РОБОЧА ПРОГРАМА З дисципліни “Англійська мова” Для спеціальності “Музикознавство” Факультет


Скачати 117.05 Kb.
НазваРОБОЧА ПРОГРАМА З дисципліни “Англійська мова” Для спеціальності “Музикознавство” Факультет
Дата10.04.2013
Розмір117.05 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Музика > Документи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

“Затверджую”

Проректор з навчальної роботи

______________В.М. Євченко

“_______”____________200__р.
РОБОЧА ПРОГРАМА

З дисципліни – “Англійська мова”

Для спеціальності – “Музикознавство”
Факультет – гуманітарний

Кафедра – іноземних мов та перекладу


Нормативні дані

Форма навчання

Курс

Семестр

П/З

Всього

годин

Самостій-

на

робота

Залік

Іспит

Денна

І

1

36

70

34

1

-

2

34

1

-

ІІ

3

18

35

25

1

-

4

17

1

-

ІІІ

5

18

35

5

1

-

6

17

-

2


Маріуполь

2004р.

Робоча програма складена на основі типової програми для студентів немовних спеціальностей за фахом “Музикознавство”

Робоча програма складена ст. викладачем Костіною Т.О.
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри іноземних мов та перекладу “ 01 ” вересня 2004 р., протокол № 1
Зав. кафедрою ______________________Л.М. Лазаренко

Схвалено радою гуманітарного факультету

Декан _____________________________ О.В.Попович1. Мета практичного курсу англійської мовиМетою навчання англійській мові є підготовка студентів до спілкування в усній і письмовій формах на цій мові, що припускає наявність у них таких умінь у різних видах мовної діяльності, що по закінченні курсу дають йому можливість:

 читати оригінальну літературу за фахом для одержання інформації;

 брати участь в усному спілкуванні англійською мовою в обсязі матеріалу,

передбаченого програмою;

 раціонально користуватися спеціалізованими словниками;

 володіти спеціальною термінологією та мовними елементами фахового

стилю;

 перекладати безеквівалентні терміни, абревіатури та скорочення;

 здобувати навички та уміння, використовувати їх при написанні

курсових робіт та дипломів, а також при складанні анотацій та

рефератів;

 вміти відбирати та фіксувати суттєву інформацію, яка міститься у

всілякого роду публікаціях;

 вміти використовувати англійську мову в ситуаціях, з якими студенти

можуть зустрітися в своїй професійній діяльності.

2. Структура курсу
Відповідно до діючого навчального плану на курс навчання іноземній мові приділяється 70 годин обов'язкових аудиторних занять у 1,2 семестрах, 18 годин у 3 семестрі, 17 годин у 4 семестрі, 18 годин у 5 семестрі, 17 годин у 6 семестрі. 6 семестр завершується підсумковим іспитом.


Зміст навчання видам мовної діяльності
2.1 Перший етап навчання (1-2 семестр І курсу).
Курс: “Людина і музика”

Задачі етапу: скорегувати отримані в школі уміння і навички читання і виробити уміння читати оригінальні тексти з метою повного і точного розуміння, що міститься в цій інформації, а також загальне ознайомлення з їх змістом.

Лексичний мінімум до кінця 1 етапу навчання повинен складати не менш 2000 слів і словосполучень. У цей мінімум входить лексика, вивчена в школі і лексика за курсом “Людина і музика”.
Граматичний мінімум. Додатково до шкільного мінімуму у 1 і 2 етапах відповідно до курсу “ Людина і музика” входять:

1. Word formatіon

2. Questіon formatіon.

3. Copula verbs.

4. Condіtіonal sentences.

5. Modal verbs: must/have to.

6. The Passіve.

7. Іnversіon.

8. Modal verbs: to be to, should.

9. Іng-forms.

10. Sequence of Tenses.

11. Reported Speech.

12. Derіvatіve and Compound nouns.

13. Used to + Іnfіnіtіve.

14. Relatіve clauses.
Словотворчий мінімум. Студент повинен опанувати різні види читання оригінальних текстів за курсом “ Людина і музика” для:
a) точного і повного витягу текстової інформації (вивчаюче читання) з

використанням словника: обсяг тексту - 1600 д. зн. за 1 акад. година;

b) ознайомлення з загальним змістом (ознайомлюче читання); обсяг тексту –

3200 д. зн., швидкість - 600-650 д.зн. за хв., розуміння - не менш 75%

змісту текста.
Говоріння й аудіювання . Студент повинен уміти:
a) розуміти на слух мову як при безпосередньому спілкуванні, так і у

фонозаписі, що містить до 3% незнайомих слів про значення яких можна здогадатися. Тривалість звучання - у межах 4-х хвилин, темп пред'явлення – 200-220 слів за хвилину;
b) підготувати повідомлення за наступними, передбаченим курсом

“ Людина і музика” темами:

1. Musical genres

2. Musical forms

3. Musical instruments

4. Music makers

5. Musical equipment

6. Musical events

7. Russian and English composers and music of the 18th and 19th centuries

8. Music of the 30s – 40s

9. Contemporary music

10. The influence of music on the individual
Обсяг висловлення - приблизно 10-12 фраз, швидкість - приблизно 120 слів за хвилину;
c) брати участь в обговоренні прочитаного чи прослуханого матеріалу.

Обсяг висловлення - 18-20 фраз.


2.2 Другий етап навчання (3-4 семестр ІІ курсу)
Курс: “Теорія музики. Оркестр ”
Задачі етапу

По закінченню 2 етапу студент повинен:
а) брати участь у бесіді, виконуючи різні ролі (розмовляючого, слухаючого,

лідера, партнера і т.і.);

б) робити повідомлення про спеціальність, використовуючи отриману при

читанні інформацію.
Лексичний мінімум по закінченню 2 етапу повинен складати 2500 слів і

словосполучень, у котрий входить 1200 слів і словосполучень для говоріння.

У лексичному мінімумі не враховується інтернаціональна лексика.
Вимоги до мовних умінь. Студент повинен:
а) змінювати спосіб читання відповідно до поставленої задачі,

нової ситуації;

б) передавати в усній і письмовій формі отриману інформацію при читанні інформації як рідною мовою, так і англійською мовою. Обсяг тексту для вивчаючого читання - не менш 1800 д. зн. за 1 акад. годину з використанням словника; зразкова швидкість читання - 400-450 д .зн. за хв.; для ознайомлюючого читання обсяг тексту - 3600 д. зн.; швидкість читання – не менш 600-650 д. зн. за хв. Швидкість переглядового читання - не менш 1000 1200 д.зн. за хв.
Говоріння й аудіювання. Студент повинен уміти:

а) розуміти на слух монологічну і діалогічну мову при темпі 220 слів за хв.;

б) виступати з повідомленнями за темами, включеними у курс “Теорія музики. Оркестр”, а саме:

1. Some notions of the theory of music

2. The basic elements of music

3. Musical volume

4. Scales

5. Instruments of the Orchestra

6. The string section

7. The woodwind section

8. The brass section

9. The percussion instruments

10.Other instruments
2.3. Третій етап навчання
Третій етап навчання передбачує підготовку до екзамену у вигляді читання та перекладу незнайомих текстів зі словником і знайомих без словника, а також бесід зі студентами за фахом.


3. Форми контролю (поточний та підсумковий контроль)
Перевірка формування вмінь і навичок з практичного курсу англійської мови здійснюється у формі поточного контролю та підсумкового контролю:
- поточний контроль здійснюється як на окремих заняттях так і по закінченні чергової теми: студентам пропонується виконання письмових та усних вправ, складання розвернутого монологічного висловлювання, та реферування технічних текстів у рамках вивченої теми;

- підсумковий контроль здійснюється наприкінці семестру у формі модульної роботи в аудиторії. До складу цієї комплексної роботи входять завдання з граматики, перекладу технічних текстів та їх реферування.
Оцінювання студента здійснюється згідно “Положення про організацію та контроль самостійної роботи ПДТУ від 04.03.02” і “Положення про визначення рейтингу студентів ПДТУ у навчальному процесі від 20.03.03” Методичної Ради за наступною схемою:
1. Відвідування занять – 10%

2. Письмові види контролю – 40%

3. Усні види контролю – 40%

4. Заохочувальні бали за сумлінність, творчість, науковість – 10%.
Підсумковий контроль пристосовується до закінчення семестру або навчального року і проводиться в різних формах, включаючи контрольні роботи (не менш 1 роботи в семестрі).
Заліки з англійської мови проводяться по закінченні 1-5 семестрів. Студент може одержувати семестрові заліки на підставі його поточної успішності.
4. Вимоги щодо заліку
Вважається, що залік є складеним, якщо студент

- демонструє знання теоретичних аспектів еволюції англійської мови;

- практично аналізує мовні явища, що відбувалися в процесі розвитку

сучасної англійської мови;

- розуміє принципові риси сучасної англійської мови: правопису та вимови,

лексичного складу, граматичної будови мови.

Залік оцінюється та виставляється по підсумках роботи протягом семестру, тобто на аудиторних та позаудиторних заняттях. Також за результатами виконання контрольних, тематичних та модульних робіт.

Якщо рейтинг студента складає більш 3,7 бала, то пропонується виставити залік-автомат.
Іспит. Студенти допускаються до іспиту після того, як одержать усі передбачені програмою заліки. На іспиті перевіряється досягнутий рівень практичного володіння англійською мовою відповідно до вимог програми по видах мовної діяльності.

5. Вимоги щодо іспиту
Зміст підсумкового іспиту
1. Перевірка уміння читати з повним і точним розумінням змісту оригінального тексту за фахом. Обсяг тексту - 1200 д. зн., швидкість читання 400-450 д. зн. у хвилину. Контроль розуміння виконується за допомогою письмового навчального перекладу. Час на читання і письмовий переклад

(з використанням словника) - 30 хвилин.

2. Перевірка уміння читати з метою ознайомлення зі змістом оригінального тексту за фахом. Розуміння змісту текста перевіряється за допомогою передачі текстової інформації на рідній чи англійській мові.Обсяг тексту - 2400 п. зн. , час,що відводиться на читання - 4 хвилини. Швидкість читання - 600-650 д. зн. за хв. У тексті допускається до 5 % незнайомих слів.

3. Перевірка уміння :

a) робити усне повідомлення на вивченому матеріалі, обсяг висловлення

10-12 фраз; швидкість - 120 слів за хв.;

b) брати участь у бесіді з питань, пов’язаними зі спеціальністю студента;

обсяг висловлення- 18-25 фраз.

Структура екзаменаційного білета
1.Прочитати та перекласти незнайомий текст зі словником.
2 Прочитати та перекласти знайомий текст без словника. Скласти питання до тексту.
Перелік текстів
Understanding music

All sounds can be music

The overture

What musicians say about Tchaikovsky competition

 1. Festival of the English music

 2. Conductors in Great Britain

 3. Rostropovich in London

 4. The Swing era

 5. The Beatles

 6. Elvis Presley – story of a superstar

 7. Contemporary musical life and related institutions

 8. The golden age in England

 9. England madrigalists

 10. Its roots and musical development

 11. The relation of jazz to American music

 12. Spirituals

 13. Blues


3Бесіда за фахом

Перелік питань


 1. What is conductor doing when he is “beating time ”?

 2. What is the stave and what do musicians use it for?

 3. Why is it helpful to count the beats?

 4. What does the term “absolute pith” mean?

 5. Can we create new scales today? Name the composers who has already used these new musical possibilities?

 6. How many sections are the performer divided into? What are they?

 7. What is the conductor? What is the conductor’s task?

 8. What families are the instruments in the orchestra grouped in?

 9. What are four instruments of the string section? What do they correspond to?

 10. What are the famous instrument makers in Italy?

11.What instrument is the closest to the human voice?

12.For what themes 13 the viola the most effective instrument?

13.What is the violoncello notable for?

14.What is the function of the mute?

15.What qualities of the string section have earned it the title of "the heart of

the orchestra"?

16.What principal instruments does the woodwind section consist of ?

17.What can you say about flute’s tone?

 1. Translate from the Italian into English “flauto piccolo”

 2. For what kind of orchestra did the saxophone become the charactiristic instrument?

 3. What do we call the "heavy artillery" of the orchestra?

 4. What is the trumpet associated with?

 5. What is the mute?

 6. What does it require to play the tuba?

 7. In what way are the percussion instruments made to sound?

 8. What are the two categories of the percussion instruments? Name the instruments.

 9. What country did the harp become the national emblem of and why?

 10. What does it mean "to play in broken form"?

 11. What kind of instrument is the organ? What does it possess?

 12. In what way was the problem of keeping the bass clarinet solved

 13. What is the saxophone's most familiar association today with?


 1. Критерії оцінки знань студентівВідмінно” – Студент читає та перекладає правильно, осмислено,

використовуючи здобуті навички та вміння з граматики та

володіння лексикою у галузі економіки, вміє грамотно і логічно

передати зміст прочитаного. Усі контрольні самостійні, а

також модульні та тематичні роботи виконав успішно.
Добре” - Студент читає та перекладає правильно, осмислено,

використовуючи здобуті навички та вміння з граматики,

володіння лексикою у галузі обчислювальної техніки, вміє

передати зміст прочитаного, але в його відповіді зустрічаються

незначні помилки.
Задовільно”- Швидкість читання та перекладу сягає мінімальної норми,

трапляються недоліки у читанні і перекладі спеціальних

термінів, граматичних структур; студент не вміє послідовно

передати зміст прочитаного.
Незадовільно” –Студент не володіє певним рівнем знань, вмінь та навичок для

читання та перекладу текстів; при читанні та перекладі

допускає велику кількість помилок, не володіє базовим рівнем з

граматики та фахової лексики.
7. Рекомендовані навчальні джерела

 1. Костина Т.А., Лазаренко Л.Н. МУ по чтению и развитию навыков устной речи для студентов I курса специальности «Музыковедение», ПГТУ, 2003г.

 2. Костина Т.А., Лазаренко Л.Н. МУ по чтению и развитию навыков устной речи для студентов II курса специальности «Музыковедение», ПГТУ, 1998.

 3. Костина Т.А., Лазаренко Л.Н. МУ по чтению и развитию навыков устной речи для студентов III курса специальности «Музыковедение», ПГТУ, 1999.

 4. Шпак В.К. Учебник английского языка для студентов гуманитарных вузов. К.:, 1995.

 5. Виговская Л.А., Кечеджи О.В. МУ «Изменение видо-временных форм английского глагола в действительном залоге», ПГТУ, 1999.

 6. Серафимова Е.В., Барабаш И.В. МУ «Изменение видо-временных форм английского глагола в страдательном залоге», ПГТУ, 1997.

 7. Tim Murphy. Music and Song. Oxford University Press. 1992

 8. Raymond Murphy. Essential Grammar in Use (Part I, II) Cambridge University Press, 1990Словники:


 1. Большой англо-русский словарь: в 2-х томах под редакцией Н.Р. Гальперина М.: Русский язык, 1987.

 2. Ахманова О.С. Русско-английский словарь. М.: Русский язык, 1986.

 3. A.S. Hornby. Oxford Progressive English for Adult Learners, 1994.

 4. The Oxford-Duden Pictorial English Dictionary. Edited by John Pheby, Oxford University Press, 1987.


Технічні засоби:


 1. Електронна версія питань до іспиту.

 2. Headway (audio), Oxford University Press, 1999.

 3. English Streamline (audio), Oxford University Press, 1997.
Схожі:

Робоча програма З дисципліни “Англійська мова” для спеціальності:...
Робоча програма складена на основі типової програми для студентів немовних спеціальностей
Робоча програма З дисципліни ’’Англійська мова’’ Для спеціальності:...
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри іноземних мов і перекладу “ 1 “ липня 2004 року. Протокол №22
Робоча програма З дисципліни ’’Англійська мова’’ Для спеціальності:...
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри іноземних мов і перекладу “ 1 “ липня 2004 року. Протокол №22
Робоча програма З дисципліни ’’Англійська мова’’ Для спеціальності:...
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри іноземних мов і перекладу “ 1 “ липня 2004 року. Протокол №22
РОБОЧА ПРОГРАМА З дисципліни “Англійська мова” Для спеціальності “Маркетинг” Факультет
Робоча програма складена на основі типової програми для студентів немовних спеціальностей за фахом “Маркетинг”
РОБОЧА ПРОГРАМА З дисципліни “Англійська мова” для спеціальності:...
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри іноземних мов та перекладу “ 1 ” липня 2004р. Протокол №22
РОБОЧА ПРОГРАМА З дисципліни “Англійська мова” Для спеціальності...
Робоча програма складена на основі типової програми для студентів немовних спеціальностей за фахом “Банківська справа” та “Фінанси...
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни Історія української літератури...
Мета курсу. Дати студентам наукові знання історії, особливостей розвитку новітньої української літератури, починаючи з 20-х років...
РОБОЧА ПРОГРАМА ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (НІМЕЦЬКА) Для спеціальності 030507 “Переклад”
Робоча програма складена ст викладачем Милащенко Жанною Миколаївною та затверджена на засіданні кафедри іноземних мов та перекладу...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Банківське право» для студентів за напрямом підготовки 030508 «Фінанси і кредит»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка