Програма дисципліни “ Історія української літератури (Давня українська література і література XVIII ст.)” для студентів денної (заочної) форми навчання


Скачати 497.61 Kb.
НазваПрограма дисципліни “ Історія української літератури (Давня українська література і література XVIII ст.)” для студентів денної (заочної) форми навчання
Сторінка1/4
Дата22.02.2016
Розмір497.61 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи
  1   2   3   4

Робоча навчальна

програма дисципліни


Історія української літератури (Давня українська література і література XVIII ст.)”

для студентів

денної (заочної) форми навчання

спеціальності 8030501 “українська мова та література”

освітньо-кваліфікаційного рівня 6030500 “бакалавр”
Укладач: кандидат

філологічних наук,

доцент Вишняк М.Я.

Вступ
Робоча програма з дисципліни «Історія давньої української літератури» складена у відповідності з навчальної програмою і призначенням цієї дисципліни в структурно-логічній схемі, що охоплює всі розділи навчальної програми, з загальною кількістю ______ годин, передбачених робочим навчальним планом.

Предметом вивчення давньої української літератури є початковий і найдавніший період розвитку української літератури, що дає можливість осмислення багатьох явищ мистецтва в житті українського народу, котрі засвідчують високий інтелектуально-культурний рівень предків і визначає місце давньої української літератури серед західноєвропрейських літератур кількох епох, а саме: Середньовіччя, Ренесансу, бароко та класицизму. Одночасно вивчення давньої української літератури дає можливість визначити основні тенденції розвитку літератури ХІХ і ХХ століття.

Міждисциплінарні зв’язки: Вивченням давньої української літератури зачинається наскрізний курс історії української літератури, який вивчається протягом 4-х років. Її вивчення логічно продовжує попередні курси “Вступ до літературознавства” та “Усна народна творчість”, які є підготовчими до сприймання давньої української літератури як з боку теоретично-наукового сприйняття, чому сприяє “Вступ до літературознавства”, який дає змогу аналізувати художні особливості писемних творів давнього періоду, так і з боку генетичних витоків, що сприяли появі давньої української літератури, чому має допомогти курс з усної народної творчості, яка була попередницею писемної літератури і мала значний вплив на її появу та розвиток.

Робоча програма дисципліни “Давня українська література” складається із наступних розділів:

 1. Ціль і завдання курсу

 2. Структура і зміст курсу:

  1. тематичний план курсу з розподілом навчального плану за темами та видами навчальної роботи;

  2. тематика лекцій з курсу;

  3. тематика і плани семінарів, практичних і лабораторних занять.

  4. форми поточного і підсумкового (семестрового) контролю знань студентів з дисципліни;

  5. самостійна робота студентів;

 3. Список рекомендованої літератури.

1. Ціль і завдання курсу

1.1. Основною метою вивчення давньої української літератури є формування в майбутніх спеціалістів сучасного наукового розуміння зародження, становлення і розвитку української літератури від перших писемних пам’яток до кінця XVIII століття, розуміння її самобутності та оригінальності, художньої майстерності.

1.2. Основними завданнями, які повинні бути з’ясовані в процесі вивчення давньої української літератури є формування в студентів відповідних умінь і навичок. Студенти повинні знати основні тенденції і проблеми розвитку давньої української літератури, етапи її розвитку, творчість найбільш відомих письменників виучуваного періоду і жанрову своєрідність їх творів. Вони повинні уміти орієнтуватись в літературному процесі, володіти навичками аналізу художніх творів, визначати їх місце в літературному контексті.
2. Структура і зміст курсу

Методичний принцип вивчення курсу “Давня українська література” базується на досягненнях сучасної літературної науки, нових виданнях і публікаціях провідних вчених, зокрема з відділу “Давньої української літератури” Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка Національної Академії Наук України. Списки основної та додаткової літератури складені у відповідності з цілями та завданнями курсу, з актуалізацією окремих проблем вивчення давньої української літератури.

Практичні заняття з дисципліни не повторюють лекційного курсу, а присвячені давньої української літератури.
2.1. Тематичний план курсу “Історія давньої української літератури” з розподілом навчального часу за розділами та темами


п/п


Тема

(розділ)


Всього:

У тому числі:


Форма

контролю

Лекцій

Семінарів

Лабора-торних

(практичних)

СРС

1

2

3

4

5

6

7

8
Вступ
24
2

Література Київської Русі
6
4

10

Перевірка робочих зошитів

3

Література

XIV – I пол. XVI ст.
26

Перевірка робочих зошитів

4

Література

ІІ пол. XVI- І пол. XVII ст.
6
2

7

Перевірка робочих зошитів. Опитування.

5

Література ІІ пол. XVII ст.
6
10

9

Перевірка робочих зошитів. Опитування.

6

Література XVIII ст.
12
18

22

Перевірка робочих зошитів. Опитування.
Загалом:
34
34

58

Екзамен


2.2. Тематика лекцій з курсу

(всього лекцій на курс 34 год.)
Тема 1: Вступ.


Лекція 1. Вступна лекція з курсу «Давня українська література»:

1. Предмет і завдання курсу.

2. Поняття "давня українська література".

3. Зародження та основні етапи розвитку давньої української літератури.

4. Історія вивчення давньої літератури та її періодизація та найновіші дослідження.
Тема 2: Література Київської Русі.
Лекція 1. Загальна характеристика епохи:

1. Історичні умови.

2. Культура Київської Русі.

3. Літературна мова.

4. Шляхи розвитку писемної літератури.

5. Два види писемної літератури і їх співвідношення.

Лекція 2. Перекладна література Київської Русі:

 1. 1. Причини появи перекладної літератури.

 2. 2. Література "святого письма".

 3. 3. Церковно-ораторська, агіографічна, гімнографічна література.

 4. 4. Історичні хроніки та природнича література.

 5. 5. Апокрифічна література.

 6. 6. Перекладні повісті.

 7. 7. Перекладна афористична література.Лекція 3. Оригінальна література Київської Русі:

1. Джерела оригінальної літератури.

2. Літописання.

3. Жанр "поученія".

4. Паломницька література.

5. Києво-Печерський патерик.

6.Ораторське письменство.

7."Слово о полку Ігоревім ":

а) історія відкриття і вивчення твору.

  1. б) історична основа, зміст, ідея твору.

  2. в) автор та образи "Слова".

  3. г) жанр, ритміка, стиль, народність твору.

  4. д) художні переклади і переробки "Слова".
Тема 3: Українська література з ХIV до І пол. XVI століття.


Лекція 1. Шляхи розвитку української літератури XIV-I пол. XVI ст.:

 1. Історичні умови.

 2. Розвиток культури.

 3. Літературна мова.

 4. Літописання .

 5. Нові редакції Києво-Печерського патерика.

 6. Перекладна література.


Тема 4: Українська література ІІ пол. XVІ-I пол. XVIІ ст.
Лекція 1. Полемічна література:

 1. Загальна характеристика епохи.

 2. Основні риси письменства даного періоду

3. Поняття "полемічна література", історія її виникнення та розвитку.

4. Літературна творчість найвизначніших українських письменників-полемістів до і після Брестської унії (Герасим Смотрицький, Христофор Філарет, Клирик Острозький, Мелетій Смотрицький, З.Копистенський).

5. "Пересторога" невідомого автора.

Лекція 2. Іван Вишенський:

1. Біографічні відомості.

2. Світогляд письменника і його суперечливість.

3. Огляд послань до і після Брестської унії.

4. Художня майстерність І.Вишенського.

5. Традиції письменника в українській літературі і дослідження його творчості І.Я. Франком.

Лекція 3. Українське літературне бароко:

1.Бароко як літературний напрям, художній стиль і культурна епоха:

 1. а) історичні умови виникнення.

 2. б) світоглядні засади.

 3. в) стильові особливості: контрасність, метафорика, емблематичність, орієнтація на читача і глядача.

 1. Особливості українського Бароко:

 1. а) синтез Бароко і Ренесансу.

 2. б) стильові різновиди (”високе”,”середнє”,”низове”)

3.Нова жанрова система української барокової літератури.

4.Античність у літературі Бароко.

5.Історія дослідження літератури Бароко в Україні.
Тема 5: Українська література 2 половини XVIІ століття.
Лекція 1. Розвиток української прози в 2 половині XVIІ століття:

1. Історична довідка даного періоду, розвиток культури.

2. Нові редакції пам'яток Київської Русі.

3. Проповідницька і публіцистична проза.

4. Полемічно-публіцистична творчість М.Андрелли.

5. Історична проза 2 половини 17 століття.

6. Розвиток повістевої прози в українській літературі.
Лекція 2. Віршування і драма в 2 половині XVIІ століття:

1. Шкільна теорія поезії 2 половини 17 ст.

2. Перші зразки українського віршування .

3. Панегірики, моралізаторські вірші, засоби віршування в історично-публіцистичній літературі.

4. Українські віршові переклади.

5. Початок драматичної літератури та найдавніші відомі драматичні твори.
Лекція 3. Літературна творчість Іоанна Величковського та Климентія Зіновієва:

 1. Життєвий шлях І.Величковського.

 2. Жанрова специфіка творчості поета.

 3. Збірки “Млеко” та “Зегар з полузегарком”.

 4. Творчість Климентія Зіновієва.

 5. Тематика та художня специфіка віршів.

 6. Зіновієв у літературній критиці.Тема 6: Українська література XVIІІ століття. “Козацькі літописи”:
Лекція 1. “Козацькі літописи”:

1. Загальна характеристика епохи. “Козацькі літописи”

2. “Козацькі літописи” як спроба осмислення їх авторами історичних подій в літературі.

3. Хронологія подій, характер їх висвітлення та образ Б. Хмельницького в літописі Самовидця.

4. Літопис Г.Граб'янки, його джерела, риси і стиль твору.

5. Літопис С.Величка, його джерела та образ Хмельницького.

6. Історико-літературне значення "Козацьких літописів".
Лекція 2. Творчість Феофана Прокоповича і драма після нього:

1. Біографічні відомості.

2. Поетична творчість письменника.

3. Трагедокомедія "Володимир". ЇЇ сюжет, публіцистична загостреність, образи та побудова, значення драми для дальшого розвитку української літератури.

 1. Українська драма після Ф.Прокоповича:

а) Драма невідомого автора "Мілость Божія"..., її зміст, побудова, образи. б) Драма Л.Горки "Йосиф Патріарха".).

в) Драма М.Козачинського "Король Урош V".

г) Драма-мораліте "Воскресіння мертвих" Г.Кониського.

ґ) Драма-діалог "Розговор Великоросії з Малоросією С.Дивовича.

Лекція 3. Українські інтермедії, вертепна драма, творчість «мандрівних дяків»:

1. Інтермедії до драм Довгалевського і Кониського.

2. Їх мотиви, образи, зв'язок з народною творчістю, роль в розвитку української комедії.

3. Демократичний характер українського лялькового театру.

4. Герої вертепних вистав та їх художня специфіка.

5.Своєрідність художньої творчості "мандрівних дяків". Їх пародії і травестії.

6. Художні особливості творів, виконуваних "мандрівними дяками".
Лекція 4.Українська сатира XVIІІ століття:

1. Народна сатира як попередниця сатири літературної.

2. Дві групи української сатири.

 1. Літературна творчість Івана Некрашевича.

 1. Загальна характеристика його творів.

 2. Роль української сатири 18 століття в становленні сатиричних жанрів.


Лекція 5. Українська лірика XVIІІ століття:

1. Інтенсивний розвиток української ліричної поезії XVIII століття і його закономірність.

2. Різновидність ліричної поезії літературного походження.

3. Жанрово-тематична специфіка лірики XVIII століття.

4. Традиції моралістичної поезії та релігійних віршів в ліриці 18 ст.

5. Збірка "Богогласник".

6. Історико-літературне значення лірики XVIII століття.
Лекція 6. Григорій Сковорода:
1. Біографічні відомості, суспільно-політичні, філософські, літературно-естетичні та педагогічні погляди Сковороди.

2. Сковорода – перший український байкар.

3. Збірка «Басни харьковские». Притчі Сковороди.

4. Збірка «Сад божественных песен». Основні мотиви лірики.

5. Елементи поетики Сковороди, його вплив на дальший розвиток української літератури.

  1   2   3   4

Схожі:

Програма дисципліни “ Історія української літератури (Давня українська...

Програма дисципліни Сучасна українська література для студентів 2...
Вступ до літературознавства”, “Історія світової літератури” тощо. При читанні курсу для спеціальностей із західноєвропейських, слов’янських...
Програма дисципліни Сучасна українська література для студентів 2...
Вступ до літературознавства”, “Історія світової літератури” тощо. При читанні курсу для спеціальностей із західноєвропейських, слов’янських...
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни Історія української літератури...
Мета курсу. Дати студентам наукові знання історії, особливостей розвитку новітньої української літератури, починаючи з 20-х років...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ для студентів денної...
Політологія. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей [Текст]...
Навчальна програма спецсемінару "Аналіз художнього твору" для студентів...
Програма спецсемінару "Аналіз художнього твору" складена відповідно до навчальних планів Міністерства освіти і науки України, за...
Навчальна програма зі спецкурсу "Проблеми становлення і розвитку...
Міністерства освіти і науки України, які передбачають підготовку висококваліфікованих фахівців з гуманітарних наук для середньої...
ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма з дисципліни «Криміналістика» для студентів спеціальності «Правознавство” денної та заочної форм навчання
ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма з дисципліни «Судова медицина» для студентів спеціальності «Правознавство” денної та заочної форм навчання
ПРОГРАМА, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ...
Програма, методичні вказівки, і контрольні завдання з дисципліни “Основи екології” для студентів всіх спеціальностей заочної форми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка