РОБОЧА ПРОГРАМА З дисципліни “Англійська мова” Для спеціальності “Маркетинг” Факультет


Скачати 118.1 Kb.
НазваРОБОЧА ПРОГРАМА З дисципліни “Англійська мова” Для спеціальності “Маркетинг” Факультет
Дата25.03.2013
Розмір118.1 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

“Затверджую”

Проректор з навчальної роботи

_______________В.М. Євченко

“_______”____________200__р.
РОБОЧА ПРОГРАМА

З дисципліни – “Англійська мова”

Для спеціальності – “Маркетинг”
Факультет – економічний

Кафедра – іноземних мов та перекладу


Нормативні дані

Форма навчання

Курс

Семестр

П/З

Всього

годин

Самостій-

на

робота

Залік

Іспит

Денна

І

1

36

70

34

4

-

2

34

4

-

ІІ

3

18

35

25

3

-

4

17

3

-

ІІІ

5

18

18

8

-

3Маріуполь

2004р.

Робоча програма складена на основі типової програми для студентів немовних спеціальностей за фахом “Маркетинг”


Робоча програма складена ст. викладачем Костіною Т.О.
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри іноземних мов та перекладу “ 01 ” вересня 2004., протокол № 1

Зав. кафедрою ______________________Л.М. Лазаренко
Схвалено радою економічного факультету

Декан _____________________________ М.І. Человань1. Мета практичного курсу англійської мовиМетою навчання англійській мові є підготовка студентів до спілкування в усній і письмовій формах на цій мові, що припускає наявність у них таких умінь у різних видах мовної діяльності, що по закінченні курсу дають йому можливість:

 читати оригінальну літературу за фахом для одержання інформації;

 брати участь в усному спілкуванні англійською мовою в обсязі

матеріалу, передбаченого програмою;

 раціонально користуватися спеціалізованими словниками

(як економічними так і з інших галузей);

 володіти спеціальною термінологією та мовними елементами фахового

стилю;

 перекладати безеквівалентні терміни, абревіатури та скорочення;

 здобувати навички та уміння, використовувати їх при написанні

курсових робіт та дипломів, а також при складанні анотацій та

рефератів;

 вміти відбирати та фіксувати суттєву інформацію, яка міститься у

всілякого роду публікаціях;

 вміти використовувати англійську мову в ситуаціях, з якими студенти можуть зустрітися в своїй професійній діяльності.

2. Структура курсуВідповідно до діючого навчального плану на курс навчання іноземній мові приділяється 70 годин обов'язкових аудиторних занять у 1,2 семестрах, 18 годин у 3 семестрі, 17 годин у 4 семестрі, 18 годин у 5 семестрі. 5 семестр завершується підсумковим іспитом.
Зміст навчання видам мовної діяльності

2.1 Перший етап навчання (1-2 семестр І курсу).Курс: “Основи маркетингу”

Задачі етапу: скорегувати отримані в школі уміння і навички читання і виробити уміння читати оригінальні тексти з метою повного і точного розуміння, що міститься в цій інформації, а також загальне ознайомлення з їх змістом.

Лексичний мінімум до кінця 1 етапу навчання повинен складати не менш 2000 слів і словосполучень. У цей мінімум входить лексика, вивчена в школі і лексика за курсом “Основи маркетингу”.
Граматичний мінімум. Додатково до шкільного мінімуму у 1 і 2 етапах відповідно до курсу “Основи маркетингу” входять:

1. Word formatіon

2. Questіon formatіon.

3. Copula verbs.

4. Condіtіonal sentences.

5. Modal verbs: must/have to.

6. The Passіve.

7. Іnversіon.

8. Modal verbs: to be to, should.

9. Іng-forms.

10. Sequence of Tenses.

11. Reported Speech.

12. Derіvatіve and Compound nouns.

13. Used to + Іnfіnіtіve.

14. Relatіve clauses.
Словотворчий мінімум. Студент повинен опанувати різні види читання оригінальних текстів за курсом “Основи маркетингу” для:
a) точного і повного витягу текстової інформації (вивчаюче читання) з

використанням словника: обсяг тексту - 1600 д. зн. за 1 акад. година;

b) ознайомлення з загальним змістом(ознайомлююче читання); обсяг тексту –

3200 д. зн., швидкість - 600-650 п.зн. за хв., розуміння - не менш 75%

змісту текста.
Говоріння й аудіювання . Студент повинен уміти:
a) розуміти на слух мову як при безпосередньому спілкуванні, так і у

фонозаписі, що містить до 3% незнайомих слів про значення яких можна

здогадатися. Тривалість звучання - у межах 4-х хвилин, темп пред'явлення –

200-220 слів за хвилину;
b) підготувати повідомлення за наступними, передбаченим курсом “Основи

маркетингу” темами:

 1. The marketing Concept

 2. Marketing

 3. Marketing Environment

 4. A Product of Marketing

 5. A Product and Price

 6. Categories of Products

 7. The Product Life Cycle

 8. Distribution Channels

 9. Types of Buying Behavior

 10. The Consumer Purchasing Power

 11. Advertising in Modern Marketing

 12. Marketing Strategies


Обсяг висловлення - приблизно 10-12 фраз, швидкість - приблизно 120 слів

за хвилину;
c) брати участь в обговоренні прочитаного чи прослуханого матеріалу.

Обсяг висловлення - 18-20 фраз.

2.2 Другий етап навчання (3-4 семестр ІІ курсу, 5 семестр ІІІ курсу)Курс: “Ділова англійська мова з маркетингу”

Задачі етапу

По закінченню 2 етапу студент повинен:
а) брати участь у бесіді, виконуючи різні ролі (розмовляючого, слухаючого,

лідера, партнера і т.і.);

б) робити повідомлення про спеціальність, використовуючи отриману при

читанні інформацію.
Лексичний мінімум по закінченню 2 етапу повинен складати 2500 слів і

словосполучень, у котрий входить 1200 слів і словосполучень для говоріння.

У лексичному мінімумі не враховується інтернаціональна лексика.
Вимоги до мовних умінь. Студент повинен:
а) змінювати спосіб читання відповідно до поставленої задачі,

нової ситуації;

б) передавати в усній і письмовій формі отриману інформацію при читанні інформації як рідною мовою, так і англійською мовою. Обсяг тексту для вивчаючого читання - не менш 1800 д. зн. за 1 акад. годину з використанням словника; зразкова швидкість читання - 400-450 д .зн. за хв.; для ознайомлюючого читання обсяг тексту - 3600 д. зн.; швидкість читання – не менш 600-650 д. зн. за хв. Швидкість переглядового читання - не менш 1000 1200 д.зн. за хв.
Говоріння й аудіювання. Студент повинен уміти:

а) розуміти на слух монологічну і діалогічну мову при темпі 220 слів за хв.;

б) виступати з повідомленнями за темами, включеними у курс “Ділова англійська мова”, а саме:

 1. Marketing Principles:

 Some basic principles of marketing.

 Marketing Management: the four P’S.

 1. From Production to Marketing:

 A brief History of Marketing.

 Consumer orientation.

 Profit Orientation.

 1. Marketing Function:

 The Market Segmentation function .

 Marketing research

 Survey research

 1. Product Development:

 What is a product?

 The product mix.

 Branding.

 1. Pricing.

 Importance of Pricing.

 Pricing strategies.

 Nonprice Competition.

 1. Promotion.

 Advertising.

 Sales promotion.

 Public relations.

 1. Place - The Fourth P of the Marketing Mix.

 Why we need middlemen?

 Retail Middlemen.

 Wholesale Middlemen.

Другий етап практичного курсу “Англійска мова” (для рівня бакалавра та спеціаліста) завершується іспитом.

3. Форми контролю (поточний та підсумковий контроль)Перевірка формування вмінь і навичок з практичного курсу англійської мови здійснюється у формі поточного контролю та підсумкового контролю:


 • поточний контроль здійснюється як на окремих заняттях так і по закінченні чергової теми: студентам пропонується виконання письмових та усних вправ, складання розвернутого монологічного висловлювання, та реферування технічних текстів у рамках вивченої теми;

 • підсумковий контроль здійснюється наприкінці семестру у формі модульної роботи в аудиторії. До складу цієї комплексної роботи входять завдання з граматики, перекладу технічних текстів та їх реферування.


Оцінювання студента здійснюється згідно “Положення про організацію та контроль самостійної роботи ПДТУ від 04.03.02” і “Положення про визначення рейтингу студентів ПДТУ у навчальному процесі від 20.03.03” Методичної Ради за наступною схемою:


 1. Відвідування занять – 10%

 2. Письмові види контролю – 40%

 3. Усні види контролю – 40%

 4. Заохочувальні бали за сумлінність, творчість, науковість – 10%.


Підсумковий контроль пристосовується до закінчення семестру або навчального року і проводиться в різних формах, включаючи контрольні роботи (не менш 1 роботи в семестрі).
Заліки з англійської мови проводяться по закінченні 1-4 семестрів. Студент може одержувати семестрові заліки на підставі його поточної успішності. 1. Вимоги щодо заліку


Вважається, що залік є складеним, якщо студент

 • демонструє знання теоретичних аспектів еволюції англійської мови;

 • практично аналізує мовні явища, що відбувалися в процесі розвитку сучасної англійської мови;

 • розуміє принципові риси сучасної англійської мови: правопису та вимови, лексичного складу, граматичної будови мови.

Залік оцінюється та виставляється по підсумках роботи протягом семестру, тобто на аудиторних та позаудиторних заняттях. Також за результатами виконання контрольних, тематичних та модульних робіт.

Якщо рейтинг студента складає більш 3,7 бала, то пропонується виставити залік-автомат.
Іспит. Студенти допускаються до іспиту після того, як одержать усі передбачені програмою заліки. На іспиті перевіряється досягнутий рівень практичного володіння англійською мовою відповідно до вимог програми по видах мовної діяльності.

5. Вимоги щодо іспиту
Зміст підсумкового іспиту
1. Перевірка уміння читати з повним і точним розумінням змісту оригінального тексту за фахом. Обсяг тексту - 1200 д. зн., швидкість читання 400-450 д. зн. у хвилину. Контроль розуміння виконується за допомогою письмового навчального перекладу. Час на читання і письмовий переклад

(з використанням словника) - 30 хвилин.

2. Перевірка уміння читати з метою ознайомлення зі змістом оригінального тексту за фахом. Розуміння змісту текста перевіряється за допомогою передачі текстової інформації на рідній чи англійській мові.Обсяг тексту - 2400 п. зн. , час,що відводиться на читання - 4 хвилини. Швидкість читання - 600-650 д. зн. за хв. У тексті допускається до 5 % незнайомих слів.

3. Перевірка уміння :

a) робити усне повідомлення на вивченому матеріалі, обсяг висловлення

10-12 фраз; швидкість - 120 слів за хв.;

b) брати участь у бесіді з питань, пов’язаними зі спеціальністю студента;

обсяг висловлення- 18-25 фраз.
Структура екзаменаційного білета
1.Прочитати та перекласти незнайомий текст зі словником.
2 Прочитати та перекласти знайомий текст без словника. Скласти питання до

тексту.

Перелік текстів


 1. Advertising and Marketing in the Future

 2. Test Marketing

 3. The Product Life Cycle

 4. Consumer Buying Behavior

 5. Marketing Environment

 6. Major Marketing Functions

 7. A Marketing Mix

 8. Price and Nonprice Competition

 9. Consumer Orientation

 10. A Brief History of Marketing

 11. The Product Mix

 12. Branding and Brand Images

 13. Pricing Strategies

 14. Classes of Advertising

 15. Sales Promotion

 16. Public Relations


3Бесіда за фахом

Перелік питань


 1. What are three parts of the process that leads any business to success?

 2. Name the 4 kinds of utility.

 3. When did production begin to catch up with demand?

 4. Define the term marketing.

 5. What does a market consist of?

 6. List all the ingredients of the marketing mix.

 7. How are strategies monitored and evaluated?

 8. What does the marketing mix consist of?

 9. What can be the result of changes in environmental forces?

 10. What does the development of a marketing strategy begin with?

 11. How are products classified?

 12. What forms a product life cycle?

 13. What are the seven steps by which new products should be developed?

 14. Why are branding strategies used?

 15. Why must all producers accept the equilibrium price?

 16. What is the result of effective advertising?

 17. What two types of competition do you know?

 18. What are the two general categories of products?

 19. Name the three categories of consumer products.

 20. Name the seven categories of industrial products.

 21. List the seven phases of a product development.

 22. What is the aim of test marketing?

 23. Why may a new product fail?

 24. What is a product life cycle?

 25. Name the four stages of life cycle.
6. Критерії оцінки знань студентівВідмінно” – Студент читає та перекладає правильно, осмислено,

використовуючи здобуті навички та вміння з граматики та

володіння лексикою у галузі економіки, вміє грамотно і логічно

передати зміст прочитаного. Усі контрольні самостійні, а

також модульні та тематичні роботи виконав успішно.
Добре” - Студент читає та перекладає правильно, осмислено,

використовуючи здобуті навички та вміння з граматики,

володіння лексикою у галузі обчислювальної техніки, вміє

передати зміст прочитаного, але в його відповіді зустрічаються

незначні помилки.
Задовільно”- Швидкість читання та перекладу сягає мінімальної норми,

трапляються недоліки у читанні і перекладі спеціальних

термінів, граматичних структур; студент не вміє послідовно

передати зміст прочитаного.
Незадовільно” –Студент не володіє певним рівнем знань, вмінь та навичок для

читання та перекладу текстів; при читанні та перекладі

допускає велику кількість помилок, не володіє базовим рівнем з

граматики та фахової лексики.
7. Рекомендована література


 1. Английский для общения. Л. Кулиш, Е. Друянова, М. Хачатурова. Киев, Астарта, 1995.

 2. И.С. Богацкий, Н.М. Дюканова. Бизнес-курс английского языка. Киев, «Логос», 1999.

 3. М.Ф. Хачатурова. Английский язык для деловых контактов. Киев, «Аконит», 1997.

 4. Т.А. Боровая. Бизнес курс английского языка. Харьков, ООО «ББН», 1999.

 5. С.А. Шевелёва, В.Е. Стогов. Основы экономики и бизнеса. Москва, “Юнити”, 1996.

 6. Герасимчук В.Т. Маркетинг, Київ “Вища школа”, 1994.

 7. Данилова З.В. Ділова англійська мова. Основи маркетингу. СПМ “Астон”, 1995.

 8. Ангарова Л.М., Васильева Т.И. Методические указания по развитию навыков чтения литературы по теме “Маркетинг”. Мариуполь ПГТУ, 1995.

 9. Аванс Дж. Р., Берман Б. Маркетинг: Сокр. Пер. с англ. – М.: Экономика, 1993.

10. Kotler, P. Marketing Management, Prentice-Hall, New-York, 1996.

11. Dodge H.R. Industrial Marketing, Mc Graw Hill. London, 1970.

12. Chip E. Miller. The Effects of Competition on Retail Structure.

Journal of Marketing. October, 1999.

13. Putman A.O. Marketing your services. – Published by John Wiley

& Sons. Inc., 1990.

14. Regis Mckenna. Marketing is everything. Harvard business

Review/January-February, 1991.

15. Stanton W.J. Fundamentals of marketing. – Mc. Graw-Hill, 1991.

16.Методические указания по грамматике английского языка для студентов

всех специальностей по теме: «Изменение видо- временных форм

английского глагола в действительном залоге ». Мариуполь, ПГТУ, 2002.

17.Методические указания по грамматике английского языка для студентов

всех специальностей по теме: «Изменение видо-временных форм

английского глагола в страдательном залоге ». Мариуполь, ПГТУ,1997.

18. Rapid course of Economics, Oxford University Press.

19. Business Contacts. N. Brieger, J. Confort, S. Hughes, C. West. (1987)

Prentice-Hall International.

20. University Press, 2000. “Understanding Economics”, Oxford University Press

Словники:


 1. Англо-русский экономический словарь / И.Ф. Жданова. М., 1995.

 2. Русско-английский внешнеэкономический словарь / И.Ф. Жданова. М., 1994.

 3. Oxford Dictionary of Business English by Allene Tuck, Oxford University Press, 1998.

Технічні засоби


 1. English (American) Streamline (audio), Oxford University Press, 1997.

 2. Headway ( audio), Oxford University Press, 1999.

 3. Електронна версія питань до заліку та іспиту

 4. Електронна версія тестових завдань
Схожі:

Робоча програма З дисципліни “Англійська мова” для спеціальності:...
Робоча програма складена на основі типової програми для студентів немовних спеціальностей
Робоча програма З дисципліни ’’Англійська мова’’ Для спеціальності:...
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри іноземних мов і перекладу “ 1 “ липня 2004 року. Протокол №22
Робоча програма З дисципліни ’’Англійська мова’’ Для спеціальності:...
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри іноземних мов і перекладу “ 1 “ липня 2004 року. Протокол №22
Робоча програма З дисципліни ’’Англійська мова’’ Для спеціальності:...
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри іноземних мов і перекладу “ 1 “ липня 2004 року. Протокол №22
РОБОЧА ПРОГРАМА З дисципліни “Англійська мова” Для спеціальності “Музикознавство” Факультет
Робоча програма складена на основі типової програми для студентів немовних спеціальностей за фахом “Музикознавство”
РОБОЧА ПРОГРАМА З дисципліни “Англійська мова” для спеціальності:...
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри іноземних мов та перекладу “ 1 ” липня 2004р. Протокол №22
РОБОЧА ПРОГРАМА З дисципліни “Англійська мова” Для спеціальності...
Робоча програма складена на основі типової програми для студентів немовних спеціальностей за фахом “Банківська справа” та “Фінанси...
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни Історія української літератури...
Мета курсу. Дати студентам наукові знання історії, особливостей розвитку новітньої української літератури, починаючи з 20-х років...
РОБОЧА ПРОГРАМА ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (НІМЕЦЬКА) Для спеціальності 030507 “Переклад”
Робоча програма складена ст викладачем Милащенко Жанною Миколаївною та затверджена на засіданні кафедри іноземних мов та перекладу...
Робоча програма складена на основі типової програми для студентів...
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри іноземних мов та перекладу “ 01 ” вересня 2004р., протокол №1
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка