ОРГАНІЗАЦІЯ КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ


Скачати 115.59 Kb.
НазваОРГАНІЗАЦІЯ КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
Дата27.03.2013
Розмір115.59 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
УДК 376.1 = 371 В.Я. Загрева,

заступник начальника управління освіти і науки Волинської обласної

державної адміністрації,

кандидат педагогічних наук
ОРГАНІЗАЦІЯ КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ

З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
У статті висвітлено основні аспекти організації комплексної реабілітації дітей з вадами зору в умовах спеціального навчального закладу.

Ключові слова: інклюзивне навчання, психолого-педагогічна, медична, фізкультурно-спортивна, соціально-побутова реабілітація, функції зору, корекційна робота, психолого-педагогічний супровід, спеціальний загальноосвітній навчальний заклад, тифлопедагогіка, рівний доступ до якісної освіти, спеціальна освіта, тифлотехнічне обладнання, нозологія.
Постановка наукової проблеми. Для розвитку України в напрямку відкритого, демократичного суспільства та реалізації курсу на євроінтеграцію важливим є відповідність чинного законодавства та практики щодо забезпечення основних прав людини, зокрема права на рівний доступ до якісної освіти дітей з особливими потребами.

Національна доктрина розвитку освіти наголошує, що держава зобов’язується забезпечувати підтримку дітей з особливостями психічного та (або) фізичного розвитку. Рівний доступ до здобуття ними якісної освіти здійснюється шляхом:

• створення для всіх дітей зазначеної категорії умов для здобуття безоплатної освіти в державних і комунальних навчальних закладах;

• своєчасного виявлення та проведення діагностики дітей з метою визначення для них адекватних форм психолого-педагогічної та соціально-медичної допомоги;

• забезпечення варіативності здобуття якісної базової або повної загальної середньої освіти відповідно до здібностей та індивідуальних можливостей дітей, зорієнтованої на їх інтеграцію в соціально-економічне середовище;

• створення системи допомоги батькам та педагогам у навчанні та вихованні дітей, які потребують корекції психічного та (або) фізичного розвитку, забезпечення їх інтеграції в загальноосвітній простір;

• формування мережі закладів корекційної та реабілітаційної допомоги для дітей дошкільного та шкільного віку.

Доступність та якість освіти передбачає не тільки архітектуру та дизайн будівель. Під доступністю розуміється можливість навчатися у загальноосвітніх закладах, вибирати форму навчання, технології та методи, які застосовуються для стимулювання індивідуального розвитку кожної дитини, процедури направлення на навчання, наближеність до неї навчальних закладів.

Виклад основного матеріалу. Так, за останні роки, з’явилась нова інклюзивна модель навчання, яка передбачає спільне навчання та перебування дітей з різними порушеннями психофізичного розвитку з їхніми здоровими однолітками.

Інклюзивне навчання - це система освітніх послуг в умовах загальноосвітнього закладу, що базується на принципі забезпечення основоположного права дітей навчатися за місцем проживання. З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти загальноосвітні навчальні заклади повинні адаптувати навчальні програми та плани, методи та форми навчання, використання існуючих ресурсів, партнерство з громадою до індивідуальних освітніх потреб та різних форм навчання дітей з особливими потребами.

Однак, інклюзія, як входження дітей з особливими потребами в загальноосвітній простір має розглядатися не як самоціль, а як один із можливих засобів реалізації прав дітей на рівний доступ до якісної освіти. Для окремих категорій і груп дітей з особливими потребами інклюзивне чи інтегроване навчання може бути мало результативним (розумово відсталим з порушеннями емоційно-вольової сфери, аутичним, з тяжкими вадами мовлення, зі складними комбінованими вадами). Такі учні майже не беруть активної участі в навчально-виховному процесі, нівелюється їхня мотивація до навчання, погіршуються навчальні результати, з'являються вторинні порушення емоційно-вольової сфери, поведінки та особистості в цілому. Треба визнати і той факт, що інклюзія потребує значних фінансових ресурсів, що в період кризи є досить проблемним питанням.

За останні роки в системі спеціальної освіти дітей з особливостями психофізичного розвитку відбулися якісні зміни. Удосконалено структуру спеціальної школи, всіх її видів. Зокрема, для спеціальних шкіл сліпих, слабозорих, глухих, слабочуючих дітей та дітей з церебральним паралічем передбачено 12-річний термін навчання: початкова школа - 1-4 класи, основна школа - 5-10 класи, старша школа – 11-12 класи. Для дітей з тяжкими порушеннями мовлення, порушеннями психологічного розвитку та розумовою відсталістю термін навчання становить 9-10 років: 1-4 класи - початкова школа, 5-9(10) класи - основна школа. Для всіх дітей, які не отримали відповідної дошкільної освіти, у структурі спеціальних шкіл передбачено підготовчі класи, основна мета роботи яких - підготовка дітей до навчання в школі.

На основі глибокого аналізу попереднього досвіду конструювання змісту освіти дітей з особливостями психофізичного розвитку, урахування досягнень спеціальної педагогіки і психології введений Державний стандарт спеціальної початкової освіти для дітей, які потребують корекції та (або) розумового розвитку.

Як і дошкільний навчальний заклад та загальноосвітня школа, спеціальні навчальні заклади перейшли на нову систему контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів, що обумовлено базовою та повною середньою освітою, яка відповідає державному цензовому рівню освіти. Розробка нової системи контролю та критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів здійснювалась з урахуванням особливостей їхнього загального і особистісного розвитку та специфічних принципів навчання, виховання і розвитку, якими керується сучасна спеціальна школа: пропедевтична, корекційно-компенсаторна спрямованість, диференціація та індивідуалізація рівнів научуваності, єдність навчання і розвитку, врахування рівня досягнень, а не ступеня невдач учня, єдність загальних вимог до знань, вмінь і навичок з одночасним врахуванням індивідуальності учня.

Сучасна практика організації процесу реабілітації дітей з особливостями психофізичного розвитку передбачає чимало прикладів комплексного підходу.

На сьогоднішній день найсприятливіші умови для навчання та розвитку дітей зазначеної категорії, надання їм комплексної реабілітаційної допомоги створені у спеціальних навчальних закладах. Вони мають спеціальне кадрове забезпечення і, що дуже важливо, достатню матеріально-технічну базу з професійної підготовки і професійного навчання дітей зазначеної категорії. Для цього організована мережа центрів, гуртків ремесел, комп’ютерного навчання, естетичного розвитку, робота яких направлена на ефективне засвоєння дітьми найбільш цікавих для них видів практичної діяльності, що сприяє успішній соціалізації та трудовій адаптації дитини.

Доведено, що 75% інформації про оточуючий світ мозок людини отримує через зір, який є визначним у формуванні уявлень дитини про предмети та явища, їх ознаки, просторове взаємовідношення. Роль зору у психічному розвитку дитини неможливо перебільшити. Порушення у діяльності зорового аналізатора викликають у дитини труднощі у пізнавальній діяльності, обмежують її можливості. Таким чином, дитина отримує менше інформації про довкілля (як в кількісному, так і в якісному відношенні), ніж діти з нормальним зором. Зрозуміло, що діти з порушеннями зору потребують особливих умов для повноцінного всебічного розвитку.

Законом України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» визначено, що спеціальні загальноосвітні навчальні заклади для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, є складовою системи реабілітації дітей-інвалідів та забезпечують якість реабілітації (абілітації) відповідно до державного стандарту у галузі освіти.

Психолого-педагогічні засади комплексної реабілітації базуються на інтегративному підході до організації реабілітаційного процесу, що поєднує традиційні та інноваційні, вітчизняні й світові здобутки психології, педагогіки і дефектології. Відповідно до індивідуальної програми реабілітації учням з порушеннями зору надаються наступні реабілітаційні послуги.

Освітні послуги - колективна та індивідуальна форми навчання. Педагогічна реабілітація передбачає запровадження комплексу заходів (у т. ч. відповідних форм, методів, змісту навчання), що створюють передумови для оволодіння дітьми з порушеннями зору системою знань, умінь і навичок, застосування яких сприяє подальшому розвитку особистості: підвищення освітнього, кваліфікаційного рівня, здатність до самостійної трудової діяльності, організації побуту, адекватного планування самостійного життя.

Медична реабілітація – лікувально-відновлювальні та лікувально-профілактичні заходи. Медичний персонал систематично ознайомлює педагогів і батьків з результатами поглибленого медичного огляду та програмою апаратного лікування дітей, санітарно-гігієнічним режимом школи, клінічними проявами порушень розвитку вихованців.

Психолого-педагогічна реабілітація - консультування, психолого-педагогічна діагностика і корекція, психолого-просвітницька робота. Психологічна реабілітація спрямована на розвиток психічних функцій, створення оптимальних умов для подальшого становлення кожної дитини як повноцінної особистості в процесі засвоєння цінностей та пристосування до вимог суспільства.

Фізична та фізкультурно-спортивна реабілітація - лікувальний масаж, лікувальна фізкультура, ритміка, навчально-тренувальні заняття з фізичної культури і спорту, заняття спортом. Фізична та фізкультурно-спортивна реабілітація спрямована на спроможність задіяти компенсаторні можливості організму дитини, активізувати наявні фізіологічні резерви для вирішення проблем власного саморозвитку;

Професійна реабілітація - професійна орієнтація, допрофесійна підготовка. Важливою умовою успішності реабілітаційного процесу в НРЦ є заняття соціально-побутова, просторова орієнтація, трудове навчання учнів. На базі облаштованих навчальних майстерень відповідно до трудових профілів учні готуються до самостійної праці. Цьому сприяє більша ніж у загальноосвітній школі кількість годин навчального плану, відведена на трудове навчання.

Соціальна та побутова реабілітація - пристосування меблів, встановлення обладнання для адаптації приміщень, навчання основних соціальних навичок, соціально-побутовий патронаж, працетерапія. Соціальна та побутова реабілітація передбачає формування здатності до оптимістичного сприйняття життя та орієнтації на успіх, до свідомого професійного самовизначення згідно власних особистісних можливостей, здібностей та інтересів; уміння будувати життя за своїм проектом; висока соціальна активність особистості, компетентність у побудові життєвого шляху, відповідальність за власну долю та вчинки.

На Волині згідно банку даних обласної психолого-медико-педагогічної консультації загальна кількість дітей з вадами зору становить 2 458 осіб.

З метою комплексної реабілітації дітей даної категорії в містах обласного значення при дошкільних навчальних закладах створено спеціальні групи для виховання, лікування, можливого відновлення і розвитку порушених функцій зору та підготовку їх до навчання в школі. Слід відзначити, що специфіка навчання і виховання таких дітей проявляється в урахуванні загальних закономірностей й специфічних особливостей розвитку дітей, опорі на здорові сили і їх збереженні, можливості у використанні спеціальних форм і методів у роботі, перерозподілі навчального матеріалу й заміні темпу його проходження, використанні спеціальних посібників, приладів. Особлива увага звертається на створення санітарно-гігієнічних умов, поєднання корекційно-виховної роботи з лікувально-відновлювальною.

Зокрема, у місті Луцьку в дошкільному навчальному закладі № 21 працює 4 групи компенсуючого типу для дітей з вадами зору, у яких здійснюється тифлокорекція вад зору в дітей дошкільного віку. В кожній з груп працюють 2 вихователі, помічник вихователя та тифлопедагог. У дошкільному закладі медичну реабілітацію здійснюють медсестра-ортоптист та лікар-офтальмолог. Крім того, в обласному центрі функціонує Луцький навчально-реабілітаційний центр, в якому отримує комплексну педагогічну, психологічну, медичну реабілітацію 277 дітей з різними нозологіями, з них 79 - з вадами зору. Тифлопослуги здійснюються засобами апаратного лікування, в тому числі на синоптофорі, амбліотренері, КЕМ-стимуляторі тощо. В навчально-реабілітаційному центрі працює тифлопедагог, медсестра-ортоптист та лікар-офтальмолог. Вихованці дошкільного навчального закладу та учні навчально-реабілітаційного центру забезпечені безкоштовним харчуванням. До Центру організований безкоштовний доїзд дітей.

У Володимир-Волинському дошкільному навчальному закладі № 7 «Волиняночка» та у Ковельському Центрі розвитку дитини «Світлячок» також створено спеціальні групи для дітей з порушеннями зору. Комплексну реабілітацію в них забезпечують: вчителі-тифлопедагоги, практичні психологи, лікарі-офтальмологи, медсестри-ортоптисти, тифлокабінети з офтальмологічними апаратами – синоптофор, лампа УГД-3, амбліотренер, кольоротест, синоптофор, бівізіотренер та ін.

З метою комплексної реабілітації дітей шкільного віку, функціонує Крупівський навчально-реабілітаційний центр (далі Центр) для дітей з вадами зору, у якому навчаються діти з усіх районів та міст області.

Основними завданнями діяльності Центру є створення належних умов для отримання вихованцями якісної освіти; вдосконалення форм та методик навчально-виховного і лікувально-реабілітаційного процесу; зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей шляхом корекції їх розвитку; всебічна підготовка дитини із зоровою патологією до адаптації в соціумі; розвиток творчих здібностей, природних нахилів вихованців.

З метою підвищення рівня надання освітніх послуг 52% педагогів Центру завершують здобуття другої вищої освіти у Київському національному університеті імені М.П.Драгоманова за спеціальністю «Тифлопедагогіка».

Корекційно-реабілітаційна діяльність спрямована на усунення (зменшення) відхилень у розвитку вихованців з патологією зору і здійснюється за такими напрямами: розвиток зорового сприймання, розвиток соціально-побутової орієнтації, корекція порушень мовлення, розвиток дотику і дрібної моторики, орієнтація в просторі, ритміка, лікувальна фізкультура. Усі заняття проводяться індивідуально або з групами з урахуванням стану зору, здоров'я і пізнавальних можливостей дитини.

Поряд з навчально-виховним та корекційним процесом діє психологічна служба, головною метою якої є успішна соціальна адаптація, особистісний розвиток, належний повноцінний психолого-педагогічний супровід кожного учня; психодіагностична, психопрофілактична робота з вихованцями та просвітницька - з педагогами та батьками.

З метою здійснення медичної та фізичної реабілітації створено офтальмологічний кабінет з найсучаснішим обладнанням, широко використовується комплекс тренажерів, спеціально обладнано спортивний зал та спортивне містечко. Для забезпечення дієвого моніторингу та ефективності комплексної реабілітаційної роботи у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах на засіданнях методичних об’єднань, шкільних психолого-медико-педагогічних комісіях постійно обговорюються успіхи учнів з метою оперативного коригування їх індивідуальної реабілітаційної програми.

Висновки та перспектива подальших досліджень. Значну роль у комплексній реабілітації дітей з особливостями психофізичного розвитку відіграють громадські організації та батьки дітей. Вони намагаються впливати на формування державної політики щодо розширення форм суспільної допомоги цим дітям.

Залучення батьків до участі у навчально-реабілітаційному процесі сприяє розумінню ними особливостей розвитку своїх дітей, можливостей їм допомогти, закріпленню в позашкільному середовищі умінь і навичок, сформованих у навчальному закладі.

Зазначена система корекційно-реабілітаційної роботи сприяє становленню спеціальних загальноосвітніх закладів у новій якості, як осередків комплексної державної підтримки сім’ї, що забезпечують право на якісну освіту, соціальний захист, реабілітацію найбільш уразливих категорій дитячого населення завдяки спеціально організованому навчально-реабілітаційному процесу.

Сьогодні кожна дитина, якою б вона не була, має право на повно­цінне життя в умовах, що забезпечу­ють її гідність, сприяють розвитку впевненості в собі, а також право на особливе піклування, доступ до якісної освіти, відновлення здоров'я, активне со­ціальне і культурне життя.

Література:

  1. Акатов Л.И. Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья. – М.: «Владос», 2004 – 196 с.

  2. Александровская Э.М. Психологическое сопровождение школьников. – М.: «Академия», 2002. – 208 с.

  3. Бондар В.І. Проблеми колекційного навчання у спеціальній педагогіці.-К., 2005.

  4. Збірник нормативно-правових актів України щодо діяльності центрів реабілітації дітей з функціональними обмеженнями. – К., 2004.

  5. Кандирал П. Професійна реабілітація / П. Кандирал // Дефектолог. – 2009. – №10 – С. 11-14.

6. Комплексна соціальна реабілітація вихованців інтернатних закладів: матеріали обласної науково-практичної конференції 10 – 11.03.2004. – Долинськ, 2004 – 149 с.

  1. Робота психолога з педагогічним колективом / упорядкування Гончаренко. – К.: «Шкільний світ», 2006 – 120 с.

8. Синьова Є.П. Тифлопсихологія.- К., 2002.
В статье отражены основные аспекты организации комплексной реабилитации детей с изъянами зрения в условиях специального учебного заведения.

Ключевые слова: инклюзивне учеба, психолого-педагогическая, медицинская, физкультурно-спортивная, социально-бытовая реабилитация, функции зрения, корекцийна робота, психолого-педагогический сопровождение, специальное общеобразовательное учебное заведение, тифлопедагогика, равный доступ к качественному образованию, специальное образование, тифлотехничне оборудование, нозология.
In the article the basic aspects of organization of complex rehabilitation of children are reflected flawy sight in the conditions of the special educational establishment.

Keywords: inklyuzivne studies, psikhologo-pedagogical, medical, athletic-sporting, social'no-pobutova rehabilitation, functions of sight, korekciyna robot, psikhologo-pedagogical accompaniment, special general educational establishment, tiflopedagogika, equal access to high-quality education, special education, tiflotekhnichne equipment, nosology.

Схожі:

Управління освіти Чернівецької міської ради Центр практичної психології і соціальної роботи
Вашої думки про можливості організації навчання дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітніх навчальних закладах міста...
АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ З ОСВІТНІМИ ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ...
РОЗДІЛ ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
Управління освіти Чернівецької міської ради Центр практичної психології і соціальної роботи
Шановні педагоги! Дане дослідження проводиться з метою вивчення Вашої думки про можливості впровадження інклюзивної освіти в закладах...
Соціокультурна адаптація дітей з особливими потребами в Центрах реабілітації...
Забруднене довкілля, хвороби батьків, генетична спадковість, неповноцінне харчування призводить до того, що в Україні з кожним роком...
СТВОРЕННЯ УМОВ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ Інклюзивне навчання
Т. П. Момоток, завідувач кабінету з інклюзивного та інтегрованого навчання ЧОІПОПП ЧОР
Соціально психологічний супровід навчання і розвитку молоді з особливими...
...
ПРОБЛЕМА ІДЕНТИЧНОСТІ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
Анотація. У статті виділені і розглянуті соціально-психологічні аспекти розвитку особистості з особливими потребами. Розкриті особливості...
До проблеми формування соціальної компетентності у дітей з особливими потребами
У статті аналізуються теоретичні аспекти формування соціальної компетентності у дітей з особливими потребами
АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ ДО НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
В статті розглянуто особливості адаптації дітей з особливими потребами до навчання в початковій школі
Розді Проблеми та потреби незрячих та слабозорих дітей в умовах сучасного суспільства
Огляд та аналіз джерел із питань реабілітації дітей з особливим потребами
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка