Закономірності, принципи та прийоми організації процесу взаємодії педагога з учнями


Скачати 176.34 Kb.
НазваЗакономірності, принципи та прийоми організації процесу взаємодії педагога з учнями
Дата08.04.2013
Розмір176.34 Kb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Література > Закон
Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра загальної та соціальної педагогіки


Навчально-методичні матеріали до проведення

практично-семінарських занять

із курсу «Педагогіка»

для студентів ІV курсу факультету іноземних мов (ІІ потік)

на 2012/13 н.р.

Львів-2012

Практично-семінарські заняття з курсу “Педагогіка” для студентів IV курсу факультету іноземних мов, спеціальності німецька мова та література, французька мова та література, іспанська мова та література, орієнтовані на самостійну підготовку студентами проектів, творчих робіт, ситуаційних вправ, їхнього представлення та обговорення у групі, аналіз педагогічних ситуацій, фрагментів навчально-виховного процесу з позиції теоретичних ідей, концепцій, власних педагогічних поглядів, організацію мікровикладання студентів.
Мета та завдання навчальної дисципліни – формування у студентів знань, умінь організації процесів навчання й виховання як педагогічної взаємодії з учнями, особистісного ставлення до педагогічної діяльності.

Завдання:

 • формування у студентів базових педагогічних знань, умінь та педагогічного мислення;

 • розвиток позитивної мотивації вивчення студентами педагогічної дисципліни та позитивного ставлення до професійної діяльності педагога;

 • виховання у студентів як майбутніх учителів гуманістичних ціннісних орієнтацій;

 • формування у студентів особистісної педагогічної позиції.

В результаті вивчення курсу “Педагогіка” студент повинен знати:

 • закономірності розвитку особистості, особливості взаємодії з учнями із врахуванням своєрідності конкретного вікового періоду її розвитку;

 • методи науково-педагогічних досліджень;

 • філософські теорії освіти;

 • сутність виховання, емоційно-вольового впливу на учнів, із врахування механізмів набуття особистістю соціального досвіду;

 • закономірності, принципи та прийоми організації процесу взаємодії педагога з учнями;

 • особливості діяльності педагога, принципи, правила організації педагогічного спілкування (вербального й невербального);

 • особливості та способи розв’язання педагогічних конфліктів;

 • сутність, структуру, особливості, принципи процесу навчання як співпраці педагога та учнів із врахуванням фаху;

 • сучасні моделі, методи, форми організації навчання учнів;

 • критерії психолого-педагогічного аналізу навчального заняття;

 • норми, критерії оцінки діяльності педагога та учня;

вміти:

 • застосувати методи педагогічного дослідження;

 • організовувати конструктивне спілкування з учнями;

 • застосувати методи, прийоми організації виховного впливу на учнів;

 • розв’язувати конфлікти у педагогічних ситуаціях;

 • застосувати методи, прийоми організації навчання учнів (сюжетно-рольові ігри, мозкову атаку, діалог, дискусії, бесіди, роботу в групах тощо);

 • визначати, планувати структуру, зміст навчального заняття відповідно до дидактичної мети;

 • аналізувати різноманітні педагогічні ситуації та приймати рішення.


Теми практично-семінарських занять
Змістовий модуль 1. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПЕДАГОГІКИ
Тема 1. Педагогіка в контексті сучасної філософії освіти (2 год.).

1. Педагогіка як наука; сучасні філософські засади педагогічної діяльності вчителя.

2. Система педагогічних понять.

3. Зв’язок педагогіки з іншими науками; система педагогічних наук.  

4. Методи науково-педагогічних досліджень.

Завдання для самостійної роботи:

 1. Опрацювати джерельну базу по темі лекції та семінару. Проаналізувати основні дефініції.

 2. Обґрунтувати перспективи розвитку педагогічних галузей.

 3. Дослідити проблеми інклюзивної освіти в сучасному світі.

 4. Презентувати один з методів науково-педагогічних досліджень.


Тема 2. Особистість учня та його розвиток (особливості, вікові періоди)

(2 год.).

 1. Поняття про особистість, її структуру, особливості розвитку.

 2. Вікові періоди розвитку молодої людини; особливості взаємодії з особистістю у різні вікові періоди.

 3. Врахування особливостей розвитку молодшого школяра, підлітка, юнака у процесі педагогічної взаємодії.

Завдання для самостійної роботи:

 1. Опрацювати джерельну базу по темі лекції та питаннях семінарського заняття.

 2. «Змалювати» психолого-педагогічний портрет школяра молодшого шкільного віку, середнього шкільного віку, старшого шкільного віку.

 3. Підготувати письмове завдання №1 на тему: «Педагогічна взаємодія з учнями молодшого, середнього, старшого шкільного віку» (за вибором).


Тема 3. Спілкування як основа організації педагогічної взаємодії

(2 год.).

 1. Суть виховання як організації педагогічної взаємодії.

 2. Особливості, функції, етапи, стилі, рівні педагогічного спілкування.

 3. Правила організації педагогічного спілкування вчителя й учнів як рівноправних суб’єктів міжособистісної взаємодії.

 4. Організація міжособистісного спілкування з учнями з особливими потребами.

Завдання для самостійної роботи:

1. Проаналізувати літературу з теми лекції та семінарського заняття, підготувати відповіді на питання, що виносяться на обговорення.

2. Розробити та проаналізувати 2 педагогічні ситуації на рівні та стилі педагогічного спілкування, презентувати їх на занятті.
Тема 4. Методи, прийоми організації виховного впливу на розвиток учнів (2 год.).

 1. Умови ефективного застосування методів виховання.

 2. Методи словесного впливу на особистість учня, особливості їхнього застосування.

 3. Методи формування позитивного досвіду поведінки учнів, умови їх застосування.

 4. Методи, прийоми стимулювання та регулювання поведінки учнів.

Завдання для самостійної роботи:

 1. Опрацювати джерельну базу з теми лекції та семінару. Підготувати відповіді на питання до семінару.

 2. Розробити та проаналізувати педагогічні ситуації, зазначивши методи і прийоми виховання, які слід було б використати для їх успішного розв’язання, презентувати їх на занятті.

 3. Підготувати письмовий проект №1 «Застосування методів виховного впливу у конкретній педагогічній ситуації».


Тема 5. Розв’язання педагогічних конфліктів (2 год.).

 1. Особливості, типи, причини виникнення конфліктів учителів й учнів, аналіз конфліктної педагогічної ситуації.

 2. Стилі поведінки педагога у конфліктних ситуаціях.

 3. Шляхи розв’язання педагогічних конфліктів (переговори, фасилітація, медіація, арбітрація).

Завдання для самостійної роботи:

1. Опрацювати джерельну базу з теми лекції та семінару. Підготувати відповіді на питання до семінару.

2. Узагальнити та систематизувати знання для написання підсумкового модульного контролю.
Тема 6. Психолого-педагогічні особливості організації процесу навчання (2 год.).

 1. Поняття про процес навчання, його структуру.

 2. Етапи оволодіння знаннями, уміннями, навичками; своєрідні особливості набуття знань учнями з особливими потребами.

 3. Функції процесу навчання (освітня, виховна, розвивальна).

 4. Принципи навчання, шляхи їхньої реалізації.

 5. Зміст освіти в сучасній школі та основні джерела змісту освіти.

Завдання для самостійної роботи:

 1. Проаналізувати літературу з теми семінарського заняття, підготувати відповіді на питання, що виносяться на обговорення.

 2. Підготувати приклади реалізації дидактичних принципів у навчальному процесі, зокрема на уроках іноземної мови.

 3. Проаналізуйте програму навчального предмета за своїм фахом щодо змісту освіти. Які доповнення, на Ваш погляд, слід зробити.

 4. Підготуйте письмове завдання №2 на тему: „Як Ви, майбутній учитель, будете організовувати процес навчання учнів на засадах дидактичних принципів?”


Тема 7. Методи, прийоми організації навчально-пізнавальної діяльності учнів (4 год.).

 1. Застосування методів навчання у єдності з різноманітними формами навчальної діяльності учнів (індивідуальна, парна, групова, коопероване навчання).

 2. Методи обміну словесною інформацією (лекція, розповідь, пояснення, кейс-метод, ситуаційні вправи, мозкова атака, бесіда, дискусія, діалог, робота з книгою).

 3. Методи розвитку мислення учнів: аналізу, синтезу, індукції, дедукції, розрізнення, аналогії.

 4. Методи організації практичних дій учнів (практичні вправи, сюжетно-рольові ігри, творчі роботи, проекти).

 5. Застосування навчальних й інтерактивних стратегій відповідно до спеціальних, особливих потреб учнів.

Завдання для самостійної роботи:

 1. Проаналізувати літературу з теми семінарського заняття, підготувати відповіді на питання, що виносяться на обговорення.

 2. Розробити та подати у письмовому вигляді індивідуальний проект №2 «План-конспект навчального заняття (уроку)».

 3. Підготуватися до міні-викладання розробленого уроку.


Тема 8. Форми організації навчання (2 год.).

1. Сучасні вимоги до проведення навчального заняття.

2. Типи уроків, їхня структура.

3. Планування навчального заняття; індуктивний та дедуктивний підходи до організації його етапів.

4. Психолого-педагогічний аналіз сучасного уроку.

5. Критерії, вимоги, види оцінювання навчальних досягнень учнів відповідно до їхньої диверситивності.

Завдання для самостійної роботи:

 1. Проаналізувати літературу з теми семінарського заняття, підготувати відповіді на питання, що виносяться на обговорення.

 2. Розкрити позитивні та негативні моменти застосування тестової методики перевірки знань.

 3. Узагальнити та систематизувати знання для написання підсумкового модульного контролю.


Індивідуальні навчально-дослідні завдання
Увага! Кожне завдання виконується на аркушах формату А4, підписується та вкладається в окремий файл.
Самостійна робота 1 (3 год.)

Письмове завдання на тему: «Педагогічна взаємодія з учнями молодшого, середнього, старшого шкільного віку» (за вибором)

Мета і завдання:

 • визначте з учнями якого шкільного віку Ви, як майбутній учитель, бажаєте найбільше взаємодіяти; аргументуйте чому;

 • стисло опишіть характерні особливості учнів цього віку, новоутворення цього періоду;

 • висвітліть особливості взаємодії зі учнями відповідного віку (ставлення, спілкування, мовні звертання, підтримка відповідних вікових особливостей тощо);

 • розкрийте зміст інформації, методи, які Ви будете застосовувати у навчально-виховному процесі учнів відповідно до новоутворень в їхньому розвитку.

Самостійна робота 2 (3 год.).

Письмове завдання на тему: „Як Ви, майбутній учитель, будете організовувати процес навчання учнів на засадах дидактичних принципів?”

Мета і завдання:

 • опишіть Ваші педагогічні дії у процесі організації навчання учнів, спираючись на кожен дидактичний принцип;

 • розкриваючи практичне застосування дидактичних принципів, аргументуйте конкретні дії педагога стосовно змісту навчального матеріалу, методів організації навчально-пізнавальної діяльності учнів.


Проект 1 (4 год.)

Тема: Застосування методів виховного впливу у конкретній педагогічній ситуації.

Зміст:

 1. Уявіть й опишіть на підставі власного досвіду навчання в школі чи досвіду учителів педагогічну ситуацію, що склалася в учнівському колективі або у стосунках вчителя з учнями тощо. Наприклад:

У Вашому класі хлопці й дівчата не виявляють дружніх почуттів до протилежної статті. Тому Ви, як педагог, вирішуєте під час 1.

 • години класного керівника у поза навчальний час організувати бесіду з учнями, застосовуючи елементи розповіді, переконання про дружбу у класному колективі, зокрема хлопців з дівчатами.

 • У Вашому класі більшість старшокласників переконані, що тільки матеріальне благополуччя є визначальним у житті людини. Ви вирішуєте провести диспут на тему: «Сенс мого життя».

 • У Вашому класі більшість підлітків не виявляють інтерес до своїх однокласників, мало знають про їхні досягнення. Ви вирішуєте провести конкурс «Наші таланти».

 1. Визначте мету, яку Ви бажаєте досягнути відповідно до конкретної педагогічної ситуації.

 2. Вкажіть форму, методи, прийоми, засоби, що Ви будете застосовувати для виховного впливу на учнів.

 3. Опишіть хід процесу, під час якого Ви будете здійснювати виховний вплив на учнів. Опишіть методи, які ви застосовуєте, конкретні педагогічні дії та дії учнів.


Вимоги:

 1. Ставлячи мету, визначте, які погляди, почуття чи поведінку Ви будете формувати.

 2. Не обирайте для виконання цього проекту конфліктну ситуацію, наприклад суперечку між учнями.

 3. Обов’язково опишіть процес, у якому Ви досягаєте поставленої мети. Недоцільно лише вказувати на свої побажання, доцільні методи досягнення мети або описувати власні роздуми щодо проблеми виховання учнів.

 4. Описуючи процес організації виховного впливу, визначте й розкрийте методи, що Ви застосовуєте для досягнення поставленої мети (методи словесного впливу, методи формування позитивного досвіду учнів, методи стимулювання й регулювання їхньої діяльності й поведінки).

 5. Чітко уявіть, як Ви проводите процес. Опишіть правила конструктивного й довірливого спілкування з учнями, умови ефективного впливу на особистість.


Проект 2 (4 год.)

Тема: План-конспект навчального заняття (уроку)

Зміст:

 1. Виконайте ґрунтовне планування уроку й опишіть хід процесу навчання учнів на засадах сучасної філософії освіти.

 2. Виокремте структурні етапи навчального заняття за орієнтовною схемою.

 3. Розкрийте кожен етап заняття, дотримуючись сучасних вимог до його проведення, а також методи, засоби навчання, дії вчителя та учнів на кожному етапі навчання.

 4. Розкрийте зміст навчально-пізнавальної діяльності учнів, педагогічних дій під час заняття.

 5. Опишіть особливості педагогічних дій, навчально-пізнавальних завдань, що Ви застосовуєте для залучення кожного учня до процесу навчання, врахування його індивідуальних особливостей, розвитку позитивної мотивації навчання.


Вимоги:

  1. Визначте мету навчального заняття як результат, який Ви хочете досягнути; мета повинна охоплювати не тільки дидактичні, але й виховні, розвивальні завдання.

  2. Виокремте етапи навчального заняття відповідно до його навчальної мети; дотримуйтесь логічного переходу від одного етапу до іншого.

  3. Уважно продумайте методи, засоби навчання на кожному етапі заняття відповідно до поставленої мети; вибір методів навчання, їхнє застосування повинні забезпечувати активність усіх учнів на кожному етапі заняття.

  4. Опишіть процедури застосування методів навчання, окремих видів навчально-пізнавальної діяльності учнів; не забувайте визначати шляхи налагодження зворотного зв’язку щодо розуміння учнями наукової інформації, їхнього ставлення до змісту цієї інформації та навчального заняття, а також досягнення учнів.

  5. Доцільно застосовувати різні форми навчально-пізнавальної діяльності учнів під час уроку (індивідуальну, парну, групову, колективну, коопероване навчання).

  6. Не забувайте виокремити у плані- конспекті початок, розгортання, завершення уроку, підсумки, що робить учитель у кінці кожного етапу навчального заняття.

  7. Визначте методи оцінювання результатів навчальної діяльності учнів під час заняття.


Розподіл балів, що присвоюється студентам (для екзамену)

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Змістовий модуль 3


50100

Т 1

Т 2

Т 3

Т 4

Т 5

Т 6


Т 7


Т 8

3

3+2

3

3+5

3+5

3+2

10

3+5

Т 1, Т 2…Т 8 – теми змістових модулів
Оцінювання за модулями:

Модуль 1(2 тести)

Тест 1: 0 – 5 балів

Тест 2: 0 – 10 балів

Модуль 2 (2 завдання на самостійну роботу; 2 навчальні проекти)

Самостійна робота: 0–2 бали

Проект: 0–5 балів

Модуль 3 (участь під час семінарсько-практичних занять)

Поточне оцінювання за участь на практично-семінарському занятті:

0 – 3 бали (7 занять = 21 бал).

Активна участь протягом заняття, розуміння наукових ідей, змістовні наукові самостійні повідомлення, судження: 3 бали.

Участь на деяких етапах заняття, доповнення з деяких питань, висловлення власних вражень, апелювання лише до власного досвіду, участь у деяких видах пізнавальної діяльності, групової роботи на занятті: 1-2 бали.

Підсумковий тест (іспит): 50 балів.
Шкала оцінювання: Університету, національна та ECTSОцінка в балах


Оцінка ECTS


Визначення

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка

90 – 100

А

Відмінно

Відмінно

81 – 89

В

Дуже добре


Добре

71 – 80

С

Добре

61 – 70

D

Задовільно


Задовільно

51 – 60

Е

ДостатньоРекомендована література


Базова

1. Волкова Н.П. Педагогіка. К., 2001.

2. Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике. М.-Рига, 1998

3. Кузьмінський О., Омеляненко В. Педагогіка. Підручник. К., 2003.

4. Мойсеюк Н. Педагогіка. К., 2006

5. Педагогика /Под ред. П.И.Пидкасистого.– М.,1998.

6. Педагогіка для громадянського суспільства / За ред.Т.С. Кошма нової. Львів, 2005.

7. Фіцула М. М. Педагогіка. К., 2006.

8. Ягупов В.В. Педагогіка. Навч. Посібник. К., 2002.
Допоміжна:

 1. Белухин Д.А. Основы личностно ориентированной педагогики.–М.-Воронеж, 1996

 2. Выготский Л.С. Педагогическая психология.–М., 1991.

 3. Ги Лефрансуа. Прикладная педагогическая психология. – СПб., 2005.

 4. Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения.–М.,1987.

 5. Грабовська С.Л., Равчина Т.В. Конфлікти без насильства.–Львів, 2001.

 6. Кан-Калык В.А. Учителю о педагогическом общении.–М., 1987.

 7. Кравець В.П.Історія української школи і педагогіки. Тернопіль , 1994.

 8. Педагогічна майстерність.: Підручник /За ред. І.А.Зязюна.– К.: Вища школа, 2006.


EКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ

І. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ

 1. Педагогіка як наука, етапи її розвитку.

 2. Основні категорії педагогічної науки.

 3. Сутність педагогічної діяльності вчителя; педагогіка як наука про мистецтво виховання і виховання.

 4. Структура педагогіки, система педагогічних наук.

 5. Зв’язок педагогіки з іншими науками.

 6. Методи науково-педагогічних досліджень.

 7. Поняття про особистість та її розвиток, фактори розвитку особистості.

 8. Поняття про вікову періодизацію розвитку молодої людини, врахування нових психологічних функцій розвитку молодої людини у навчально-виховному процесі.

 9. Особливості фізичного і психічного розвитку молодшого школяра, їх врахування у навчально-виховному процесі.

 10. Особливості фізичного і психічного розвитку підліткового періоду, їх врахування у навчально-виховному процесі.

 11. Особливості фізичного і психічного розвитку старшого шкільного віку, їх врахування у навчально-виховному процесі.


II. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ВИХОВАННЯ.

 1. Поняття про соціальне, національне, державно-громадянське виховання молоді. Концепція сучасного українського виховання.

 2. Сутність процесу виховання як взаємодії педагога та учня.

 3. Поняття про метод, прийом виховання, класифікація методів виховання.

 4. Умови ефективного застосування методів виховання.

 5. Характеристика методів словесного впливу на особистість учня, студента.

 6. Метод організації діяльності учнів, студентів, умови його ефективного застосування.

 7. Методи формування позитивного досвіду поведінки учнів (гра, вправи, виховні ситуації, встановлення та дотримання правил поведінки).

 8. Метод стимулювання та регулювання діяльності, поведінки учнів, умови їх застосування.

 9. Мета, завдання, основні напрями морального виховання молоді.

 10. Мета, завдання, зміст розумового виховання молоді.

 11. Мета, завдання, зміст, методи трудового виховання молоді.

 12. Мета, завдання, зміст , методи естетичного виховання молоді.

 13. Мета, завдання , методи фізичного виховання молоді.

 14. Поняття про педагогічне спілкування, його ознаки, етапи організації.

 15. Правила про умови організації педагогічного спілкування, його бар’єри.

 16. Стилі та рівні педагогічного спілкування (конкретні приклади).

 17. Поняття про конфлікт та шляхи його розв’язання.

III. ОСНОВИ ДИДАКТИКИ.

 1. Поняття про дидактику , її завдання. Основні категорії дидактики.

 2. Теорії організації змісту освіти.

 3. Структура змісту освіти (навчального предмета, навчального матеріалу), характеристика його складових.

 4. Поняття про навчання, сучасні підходи до трактування сутності навчання.

 5. Структура навчального процесу, характеристика основних компонентів (приклади конкретних дій вчителя з метою реалізації кожного етапу).

 6. Етапи оволодіння учнями знаннями, уміннями (опис конкретних дій вчителя).

 7. Функції процесу навчання: освітня, виховна, розвивальна (аналіз можливостей навчального процесу з метою виховання та розвитку учнів).

 8. Принципи та правила організації навчання, їхня зумовленість закономірностями, особливостями процесу навчання.

 9. Шляхи реалізації принципів демократизації та гуманізації навчання, його орієнтації та загальнолюдські та національні вартості (приклади за фахом).

 10. Дії вчителя за принципом науковості, систематичності та послідовності навчання (приклади за фахом).

 11. Шляхи реалізації принципів наочності навчання (приклади за фахом).

 12. Дії вчителя за принципом зв’язку навчання з практикою, життям (приклади за фахом).

 13. Шляхи реалізації принципу доступності та грунтовності навчання (приклади за фахом).

 14. Дії педагога за принципом орієнтації навчання та свідому, активну, творчу діяльність учнів (приклади за фахом).

 15. Шляхи реалізації принципу емоційності навчання (приклади за фахом).

 16. Принципи колективного характеру навчання та врахування індивідуальних особливостей учнів, шляхи його реалізації.

 17. Концепція 12-річної середньої загальноосвітньої школи про мету, завдання, засади діяльності школи.

 18. Класифікації методів навчання, їх аналіз.

 19. Характеристика методів розповіді, пояснення, лекції у процесі навчання (приклади за фахом).

 20. Особливості організації бесіди та діалогу як методу навчання (приклади за фахом).

 21. Дискусія, форми її організації, вимоги до проведення (приклади за фахом).

 22. Особливості застосування у навчальному процесі “мозкового штурму” (брейнстормінгу) (приклади за фахом).

 23. Методи розвитку мислення (розумових дій) учнів (аналізу, синтезу, індукції, дедукції, порівняння, розрізнення, аналогії) (приклади за фахом).

 24. Методичні прийоми формування критичного та творчого мислення учнів (конкретні приклади).

 25. Практичні методи навчання учнів, їх характеристика (приклади за фахом).

 26. Форми організації навчання, їх загальна характеристика.

 27. Типи уроків, їх класифікація.

 28. Вимоги до проведення сучасного навчального заняття.

 29. Психолого-педагогічний аналіз навчального заняття.

 30. Вимоги, види оцінювання навчальних досягнень учнів.


Інформаційні ресурси:

 • нормативна база;

 • джерела Інтернет;

 • бібліотеки (бібліотека кафедри загальної і соціальної педагогіки; факультетська бібліотека; Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка (вул. Драгоманова, 5; 17); Обласна педагогічна бібліотека (вул. Зелена, 24) та ін.

Схожі:

Методичний кабінет ЗОШ №18 м. Рівне Батьківські збори у 5-б класі Коваль Н. Д
Мета: визначити роль і значення батьківського виховання у формуванні особистості дитини,виявити характер і принципи взаємодії між...
Урок рольової гри. Обладнання : портрет письменника, виставка його...
Методи, прийоми й форми роботи: розповідь учителя, виразне читання (вчителем і учнями), рольова гра, аналіз поезій, укладання таблиці...
Диплом європейського зразка та додаток до нього
Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в Інституті педагогіки, психології та інклюзивної освіти...
Психологічні закономірності та принципи здійснення соціально-педагогічної...

ДІАЛОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ ТВОРЧОСТІ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Нехтування важливістю процесу взаємодії суб’єктів навчання суттєво знижує рівень мотивації та пізнавальної активності учнів, а загалом...
Дослідження ефективності організації процесу
ЗНЗ Чернівецької області, та згідно з планом роботи обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на 2010 рік протягом листопада-грудня...
Навчальна дисципліна „Психофізіологія” вивчає закономірності співвідношення...
Психофізіологія досліджує фізіологічні процеси в структурі активної, психічно опосередкованої взаємодії людини зі світом
~%50% вчення про принципи побудови, форми і способи науково-пізнавальної діяльності
Які прийоми є найбільш елементарними і простими, лежать в основі людського мислення {
Принципи реалізації проекту
Робота ця непроста. Вона вимагає від педагога вміння організувати дітей так, щоб кожен учень зумів максимально виявити й розвинути...
Тема Предмет, метод, принципи та система екологічного права
Форми взаємодії суспільства з природою в умовах індустріального періоду розвитку цивілізації
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка