Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Київ 2009


НазваРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Київ 2009
Сторінка1/11
Дата10.04.2013
Розмір1.46 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Юридичний факультет

Кафедра трудового, земельного і екологічного права

ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Робоча навчальна програма


для студентів спеціальності 6.060100 "Правознавство"

Київ – 2009

Робоча навчальна програма із дисципліни «Трудове право України»
Укладачі: к.ю.н., доц. Панасюк О.Т.,

к.ю.н., доц. Дуюнова О.М.,

к.ю.н., ас. Черноус С.М.
Лектори: к.ю.н., доц. Панасюк О.Т.,

к.ю.н., доц. Дуюнова О.М.,

к.ю.н., доц. Тищенко О.В.

к.ю.н., ас. Черноус С.М.,

ст. викл. Саленко І.В.,
Викладачі: к.ю.н., доц. Панасюк О.Т.,

к.ю.н., доц. Дуюнова О.М.,

к.ю.н., доц. Тищенко О.В.

к.ю.н., ас. Черноус С.М.,

ст. викл. Саленко І.В.,

ас. Волинець В.В.,

ас. Кучма О.Л.
Рецензенти: д.ю.н., проф. Носік В.В., к.ю.н., доц. Ковальчук Т.Г.


Затверджено

на засіданні кафедри трудового, земельного і екологічного права

Протокол № 14

від „30” червня 2009 р.
Погоджено

з науково-методичною комісією

юридичного факультету

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

«____» ______________ 200__р.
___________________________

Підпис голови НМК факультету

Декан юридичного факультету
д.ю.н.Гриценко І.С.___________


І. Вступ

4

ІІ. Контроль знань

1. Поточний контроль

2. Модульний контроль

3. Підсумковий семестровий контроль

6

6

7

7

ІІІ. Навчально–тематичний план лекцій і практичних занять

9

IV. Зміст дисципліни за темами

11

Змістовний модуль 1.

11

1. Тематика лекцій, практичних занять, самостійної роботи студента та список рекомендованої літератури по темі.


11

2. Контрольні запитання до змістовного модуля 1.

16

3. Типове завдання модульної контрольної роботи до змістовного модуля 1.

17

Змістовний модуль 2.

17

1. Тематика лекцій, практичних занять, самостійної роботи студента та список рекомендованої літератури по темі.


17

2. Контрольні запитання до змістовного модуля 2.

21

3. Типове завдання модульної контрольної роботи до змістовного модуля 2.

22

Змістовний модуль 3.

23

1. Тематика лекцій, практичних занять, самостійної роботи студента та список рекомендованої літератури по темі.


23

2. Контрольні запитання до змістовного модуля 3.

30

3. Типове завдання модульної контрольної роботи до змістовного модуля 3.

32

Змістовний модуль 4.

33

1. Тематика лекцій, практичних занять, самостійної роботи студента та список рекомендованої літератури по темі.


33

2. Контрольні запитання до змістовного модуля 4.

44

3. Типове завдання модульної контрольної роботи до змістовного модуля 4.

46

Змістовний модуль 5.

47

1. Тематика лекцій, практичних занять, самостійної роботи студента та список рекомендованої літератури по темі.


47

2. Контрольні запитання до змістовного модуля 5.

60

3. Типове завдання модульної контрольної роботи до змістовного модуля 5.

62

Змістовний модуль 6.

63

1. Тематика лекцій, практичних занять, самостійної роботи студента та список рекомендованої літератури по темі.


63

2. Контрольні запитання до змістовного модуля 6.

70

3. Типове завдання модульної контрольної роботи до змістовного модуля 6.

70V. Список літератури

71

VI. Нормативні акти

88


І. ВСТУП

Навчальна дисципліна „Трудове право України” викладається студентам ІV курсу юридичного факультету у 1 та 2 семестрах. Загальний обсяг викладання – 288 години на рік: у 1 семестрі загальний обсяг викладання – 144 години, з них лекцій – 46 год., практичних – 24 год., самостійної роботи – 74 год.; у 2 семестрі загальний обсяг викладання – 144 години, з них лекцій – 36 год., практичних – 28 год., самостійної роботи – 80 год. Форма підсумкового контролю у 1 семестрі – залік, у 2 семестрі – іспит.

Мета курсу Трудове право України полягає в отриманні теоретичних знань у сфері правового регулювання трудових та тісно пов’язаних з ними відносин (щодо зайнятості та працевлаштування, по виробничому навчанню, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації, з організації та управління працею, встановлення умов праці, соціального партнерства, відповідальності за порушення трудового законодавства, по нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю та трудових спорів) і формуванні у студентів практичних навичок застосування правових норм, що регламентують ці відносини.

Предметом навчальної дисципліни є трудове право як галузь права та наука.

Вимоги до знань та вмінь:

Студент повинен знати: положення доктрини трудового права, Конституції України, міжнародних актів (Конвенцій МОП, міжнародних договорів, актів Європейського Союзу тощо), Кодексу законів про працю України, положення Законів України “Про відпустки”, “Про державну службу”, “Про колективні договори і угоди”, “Про оплату праці”, “Про організації роботодавців”, “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”, “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” тощо, підзаконних актів – указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади (зокрема Міністерства праці та соціальної політики України), які покликані регулювати трудові та тісно пов’язані з ними відносини, акти узагальнення судової практики як-то: Постанови Пленуму Верховного Суду України “Про практику розгляду судами трудових спорів” від 6 листопада 1992 року № 9, “Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками” від 29 грудня 1992 року № 14, “Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя” від 1 листопада 1996 року № 9; “Про практику застосування судами законодавства про оплату праці” від 24 грудня 1999 року № 13 та інших.

Студент повинен вміти: самостійно вирішувати задачі на практичних заняттях, застосовувати норми законодавства про працю та знання доктрини трудового права, складати структурно-логічні схеми співвідношення понять трудового права, виконувати тестові завдання, опрацьовувати наукові джерела, виконувати інші види самостійної роботи.

Місце навчальної дисципліни в структурно–логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки. Навчальна дисципліна „Трудове право України” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо–кваліфікаційного рівня „бакалавр” за спеціальністю „Правознавство” напряму підготовки „Право” на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Дисципліна належить до переліку нормативних дисциплін, яка викладається у 1 та 2 семестрах IV курсу навчання.

Для успішного вивчення даного курсу студентам необхідна наявність знань з курсу загальної теорії права, логіки, конституційного, цивільного, цивільного-процесуального, адміністративного, господарського, кримінального та інших галузей права.

Вивчення курсу трудового права закладає основу для використання студентами одержаних знань як в процесі подальшого навчання, так і в практичній діяльності.

ІІ. КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

Контроль знань студентів з навчальної дисципліни «Трудове право» включає поточний, модульний та підсумковий семестровий контроль знань. Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Максимальна кількість балів, яку має можливість отримати студент за змістовий модуль, складає: ЗМ 1; ЗМ 2; ЗМ 3 — 20 балів, ЗМ 4; ЗМ 5 — 25 балів; ЗМ 6 — 10 балів та визначається як сума балів, отриманих за результатом поточного контролю за відповідний період та модульної контрольної роботи (тестування).

Підсумкова оцінка за дисципліну визначається як сума балів, набраних студентом за змістові модулі (максимальна кількість балів – 60) та на заліку, іспиті (максимальна кількість балів – 40).

Порядок розрахунку підсумкової оцінки за 1 семестр

Змістовий

модуль 1


Змістовий

модуль 2


Змістовий

модуль 3


Залік

Підсумкова оцінкаМаксимальна кількість балів20 балів


20 балів


20 балів


40 балів


100 (20+20+20+

40)


Порядок розрахунку підсумкової оцінки за 2 семестр

Змістовий

модуль 4


Змістовий

модуль 5


Змістовий

модуль 6Іспит


Підсумкова оцінкаМаксимальна кількість балів25 балів


25 балів


10 балів


40 балів

100 (25+25+10+

40)
  1. ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ

Види поточного контролю обираються викладачем, який веде практичні заняття, за погодженням з лектором та у відповідності з даною програмою. Видами поточного контролю можуть бути опитування, тести, контрольні та інші письмові роботи, колоквіуми, експрес-опитування, результати виконання домашніх та індивідуальних завдань.

При поточному контролі під час практичних занять оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях; обґрунтованість висновків, а також самостійність та повнота вирішення практичних завдань та аналізу матеріалів; активність та систематичність роботи на заняттях; результати виконання домашніх завдань, тестів, експрес-опитувань, колоквіумів, контрольних робіт тощо.
Оцінювання при проведенні поточного контролю у кожному семестрі здійснюється за наступною системою:Форми контролю знань при поточному контроліОцінка ( у балах)


Оцінка за семестр

мін.

макс.

усна відповідь (вирішення задачі, відповідь на теоретичне запитання)

до 4 балів

4x1 = 4

4x3= 12

доповнення відповіді

1 бал

1x4=4

1x4= 4

виконання завдань у зошиті

до 2 балів1

2x5=10

2x9=18

самостійна робота


до 3 балів

3x2=6

3x2=6

тестування

до 5 балів

1x5=5

1x5=5

модульна

контрольна робота

до 5 балів

3x5= 15

3x5= 15

Разом

20

44

60


2. МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

Модульний контроль (сума балів за кожний змістовий модуль (далі – ЗМ) проводиться на практичному занятті після вивчення тем відповідного модулю. Підсумкова кількість балів за змістові модулі визначається як сума балів за всіма формами поточного контролю плюс оцінка за модульну контрольну роботу.

Модульний контроль по ЗМ1, ЗМ2, ЗМ3, ЗМ4, ЗМ5, ЗМ6 проводиться на підставі оцінок поточного контролю та результатів модульних контрольних робіт, виконанням яких завершується вивчення матеріалу. Протягом семестру виконується 3 модульні контрольні роботи.

Після виставлення результатів модульного контролю викладачі оголошують на потоках та/або в групах результати навчання за модульно-рейтинговою системою. Студент має право знати свої бали за кожне семінарське, практичне заняття.

3. ПІДСУМКОВИЙ СЕМЕСТРОВИЙ КОНТРОЛЬ

Підсумковий семестровий контроль проводиться у 1 семестрі в формі заліку, у 2 семестрі в формі іспиту.

На залік та іспит виносяться питання, які дають можливість оцінити рівень та повноту знань студента з курсу “Трудове право України”.

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати при складанні заліку, іспиту – 40 балів. Студенти, які набрали під час семестру за результатами поточного та модульного контролю максимальну суму – 60 балів, не звільняються від складання заліку, іспиту.

Студент не допускається до складання заліку, іспиту, якщо впродовж семестру він за змістові модулі набрав таку кількість балів, яка при додаванні до максимальної кількості балів, що може отримати студент на заліку, іспиті в сумі буде меншою ніж 59 (тобто ЗМ1+ЗМ2+ЗМ3≤19, або ЗМ4+ЗМ5+ЗМ6≤19 ).

Підсумкова оцінка з даної дисципліни визначається як сума (проста) оцінок за заліковими модулями та суми балів, одержаної на іспиті. Оцінка за результатами семестру зараховується, якщо студент набрав суму балів, яка є рівною чи більшою за встановлений мінімум залікових балів, а саме:


За 100 – бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90–100

5

відмінно

75–89

4

добре

60–74

3

задовільно

0–59


2

незадовільно


Приклад розрахунку підсумкової оцінки студента за семестр

ЗМ4

ЗМ5

ЗМ6

Оцінка, отримана на іспиті

Підсумкова оцінка

Поточна оцінка у балах

17

15

10

35


22 (ЗМ4)+

20 (ЗМ5)+

13 (ЗМ6)+

35 (іспит)=

90 бали (за національною шкалою – 5 відмінно)

Оцінка за модульну контрольну роботу

5

5

3

Всього у балах

22

20

13
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” КИЇВ 2009
Робоча навчальна програма з курсу «Державна реєстрація прав на землю» розроблена для студентів юридичного факультету спеціальності...
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" КИЇВ 2009
Перелік основних законодавчих та нормативних актів до змістовних модулів 2 та 3: 62
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 060100) “Правознавство” Київ 2009
Класифікація комп’ютерів. Характеристика апаратних засобів ПК. Основні поняття програмного забезпечення ПК. Представлення інформації...
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009
Нормативний курс "Актуальні проблеми екологічного права" розрахований для студентів-магістрів юридичного факультету з метою засвоєння...
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності...
Нормативний курс „Екологічне право України” розрахований на студентів юридичного факультету з метою засвоєння ними наукових положень,...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Київ 2008
Навчальна дисципліна „Юридична деонтологія” викладається студентам І курсу юридичного факультету у 1 семестрі. Загальний обсяг викладання...
Робоча навчальна програма з курсу ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО В 2-х частинах...
Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів
Робоча навчальна програма з курсу ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО В 2-х частинах...
Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 060100 «Правознавство» Затверджено
Змістовний модуль Договір оренди землі, суборенда землі, судова практика, зарубіжний досвід 13
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство"...
Тематика лекцій, практичних занять, завдання для самостійної роботи студента та список рекомендованої літератури по темі
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка