Робоча навчальна програма з курсу ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО В 2-х частинах Частина 2 для студентів спеціальності 060100 "Правознавство"


НазваРобоча навчальна програма з курсу ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО В 2-х частинах Частина 2 для студентів спеціальності 060100 "Правознавство"
Сторінка1/7
Дата17.03.2013
Розмір1.02 Mb.
ТипЛекція
bibl.com.ua > Право > Лекція
  1   2   3   4   5   6   7


Юридичний факультету
Кафедра господарського права

Укладач: д.ю.н., проф. Вінник О.М.

Робоча навчальна програма з курсу

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО
В 2-х частинах
Частина 2

для студентів спеціальності 6.060100 "Правознавство"
Рекомендовано до друку

Вченою радою юридичного ф-ту

(протокол № 2 від 13.10.2008 р.)

Декан юридичного факультету

д.ю.н. Гриценко І.С.

__________________________

Київ – 2009


Укладач: д.ю.н., проф. Вінник О.М.

Лектори: д.ю.н., проф. Щербина В.С.

д.ю.н., проф. Вінник О.М.

д.ю.н., проф. Беляневич О.А.

Викладачі: к.ю.н., доц. Кологойда О.В.,

к.ю.н., доц. Лукач І.В.,

ас. Якимова І.І.,

ас. Повар П.О.,

ас. Чупрун О.С.,

ас. Паракуда І.В.

Рецензент: д.ю.н., проф. Щербина В.С.


Затверджено

на засіданні кафедри господарського

права (протокол № 1 від 16.09.2008 р.)

Погоджено

з навчально-методичною комісією

юридичного факультету

(протокол № 2 від 13 жовтня 2008 р.)

__________________________________

Голова НМК


© О.М. Вінник

З М І С Т
Частина 2

4.5. Змістовний модуль 5……………………………………………………..70

4.5.1. Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів…………………………………………70

4.5.2. Контрольні запитання до змістовного модуля 5………………………86

4.5.3. Модульне тестування 5………………………………………………….90

5. Нормативно-правові акти………………………………………………...90

6. Спеціальна та навчальна література…………………………………..113

7. Перелік скорочень………………..……………………………………….136

Змістовний модуль 5.

Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів.
Лекція 29. Т. 20. Загальні засади врахування специфіки окремих видів господарських відносин (2 год.)

1. Об’єктивні підстави спеціального регулювання певних видів господарських відносин.

2. Класифікація господарських відносин за різними критеріями.

3. Принципи врахування специфіки господарювання в процесі правового регулювання.

Завдання для самостійної роботи:

1. Обставини, що впливають на правове регулювання господарських відносин, зумовлюючи встановлення спеціальних правових режимів здійснення господарської діяльності.

2. Види господарських відносин, яким притаманна специфіка правового регулювання.

3. Основні засади правового регулювання господарських відносин залежно від їх виду.
Лекція 30. Т. 21/1. Правове регулювання біржової діяльності (2 год.)

1. Поняття, ознаки та види бірж.

2. Правове становище товарної біржі: порядок створення, функції, права та обов’язки товарної біржі; угоди товарної біржі; правила біржової торгівлі.
Лекція 31. Т. 21/2, 22, Правове регулювання біржової діяльності і комерційного посередництва (2 год.)

1. Особливості правового становища фондової біржі: поняття та предмет діяльності. Вимоги до: а) організаційно-правової форми, статутного капіталу, засновників та учасників, засновницького та внутрішніх документів, біржових угод.

2. Поняття та ознаки комерційного посередництва як різновиду господарської діяльності.

3. Система нормативно-правових актів, що регулюють агентські відносини у сфері господарювання.

4. Агентський договір як особливий різновид господарських договорів.
Семінарське заняття 17. Т. 21/2, 22, Правове регулювання біржової діяльності і комерційного посередництва (агентських відносин) - 2 год.

1. Особливості правового становища фондової біржі.

2. Поняття та ознаки комерційного посередництва як різновиду господарської діяльності.

3. Система нормативно-правових актів, що регулюють агентські відносини у сфері господарювання.

4. Агентський договір.

Завдання для самостійної роботи:

1. Причини появи, функції та види бірж в сучасній системі господарювання України.

2. Загальні (притаманні всім видам бірж) та спеціальні (характерні для певних видів бірж) ознаки.

3. Функції та характерні ознаки комерційного посередництва (агентських відносин).

4. Вимоги до агентського договору та його сторін.
Розв’язання ситуацій на зразок:

Ситуація 1

Громадяни України Петренко, Мироненко, Оргулюк та інші, всього 20 осіб, вирішили створити фондову біржу. При цьому жоден з них не займався торгівлею цінними паперами. Зазначені особи мали намір сформувати статутний фонд біржі у розмірі 15000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Чи можуть зазначені особи створити фондову біржу?

Які вимоги встановлені законодавством України щодо осіб, які можуть бути засновниками фондової біржі, та до статутного капіталу фондової біржі?

В яких організаційно-правових формах можуть функціонувати фондові біржі?

Ситуація 2

Основною метою діяльності товарної біржі “Третє тисячоліття”, як зазначено в її статуті, є отримання прибутку від надання послуг в укладенні біржових угод, виявлення товарних цін, попиту та пропозиції на товари, тощо.

Дайте визначення поняття “товарна біржа”.

Чи відповідають вказані положення статуту законодавству України?

Чи передбачені законодавством обмеження щодо діяльності товарної біржі?

Чи встановлені в законодавстві вимоги щодо статуту товарної біржі? Дайте обґрунтовану відповідь.
Ситуація 3

Відкрите акціонерне товариство (ВАТ) мало потребу в розширенні ринків збуту та пошуку нових покупів своєї продукції. Головний бухгалтер запропонував ввести посаду агента збуту і покласти на нього відповідні обов’язки (пошук нових покупців, укладення з ними договорів на поставку продукції ВАТ). Керівник відділу збуту ВАТ вважав, що для цього доцільно звернутися до професійного комерційного агента, який добре знається на відповідних товарних ринках, укладенні агентських договорів та нестиме не обмежену відповідальність за трудовим законодавством (як найманий працівник – агент зі збуту), а передбачені господарським законодавством відповідальність за неналежне виконання умов агентського договору.

Назвіть учасників відносин з комерційного посередництва.

Які вимоги ставляться до комерційних агентів?

Які види агентських відносин можуть бути встановлені в даному випадку?

Чим відрізняється агентський договір від договору доручення та договору комісії? В чому перевага агентського договору від інших видів посередницьких договорів та трудового договору на виконання обов’язків агента зі збуту?
Приклади тестів для експрес-тестування:

Тест 1

25 торговців цінними паперами вирішили створити фондову біржу, проте між ними виникла суперечка щодо її організаційно-правової форми. Яку з нижченаведених організаційно-правових форм не можуть застосувати засновники для створення фондової біржі?

А. Акціонерне товариство.

Б. Товариство з обмеженою відповідальністю.

В Товариство з додатковою відповідальністю.

Г. Дочірнє підприємство об'єднання торговців цінними паперами

Тест 2

Які з наведених ознак не притаманні агентським відносинам?

А. Здійснення комерційного посередництва на підставі агентського договору.

Б. Можливість встановлення монопольних агентських відносин.

В. Наявність у комерційного агента статусу суб’єкта господарювання.

Г. Можливість укладення комерційним агентом (як стороною агентського договору) угод від власного імені, а не від імені особи, в інтересах якої він діє?

Рекомендовані джерела:

Основні джерела: 1 (н/а), 137 (н/а), 138 (н/а), 78 (с/л), 94 (с/л), 95 (с/л), 159, 228 (с/л), 229 (с/л), 261/1 (с/л), 278 (с/л), 336 (с/л), 337 (с/л), 343/1 (с/л), 353 (с/л), 360 (с/л).

Додаткові джерела:

Нормативно-правові акти (н/а): 9, 12, 55, 63, 141, 192, 194, 323.

Спеціальна література (с/л): 30, 33, 34, 44/1, 59, 70, 166, 181, 199, 224, 331, 345.

Лекція 32. Т. 23/1. Правове регулювання капітального будівництва (2 год.)

1. Поняття і види (нове будівництво, реновація, консервація) капітального будівництва.

2. Способи (підрядний, господарський, підрядно-господарський) та стадії капітального будівництва.

3. Правовідносини з капітального будівництва. Учасники відносин з капітального будівництва. Вимоги до виконавців.
Лекція 33. Т. 23/2. Правове регулювання капітального будівництва (2 год.)

1. Державне регулювання відносин у сфері капітального будівництва. Форми і засоби державного регулювання. Функції та повноваження Мінрегіонбуду України.

2. Будівельне законодавство.

3. Відповідальність за правопорушення у сфері капітального будівництва: відповідальність у договірних відносинах і відповідальність у недоговірних вертикальних відносинах.
Семінарське заняття 18. Правове регулювання капітального будівництва (2 год.)

1. Поняття і види капітального будівництва.

2. Способи та стадії капітального будівництва.

3. Правовідносини з капітального будівництва.

4. Державне регулювання відносин у сфері капітального будівництва.

5. Будівельне законодавство.

6. Відповідальність за правопорушення у сфері капітального будівництва.

Завдання для самостійної роботи (3 год.)

1. Особливість поняття «капітальне будівництво». Значення цього поняття.

2. Характеристика відносин з капітального будівництва щодо суб’єктного, об’єктного складу, прав та обов’язків суб’єктів цих відносин, ступеня та характеру державного регулювання.

3. Система законодавства про капітальне будівництво: оцінка стану та проблем вдосконалення правового регулювання.

4. Договори, за допомогою яких опосередковуються відносини з капітального будівництва.

5. Форми відповідальності, що застосовуються за правопорушення у сфері капітального будівництва в договірних та позадоговірних відносинах.
Розв’язання ситуацій на зразок:

Ситуація 1.

Державне акціонерне товариство за рахунок виділених бюджетних коштів мало побудувати нові виробничі потужності. Вартість будівництва - понад 75 млн. грн. Проектно-кошторисна документація була розроблена проектно-вишукувальним інститутом «Промбудпроект».

В який спосіб може здійснюватися будівництво?

Який порядок укладення договорів підряду на будівництво об’єктів, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів?

Який тип підрядного будівельного договору може бути використаний в даному випадку?
Ситуація 2

Комерційний банк «Інвестбанк» прийняв рішення про будівництво приміщень двох філій. Через відсутність у штаті банку фахівців з проектування та будівництва перед банком виникла проблема вибору проектних та будівельних підрядників, розміщення замовлень на проектування та будівництво, оцінки виконаних підрядниками робіт тощо.

Яким чином банк може розв’язати ці проблеми і забезпечити захист своїх інтересів на всіх стадіях будівництва (проектування та будівництва)?

Який вид договору доцільно використати в даному випадку?

Якими нормативно-правовими актами слід керуватися в даному випадку?

Назвіть умови договору, що мали б забезпечити врахування та захист інтересів комерційного банку як замовника-інвестора.
Приклади тестів для експрес-тестування:

Тест 1

Рішенням загальних зборів ВАТ було прийнято рішення про спрямування 25% річного прибутку товариства на добудову двох поверхів до адміністративного будинку ВАТ з метою розташування на одному з цих поверхів конструкторського бюро, а на іншому – їдальні для працівників ВАТ.

До якого виду капітального будівництва належить виконання подібних робіт?

А. Нове будівництво.

Б. Розширення як різновид реновації.

В. Консервація.

Г. Реконструкція як різновид реновації.
Тест 2

Чи є державна комплексна експертиза інвестиційних проектів обов’язковою?

А. Так, в усіх випадках.

Б. Лише у разі будівництва за рахунок державних коштів.

В. Проводиться лише щодо об’єктів, які фінансуються за рахунок державних коштів та коштів місцевих бюджетів.

Г. Це є загальним правилом, крім передбачених актами законодавства випадків.

Рекомендовані джерела:

Основні джерела: 1 (н/а), 137 (н/а), 138 (н/а), 78 (с/л), 94 (с/л), 95 (с/л), 159, 228 (с/л), 229 (с/л), 261/1 (с/л), 278 (с/л), 336 (с/л), 337 (с/л), 343/1 (с/л), 353 (с/л), 360 (с/л).

Додаткові джерела:

Нормативно-правові акти (н/а): 8, 21, 38, 41, 49, 87, 99, 127, 133, 150, 168/2, 180, 204, 229, 232, 245, 257, 258, 264, 270, 273, 273/1, 274, 292.

Спеціальна література (с/л): 59, 75, 77, 170, 185, 186, 235, 275, 284, 286, 324, 342.
Лекція 34. Т.24/1. Т. 24. Правове забезпечення інноваційної діяльності (2 год.)

1. Значення інноваційної діяльності в сучасній економіці та інших сферах суспільного буття.

2. Поняття: інновації, інноваційна діяльність, інноваційний продукт, інноваційна продукція, інноваційний проект, інноваційне підприємство, новітні технології, трансфер технологій.

3. Система законодавства про інноваційну діяльність.
Лекція 35. Т. 24/2. Правове забезпечення інноваційної діяльності (2 год.)

1. Інноваційні правовідносини: поняття, суб’єкти та їх види, об’єкти, права та обов’язки учасників, державне регулювання зазначених відносин.

2. Заходи щодо стимулювання інноваційної діяльності: позитивні та негативні.

3. Особливості стимулювання діяльності щодо трансферу технологій.

4. Порядок надання фінансової підтримки суб’єктам інноваційних правовідносин.
Семінарське заняття 19. Т. 24. Правове забезпечення інноваційної діяльності

1. Поняття інновацій та інноваційної діяльності.

2. Система законодавства про інноваційну діяльність.

3. Інноваційні правовідносини.

4. Заходи щодо стимулювання інноваційної діяльності.

Завдання для самостійної роботи. Визначити:

1. Причини визнання пріоритетним інноваційного шляху розвитку економіки України.

2. Види інноваційної діяльності, її суб’єктів та об’єкти.

3. Співвідношення понять: 1) «інноваційне підприємство» та «інноваційна структура»; 2) «інноваційна діяльність» і «трансфер технологій».

4. Договори, що опосередковують інноваційну діяльність та діяльність щодо трансферу технологій.

5. Коло учасників інноваційної інфраструктури та їх роль в інноваційній діяльності.

6. Органи, що здійснюють державне регулювання у сфері інноваційної діяльності та діяльності щодо трансферу технологій, їх повноваження.
Розв’язання ситуацій на зразок:

Ситуація 1

Приватне підприємство “Мрія”, прагнучи отримати фінансову підтримку з боку держави (в т.ч. пільги в оподаткуванні), започаткувало виробництво інноваційної продукції.

Чи досить цього кроку для отримання бажаної підтримки?

За яких умов підприємство може отримати статус інноваційного?

Які види та форми фінансової підтримки Ви знаєте? За яких умов і в якому порядку вона має надаватися?
Ситуація 2

Двоє громадян із значним досвідом науково-дослідної роботи (один – у конструкторському бюро одного з державних підприємств, інший – в державному науково-дослідному інституті) вирішили створити мале підприємство, яке б здійснювало інноваційну діяльність. Але між ними виник спір щодо вибору організаційно-правової форми та типу підприємства.

Що таке інноваційна структура, які бувають типи цих структур та в якому порядку вони набувають цього статусу?

Чим відрізняється інноваційне підприємство від інноваційної структури?

Яку пораду можна дати засновникам з врахуванням комплексу аспектів (наявність у них відповідного досвіду та навичок, відсутність значних коштів і прагнення мінімального ризику від участі в такому підприємстві, наявність інформації про потенційних суміжників і замовників та ділові зв’язки з ними)? Обґрунтуйте свої пропозиції.Приклади тестів для експрес-тестування:
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Робоча навчальна програма з курсу ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО В 2-х частинах...
Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” КИЇВ 2009
Робоча навчальна програма з курсу «Державна реєстрація прав на землю» розроблена для студентів юридичного факультету спеціальності...
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" КИЇВ 2009
Перелік основних законодавчих та нормативних актів до змістовних модулів 2 та 3: 62
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Київ 2008
Навчальна дисципліна „Юридична деонтологія” викладається студентам І курсу юридичного факультету у 1 семестрі. Загальний обсяг викладання...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Київ 2009
Тематика лекцій, практичних занять, самостійної роботи студента та список рекомендованої літератури по темі
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності...
Нормативний курс „Екологічне право України” розрахований на студентів юридичного факультету з метою засвоєння ними наукових положень,...
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 060100 «Правознавство» Затверджено
Змістовний модуль Договір оренди землі, суборенда землі, судова практика, зарубіжний досвід 13
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство"...
Тематика лекцій, практичних занять, завдання для самостійної роботи студента та список рекомендованої літератури по темі
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 060100) “Правознавство” Київ 2009
Класифікація комп’ютерів. Характеристика апаратних засобів ПК. Основні поняття програмного забезпечення ПК. Представлення інформації...
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009
Нормативний курс "Актуальні проблеми екологічного права" розрахований для студентів-магістрів юридичного факультету з метою засвоєння...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка