Марусенко Р. І.,

доц., к.ю.н. Позняк Е. В.,

доц., к.ю.н. Заєць О.І.

ас. Шомпол О. А.,

ас. Бевз О. В.,

ас. Третяк Т. О.,

ас. Суярко М. О.,

ас. Саркісова Т. Б.,

ас. Євстігнєєв А. О.
Лектори:

проф., д.ю.н. Балюк Г. І.,

доц., к.ю.н. Краснова М. В.,

доц., к.ю.н. Позняк Е. В.,

доц., к.ю.н. Мірошниченко А. М.
Викладачі:

доц., к.ю.н. Марусенко Р. І.,

доц., к.ю.н. Позняк Е. В.,

ас. Шомпол О. А.,

ас. Бевз О. В.,

ас. Третяк Т. О.,

ас. Суярко М. О.,

ас. Саркісова Т. Б.,

ас. Євстігнєєв А. О.
Рецензети:

д.ю.н., проф. Носік В.В.,

к.ю.н., доц. Ковальчук Т.Г.
Затверджено на засіданні кафедри

трудового, земельного та екологічного права

Протокол № _____________

від „___”___________200__р.
Погоджено

з науково-методичною комісією

юридичного факультету

«____» ______________ 200__р.
___________________________

Підпис голови НМК факультету
Декан юридичного факультету

_____________________________________
ВСТУП
Нормативний курс „Екологічне право України” розрахований на студентів юридичного факультету з метою засвоєння ними наукових положень, положень національного екологічного законодавства, набуття навичок його застосування у правореалізуючій, правоохоронній, природоохоронній, правозахисній діяльності.

Навчальна дисципліна „Екологічне право України” викладається студентам IV курсу юридичного факультету у 1 семестрі. Загальний обсяг викладання - 124 години, з них лекцій - 60 год., практичних - 24 год., самостійної роботи - 42 год. Форма підсумкового контролю - іспит.

Мета і завдання навчальної дисципліни. Підготовка фахівців з правознавства передбачає наявність у них знань про правове регулювання відносин у галузі використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки.

Курс „Екологічне право України” спрямований на опанування студентами юридичного факультету теоретичних знань і формування у них практичних умінь та навичок щодо самостійного розв’язання практичних проблем, які виникають у процесі реалізації екологічної правосуб’єктності учасників екологічних правовідносин, правильного застосування норм екологічного законодавства, які об’єднуються в інтегровану спільність природоресурсного, природоохоронного (середовищеохоронного) та антропоохоронного спрямування.

Вивчення цієї дисципліни в 1 семестрі IV курсу закладає основу для використання студентами одержаних знань щодо опанування інших еколого-правових дисциплін, в процесі подальшого навчання, в тому числі, за програмами підготовки “спеціалістів”, “магістрів” та в аспірантурі.

Предмет навчальної дисципліни. Предметом цієї дисципліни є екологічне право як галузь права, наука та навчальна дисципліна.

Вимоги до знань та вмінь. Студент повинен знати: положення Конституції України, основних міжнародних актів, в тому числі щодо формування системи правових норм у галузі використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки, зокрема, положення Законів України “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про тваринний світ”, “Про рослинний світ”, “Про охорону атмосферного повітря”, “Про природно-заповідний фонд України”, “Про курорти”, “Про екологічну мережу”, “Про екологічну експертизу”, „Про екологічний аудит”, положення Земельного, Водного, Лісового кодексів України, Кодексу України про надра та інших, підзаконних актів – указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та інших центральних органів виконавчої влади, які спрямовані на регулювання правовідносини щодо забезпечення системи екологічних прав громадян України, раціонального використання природних ресурсів як національного надбання, охорони при цьому навколишнього природного середовища, попередження виникнення небезпек для життя і здоров’я громадян та довкілля від проявів надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.

Студент повинен вміти: застосовувати одержані теоретичні знання щодо правового регулювання відносин в галузі використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки на практиці; самостійно вирішувати практичні завдання, використовуючи положення відповідних нормативно-правових актів; правильно визначати предмет та об’єкт еколого-правового конфлікту, обсяг прав та обов'язків суб’єктів екологічних правовідносин, визначати правовий механізм їх реалізації в конкретних ситуаціях.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки. Навчальна дисципліна “Екологічне право України” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” за спеціальністю „Правознавство” напряму підготовки „Право” на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Дисципліна відноситься до переліку навчальних курсів самостійного вибору вищого навчального закладу, викладається у 1 семестрі IV року навчання.

Для успішного вивчення даного курсу студентами IV курсу необхідна наявність знань з правознавства, розуміння основних правових понять і категорій, а також наявність основ знань з окремих галузей права: конституційного, адміністративного, господарського, цивільного та інших.

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ
Система оцінювання знань студентів за курсом “Екологічне право України” включає поточний, модульний та підсумковий семестровий контроль знань (іспит). Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

Максимальна кількість балів, яку має можливість набрати студент за кожний змістовий модуль, складає 20, 20 та 20 балів відповідно. Підсумкова оцінка (іспит) визначається як сума балів, набраних студентом за кожний змістовий модуль (максимальна кількість балів 60) та кількість балів отриманих на іспиті (максимальна кількість балів 40) у сумі максимальна кількість - 100 балів.
Порядок розрахунку підсумкової оцінки за семестр

Змістовий

модуль 1


Змістовий

модуль 2


Змістовий

модуль 3


Іспит


Підсумкова оцінка

(іспит)


Максимальна кількість балів20 балів


20 балів


20 балів


40

балів


100 (20 + 20+ 20 +40) балів


1. ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ
Види поточного контролю обираються викладачем, який веде практичні заняття, за погодженням з лектором та у відповідності з даною програмою. Видами поточного контролю можуть бути опитування, контрольні роботи, тести, колоквіуми.

При поточному контролі під час практичних занять оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях, активність при обговоренні питань, систематичність роботи на заняттях, результати виконання домашніх завдань, практичних завдань (казусів), експрес-контролю у формі тестів, письмових контрольних робіт, в тому числі модульних підсумкових, результати виконання індивідуальних завдань.
Співвідношення складових оцінювання при поточному контролі

у кожному змістовному модулі:


Форми контролю знань при поточному контролі

Оцінка ( у балах)

Оцінка (у балах) за семестр

мінімальна

максимальна

усна відповідь

4

1*4= 4

3*4=12

доповнення відповіді

1

2*1=2

6*1=6

експрес-опитування

2

3*2=6

3*2=6

самостійна робота

3

3*3=9

3*3=9

Тестування

2

3*2=6

3*2=6

індивідуальні завдання

(в т.ч. реферат )

3

1*3=3

2*3=6

модульна

контрольна робота

5

3*5=15

3*5=15

Разом

20

45

602. МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ
Модульний контроль (сума балів за кожний змістовий модуль - ЗМ) проводиться на відповідному практичному занятті після вивчення ЗМ1, ЗМ2 та ЗМ3. Підсумкова кількість балів за змістовні модулі визначається як сума балів за всіма формами поточного контролю плюс оцінка за модульну контрольну роботу.

Модульний контроль проводиться на підставі оцінок поточного контролю та результатів модульних контрольних робіт, виконанням яких завершується вивчення матеріалу. Протягом семестру виконується 3 модульні контрольні роботи.
3. ПІДСУМКОВИЙ СЕМЕСТРОВИЙ КОНТРОЛЬ
Підсумковий семестровий контроль у формі іспиту передбачає, що підсумкова оцінка з даної дисципліни визначається як сума (проста) оцінок за заліковими модулями. Іспит (сума оцінок за результатами змістових модулів та оцінка за результатами іспиту) зараховується, якщо студент набрав суму балів, яка не менше встановленого мінімуму залікових балів, а саме:


100-бальна шкала

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

відмінно

5

85 – 89

добре4

75 – 84

65 – 74

задовільно

3

60 – 64

1 – 59


незадовільно

2Приклад розрахунку підсумкової оцінки знань студента

за результатами вивчення курсу “Екологічне право України”

ЗМ 1

ЗМ 2

ЗМ3

Оцінка отримана на іспиті

Підсумкова оцінка

Поточні оцінки,

у балах

10

15


1535


15 (ЗМ 1) + 20 (ЗМ 2)

+ 20 (ЗМ3) +35 (іспит)= 90

Оцінка за моду- льну контрольну роботу у балах

5


5

5


Всього, у балах10+5=15


15 + 5 = 20


15+5=20
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” КИЇВ 2009
Робоча навчальна програма з курсу «Державна реєстрація прав на землю» розроблена для студентів юридичного факультету спеціальності...
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" КИЇВ 2009
Перелік основних законодавчих та нормативних актів до змістовних модулів 2 та 3: 62
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Київ 2009
Тематика лекцій, практичних занять, самостійної роботи студента та список рекомендованої літератури по темі
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 060100) “Правознавство” Київ 2009
Класифікація комп’ютерів. Характеристика апаратних засобів ПК. Основні поняття програмного забезпечення ПК. Представлення інформації...
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009
Нормативний курс "Актуальні проблеми екологічного права" розрахований для студентів-магістрів юридичного факультету з метою засвоєння...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Київ 2008
Навчальна дисципліна „Юридична деонтологія” викладається студентам І курсу юридичного факультету у 1 семестрі. Загальний обсяг викладання...
Робоча навчальна програма з курсу ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО В 2-х частинах...
Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів
Робоча навчальна програма з курсу ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО В 2-х частинах...
Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 060100 «Правознавство» Затверджено
Змістовний модуль Договір оренди землі, суборенда землі, судова практика, зарубіжний досвід 13
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство"...
Тематика лекцій, практичних занять, завдання для самостійної роботи студента та список рекомендованої літератури по темі
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка