РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни Історія української літератури ( ХХ ст. ) Для спеціальності 030501 - українська мова та література Факультет філологічний  


НазваРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни Історія української літератури ( ХХ ст. ) Для спеціальності 030501 - українська мова та література Факультет філологічний  
Сторінка1/13
Дата17.05.2013
Розмір2.27 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни Історія української літератури

(ХХ ст. )

Для спеціальності 8.030501 -- українська мова та література

Факультет філологічний  

Кафедра української літератури  

Мета і завдання дисципліни; її місце в навчальному процесі

Мета курсу. Дати студентам наукові знання історії, особливостей розвитку новітньої української літератури, починаючи з 20-х років ХХ століття до початку ХХІ століття.

Завдання курсу. Курсом “Історія новітньої української літератури” завершується вивчення історії української літератури від найдавніших часів і до сьогодення. Вона постає новим феноменом у художньо-словесній творчості українського народу, зумовленим неймовірною складністю історичного процесу, гостротою соціально-політичних конфліктів, через які довелося пройти Україні. Доля розпорядилася так, що з України змушена була частина талановитих митців виїхати в інші країни. Своїми шляхами йшла творчість письменників діаспори. Тільки зовсім недавно розпочалося знайомство з цим надбанням української літератури. Безсумнівною є потреба внести його в курс історії української новітньої літератури.

Пріоритетним завданням даного курсу є осягнення історії новітньої української літератури, спираючись на нові методологічні засади, вироблені сучасним літературознавством. Настав час позбутися псевдонаукової методології вульгарного соціологізму, який привів до перекручень, відходу від об’єктивного наукового осмислення літературних явищ, процесів. Уже тепер відчутними є позитивні наслідки в розвитку літературознавчої науки, яка активно впроваджує здобутки структурно-типологічного, системного, комплексного та інших новітніх методів дослідження.

Нові наукові праці, присвячені історії новітньої української літератури спираються на такі наукові настанови: об’єктивність і повнота, уникнення ідеологічно-кон’юнктурних наголосів, нашарувань, відродження і повернення в історію української літератури всього того, що заборонялося та замовчувалося в добу тоталітаризму, перегляд з позицій історичної правди й відповідно до наукового обґрунтування критеріїв художнього доробку як тих митців, чий творчий шлях зазнав спотворень і фальсифікацій, так і тих, чиї твори були “канонізовані” радянським літературознавством і правили за взірець “соціалістичного реалізму”.

Потребує ґрунтовного наукового осмислення період розвитку української літератури з 1917 по 1991 рік, коли вона іменувалася радянською літературою, коли художнє слово України зазнало нечуваних втрат внаслідок тиску, насилля з боку адміністративно-державницького апарату, переслідувань, репресій, фізичного знищення тисяч представників творчої інтелігенції, що оберталося деформацією таких великих, блискучих талантів, як П.Тичина, М.Рильський, В.Сосюра, М.Бажан та інших. В історію новітньої української літератури тепер повертаються раніше виключені із суспільної свідомості імена талановитих митців, що дає можливість говорити про здобутки нашої літератури, так і про те, як ці здобутки були позбавлені впливу на розвиток літературного процесу.

Безперечні художні успіхи в літературному процесі, здобуті зокрема зусиллями шістдесятників, що кинули виклик описовості, лінощам думки, змиренню з неправдою, догматизмові тощо. Однак і цього разу одне з українських відроджень закінчилося сумним традиційним фіналом, гучними “проробками” митців (чи не найгучніша з них – кампанія проти “Собору” О.Гончара, 1968 р.) і знов репресіями, арештами, концтаборами ГУЛАГу.

При подачі портретів письменників надається особлива увага питанням майстерності, характеристиці індивідуальних стилів, поетики, визначенню місця творчої діяльності того чи іншого автора в літературному процесі.

Вивчення історії новітньої української літератури має враховувати знання студентів, набуті при вивченні попередніх періодів розвитку українського національного письменства. Необхідно простежити типологічну спорідненість з аналогічними явищами та тенденціями у творчості письменників новітньої української літератури, допомогти студентові зрозуміти тенденції розвитку новітньої української літератури, її взаємопов’язаність із світовою літературою Заходу і Сходу. Пам’ятаючи при цьому, що українська література з давніх-давен освіжалася впливами, але постійно виявляла відпорність на їхній денаціоналізаційний тиск, що запозичений “привозний елемент” (І.Франко) українською літературою націоналізується, “одомашнюється”.

Студентам належить знати історичні умови розвитку культури в цей час, основні тенденції і явища літературного процесу ХХ – початку ХХІ ст., творчі пошуки й осягнення майстрів слова, особливості утвердження й розвитку модернізму та постмодернізму в українській літературі.

Студенти повинні уміти орієнтуватись у складній взаємодії мистецьких напрямків і течій відповідного періоду в літературі й мистецтві, аналізувати художні твори, осягати неповторність художніх світів визначних митців, суттєвість і водночас складність та неоднозначність взаємопов’язаності суспільних та мистецьких процесів.


Нормативні дані

Форма навчання

Курс

Семестр

Лекції (години)

Практичні (семінарські)

(години)

Лабора торні (години)

Усього годин

Самос- тійна робота (години)

Заліки семестр

Екзамен семестр

Денна

4

7 – 8

52

64
164

48

7

8

Екстернат

4

7 – 8

52

64
164

48

7

8

Заочна
Робоча програма складена на основі навчальної програми з дисципліни “Історія новітньої української літератури”, затвердженої на засіданні кафедри української літератури ТНУ, протокол № 8 від 25 лютого 2002 року.

Робочу програму склали професор Губар Олександр Іванович, доктор філологічних наук Гуменюк Віктор Іванович

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри української літератури, протокол № від “ “ 2002 р.
Тематичний план дисципліни

Розподіл навчального часу, який відводиться на дисциплінуТеми курсу

Кількість годин

Форми контролю

Лекції

Практичні, лабораторні, семінарські заняття

Самостійна роботаІсторичні умови розвитку української літератури в новітній час

2
Питання періодизації та систематизації українського літературного процесу ХХ - початку ХХІ ст.

2
Художні напрямки, течії, стилі в українській новітній літературі

2Перевірка конспектуТворчість Володимира Винниченка в 20-40 роках ХХ ст.

2ОпитуванняПоетичний світ Павла Тичини. Становлення хисту поету


2
Поетичний світ Павла Тичини. Післякларнетна поезія

2РефератПроблеми сучасного вивчення творчості Павла Тичини
2
Перевірка виконання завданьНеоромантична поезія Володимира Сосюри

2
Особливості творчості поетів- неокласиків

2РефератЖиттєвий і творчий шлях Миколи Зерова

2
Творчість Освальда Бургардта (Юрія Клена)

2
Поетичний світ Максима Рильського

2
Творчість Максима Рильського повоєнного періоду (“Третє цвітіння”)
2
Перевірка виконання завданьПитання сучасного вивчення творчості поетів-неокласиків
2

Крим у творчості поетів-неокласиків
2

Особливості українського футуризму

2Перевірка конспектуТворчість Миколи Бажана (20—30 роки)
2

Творчість Миколи Бажана воєнного і повоєнного періоду
2

Своєрідність поетичного світу Євгена Плужника

2
Шляхи розвитку української драматургії в першій половині ХХ ст. (Я.Мамонтов, М.Ірчан, І.Дніпровський, К.Буревій)
2

Шляхи розвитку української драматургії в першій половині ХХ ст. (І.Микитенко, О.Корнійчук, Я.Галан)
2

Драматургія Миколи Куліша

2
Драматургія Івана Кочерги

2
Творчість Миколи Хвильового

2
Особливості поетики прози Миколи Хвильового
2

М.Хвильовий – провідна постать літературної дискусії 1925 – 1928 років2


Настроєво-аналітична проза Валеріана Підмогильного

2
Роман В.Підмогильного «Місто» і його значення в розвитку української прози
2

Проза Андрія Головка2


Творчий шлях Юрія Яновського

2
Олександр Довженко – письменник і кінорежисер

2РефератТворчість Олександра Довженка воєнного і повоєнного періоду

2
Розвиток жанрів малої прози у творчості Григорія Косинки
2

Остап Вишня – майстер сатири і гумору
2

Проза Петра Панча2


Жанри історичної прози в українській літературі в першій половині ХХ ст.2

Перевірка конспектуЖиттєвий і творчий шлях Богдана Лепкого
2

Епопея Богдана Лепкого «Мазепа»
2

Поетичний світ Богдана Ігоря Антонича
2

Література української діаспори першої половини ХХ ст.

2
Празька школа поетів
2

Проза Уласа Самчука2


Творчість Євгена Маланюка
2

Розвиток української критики і літературознавства у першій половини ХХ ст.2


Література української діаспори другої половини ХХ ст.
2

Художній світ Василя Барки2


Життя і творчість Івана Багряного
2

Нью-Йоркська шола поетів2


Пісенна лірика Андрія Малишка2


Життєвий і творчий шлях Леоніда Первомайського2


Творчість поетів-шістдесятників

2Перевірка конспектуЛіна Костенко – майстер лірики та поетичного епосу
2

Поетичний епос Ліни Костенко2


Поетичний світ Дмитра Павличка
2

Патріотичні мотиви лірики Василя Симоненка2


Василь Стус – поет і правозахисник
2

Київська школа поетів
2

Українська драматургія в другій половині ХХ ст.2


Творчість Олекси Коломійця2


Драматургія Ярослава Стельмаха
2

Розвиток української прози в другій половині ХХ ст.

2
Розвиток жанру історичного роману в українській літературі ХХ ст.Михайло Стельмах – творець української епопеї ХХ ст.

2
Особливості поетики прози Михайла Стельмаха
2
Опитуван-няЖиття і творчість Олеся Гончара
2

Роман О.Гончара “Собор” і його значення в духовному житті України2


Історія і сучасність у прозі Павлв Загребельного
2
Перевірка завданьТворчість прозаїків-шістдесятників2


Проза Григора Тютюнника
2

Проза Валерія Шевчука2


Відлуння чорнобильського лиха в українській літературі2


Українська поезія кінця ХХ – початку ХХІ ст.
2

Українська проза кінця ХХ – початку ХХІ ст.
2

Українські майстри художнього перекладу ХХ ст.2


Шляхи і проблеми розвитку сучасної української літератури2


Романи Євгена Пашковського
2

Поетичний світ Ігоря Римарука2


Постмодерні пошуки літгурту Бу-ба-бу2


Сучасні українські письменники Криму
2

Розвиток української критики і літературознавства у другій половині ХХ ст.2


Українські літературні часописи та їх роль у розвитку сучасної культури2


Підсумкова лекція

2Співбесіда
Всього:

52

64

24


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Програма дисципліни “ Історія української літератури (Давня українська...

Програма дисципліни “ Історія української літератури (Давня українська...

Робоча програма З дисципліни “Англійська мова” для спеціальності:...
Робоча програма складена на основі типової програми для студентів немовних спеціальностей
Робоча програма З дисципліни ’’Англійська мова’’ Для спеціальності:...
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри іноземних мов і перекладу “ 1 “ липня 2004 року. Протокол №22
Робоча програма З дисципліни ’’Англійська мова’’ Для спеціальності:...
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри іноземних мов і перекладу “ 1 “ липня 2004 року. Протокол №22
Робоча програма З дисципліни ’’Англійська мова’’ Для спеціальності:...
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри іноземних мов і перекладу “ 1 “ липня 2004 року. Протокол №22
РОБОЧА ПРОГРАМА З дисципліни “Англійська мова” Для спеціальності “Музикознавство” Факультет
Робоча програма складена на основі типової програми для студентів немовних спеціальностей за фахом “Музикознавство”
РОБОЧА ПРОГРАМА З дисципліни “Англійська мова” Для спеціальності “Маркетинг” Факультет
Робоча програма складена на основі типової програми для студентів немовних спеціальностей за фахом “Маркетинг”
РОБОЧА ПРОГРАМА З дисципліни “Англійська мова” для спеціальності:...
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри іноземних мов та перекладу “ 1 ” липня 2004р. Протокол №22
Робоча навчальна програма дисципліни “ Історія України” для освітньо-кваліфікаційного...
Робоча навчальна програма складена відповідно до навчальної програми «Історія України»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка