МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Бердянський державний педагогічний університет ЗБІРНИК ТЕЗ НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ СТУДЕНТІВ БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


НазваМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Бердянський державний педагогічний університет ЗБІРНИК ТЕЗ НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ СТУДЕНТІВ БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Сторінка37/37
Дата26.03.2013
Розмір4.3 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37

ЛІТЕРАТУРА

1. Ващук О. В. Активізація пізнавальної діяльності учнів 5–7 класів у процесі самостійної роботи на уроках трудового навчання засобами нових інформаційних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.02 “Теорія і методика (трудове навчання)” / О. В. Ващук. – К., 2001. – 20 с.

2. Фіцула М. М. Педагогіка / Фіцула М. М. – К., 1999. – 599 с.

Віра Куралег, Людмила Лисак,

5 курс факультету ТІКГ.

Наук. керівник: к.техн.н., доц. О. М. Лазутіна
УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЗАСОБАМИ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
Одним із основних засобів підвищення рівня освіти та удосконалення якості навчання є інтенсифікація навчального процесу за рахунок використання новітніх інформаційних технології, що являють собою комплекс навчальних та навчально-методичних матеріалів, технічних засобів, техніки навчального призначення. Важко не погодитись, що нові інформаційні технології, основу яких складає комп’ютерна техніка та програмне забезпечення, дозволяють зробити докорінні зміни у змісті, організаційних формах та засобах навчання [1].

Структура базової програми трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів [2, с. 4] включає чотири розділи: “Проектування виробів”, “Техніка”, “Технологічні процеси виготовлення виробів з конструкційних матеріалів”, “Електротехнічні роботи”. Така побудова програми забезпечує послідовне включення учнів у всі етапи цілісного процесу проектування і виготовлення виробів. Під час розробки календарного плану, у якому конкретизується обсяг навчального матеріалу, на теоретичне навчання відводиться близько 25% часу та 75% – на практичні роботи.

Отже, за порівняно короткий час учитель має забезпечити якісне засвоєння теоретичного матеріалу. При цьому ефективність проведення практичних занять і виконання програми в цілому забезпечується саме рівнем підготовки кожного уроку. Тому на цьому етапі навчання особливо необхідним є підвищення рівня навчального процесу, а ефективним засобом для цього, на нашу думку, є новітні інформаційні технології. Ми вважаємо доцільним застосування інформаційних технологій і під час перевірки рівня знань учнів, особливо, що стосується знання правил безпечної роботи. Так, використання комп’ютерної програми під час засвоєння прийомів безпечної роботи дає можливість учням проаналізувати свою діяльність шляхом отримання наочного зображення наслідків власних дій, що стимулює рефлексію, та активізувати пізнавальну діяльність, забезпечивши об’єктивність і неупередженість контролю [2].

Важливе навчальне та виховне значення має те, що учень має можливість самостійно керувати своїми діями, вивчаючи теоретичні розділи, повторювати та переглядати незрозумілі і складні питання. Крім того, учитель може корегувати навчальні програми у відповідності зі здібностями учнів і дати можливість їм засвоювати матеріал зі зручною для них швидкістю подачі матеріалу. Тому з метою кращого засвоєння теоретичного матеріалу та правил безпечної роботи доцільним є розробка та впровадження в учбовий процес навчально-освітніх програм з трудового навчання.
ЛІТЕРАТУРА

1. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Трудове навчання 5-12 класи : навч.-практ. видання. – К. : Ірпінь, 2005. – 256 с.

2. Процько Е. Застосування інформаційних технологій на уроках із технології / Е. Процько / Збірник тез наукових доповідей студентів БДПУ. – Бердянськ : БДПУ, 2008. – Т. 3. – С. 262.

3. Самсонова О. В. Проблеми вдосконалення навчального процесу засобами новітніх технологій / О. В. Самсонова // Вісник Житомирського педагогічного університету. – 2000. – Випуск 6. – С. 172–174.

Денисова Дарья,

5 курс факультета технологии, экономики и СХ.

Научн. руковод.: к.техн.н., проф. В. Е. Шмелев

(Тульский государственный педагогический

университет им. Л. Н. Толстого)
ПРОЦЕССЫ ОБРАБОТКИ ДАВЛЕНИЕМ

В ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ
Качество преподавания технология (как в школе, так и в вузе) во многом зависит не только от общетехнических знаний учителя, но также знаний основных направлений повышения эффективности изготовления изделий. Например, в машиностроении присутствует тенденция переложить наибольшую трудоемкость изготовления изделий на заготовительные операции, а меньшую – на финишные операции. При этом значительно экономиться материал и другие средства производства. И здесь самым подходящим способом производства заготовок является обработка давлением [1]. Впервые весьма поверхностные знания по обработкой давлением современные студенты педагогических вузов получают при изучении курса “Технология конструкционных материалов”. Этих знаний при практическом применении в дисциплинах “Технологический практикум”, “Основы творческо-конструкторской деятельности” (специальность “Технология и предпринимательство”) или “Техническое творчество” (направление “Технологическое образование”), а также в период производственных явно недостаточно.

Известно, обработка давлением – самый древний способ обработки материалов. Но в далеком прошлом люди не представляли себе обработку металлов без применения нагрева. Ведь нагрев увеличивает пластичность материалов и значительно снижает сопротивление деформированию (например, у металлов в 10, 15 раз). При производстве деталей издревле применялись штампы, с помощью которых детали получались чистыми и точными. Процессы, в которых применялись штампы, стали называть по имени инструмента – штамповкой. Штампы позволяют в значительной мере экономить трудовые, энергетические и материальные ресурсы.

При изучении темы “Обработка давлением в курсе “Технология конструкционных материалов” прежде всего надо усвоить основы теории пластических деформаций, уяснить понятия холодная и горячая обработка давлением, а также знать основные законы обработки материалов давлением, среди которых: закон постоянства объемов – объем металла до деформации практически равен объему металла после деформации; закон наименьшего сопротивления – частицы деформируемого металла всегда перемещаются в направлении наименьшего сопротивления.

Обработке давлением в условиях школьных или вузовских мастерских подвергаются материалы с повышенными пластическими свойствами, такие как медь, алюминий и их сплавы, а также термопластичные пластмассы [2] и, как упоминалось выше, подготовленная особым способом древесина.

Рассмотрим методы обработки давлением, которые могут быть реализованы в условиях учебных мастерских на типовом оборудовании. Это, прежде всего, листовая штамповка, выдавливание, волочение и запрессовка: 1. С помощью листовой штамповки изготавливают самые разнообразные плоские и пространственные детали массой от долей граммов и размерами, исчисляемых долями миллиметра (рис. 1). К операциям листовой штамповки относятся: а) пробивка, б) гибка, в) вытяжка, г) отбортовка. 2. Выдавливание (рис. 2) характеризуется тем, что заготовку помещают в полость матрицы и воздействуют на эту заготовку пуансоном с определенной силой. Когда напряжение в заготовке окажется больше, чем предел текучести для обрабатываемого материала, тогда материал начнет вытекать в отверстие матрицы. При совпадении направлений движения материала и пуансона схема обработки называется прямым выдавливанием (рис. 2а), при несовпадении – обратным выдавливанием (рис. 2б), в случае, если выдавливание происходит в боковое отверстие – боковым выдавливанием (рис. 2в). 3. Волочение (рис. 3) отличается от выдавливания тем, что при его реализации в пластической зоне находится только часть металла, поэтому удельные усилия здесь значительно ниже, чем при выдавливании и прессовании. Волочением можно изготавливать медную, алюминиевую и даже серебряную проволоку нужного профиля и диаметра. 4. Запрессовка (рис. 4) – это процесс сборки деталей, которые имеют сопрягаемые поверхности, изготовленные с посадкой натягом. Если диаметры сопрягаемых поверхностей невелики, то усилие запрессовки может составлять до 100 кгс. Запрессовка широко используется в моделировании для сборки деталей, например, втулки с трубкой, запрессовка подшипников скольжения или качения и пр.

В качестве оборудования для реализации вышеперечисленных процессов обработки давлением можно использовать тиски, винтовой пресс, а также токарный или сверлильный станок. В случае использования токарного станка необходимо жестко закрепить заднюю бабку и использовать её подачу в качестве усилия деформирования или запрессовки.
Рис. 1
Рис. 2
Рис. 3


Рис.4

Для размягчения термопластичных пластмасс можно использовать горячую воду, батареи отопления и даже солнечную энергию (например, положить оргстекло на нагретую солнцем поверхность). Для размягчения древесины её нужно хорошо пропарить и прогреть, а затем только придавать ей нужную форму (например, в струбцинах до полного высыхания).
ЛИТЕРАТУРА

1. Шмелев В. Е. Методическая разработка темы “Обработка давлением” курса “Технология конструктивных материалов” для студентов специальности  2120 “Общетехнические дисциплины и труд”. – Тула : Тул. гос. пед. ин-т им. Л. Н. Толстого, 1990. – 30 с.

2. Техническое творчество учащихся / В. М. Заенчик [и др.]; под ред. А. А. Карачева. – Ростов на Дону : Феникс, 2008. – 430 с.

УДК 37.01(06)

ББК 74я5

НАУКОВЕ ВИДАННЯ

З 41

Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 13 травня 2010 року. – Том 3. Природничі науки. – Бердянськ: БДПУ, 2010. – 236 с.

Відповідальний редактор – Баханов Костянтин Олексійович – д.пед.н., проф., член-кор. АПСН, зав. каф. всесвітньої історії, правознавства та методики навчання історії, проректор з наукової роботи Бердянського державного педагогічного університету.


Відповідальність за зміст та літературне редагування тез доповідей несуть автори.

Технічний редактор та комп’ютерна верстка – Катерина Назімова.


Адреса редакції:

71100 м. Бердянськ, Запорізька обл., вул. Шмідта, 4.
Підписано до друку 20.04.2010 р. Формат 60х84 1/16. Папір офс.

Друк. офс. Умовних друкарських аркушів 15,1.

Тираж 300 прим. Замовл. № 226.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37

Схожі:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Бердянський державний педагогічний...
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 21 травня 2009 року. –...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Бердянський державний педагогічний...
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 21 травня 2009 року. –...
М ІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Бердянський державний педагогічний...
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 15 травня 2008 року. –...
ВІДЕЙ СТУДЕНТІВ БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ...
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 квітня 2012 року. –...
ДЕЙ СТУДЕНТІВ БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ...
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 15 травня 2008 року. –...
ЗБІРНИК наукових праць Бердянського державного педагогічного університету...
Друкується за рішенням вченої ради Бердянського державного педагогічного університету. Протокол №10 від 04. 05. 2012 р
Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України Сумський державний...
Запрошуємо Вас взяти участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні проблеми та перспективи навчання дисциплін...
БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Друкується за рішенням вченої ради Бердянського державного педагогічного університету. Протокол №5 від 01. 03. 2006 р
1 Реалізм
Міністерство освіти і науки України ДВНЗ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ...
Тексти наукових статей, організаційний внесок у розмірі 150 грн надсилаються до 20 березня 2016 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка