Михайленко О. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Аудит», «Організація і методика аудиту» (для бакалаврів)


Скачати 194.25 Kb.
НазваМихайленко О. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Аудит», «Організація і методика аудиту» (для бакалаврів)
Дата14.03.2013
Розмір194.25 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи


Міжрегіональна

Академія управління персоналомМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
з дисципліни «Аудит», «Організація і методика аудиту»

(для бакалаврів)

КИЇВ – 2011

Підготовлено доктором філософії в галузі економіки, доцентом кафедри обліку і аудиту О.В.Михайленко.

За загальною редакцією кандидата економічних наук, професора кафедри обліку і аудиту М.І.Коваля.

Затверджено на засіданні кафедри обліку і аудиту ( протокол № 12 від «24» січня 2011р.)

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом


Коваль М.І., Михайленко О.В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Аудит», «Організація і методика аудиту» (для бакалаврів). – К.: МАУП, 2011р. – 14с.
Методичні вказівки до виконання курсової роботи містять вступ, методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи, вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботи, порядок подання курсової роботи на рецензію та її захист, критерії оцінювання та захисту курсових робіт, тематику курсових робіт, інформаційно-методичне забезпечення, список рекомендованої літератури.

© Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2011р.

ЗМІСТ


Вступ……………………………………………………………….………………..


4

1. Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи……..………

5

2. Вимоги до порядку, строків виконання та оформлення курсової роботи…...

7

3. Порядок подання курсової роботи на рецензію та її захист………………….

8

4. Критерії оцінювання та захисту курсової роботи……………………………

9

5. Тематика курсових робіт……………………………………………………….

10

6. Інформаційно-методичне забезпечення………………………………………..

11

Додаток…………..………………………………………………………………..

14ВСТУПДинамічні зміни в економіці України обумовили потребу модернізації національної системи фінансово-економічного контролю, її адаптації до ринкового середовища. Реформування відносин власності спричинило появу нових груп споживачів економічної інформації, внаслідок чого в Україні відбулося становлення і подальший розвиток нової підсистеми фінансово-економічного контролю – аудиту.

Аудит – це процес, за допомогою якого компетентний незалежний фахівець накопичує й оцінює інформацію про фінансово-господарську діяльність суб’єкта підприємництва для визначення і висловлення думки, у вигляді письмового висновку, щодо ступеня відповідності цієї інформації встановленим чинним законодавством, вимогам і нормативам.

Підприємницька діяльність економічних агентів на ринку вимагає залучення додаткового капіталу, розширення господарських зв’язків, партнерських відносин. Важливим при цьому є захист інтересів власника.

Ринкові відносини в реформованій підприємницькій діяльності повинні підкріплюватися можливістю одержувати і використовувати всіма учасниками цих відносин достовірну фінансову інформацію. Це актуалізує визначення науково обґрунтованих напрямів розвитку дієвої системи фінансово-господарського контролю.

Виконання курсової роботи з дисципліни «Аудит» - це форма самостійної роботи студентів, мета якої – закріплення теоретичних знань, що одержані під час вивчення курсу, збір практичного інформаційного матеріалу, одержання необхідних навичок з проведення аудиторської перевірки.

Успішне виконання курсової роботи багато в чому залежить від того, як складено план дослідження, яка навчально-методична та довідкова література вивчена, наскільки логічно викладено автором матеріал, що характеризує досліджувану сферу діяльності підприємства чи організації.

Орієнтовні етапи процесу підготовки і виконання курсової роботи з дисципліни «Аудит» охоплюють наступне:

- вибір теми дослідження;

- опис роботи та її структурування;

- вивчення вторинних даних, складання бібліографії і програми дослідження;

- складання графіка збору інформації із застосуванням різних методів збору даних;

- розробка анкет і опитувальних листів;

- систематизація інформаційних матеріалів, їх аналіз і обробка;

- робота над змістом курсової роботи та її представлення для попередньої перевірки;

- заключна доробка курсової роботи після усунення недоліків, виявлених попередньою перевіркою;

- захист курсової роботи.

У процесі виконання роботи студент одержує необхідні консультації від наукового керівника. Підбір необхідних матеріалів, робота над темою, її змістом, формою викладу і зовнішнім оформленням здійснюється студентом самостійно.

Нижче наведено основні вимоги до структури, змісту й оформлення курсової роботи, а також можливі варіанти завдань, що вибираються студентами самостійно.

Мета курсової роботи поглибити знання по кожній окремій темі дисципліни «Аудит» і набути необхідних практичних навичок для здійснення аудиторських досліджень.

Для досягнення поставленої мети в курсовій роботі повинні вирішуватися наступні завдання :

- систематизувати, закріпити і розширити отримані за час вивчення дисципліни теоретичні знання, практичні вміння і навички;

- продемонструвати навички самостійної творчої роботи та самостійно прийняття рішень щодо досліджуваних у курсовій роботі проблем і питань;

- виявити рівень підготовленості студента, його здатність фахово аналізувати матеріали дослідження та робити відповідні висновки.

Сутність курсової роботи полягає в тому, щоб студент, виступаючи від імені аудиторської фірми, провів дослідження економічного суб’єкта за запропонованими нижче темами. Аудиторські дослідження проводяться студентами на теми, передбачені даними методичними рекомендаціями чи на теми, близькі до тем дипломних робіт чи для підприємства, де він працює чи для того підприємства, на якому студент має можливість одержати достовірну і вичерпну інформацію за погодженням з керівником курсового проектування.

У ході виконання курсової роботи з дисципліни «Аудит» студенти повинні продемонструвати знання й уміння, отримані ними у ході вивчення суміжними дисциплін «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Контроль і ревізія», «Внутрішньогосподарський контроль», «Економіка підприємства», «Статистика», «Економічний аналіз», «Управлінський облік» і ін.

1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
1.1 Титульний аркуш курсової роботи

Титульний аркуш курсової роботи містить:

- назву міністерства, якому підпорядкований навчальний заклад;

- найменування навчального закладу, де виконана курсова робота;

- найменування кафедри;

- назву курсової роботи;

- прізвище, ім’я, по батькові студента, що виконав роботу в називному відмінку, курс, шифр групи;

- прізвище, ім’я, по батькові, вчений ступінь, вчене звання, посада наукового керівника;

- місто і рік виконання курсової роботи.

Зразок титульного аркуша курсової роботи наведено в додатку А.
1.2 Зміст

Зміст курсової роботи визначається її темою і відображається в плані роботи, складеному за допомогою наукового керівника.

Зміст подають на початку курсової роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів та підрозділів (якщо вони входять до розділу), зокрема вступу, змістових розділів, висновків і пропозицій, переліку літератури, додатків.

Рекомендований наступний топовий зміст курсової роботи:

Вступ

1. Визначення проблеми дослідження.

1.1. Опис проблеми.

1.2. Структурування проблеми.

1.3. Побудова моделі.

1.4. Опис мети збирання інформації.

1.5. Формулювання гіпотез дослідження.

2. Вироблення концепції збирання інформації.

2.1. Побудова проекту дослідження (джерела інформації, хто проводить).

2.2. Складання плану досліджень.

2.3. Визначення методу збирання даних.

2.4. Вибір і розвиток інструментів збирання даних.

2.5. Визначення об’єкта дослідження й обсягів збирання інформації.

2.6. Розробка детального плану збирання даних.

3. Проведення дослідження та аналіз даних.

3.1.Організація, проведення і контроль збирання даних.

3.2. Документування результатів дослідження.

3.3. Перевірка зібраної інформації і підготовка її до аналізу за допомогою комп’ютера.

Висновки і пропозиції.

Перелік використаної літератури.

Додатки.
1.3 Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів

(при необхідності)

Якщо в роботі вжита специфічна термінологія, а також вжиті маловідомі скорочення та позначення, то їх перелік може бути поданий у вигляді окремого списку, який розміщують перед вступом.

Перелік треба друкувати двома колонками, в яких зліва абеткою наводять скорочення, справа – їх детальну розшифровку.

2. ВИМОГИ ДО ПОРЯДКУ, СТРОКІВ ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Курсова робота повинна бути оформлена відповідно до вимог стандарту інституту «Система організації навчального процесу. Текстова і графічна документація», розробленого на підставі та у відповідності до вимог Державного стандарту України ДСТУ 3008-95 «Документація, Звіти у сфері науки і техніки, структура і правила оформлення», затвердженого Методичною радою інституту, протокол № 3 від 20.11.2008.

Курсова робота повинна мати таку структуру: вступ, визначення проблеми дослідження, вироблення концепції збирання інформації, проведення дослідження та аналіз даних, висновки та пропозиції, перелік використаної літератури, додатки. Кожний розділ складається з кількох підрозділів і повинен мати свою назву. Усі розділи повинні бути логічно пов’язані між собою.

Вступ повинен бути написаний коротко (не більше 3 сторінок). У ньому необхідно дати короткий опис обраного підприємства, вказати тему курсової роботи і обґрунтувати її важливість і актуальність. Слід сказати про результати аудиторських досліджень і проробки аналогічних питань у працях вітчизняних і зарубіжних аудиторів.

У розділі «Визначення проблеми дослідження» необхідно чітко сформулювати мету і завдання аудиторського дослідження.

Слід висвітлити базові принципи, на основі яких проводяться аудиторські дослідження, глибоко і повно розкрити методику проведення дослідження (5 підрозділів обсягом 4-7 друкованих сторінок).

У другому розділі «Вироблення концепції збирання інформації» описується технологія (план) дослідження, методи збирання інформації, визначення об’єкта дослідження, обсягів необхідної інформації та складання детального плану її збирання (6 підрозділів обсягом 5-7 друкованих сторінок).

У наступному розділі курсової роботи необхідно:

- розглянути сутність всіх економічних категорій, пов’язаних з методикою і процесом проведення аудиторських досліджень;

- узагальнити і проаналізувати теоретичні положення, що стосуються проведення аудиторських досліджень;

- викласти різні точки зору по спірних питаннях, критично оцінити їх і обґрунтувати свою власну думку, використовуючи дані економічного розвитку суб’єктів господарської діяльності України.

- привести статистичні дані з основних питань, побудувати на їхній основі схеми, графіки, таблиці і дати їм економічну оцінку з використанням Microsoft Excel;

- дослідити перспективи розвитку розглянутих економічних явищ;

- дати конкретні рекомендації з вибору стратегії аудиту і планування аудиторської діяльності підприємства (обсяг 15-20 друкарських сторінок).

У висновках і пропозиціях викладаються основні й узагальнені висновки і конкретні пропозиції, які спрямовані на удосконалення діяльності організації, на базі якої проводились дослідження, враховуючи мету дослідження. Для окремих тем припустимо розрахунок очікуваного економічного ефекту від впровадження досліджень у практику (2-3 сторінки).

Курсова робота повинна бути написана грамотно, чітко і зрозуміло, правильною літературною мовою. Не слід викладати матеріал пишномовними фразами, надмірно завантажувати текст цитатами, повторювати ті самі слова і вирази, довільно скорочувати слова, використовувати загальні фрази.

Література і джерела первинної і вторинної інформації з проблематики виконуваних досліджень підбираються студентами самостійно, при цьому можуть бути використані як ті джерела, що зазначені в списку рекомендованої літератури за курсом «Аудит» чи «Організація і методика аудиту», так і інші джерела, які використовував автор у курсовій роботі.

3. ПОРЯДОК ПОДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ НА РЕЦЕНЗІЮ ТА ЇЇ ЗАХИСТ
Виконання курсової роботи здійснюється студентом самостійно в поза аудиторний час згідно з обраною темою в обсязі, що передбачений індивідуальним завданням. Завдання на курсове проектування видається кожному студенту науковим керівником до початку виконання курсової роботи.

На початку семестру викладач-керівник курсової роботи проводить вступне заняття, на якому визначає мету та задачі курсового проектування, її значення в підготовці майбутнього фахівця, знайомить з напрямами та тематикою курсових робіт, повідомляє про календарний план роботи і графік консультацій.

Консультації проводяться згідно з графіком, що складений науковим керівником курсової роботи, і відповідають строкам виконання основних розділів курсової роботи. Виконання графіку студентом обов’язкове. Під час консультацій студент узгоджує (коригує) з керівником план роботи, ставить запитання, подає частини роботи, що виконана на рецензію. Викладач відповідає на запитання студента, робить зауваження щодо змісту та оформлення роботи, надає необхідну методичну допомогу.

Студенту необхідно ретельно враховувати всі зауваження керівника і своєчасно усувати всі вказані недоліки. Систематична праця над курсовою роботою є запорукою якісного її виконання та успішного захисту.

Після остаточного рецензування робіт керівник дає студентові дозвіл на чистове оформлення роботи.

Оформлена належним чином і зброшурована робота подається у деканат інституту не менш ніж за три тижні до закінчення семестру.

Керівник роботи отримує курсову роботу в деканаті, перевіряє її та виносить рішення про допуск до захисту. Результатом перевірки курсової роботи є рецензія керівника.

Попередньо курсова робота може бути оцінена таким чином:

- робота допускається до захисту;

- робота допускається до захисту за умов усунення таких недоліків, як… (вказуються недоліки щодо змісту та оформленню);

- робота не допускається до захисту через те, що… (тему розкрито недостатньо повно; оформлення роботи не відповідає чинним стандартам).

Після перевірки курсова робота повертається студентові. До захисту повинні бути усунені всі недоліки, що вказані в рецензії керівника.

Захист курсової роботи відбувається перед комісією, що складається із завідуючого кафедрою та викладачів кафедри. Захист курсової роботи демонструє не тільки вміння студента самостійно виконувати курсові дослідження, але й дає уявлення членам комісії про ступінь володіння студентом теоретичним матеріалом, про його вміння застосовувати одержані теоретичні знання під час виконання практичних завдань та про рівень підготовки майбутнього фахівця з обліку і аудиту в цілому.

Під час доповіді студент називає тему і мету проведеного дослідження: підкреслює актуальність, наукову та практичну цінність теми; коротко викладає сутність проведеного дослідження та його результати. Під час доповіді не слід повністю переказувати зміст усіх розділів і техніку проведення розрахунків. Основна увага повинна бути приділена практичній частині роботі, особистому внеску автора курсової роботи в дослідження, що проведене. У кінці виступу необхідно зробити висновки і сформулювати конкретні пропозиції з подальшого розвитку завдання, що вирішувалося, а також доповісти про можливість практичного застосування результатів досліджень.

Доповідь повинна бути чіткою і лаконічною, логічно побудованою і зрозумілою. Тривалість доповіді не повинна перевищувати 7 - 10 хвилин.

При захисті курсової роботи автор повинен давати чіткі аргументовані відповіді на запитання членів комісії давати пояснення на зауваження, що були зроблені.

Захист курсової роботи бажано супроводжувати комп’ютерною презентацією, що підготовлена за допомогою програми MS Power Point.

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Цілісна (завершена) курсова робота становить окремий заліковий кредит та оцінюється за 100-бальною системою за наступними критеріями:

- повнота використання теоретичного матеріалу для обґрунтування напрямку дослідження, актуальності тематики та мети дослідження – від 0 до 20 балів (включно);

- повнота і відповідність аналітично-розрахункової частини напрямку дослідження – від 0 до 20 балів (включно);

- обґрунтованість висновків та пропозицій – від 0 до 20 балів (включно);

- використання в роботі сучасних методів дослідження та сучасних інформаційних технологій – від 0 до 10 балів (включно);

- виступ студента на захисті роботи (презентація) – від 0 до 10 балів (включно);

- відповіді на запитання на захисті – від 0 до 10 балів (включно);

- оформлення роботи відповідно до вимог стандарту МАУП – від 0 до 10 балів (включно).

Тематика курсових робіт, завдання, вимоги до структури та оформлення, критерії оцінювання розробляються та затверджуються кафедрою.

5. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ
Тема курсової роботи визначається студентом самостійно згідно з наведеною нижче тематикою і узгоджується з науковим керівником. Дана тематика робіт є типовою, проте студент може взяти тему, яка не значиться в наведеному переліку за умови обов’язкового попереднього її погодження з науковим керівником.

Тема курсової роботи повинна бути актуальною за сучасних умов господарювання, враховувати науково-практичні інтереси студента і бути максимально наближеною до майбутньої теми дипломної роботи. Доцільно обирати тему курсової роботи виходячи з інтересів підприємства (фірми), де студент працює або має можливість одержати необхідну для виконання роботи інформацію.

Курсова робота може бути логічним продовженням або частиною науково-дослідної роботи, що виконується студентами на підприємстві (фірмі) чи на кафедрі.

Таким чином, курсова робота повинна бути спрямованою на вирішення конкретної практичної задачі з аудиторської діяльності щодо конкретного підприємства (організації, установи) будь-якої форми власності.
Теми курсових робіт


 1. Методологічні принципи аудиту.

 2. Етичні принципи Кодексу професійної етики аудиторів України.

 3. Види відповідальності аудитора.

 4. Методи проведення та організації аудиту.

 5. Оцінка системи внутрішнього контролю замовника в аудиті.

 6. Аудиторський ризик та його складові.

 7. Регулювання аудиторської діяльності в Україні.

 8. Процеси виявлення помилок та шахрайства в аудиті.

 9. Необхідність та мета планування аудиторської перевірки.

 10. Основні етапи планування.

 11. Методика складання програми аудиту.

 12. Аудиторські докази, їх класифікація та вимоги до них.

 13. Методика одержання аудиторських доказів.

 14. Інформаційне забезпечення аудиторської перевірки.

 15. Сутність, необхідність та вимоги до складання робочих документів аудитора.

 16. Загальні вимоги до аудиторського звіту та аудиторського висновку.

 17. Зміст і структура аудиторського висновку.

 18. Зміст і структура аудиторського звіту.

 19. Види аудиторських висновків та їх характеристика.

 20. Підсумкова документація аудиту та вимоги до неї.

 21. Особливості проведення аудиту активів підприємства.

 22. Особливості проведення аудиту пасивів підприємства.

 23. Організація і вимоги до аудиту в комп’ютерному середовищі.

 24. Поняття й види аудиторських послуг, їх відмінність від аудиту.

 25. Сутність внутрішнього аудиту і його організація.

 26. Види документального контролю та їх практичне застосування.

 27. Створення та повноваження професійної громадської організації аудиторів (Спілка аудиторів України).

 28. Основні відмінності аудиту від інших форм контролю.

 29. Договір на проведення аудиту та його структура.

 30. Створення і функціонування аудиторських фірм.

 31. Правовий статус та сертифікація аудиторів.

 32. Концептуальна основа та зміст Міжнародних стандартів аудиту.

 33. Поняття аудиторської вибірки та її значення в процесі аудиту.

 34. Становлення та розвиток аудиту в Україні.

 35. Становлення та розвиток аудиту в світі.

 36. Сучасна національна система фінансово-господарського контролю України.6. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Нормативно - правова база
1. Господарський кодекс України, 2003р

2. Цивільний кодекс України. Прийнятий ВРУ 16 січня 2003 року. К:. Атіка, 2003.

3. Про аудиторську діяльність: Закон України. Прийнятий Верховною Радою України 22.04.1993 № 3125-ХП//Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 23, із змін, та доповн.

4. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України. Прийнятий Верховною Радою України 16.07.99 № 996-ХІУ // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 40 від 08.10.99, із змін, та доповн.

5. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України. Прийнятий Верховною Радою України 26.01.93 № 2940-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 13, із змін, та доповн.

6. Про цінні папери і фондову біржу: Закон України. Прийнятий Верховною Радою України 18.06.91 №1202-ХИ// Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 38, із змін, та доповн.

7. Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Затверджено рішенням ДКЦПФР від 19.12.2006 р. № 1591.

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Затв. наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.99 // Офіційний вісник України. -1999. -№ 25 від 09.07.99.

9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»: Затв. наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.99 // Офіційний вісник України. - 1999. - № 25 від 09.07.99.

10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати»: Затв. наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99// Офіційний вісник України. -1999. -№ 25 від 09.07.99.

11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів»: Затв. наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.99// Офіційний вісник України. -1999. - № 25 від 09.07.99.

12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал»: Затв. наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.99// Офіційний вісник України. -1999. - № 25 від 09.07.99.

13. Про Примітки до річної фінансової звітності: Наказ Міністерства фінансів України №302 від 29.11.2000 // Офіційний вісник України. - 2000. - № 50 від 29.12.2000.

14. Положення про порядок проведення ініціативного контролю якості аудиту і супутніх послуг: Затв. рішенням ради Спілки аудиторів України (протокол від 22.01.03 №1/03 // Аудитор України-2003.-№4.

15. Положення про постійне обов'язкове удосконалення професійних знань аудиторів України: Затв. рішенням Аудиторської палати України від 23.04.2002 № 109//

16. Положення про реєстр аудиторських фірм і аудиторів України. Затв. рішенням Аудиторської палати України від 10.03.2000 № 87//

17. Положення про ротацію членів Аудиторської палати України: Затв. рішенням Спілки аудиторів України від 26.02.99 № 2 //

18. Положення про сертифікацію аудиторів: Затв. рішенням Аудитор­ської палати України від 19.11.2002 № 116//

19. Принципи аудиторського нагляду: Положення Технічного комітету міжнародної організації комісій з цінних паперів, 2002: Пер. Л.Я. Довгорук // Аудитор України. - 2003. - № 3.

20. Принципи незалежності аудитора та роль корпоративного керівництва у нагляді за незалежністю аудитора: Положення Технічного комітету міжнародної організації комісій з цінних паперів. Пер. Л.Я. Довгорук // Аудитор України. - 2003. - № 8.

21. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики: Видання 2007 р. Пер. З англ.. /За ред. Аудиторської палати України. – К:. 2007.
Основна література

22. Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація. – К.: Знання, КОО, 2001.

23. Кулаковська Л.П. Піча Ю.В. Основи аудиту. – К.: Каравела, 2008.

24. Кулаковська Л.П. Піча Ю.В. Організація і методика аудиту. – К.: Каравела, 2008.

25. Лядська В.В. Петраков Я.В. Аудит. – К.: Центр учбової літератури, 2008.

26. Рудницький В.С. Гончарук А.Я. Аудит. – Оріяна-Нова, 2004.

27. Савченко В.Я. Аудит. – К.: КНЕУ, 2005.
Додаткова література

28. Адамс Р. Основи аудита: Пер. с англ. / Під ред. Я.В. Соколова. -М: Аудит, ЮНИТИ, 1995.

29. Аренс З.А., Лоббек Дж. К. Аудит: Пер. с англ. / Під ред. Я.В. Соколова. - М.: Финансы и статистика, 2001.

Ватуля І.Д. та інші. Аудит. Практикум. - К.: Центр учбової літератури, 2007.

30. Аудит. Застосування міжнародних стандартів аудиту в аудиторській практиці України. Навчальний посібник. – К.: Статус, 2005.

31. Додж Р. Краткое руководство по стандартам и нормам аудита: пер с англ. – М. Финансы и статистика, ЮНИТИ, 1992.

32. Дерев’янчук С.І., Олійник С.О. та інші. Основи аудиту /Навч.пос. – К.: центр учбової літератури, 2008. -328с.

33. Ільіна С.Б. Основи аудиту: Навчально-практичний посібник.- К.:Кондор, 2009 р. – 378с.

34. Петрик О.А. та інші. Організація та методика аудиту підприємницької діяльності. – К.: КНЕУ, 2008.

35. Стасишен М.С. Піча Ю.В. Основи аудиту. - К.: Каравела, 2007.

Додаток А
Міжрегіональна Академія управління персоналом
Інститут міжнародної економіки, фінансів та інформаційних технологій

імені Святої Великої Княгині Ольги


Кафедра обліку і аудиту


КУРСОВА РОБОТА
з дисципліни «Аудит» чи «Організація і методика аудиту»
На тему:--------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Науковий керівник роботи Виконав(ла)
------------------------------ -------------------------

(П.І. по Б.) (П.І. по Б.)
------------------------------ -------------------------

(вчений ступінь, звання) (студент(ка), спеціальність, курс)
------------------------------ -------------------------

(шифр група)
---------------------------- -------------------------

(підпис) (підпис)


Київ -2011


Схожі:

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисциплін „ АУДИТ” “ ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА...
Підготовлено к е н., професором кафедри обліку і аудиту Ковалем М.І. та доцентом кафедри обліку і аудиту О. В. Михайленко
Робоча програма курсу та методичні вказівки до виконання курсової...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний транспортний університет Кафедра «фінанси, облік і аудит»
Тематика рефератів з дисципліни «Аудит» та методичні вказівки до їх виконання
Реферат з дисципліни "Аудит" важливий елемент учбового процесу, спрямований на більш глибоке засвоєння студентами спеціальних питань...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Одеський національний...
Методичні вказівки та завдання щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів напряму: 030509...
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи “Визначення впливу вражаючих факторів НС ”
Мармазинський О. А., Савіна О. Ю., Штейн П. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи: “Визначення впливу вражаючих факторів...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік»
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» / Уклад. І. М. Рацебарська, Ю. Ю. Моісєєва...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни
Підготовлено доктором філософії в галузі економіки, доцентом кафедри обліку і аудиту О. В. Михайленко
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних ТА самостіЙних заВДАНь...
Рецензенти: к е н., завідувач кафедри облікових дисциплін Уманської філії Європейського університету Демченко Т. А
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи для студентів
Автори: Верига Ю. А., професор кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ВНЗ Укоопспілки „Полтавський університет економіки і торгівлі”,...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Тернопільський національний економічний...
Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів напряму підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка