Тематика контрольних робіт по філософії для студентів заочної форми навчання


Скачати 140.76 Kb.
НазваТематика контрольних робіт по філософії для студентів заочної форми навчання
Дата20.03.2013
Розмір140.76 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Філософія > Документи
Тематика контрольних робіт по філософії для студентів заочної форми навчання
1. Філософія, її предмет.

2. Історія філософії як наука і як об'єктивний процес.

3. Виникнення філософії.

4. Становлення античної філософії.

5. Філософія елеатів і Емпедокла.

6. Софістика і філософія Сократа.

7. Філософія Платона.

8. Філософія Демокріта.

9. Філософія Аристотеля.

10. Елінистично-римська філософія.

11. Основні особливості середньовічної філософії.

12. Патристика, її особливості і етапи.

13. Схоластика, її особливості і етапи.

14. Основні особливості філософії Відродження.

15. Гуманізм і антропоцентризм філософії Відродження.

16. Основні особливості європейської філософії ХVII – ХVIII ст.ст.

17. Філософія Ф. Бекона.

18. Філософія Р. Декарта.

19. Філософія Б. Спінози.

20. Філософія Д. Локка.

21. Філософія Р. Лейбніца.

22. Філософія європейської Просвіти.

23. Філософія І. Канта.

24. Філософія Р. Гегеля.

25. Філософія К. Маркса і Ф. Енгельса.

26. Філософія сучасного сцієнтизму.

27. Філософія екзистенціалізму.

28. Філософія фрейдизму.

29. Філософія неотомізму.

30. Філософія і основні проблеми сучасної цивілізації.

31. Буття і небуття, форми буття.

32. Проблеми буття і його атрибутів.

33. Універсальні закони і категорії буття.

34. Проблеми свідомості у філософських системах.

35. Особливості виникнення і біологічні передумови свідомості.

36. Соціальні детермінанти свідомості.

37. Особливості науки як форми суспільної свідомості.

38. Теорія пізнання і її особливості.

39. Буття людини в світі природи.

40. Філософські концепції людини. Людина, індивід, індивідуальність, особа.

41. Специфіка загальнолюдських цінностей.

42. Філософські концепції суспільства.

43. Суспільство як система відносин.

44. Культура і цивілізація.

45. Актуальні проблеми суспільного прогресу.
Методичні вказівки з вивчення дисципліни і підготовки контрольних робіт
Вивчення навчального матеріалу по такому предмету як «Філософія», припускає не просто механічне запам'ятовування, а вдумливе і осмислене відношення до нього. Рівень розуміння і осмислення предмету виявляється в контрольних роботах, у відповідях на іспиті.

Відповідальне і усвідомлене вивчення філософії не тільки допомагає успішно справитися з навчальним матеріалом, але і сприяє розвитку мислення і підвищенню рівня культури.

Запропоновані Вам методичні матеріали допоможуть організувати самостійну роботу по вивченню курсу філософії і відповісти на наступні важливі питання:
З чого починається вивчення навчального курсу філософії?
1. Обов'язкова присутність на настановній сесії.

У лекціях на настановній сесії детально пояснюється, як треба працювати над навчальним матеріалом, висловлюються вимоги до контрольних робіт, до відповідей студентів на іспиті, заліку. Під час настановної сесії студенти безпосередньо спілкуються з викладачем, який може відповісти на всі виникаючі у студентів питання.
2. Обов'язкове вивчення програми з філософії.

Це особливо важливо для студентів-заочників, коли вони приступають до самостійної роботи над курсом, що вивчається. Програма створює уявлення про зміст матеріалу, що вивчається, його структурі, тематиці контрольних робіт. Зміст контрольних робіт і відповіді студентів на заліку і іспиті повинні відповідати програмі курсу, що вивчається.
3. Робота над літературою.

Вона припускає ознайомлення студентів із списком літератури з предмету, пошук необхідних книг в бібліотеках. При цьому треба пам'ятати, що список запропонованої літератури є зразковим, постійно виходять нові книги. Їх також можна використовувати при вивченні курсу, але при цьому студентам рекомендується проконсультуватися з викладачем, оскільки не всі книги, що поступають в продаж, відповідають рівню навчального курсу філософії.

Зазвичай саме наявність відповідної літератури визначає вибір теми контрольної роботи. Крім того, на цей вибір впливає інтерес, що вже сформувався або формувався, до певних філософських або життєвих проблем, які студенти хотіли б осмислити за допомогою курсу, що вивчався.
Працюючи з літературою по філософії, потрібно пам'ятати декілька простих правил:
Слід звертати основну увагу на головні ідеї навчального матеріалу. Добре якщо студенти записують ці ідеї в зошиті для конспектів. Самою кращою формою таких записів є тези – основні положення якої-небудь проблеми.
Необхідно працювати із словниками – філософськими і енциклопедичними. У літературі з філософії зустрічається дуже багато різноманітних термінів, не засвоївши які, важко зрозуміти суть матеріалу, що вивчається. Тому настійно рекомендується засвоювати зміст цих термінів по словнику. Дуже добре, якщо студенти роблять виписки цих термінів в своєму конспекті, виділяючи їх при цьому особливим кольором, підкреслюючи або виносячи їх на поля.
Починати вивчення філософської літератури краще всього з підручників. Складніший рівень представляють монографії, статті в журналах і роботи самих філософів, тобто першоджерела, але саме ці роботи представляють найбільшу цінність.
Вивчаючи літературу, необхідно звертати увагу на певні проблеми, відображені в учбовій програмі по філософії. Виконуючи всі ці рекомендації, студент повинен пам'ятати, що головне завдання, яке ставиться перед ним при вивченні курсу історії філософії, полягає в тому, щоб опанувати філософською мовою і основами філософського знання. Для цього необхідна копітка, систематична робота над літературою, вироблення навиків конспектування.
Як контролювати засвоєння і розуміння навчального матеріалу?
Для того, щоб переконатися, наскільки добре засвоєний навчальний матеріал, постарайтеся відповісти на наступні питання:
Яка проблема філософії міститься в матеріалі, що вивчається?

Які філософські поняття допомагають її визначити і вирішити?

Як визначаються ці філософські поняття?

Коли, хто і як в історії філософії вирішував подібні проблеми?

Яке практичне значення даної філософської проблеми? Чи можете Ви привести приклади, підтверджуючі її практичне значення?

Як Ви відноситеся до філософської проблеми, що вивчається, яке її значення для вашої майбутньої професії?

Курсу, що з усіх питань вивчається, можна отримати консультацію у викладачів кафедри соціально-гуманітарних дисциплін.

Головними формами звітності студентів заочного відділення, як вже наголошувалося, є контрольні роботи, іспит і залік.
Як підготувати контрольну роботу з філософії?
З курсу філософії готується контрольна робота і терміни її подання визначаються методистами заочного відділення. Терміни слід витримувати, оскільки, якщо контрольна робота оцінюється на «незадовільно», її необхідно переробити до сесії. Студенти, що не представили контрольні роботи, не допускаються до іспиту. Тема контрольної роботи вибирається студентом із запропонованого кафедрою списку. У випадку, якщо студенти добре орієнтуються в проблематиці курсу і мають в своєму розпорядженні відповідну літературу, вони можуть в рамках даної теми визначити вужче питання. Не слід визначати дуже широку тему і вибирати більше трьох питань в ній.

Студенти повинні уявляти собі мету даної контрольної роботи, для чого вона пишеться. Обов'язково повинен бути складений план контрольної роботи. Він може бути простим і складним.

У роботі необхідні висновки. Добре, якщо у студентів вироблено своє відношення до теми, що вивчається, і вони можуть виразити його в контрольній роботі. Думка може бути будь-яким, але воно повинне бути добре обґрунтоване. У роботі обов'язково повинен бути список використовуваної літератури. Він приводиться відразу після плану або в кінці роботи.

Зміст контрольної роботи повинен відповідати плану. Об'єм висловлюваного матеріалу повинен бути розподілений достатньо рівномірно. Наприклад, студент вибирає тему «Філософія епохи Відродження». Вивчається рекомендована по темі література, визначається мета роботи – з'ясування основних проблем філософії епохи Відродження, складається план.

Він може складатися з наступних питань:

1. Основні особливості епохи Відродження і їх віддзеркалення у філософії. Гуманізм. Антропоцентризм.

2. Флорентійський платонізм. Марсиліо Фічино. Пико делла Мірандола.

3. Філософія Еразма Роттердамського.

АБО:
Натурфілософія і природничонаукова думка епохи Відродження.

Філософія Реформації.

Скептицизм ХVI – ХVII століть.
Далі називається література з теми. Добре, якщо, окрім навчальної літератури, використовуються твори самих філософів епохи, що вивчається, тобто першоджерела.

При підготовці контрольної роботи слід уникати вельми поширених помилок:

1. Тема не відповідає програмі курсу.

Бувають випадки, коли студенти беруть теми з курсів історії культури, релігієзнавства, соціології, політології і т.д., тобто близьких до філософії дисциплін, але все таки теми ці не визначають яких або філософських проблем.

2. Відсутність плану.

Воно веде до того, що робота стає безструктурною і зводиться, як правило, до якогось вузького питання.

3. Відсутність списку використовуваної літератури або формально складений список.

Це відбувається, як правило, при переписуванні якого-небудь одного джерела.

4. Бездумне цитування окремих авторів.

Всі цитати повинні бути обґрунтовані і підтверджені логічними висновками.

5. Недостатній об'єм контрольної роботи.

Об'єм контрольної роботи студентів заочного відділення визначається в розмірах учнівського шкільного зошита – мінімум 12 листів.
6. Неузгодженість теми, плану і змісту роботи.

Це відбувається в тих випадках, коли студент не може підібрати літературу по темі або сформулювати план відповідно до вибраної літератури.
Тематика контрольних робіт з релігієзнавства

для студентів заочників

 1. Релігія як світоглядний феномен.

 2. Функції і роль релігії в суспільстві.

 3. Первісна релігія.

 4. Індуїзм.

 5. Даосизм.

 6. Конфуціанство.

 7. Іудаїзм.

 8. Релігійні представлення стародавніх слов'ян.

 9. Історія хрещення Русі.

 10. Релігійно-етичне учення І.Христа.

 11. Особа І.Христа.

 12. Християнство і іудаїзм.

 13. Основні відмінності православ'я від католицизму (доктрина, культ і церковна організація).

 14. Уселенські собори і їх роль у формуванні християнського віровчення.

 15. Соціально-економічні, політичні і культурні передумови реформації.

 16. Мартин Лютер – ідеолог Реформації.

 17. Протестантизм: історія і культ.

 18. Основний перебіг протестантизму.

 19. Православ'я і мистецтво.

 20. Лютеранин, кальвінізм, англіканство.

 21. Православ'я: доктрина і культ.

 22. Доктрина протестантизму.

 23. Історія буддизму.

 24. Буддизм: віровчення і культ.

 25. Чань-дзен-буддизм.

 26. Ламаїзм.

 27. Соціально-економічні і культурні умови виникнення ісламу.

 28. Віровчення і культ ісламу.

 29. Іслам в сучасному світі.

 30. Нетрадиційні релігії.


Завдання для виконання контрольної роботи з логіки

студентами заочної форми навчання
Варіант №1.

 1. Суть логічної операції «дефініція». Основні види дефініції.

 2. У приведеній нижче думці підкресліть тільки розподілені терміни (S, P) і, вважаючи його істинним, назвіть і сформулюйте тільки помилкові думки з числа порівнянних з ним. «Деякі економісти не працюють за фахом».

Варіант №2.

 1. Об'єкт, предмет і значення логіки.

 2. Дані посилки. Побудуйте силогізм. Якщо ж вважаєте за неможливе це, поясните чому, назвавши всі причини, що заважають цьому: Всі студенти нашого факультету вивчають логіку

Колобков не є студентом нашого вузу.

Висновок:

Варіант №3.

 1. Суть поняття і уявлення як форм пізнання. Відмінність між ними.

 2. Чи правильно побудований силогізм? Відповідайте стисло «та» чи ні». У випадку «ні», поясните чому, назвавши всі порушені правила.

Деякі молоді люди займаються бізнесом.

Деякі молоді люди вчаться у вузах

Деякі бізнесмени вчаться у вузах

Варіант №4.

 1. Назвіть основні форми мислення, розкрійте їх суть і значення.

 2. Продемонструйте процес виведення модусів першої фігури силогізму.

Варіант №5.

 1. Назвіть формально-логічні закони і сформулюйте суть кожного з них.

 2. Доведіть приватне правило першої фігури силогізму.

Варіант №6.

 1. Кількісна і якісна характеристика думок.

 2. Продемонструйте процес виведення модусів по другій фігурі силогізму.

Варіант №7.

 1. Суть думки, його структура і значення.

 2. Чи правильно побудований силогізм? Відповідайте стисло «та» чи ні». У випадку «ні», обґрунтуйте свою відповідь, назвавши всі допущені помилки.

Жоден студент нашої групи не є депутатом Верховної Ради України

Деякі депутати Верховної Ради України – жителі Криму.

Деякі студенти нашої групи не є жителями Криму.

Варіант №8.

 1. Сумісні поняття. Назвіть їх види і розкрійте суть кожного з них.

 2. Продемонструйте процес виведення модусів по третій фігурі силогізму.

Варіант №9.

 1. Перетворення суджень: назвіть основні види і розкрийте суть кожного з них.

 2. Доведіть приватне правило другої фігури силогізму.

Варіант №10.

 1. Назвіть умови, що забезпечують отримання дійсного висновку в дедуктивному умовиводу.

 2. Продемонструйте процес виведення модусів по четвертій фігурі силогізму.

Варіант №11.

 1. Простій категоричний силогізм: суть, аксіома, загальні правила.

 2. Три студенти на іспиті отримали різні оцінки: 3,4,5. На питання, яку оцінку отримав кожен, надійшли три відповіді.

Перший – «Іваненко отримав 3».

Другою – «Невірно, що Петренко отримав 3».

Третій – «Коваленко не отримав 5».

Відомо, що тільки одна з цих відповідей є вірною. Яку ж оцінку отримав кожний із студентів? Відповідь обґрунтуйте.

Варіант №12.

 1. Несумісні поняття: суть, основні види.

 2. Доведіть приватне правило третьої фігури силогізму.

Варіант №13.

 1. Розподіл термінів у судженні. Як розподілені терміни в судженнях типу А, Е І, О?

 2. Дані посилки. Побудуйте силогізм. Якщо ж вважаєте за неможливе це – поясніть всі причини.

2 і 3 – парне і непарне число.

2 і 3 – 5

Висновок:

Варіант №14.

 1. За яких умов середній термін в силогізмі може бути розподілений, тобто, узятий в повному об'ємі?

 2. Доведіть приватні правила четвертої фігури силогізму.

Варіант №15.

 1. Дедуктивний умовивід: суть, особливості структури, основні види, значення.

 2. Дайте кількісну і якісну характеристику судження «Всі студенти, окрім Кисельова і Борщева, присутні на занятті». Назвіть в нім терміни і підкресліть тільки розподілені з них (S, P).

Варіант №16.

 1. Повна індукція: суть, аксіома, достоїнства і недоліки.

 2. У суджені «Не може син дивитися спокійно на горі матері рідної» підкресліть двома рисами суб'єкт, і однією межею – предикат.

Варіант №17.

 1. Неповна індукція: суть, види, достоїнства і недоліки.

 2. Зобразите за допомогою кругів Ейлера об'ємні відносини між наступними поняттями: «юрист», «викладач», «викладач політекономії».

Варіант №18.

 1. Традуктівні умовиводи: суть, основні види.

 2. Якщо істинна судження «Деякі люди самостійно вивчають логіку», то які з числа порівнянних з ним будуть за цієї умови обов'язково помилковими? Використовуючи «логічний квадрат» назвіть і сформулюйте їх.

Варіант №19.

 1. Ентимема: суть, значення, приклади.

 2. За допомогою яких видів умовиводів може бути зроблений остаточний висновок в доказі?

Варіант №20.

 1. Умовивід за аналогією: суть, основні види, значення.

 2. Сформулюйте судження що суперечить даному «Деякі громадяни живуть за межею бідності». У обох судженнях підкресліть тільки розподілені терміни (S, P).

Варіант №21.

 1. Класифікація понять. Основні види понять.

 2. Чи правильно побудований силогізм? Відповідайте стисло «та» чи ні». У випадку «ні», назвіть допущені помилки.

Всі метали тонуть у воді.

Пінопласт – не метал

Пінопласт не тоне у воді.

Варіант №22.

 1. «Логічний квадрат» і область його застосування.

 2. Поясните суть помилки «почетверіння термінів» в силогізмі.

Варіант №23.

 1. Правила термінів силогізму. Продемонструйте їх на прикладах.

 2. Виділите з приведених нижче понять тільки одиничні: а) Крим, би) економіст, в) юрист, г) історія України.

Варіант №24.

 1. Правила посилок силогізму. Продемонструйте їх на прикладах.

 2. Виділите терміни, розподілені в сцдженні: «Логіка – наука про закони і форми правильного мислення» (S, P).

Варіант №25.

 1. У справі про вбивство є двоє підозрюваних – Петро і Павло. Допитали чотирьох свідків. Свідчення першого такі:

  • Петро не винен.

Другий свідок сказав:

  • Павло не винен.

Третій свідок:

  • З двох висловів, щонайменше, одне істинне.

Четвертий:

  • Свідчення третього свідка помилкові.

Четвертий свідок опинився правий. Хто ж скоїв злочин? Свою відповідь обґрунтуйте. (Р. Петер. Гра з нескінченністю. – М., 1968).

 1. Методи встановлення причинно-наслідкових зв'язків в науковій індукції.

Варіант №26.

 1. Об'єм і зміст поняття, відмінність понять за об'ємом і змісту.

 2. Поясните, чому з двох посилок типа АА, по I фігурі силогізму ми можемо отримати виведення типу А, а по IV фігурі ми можемо з таких же посилок (АА) отримати висновок тільки типу

Варіант №27.

 1. Фігури силогізму і їх приватні правила.

 2. Якщо істинна судження «Деякі S є Р, то які думки з числа порівнянних з ним будуть обов'язково помилковими? Позначте їх символічно.

Варіант №28.

 1. Доказ як логічна дія: суть, структура, значення.

 2. Відновіть силогізм з наступної ентимеми: «Ми громадяни країни, тому повинні дотримувати її закони».

Варіант №29.

 1. Види доказу як логічної дії.

 2. Вважаючи істинною судження «Деякі економісти викладають у вузах», назвіть і сформулюйте тільки помилкові думки з числа порівнянних з ним.

Варіант №30.

 1. Суперечка як логічна дія: суть, зв'язок з доказом, основні правила.

 2. Дані посилки. Побудуйте силогізм. Якщо ж вважаєте за неможливе це, то назвіть причини.

Деякі студенти живуть в Сімферополі.

Сидоров – студент.

Висновок.

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
Перелік варіантів контрольних робіт з дисципліни «Менеджмент» для...
Як би Ви здійснили на практиці контроль основних робітників виробничого об’єднання?
10. Питання для контрольних робіт студентів заочної форми навчання
Основні виробничі фонди підприємства: поняття, класифікація, види оцінки та показники ефективності використання
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ та завдання контрольних робіт для студентів...
Автори: Губачова О. М. – доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Полтавського університету споживчої кооперації України, к...
Методичні вказівки та рекомендації до самостійного виконання контрольної роботи з курсу
Методичні рекомендації до самостійного виконання контрольних робіт з курсу «Соціологія». Короткий словник соціологічних термінів...
Методичні рекомендації по вивченню дисципліни “Основи теорії кіл”...
Для її якісного засвоєння в умовах заочної та дистанційної форм навчання необхідно зважити на ряд специфічних моментів, зокрема
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ для студентів денної...
Політологія. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей [Текст]...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів заочної форми навчання
Створення та обробка даних на ПЕОМ: методичні рекомендації до самостійної роботи студентів заочної форми навчання / Укл. В. П. Ярцев...
ЗАВДАННЯ І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ...
МЕНЕДЖМЕНТ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬ: Завдання і методичні рекомендації до виконання контрольної роботи (для студентів 5 курсу заочної...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліні "ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБЮНИЦТВА"...
Навчально-методичний комплекс з дисципліні "Організація виробництва" для студентів IV курсу заочної форм навчання / Укл., доцент...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка