Методика проведення семінарських занять План семінарських (практичних) занять Завдання для проведення проміжного модульного контролю Методика самостійної роботи


НазваМетодика проведення семінарських занять План семінарських (практичних) занять Завдання для проведення проміжного модульного контролю Методика самостійної роботи
Сторінка1/5
Дата13.03.2013
Розмір0.67 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Маркетинг > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5


ЗМІСТ

Анотація дисципліни


Опис дисципліни

Структура залікового кредиту курсу

Зміст навчальної дисципліни


Методика проведення семінарських занять

План семінарських (практичних) занять

Завдання для проведення проміжного модульного контролю

Методика самостійної роботи

Зміст самостійної роботи з курсу

Методика проведення індивідуальної роботи

Тематика рефератів

Методичні рекомендації по виконанню індивідуальних завдань

План індивідуальних завдань

Програмові вимоги з курсу

Методика оцінювання знань студентів

Список рекомендованої літератури

Анотація дисципліни

Мета: засвоєння принципів, завдань та функцій маркетингу і менеджменту. Розгляд проблем реалізації з товарної, цінової політики розподілу та комунікацій, а також способів, механізмів і основного інструментарію системного управління організацією.

Предмет: процеси і методи вивчення та задоволення потреб споживачів, система управлінських взаємовідносин, принципів формування, функціонування та удосконалення системи управління організацією.

Завдання: ознайомлення студентів з відповідними поняттями, категоріями системи маркетингу та менеджменту. Виховання здатності до творчого пошуку напрямів удосконалення та забезпечення взаємозв’язків функцій управління, процесів прийняття і методів обґрунтування управлінських рішень, набуття вмінь використовувати базові інструменти управління організацією.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція.

2. Маркетингова товарна політика.

3. Маркетингова цінова політика.

4. Маркетингова політика розподілу.

5. Комунікаційна політика та організація контролю.

6. Поняття менеджменту та особливості його розвитку.

7. Методологічні основи менеджменту.

8. Організація, її внутрішнє та зовнішнє середовище.

9. Цілі і функції менеджменту.

10. Соціально-економічні аспекти менеджменту.

Опис дисципліни

«Основи маркетингу і менеджменту»


Курс: IІ

Підготовка: бакалавр

Напрям,

спеціальність,

освітньо-кваліфікаційний

рівень

Характеристика навчального курсу

Кредитів за ЕСТS: 2

Модулів: 4

Змістовних модулів: 2

Загальна кількість годин: 72

Тижневих годин: 5

0304 „Право”

6.030401 „Правознавство”

Нормативний

рік підготовки: 2

Семестр: 4

Лекції: 18

Семінари: 18

Самостійна робота: 18

Індивідуальна робота

18

Вид контролю: залікСтруктура залікового кредиту курсу

Основи маркетингу і менеджменту”п/п

Назва теми

Всього

годин

Кількість годин, відведених на:

лекції

семінар.

(практ.)

заняття

самост.

робота

інд.

роб.

Змістовний модуль І. Основи маркетингу

1.

Сутність маркетингу та його сучасна концепція

7

2

2

2

1

2.

Маркетингова товарна політика

8

2

2

2

2

3.

Маркетингова цінова політика

8

2

2

2

2

4.

Маркетингова політика розподілу (продажу)

7

2

2

2

1

5.

Організаційні структури маркетингових служб. Комунікаційна політика та організації контролю.

8

2

2

2

2
Разом ЗМ № 1

38

10

10

10

8

Змістовний модуль ІІ. Основи менеджменту

6.

Поняття менеджменту та особливості його розвитку

8

2

2

2

2

7.

Методологічні основи менеджменту

8

2

2

2

2

8.

Організація, її внутрішнє та зовнішнє середовище

8

2

2

2

2

9.

Цілі і функції менеджменту

5

2

2

1

2

10.

Соціально-економічні аспекти менеджменту

5

1

2
Разом ЗМ № 2

34

8

8

8

10
Всього

72

18

18

18

18Зміст навчальної дисципліни

Основи маркетингу і менеджменту”
Змістовний модуль І.

Основи маркетингу

Тема 1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція.

Основні поняття маркетингу. Маркетинг як філософія бізнесу. Основні елементи комплексу маркетингу. Зовнішнє та внутрішнє середовище маркетингу. Концепції маркетингу. Особливості маркетингу залежно від попиту.

Тема 2. Маркетингова товарна політика.

Цілі та суть товарної політики. Класифікація товарів. Конкурентоспроможність товару. Процес розробки нових товарів. Життєвий цикл товарів.
Тема 3. Маркетингова цінова політика.

Цілі ціноутворення. Фактори ціноутворення. Види цін. Етапи процесу ціноутворення. Вибір цінової стратегії.
Тема 4. Маркетингова політика розподілу (продажу).

Цілі політики продажу (розподілу). Вибір каналів розподілу. Типи посередників і критерії вибору посередників. Процес товароруху.
Тема 5. Організаційні структури маркетингових служб.

Комунікаційна політика та організації контролю.

Типові організаційні маркетингові служби. Цілі та засоби комунікаційної політики. Планування реклами, стимулювання збуту. Об’єкти контролю маркетингової діяльності.

Змістовний модуль ІІ.

Основи менеджменту.

Тема 6. Поняття менеджменту та особливості його розвитку.

Предмет, структура, зміст, мета вивчення дисципліни „Основи маркетингу і менеджменту” та її зв’язок з іншими курсами. Сфери менеджменту. Менеджер у системі управління. Передумови виникнення і еволюція менеджменту. Розвиток управлінської думки в Україні.
Тема 7. Методологічні основи менеджменту.

Сутність функцій управління. Класифікація і характеристика функцій управління. Особливості процесу управління. Механізм взаємодії методів, принципів та функцій менеджменту.

Тема 8. Організація, її внутрішнє та зовнішнє середовище.

Поняття та ознаки організації. Різновиди організацій. Формальні й неформальні організації. Еволюція організацій. Характеристика внутрішнього й зовнішнього середовища і загальна їх характеристика.
Тема 9. Цілі і функції менеджменту.

Сутність і зміст планування як функції менеджменту. Види планування, їх взаємозв’язок. Види управлінських відносин. Делегування повноважень в управлінні. Види організаційних повноважень. Класифікація управлінських рішень. Методи і моделі прийняття рішень.
Тема 10. Соціально-економічні аспекти менеджменту.

Основи керівництва: вплив, лідерство, влада. Поняття і характеристика комунікацій. Критерії і показники ефективності управління, їх склад та методи визначення. Розвиток організаційної культури та її вплив на організаційну ефективність підприємства.

Методика проведення семінарських занять

Семінарське заняття є однією із найважливіших форм учбово-виховної роботи, на яких студенти вчаться логічно мислити, аналізувати явища і узагальнювати факти. Семінари привчають самостійно працювати над літературою, формувати своє відношення до предмета вивчення і свідомо відстоювати свою думку.

Їх призначення – поглиблене опрацювання теоретичного матеріалу предмета шляхом регулярної і планомірної роботи студентів протягом всього вивчення даного курсу. Для цього на семінарських заняттях студенти виступають з усним і письмовим викладом учбового матеріалу на певну, задану тему.

Семінарські заняття вимагають продуманої організації і ретельної підготовки до їх проведення. Підготовка семінарів складається з:

  1. Визначення форми проведення заняття:

  • вільної форми у вигляді бесіди або виступів студентів, без попереднього розподілу тематики;

  • реферативної форми, при якій заздалегідь з числа студентів призначаються доповідачі і співдоповідачі, представляючи на обговорення свої реферати;

  • змішаної форми, що поєднує обговорення доповідей і вільний виступ.

  1. Чіткого планування роботи семінару – його тематики, змісту, методу проведення, враховуючи, що необхідно оцінити роботу кожного студента.

  2. Підготовки питань. Питання повинні не стільки контролювати знання студентів, скільки активізувати їх думку, давати напрям дискусії.

  3. Організації виступів студентів.

При підготовці до семінарських занять рекомендується: ретельно зважити зміст чергової теми занять; підібрати необхідну літературу; розробити план проведення семінару, що включає послідовний виклад в тезовій формі основних положень теми; скласти основні, додаткові і допоміжні питання для студентів; підготувати приклади зв’язку предмета вивчення з фінансовою практикою діяльності підприємств; розподілити студентів по прізвищах з вказівкою міри їх участі в семінарі; розподілити всі елементи заняття за часом.

Активна форма проведення семінару має велике учбове виховне значення. Підготовка доповідей, рефератів, розв’язування задач, проведення контрольних робіт, заслуховування виступів, участь у дискусіях створюють обстановку, в якій студенту необхідно викладати свої думки чітко, ясно, логічно зв’язано, обґрунтовано, з високою мірою грамотності, досить добре оперуючи при цьому спеціальною мовою науки. У ході дискусії студенти вчаться слухати виступи своїх товаришів, порівнюючи з ними свій виступ, доповнювати свої знання, виправляти їх недоліки і відстоювати в спорах свої погляди.

Істотне значення має вступне слово викладача, його педагогічно виправданий вплив на виступи студентів, постановка питань, коректування відповідей, відповіді на питання студентів і підведення підсумків семінару, а також проведення консультацій, на яких вказуються шляхи підготовки до семінару, рекомендуються способи вивчення першоджерел, періодичної літератури, проведення творчого конспектування, розробки рефератів і т.д.

У процесі занять потрібно активізувати слабших і пасивних студентів шляхом звернення до них з питанням і оцінки їх виступів, а також викликати студентів, що відволікаються від участі в семінарі.

У заключному слові необхідно підвести підсумки семінарського заняття і оцінити виступи на ньому. При оцінці виступів студентів слід виходити з їх індивідуальних особливостей, звертати увагу на успіх або недоробку при підготовці матеріалу, рекомендувати питання, на які треба звернути увагу. На закінчення потрібно дати оцінку дискусії у час заняття і підвести підсумки спорам, що виникали.

Підсумки кожного семінару необхідно фіксувати в журналі обліку, відмічаючи відвідуваність заняття, рівень знань студентів і міру їх активності. Крім того, там відмічається кожна тема семінару з короткою характеристикою її проведення і отриманих результатів.

Також, по закінченню кожного змістовного модуля по дисципліні передбачено проведення проміжного модульного контролю у вигляді тестових завдань.

План

семінарських (практичних) занять
Змістовний модуль І.

Основи маркетингу
Семінарське заняття №1 (2 год.)

Тема 1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція.

1. Що таке маркетинг?

2. Сутність та розвиток маркетингової концепції.

3. Роль маркетингу в ринковій економіці.

4. Основні принципи та функції маркетингу.

5. Сегментування ринку та позиціювання товару.

6. Нормативно-правова база маркетингової діяльності в Україні.

Література: 3, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 24, 27.
Семінарське заняття №2 (2 год.)

Тема 2. Маркетингова товарна політика.

1. Класифікація товарів і асортиментна політика.

2. Етапи життєвого циклу товарів.

3. Якість і конкурентоспроможність товару.

4. Товарні знаки і упаковка.

Література: 3, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 24, 27.
Семінарське заняття №3 (2 год.)

Тема 3. Маркетингова цінова політика.

1. Цілі цінової політики і фактори, що на неї впливають.

2. Методи ціноутворення.

3. Сутність цінових стратегій.

4. Коригування цін залежно від конкретної ситуації.

5. Цінове стимулювання збуту.

Література: 5, 8, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 21, 24, 27, 31.
Семінарське заняття №4 (2 год.)

Тема 4. Маркетингова політика розподілу (продажу).

1. Сутність політики розподілу.

2. Функції та характеристики каналів розподілу.

3. Канали розподілу при продажі споживчих і промислових товарів та послуг.

4. Які основні функції оптової та роздрібної торгівлі.

5. Альтернативні системи розподілу.

6. Оптимальні рішення щодо управління каналами продажу.

Література: 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 21, 24, 27.


Семінарське заняття №5 (2 год.)

Тема 5. Організаційні структури маркетингових служб.

Комунікаційна політика та організації контролю.

1. Основні комунікаційні цілі фірми.

2. Засоби маркетингових комунікацій.

3. Складання та розподіл бюджету просування.

4. Планування реклами.

Література: 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 21, 24, 27, 28, 29, 30.

Змістовний модуль ІІ.

Основи менеджменту
Семінарське заняття №6 (2 год.)

Тема 6. Поняття менеджменту та особливості його розвитку.

1. Менеджмент – специфічна сфери людської діяльності.

2. Менеджмент у системі управління.

3. Виникнення та еволюція менеджменту.

4. Основні наукові підходи в сучасному менеджменті.

5. Сучасна система поглядів на менеджмент.

Література: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 18, 22, 25, 26, 33.
Семінарське заняття №7 (2 год.)

Тема 7. Методологічні основи менеджменту.

1. Основні закони та закономірності менеджменту.

2. Характеристика принципів менеджменту.

3. Сутність і кваліфікація методів менеджменту.

Література: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 17, 18, 21, 25, 26.
Семінарське заняття №8 (2 год.)

Тема 8. Організація, її внутрішнє та зовнішнє середовище.

1. Організація як відкрита ринкова система.

2. Різновиди організацій.

3. Характеристика внутрішнього та зовнішнього середовища.

Література: 1, 2, 5, 6, 10, 17, 18, 22, 25, 26.
Семінарське заняття №9 (2 год.)

Тема 9-10. Цілі і функції менеджменту.

Соціально-економічні аспекти менеджменту.

1. Планування, організування, мотивування, контролювання і регулювання як загальна функція менеджменту.

2. Основи керівництва: вплив, лідерство, влада. Стилі керівництва.

3. Інформація та комунікація в менеджменті.

4. Управління організаційними змінами.

Література: 4, 5, 6, 10, 17, 21, 22, 25, 26.

Завдання для проведення

проміжного модульного контролю з дисципліни

Основи маркетингу і менеджменту”
Змістовний модуль І.

Основи маркетингу
  1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні рекомендації шодо проведення семінарських та практичних...
Методичні рекомендації щодо проведення семінарських і практичних занять з кримінального процесу для студентів інституту фінансово-економічної...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СЕМІНАРСЬКИХ Й ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Методичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Адміністративний процес”....
Методичні рекомендації до семінарських занять, самостійної та індивідуальної...
Опанувати методи і прийоми наукового розв'язування задач, пов'язаних із впровадженням новітніх досягнень науки і техніки
5. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ГАЗОДИМОЗАХИСНИКАМИ
Заняття з тренування газодимозахисників чергових караулів (змін) проводять в захисних дихальних апаратах на свіжому повітрі, у теплокамері...
Методичні вказівки та завдання до проведення семінарських занять з дисципліни «СОЦІОЛОГІЯ»

Методичні рекомендації щодо проведення семінарських занять та самостійної роботи
Крім того, перша частина присвячена висвітленню проблем, що стосуються фізичних і юридичних осіб, інтелектуальної власності, позовної...
ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ з навчальної дисципліни «КРИМІНАЛЬНЕ...
Нарські заняття проводяться з метою закріплення тих теоретичних знань з кримінального права, які студент отримує на лекціях і при...
Завдання для самостійної та індивідуальної роботи всіх форм навчання
...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Тернопільський національний економічний...
Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів напряму підготовки...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Соціологія” (відповідно до вимог...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка