ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


Скачати 248.2 Kb.
НазваЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Сторінка1/4
Дата18.04.2013
Розмір248.2 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи
  1   2   3   4
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

З ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Харків

2008


Методичні вказівки до виконання курсових робіт з цивільного процесу / Уклад.: – Харків: Національна юридична академія України, 2008.

Укладачі:


Рекомендовано редакційно-видавничою радою академії (протокол №

від )

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Курсова робота з цивільного процесу – одна з форм самостійної роботи студентів, яка сприяє поглибленому вивченню учбового матеріалу, придбання необхідного для майбутньої практичної діяльності досвіду тлумачення, застосування чинного законодавства, прийняття конкретних рішень при розгляді та вирішенні цивільних справ.

Згідно учбового плану курсову роботу з цивільного процесу виконують студенти 4 курсу вечірнього факультету.

Курсова робота студентами вечірнього факультету виконується з одного із запропонованих варіантів. Студенти, прізвища яких починаються з літери від “А” до “В”, обирають тему з 1 варіанту; від “Г” до “Ж” – з 2 варіанту; від “З” до “Л” – з 3 варіанту; від “М” до “О” – з 4 варіанту; від “П” до “С” – з 5 варіанту; від “Т” до “Ф” – з 6 варіанту; від “Х” до “Я” – з 7 варіанту.

Як виключення, студент може запропонувати свою тему курсової роботи, узгодив її з лектором.

Викладач, який керує написанням курсової роботи, видає студенту конкретне завдання, яке передбачає його поетапне виконання:

1.Вибір теми курсової роботи.

2.Вивчення учбової літератури, законодавства, коментарів до законодавства та ін.

3.Реферування літературних джерел з теми курсової роботи.

4.Видача завдань з вивчення матеріалів юридичної практики.

5.Надання окремих частин курсової роботи.

6.Обговорення першого варіанту виконаної роботи.

7.Завершення курсової роботи і представлення її на кафедру.

8.Захист курсової роботи.

При написанні курсової роботи студенти повинні керуватися даними методичними вказівками. До кожної теми курсової роботи вказані приблизний план, нормативний матеріал, спеціальна і монографічна література. Питання, які передбачені планом, повинні бути обов’язково висвітлені, а рекомендований нормативний матеріал та інші джерела використані. Разом з тим запропонований перелік літератури необхідно розглядати як необхідний мінімум, а по можливості використовувати й інші матеріали. Крім того, незалежно від обраної теми курсової роботи з цивільного судочинства, необхідно вивчити відповідні розділи нижчеперелічених джерел:

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. // ОВУ. – 1998. - №13.

Указ Президента України „Про Концепцію вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів” від 10.05.2006 р. // ОВУ. – 2006. - №19.

Постанова Пленуму Верховного суду України „Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя” від 01.11.1996 р. №9 // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2000. - №4.

Постанова Пленуму Верховного суду України „Про незалежність судової влади” від 13.06.2007 р. №8.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадян Проценко Р.М., Ярошенко П.П. та інших громадян щодо офіційного тлумачення статей 55, 64, 124 Конституцій України (справа за зверненням жителів міста Жовті Води) // ОВУ. – 1998. - №1. – Ст.25.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянки Дзюби Г.П. щодо офіційного тлумачення ч.2 ст.55 Конституції України та ст.248-2 ЦПК України від 25.11.1997 р. // ОВУ. – 2003. - №28. – Ст.1377.

Рішення Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 20.11.2003 р. // Вісник Верховного Суду України. – 2005. - №1(53).

Актуальні проблеми застосування ЦПК та КАС України: Тези доповідей та наук. повідомлень учасників між нар. наук.-практич. конференції (25-26 січня 2007 р.) / За заг.ред. проф. В.В.Комарова. – Х.: Нац.юрид.акад.Укр., 2007.

Комаров В.В. Предмет цивільного процесуального права. – Х.: Юрид.академія, 1992.

Судова реформа в Україні: проблеми і перспективи. – К.; Х.: Юрінком Інтер, 2002.

Комаров В.В., Сакара Н.Ю. Право на справедливий судовий розгляд у цивільному судочинстві: Навч. посіб. - Х.: Нац. юрид.акад. України, 2007.

Цивільне процесуальне право України /За ред. В.В.Комарова, Харків: “Право”, 1999.

М.Й.Штефан. Цивільний процес. Київ: Ін Юре, 1997.

Цивільний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За ред. В.В.Комарова. Харків, 2001.

Захист цивільних прав у суді. Посібник / Укладачі В.В. Комаров, В.А. Бігун, П.І. Радченко. За ред. В.В. Комарова. Х.: Основа, 1995.

Комаров В.В. Цивільне процесуальне право України: практика застосування. Харків: Основа, 1993.

Проблемы науки гражданского процесуального права /Под редакцией профессора В.В. Комарова. Харьков: Право, 2002.

Теорія та практика судової діяльності: Науково-практичний посібник.-К.: Атака, 2007.

Курсова робота повинна носити самостійний і творчий характер, свідчити про вміння робити узагальнення і на підставі цього – правильні висновки. Неприпустимо механічне переписування або використання тільки одного з рекомендованих джерел.

Особливо високі вимоги пред’являються до аналізу процесуального законодавства. В курсовій роботі необхідно показати знання заходів і засобів тлумачення норм права, на цій підставі розкрити зміст діючого законодавства та зробити висновки про його застосування.

Суттєва особливість курсової роботи з цивільного процесу – обов’язкове використання при її написанні не тільки спеціальної літератури, але й матеріалів практики судових органів. Особливу увагу слід приділити постановам Пленумів Верховного Суду України, де містяться важливі роз’яснення з питань тлумачення і застосування чинного матеріального та процесуального законодавства.

В курсовій роботі обов’язково повинна знайти відображення, крім керівних роз’яснень, судова практика з конкретних справ. При цьому може бути використана практика вирішення цивільних справ юрисдикційними органами на місцях або матеріали судової практики, опубліковані в таких спеціальних виданнях, як “Вісник Верховного Суду України”, “Рішення Верховного Суду України”, “Право України”, “Бюлетень законодавства та юридичної практики України” та ін. Приклади з судової практики повинні викладатися лаконічно і мати відношення до описуємих процесуальних ситуацій.

В практичній діяльності юристу доводиться складати різноманітні процесуальні та ділові папери. В цьому зв’язку важливою вимогою, яке пред’являється до курсової роботи, є її оформлення і стиль викладання. Робота повинна бути написана грамотно, розбірливо, сторінки пронумеровані. Текст курсової роботи може бути виготовлений на комп’ютері. Обсяг курсової роботи повинен складати приблизно 25-35 сторінок машинописного тексту. В підстрочних примітках до тексту обов’язково треба вказувати використані джерела, а в кінці роботи – список фактично використаної літератури. Викладання матеріалу повинно бути простим, ясним. Недопустимо свавільне використання понять, які закріплені в законі, виработані наукою та юридичною практикою, а також скорочення термінів.

Курсова робота здається в деканат, а останній передає на кафедру, яка організує її рецензування і захист. Строки захисту курсових робіт встановлюються деканатом.

В А Р І А Н Т 1

ТЕМА 1: РЕАЛІЗАЦІЯ СУДОВОЇ ВЛАДИ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
П л а н :

1.Природа судової влади її основні ознаки

2.Поняття правосуддя у цивільних справах та його ознаки.

3.Поняття цивільного процесу і його стадії. Цивільна процесуальна форма.
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 1. Актуальные проблемы теории и практики гражданского процесса / Отв.ред.Н.А. Чечина, Д.М. Чечот. Л., 1979.

 2. Арапов Н.Т. Проблемы теории и практики правосудия по гражданским делам. Л., 1984.

 3. Гражданское процессуальное право: отрасль, наука, преподавание: Науч. жизнь. Семинар // Вестн. Моск. ун-та. Серия 11. Право. 1992. № 12. С.46-53.

 4. Ершов В.В. Конституционные проблемы судоустройства и судопроизводства // Гос. и право. 1994. № 12. С. 46-53.

 5. Зайцев И.М., Рассахатская Н.А. Гражданская процессуальная форма: понятие, содержание и значение // Гос. и право. 1995. № 2. С.47-52.

 6. Комаров В.В. Метод правового регулирования гражданских процессуальных отношений. Дис… канд. юрид. наук. Харьков, 1980.

 7. Комаров В.В. Предмет цивільного процесуального права: Текст лекцій. Харків: Укр. юрид. акад., 1992.

 8. Протасов В.Н. Основы общеправовой процессуальной теории. М., 1991.

 9. Цихоцкий А.В. Теоретические проблемы эффективности правосудия по гражданским делам. Новосибирск, 1997.

 10. Чечина Н.А. Основные направления развития науки советского гражданского процессуального права. Л., 1987.

 11. Шерстюк В.М. Система советского гражданского процессуального права. М., 1989.

 12. Штефан М.Й. Конституційні засади цивільного судочинства та їх реалізація в галузевому законодавстві // Матеріали наук.-практ. конф. “Теоретичні та практичні питання реалізації Конституції України: проблеми, досвід, перспективи”. 25 червня 1997 р. м.Київ, 1998. С.91-92.

 13. Скрипников И.А. Развитие науки гражданского процессуального права в Московском университете // Вестник Московского Университета. - Серия 11: Право. - №2.- 2003. - С.88-98.

 14. Василюк С., Ломоносова О. Застосування аналогії в цивільному процесі// Право України. - 2002. -№3. - С. 135-137.

 15. Паліюк В.П. Рішення Європейського суду з прав людини і практика розгляду цивільних справ судами України // Вісник Верховного Суду України. - 2001. -№2. - С.28-30.

 16. Шевчук П.І Організаційно-правові аспекти забезпечення ефективності цивільного процесуального законодавства // Вісник Верховного Суду України. - 2001. -№3. - С.18-22.

 17. Сердюк Л. Окремі вади оновленого Цивільного процесуального кодексу // Юридичний Вісник України. - 2002. - №35. - С. 14.

 18. Паліюк В. Право на справедливий судовий розгляд (практика застосування судами України Конвенції про захист прав людини та основних свобод)// Юридичний Вісник України. - 2002. - №36. - С. 14.

 19. Жуйков В. ГПК РФ и другие источники гражданского процессуального права // Российская юстиция. -2003. - №4.-С.10-14.

  1   2   3   4

Схожі:

2. Методичні вказівки до розв’язування задачі
Методичні вказівки обговорені і схвалені на засіданні кафедри радіотехнологій, протокол №5 від “ 27 ” січня 2005 р
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Гурченков О. П., Терьошкіна Н.Є., Єфімова Г. В. Методичні вказівки до виконання дипломних робіт на здобуття кваліфікаційного рівня...
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Методичні вказівки щодо виконання дипломної роботи за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” зі спеціальності 03050401 – «Економіка...
ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Програма та методичні вказівки до виконання дипломного проекту спеціаліста за фахом “Розробка родовищ корисних копалин” (спеціалізація...
Міністерство освіти України приазовський державний технічний університет методичні вказівки
Методичні вказівки призначені для виконання контрольних робіт з англійскої мови студентами першого курсу заочного відділення спеціальності...
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Методичні вказівки розроблені к е н., доц. Педько Іриною Анатоліївною – доцентом, Жусь Оксаною Миколаївною і Чекулаєвою Оленою Дмитрівною...
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Методичні вказівки до дипломного проектування спеціаліста за спеціальністю 05010301 – „Програмне забезпечення систем”, 05010302 –...
Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи
Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи навчальної дисципліни „Податкова система” обговорено та схвалено на засіданні...
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
У методичних вказівках викладені загальні вимоги, щодо написання розділу “Охорона праці”, мета, зміст, порядок розробки розділу “Охорона...
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Метод вказівки до викон кваліфік бакал дипл роб для студ напр. 051401 “Біотехнологія” ден та заоч форм навч. / Уклад.: В. О. Красінько,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка