Тематика рефератів з дисципліни «Аудит» та методичні вказівки до їх виконання


НазваТематика рефератів з дисципліни «Аудит» та методичні вказівки до їх виконання
Дата14.03.2013
Розмір37.3 Kb.
ТипРеферат
bibl.com.ua > Література > Реферат
Тематика рефератів з дисципліни «Аудит» та методичні вказівки до їх

виконання

Реферат з дисципліни "Аудит" - важливий елемент учбового процесу, спрямований на більш глибоке засвоєння студентами спеціальних питань діяльності суб'єктів аудиту, набуття навичок узагальнення й аналізу вивченого матеріалу.

Реферат являє собою самостійну працю студента і є підсумком вивчення ним програмного матеріалу та засобом отримання додаткових балів в умовах інтеграції європейської освіти відповідно до вимог Болонської декларації.

Метою написання реферату є виявлення рівня теоретичної підготовки студента з питань організації аудиту, його уміння самостійно аналізувати й оцінювати ситуації професійного характеру в сучасних умовах господарювання.

Структура реферату включає в себе такі змістовні частини:

У вступі розкривається обґрунтування актуальності вибраної теми, мета та завдання реферату, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети.

В основній частині викладають зміст передбачених планом питань. Виклад кожного питання доцільно завершувати короткими висновками.

Основна частина носить теоретичний характер. У ній перш за все, слід розкрити ступінь висвітлення теми у спеціалізованій літературі (огляд літературних джерел), визначити проблемні питання, що потребують наукового і практичного розв'язання. Інформаційною базою аудиту певних об'єктів і операцій є нормативні документи та облікова документація. Нормативні документи за темою реферату наводяться у „Списку використаної літератури".

Інформацію про чинні нормативні акти можна отримати у таких періодичних виданнях, як "Урядовий кур'єр", "Галицькі контракти", "Бізнес", „Баланс" та на сервері Верховної Ради України: www.rada.gov.ua.

Висновки повинні бути узгоджені з поставленими у вступі завданнями, підпорядковані меті написання реферату. До висновків слід відносити не лише теоретичні положення, але й власні погляди на вирішення досліджуваних питань.

При оформленні реферату слід враховувати особливості наукового стилю мови, головною рисою якого є об'єктивність викладу. Необхідно стисло, логічно й аргументовано викладати зміст і результати проведених досліджень, уникати загальних фраз, бездоказових тверджень, тавтології.

Реферат виконується на основі використання найновішої літератури, що зумовлює необхідність ретельного вивчення нових видань підручників, навчальних та практичних посібників, монографій вітчизняних та зарубіжних авторів, публікацій у фахових виданнях.

Обсяг роботи - до 10 сторінок тексту. Реферат виконується на стандартних (А-4) аркушах білого кольору. При цьому, слід дотримуватися таких вимог: поля - зліва - 30 мм; справа - 10 мм, зверху та знизу - 20 мм; шрифт Times New Roman, кегль - 14; міжрядковий інтервал: 1,5.

Посилання на цитати, запозичені з підручників, монографій, наукових праць оформляються відповідно до встановлених вимог, наприклад [13, с.80]. Число „13" вказує на порядковий номер літературного джерела в списку використаної літератури, а число „80" - на сторінку, з якої взята цитата.

Тематика рефератів:

 1. Методологічні принципи аудиту.

 2. Етичні принципи Кодексу професійної етики аудиторів України.

 3. Види відповідальності аудитора.

 4. Методи проведення та організації аудиту.

 5. Оцінка системи внутрішнього контролю замовника в аудиті.

 6. Аудиторський ризик та його складові.

 7. Регулювання аудиторської діяльності в Україні.

 8. Процеси виявлення помилок та шахрайства в аудиті.

 9. Необхідність та мета планування аудиторської перевірки.

 1. Основні етапи планування.

 2. Методика складання програми аудиту.

 3. Аудиторські докази, їх класифікація та вимоги до них.

 4. Методика одержання аудиторських доказів.

 5. Інформаційне забезпечення аудиторської перевірки.

 6. Суть, необхідність та вимоги до складання робочих документів аудитора.

 7. Загальні вимоги до аудиторського звіту та аудиторського висновку.

 1. Зміст і структура аудиторського висновку.

 2. Зміст і структура аудиторського звіту.

 3. Види аудиторських висновків та їх характеристика.

 4. Підсумкова документація аудиту та вимоги до неї.

 5. Особливості проведення аудиту активів підприємства.

 6. Особливості проведення аудиту пасивів підприємства.

 7. Організація і вимоги до аудиту в комп'ютерному середовищі.

 8. Поняття й види аудиторських послуг, їх відмінність від аудиту.

 9. Суть внутрішнього аудиту і його організація.

 10. Види документального контролю та їх практичне застосування.

 11. Створення та повноваження професійної громадської організації аудиторів (Спілка аудиторів України).

 12. Основні відмінності аудиту від інших форм контролю.

 13. Охарактеризувати основні відмінності аудиту від судово - бухгалтерської експертизи.

 14. Договір на проведення аудиту та його структура.

 15. Створення і функціонування аудиторських фірм.

 16. Правовий статус та сертифікація аудиторів.

 17. Концептуальна основа та зміст Міжнародних стандартів аудиту.

 18. Поняття аудиторської вибірки та її значення в процесі аудиту.

 19. Становлення та розвиток аудиту в Україні.

 20. Становлення та розвиток аудиту в світі.

Схожі:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Одеський національний...
Методичні вказівки та завдання щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів напряму: 030509...
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних ТА самостіЙних заВДАНь...
Рецензенти: к е н., завідувач кафедри облікових дисциплін Уманської філії Європейського університету Демченко Т. А
Міністерство освіти і науки України Східноукраїнський національний...
Методичні вказівки, тематика та рекомендована література до виконання курсових робіт з дисципліни "Сучасна українська мова і стилістика"...
Михайленко О. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи...
Підготовлено доктором філософії в галузі економіки, доцентом кафедри обліку і аудиту О. В. Михайленко
Робоча програма курсу та методичні вказівки до виконання курсової...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний транспортний університет Кафедра «фінанси, облік і аудит»
Тематика рефератів і вказівки до їх написання
Характеристика і сфера застосування позамовного методу обліку витрат і калькулювання
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
Методичні вказівки та навчальні завдання з виконання індивідуальної та самостійної роботи з дисципліни "Облік в банках" для студентів...
ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
...
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Гурченков О. П., Терьошкіна Н.Є., Єфімова Г. В. Методичні вказівки до виконання дипломних робіт на здобуття кваліфікаційного рівня...
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Методичні вказівки щодо виконання дипломної роботи за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” зі спеціальності 03050401 – «Економіка...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка