Робоча програма З дисципліни ’’Англійська мова’’ Для спеціальності: ’’Економіка підприємств’’ Факультет: Інженерно-економічний


Скачати 110.83 Kb.
НазваРобоча програма З дисципліни ’’Англійська мова’’ Для спеціальності: ’’Економіка підприємств’’ Факультет: Інженерно-економічний
Дата10.04.2013
Розмір110.83 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
Міністерство вищої освіти і науки

Приазовський державний технічний університет
<<Затверджую>>

Проректор по навчальній роботі
__________ Євченко В.М.
“ “ _____ 2004 року

Робоча програма


З дисципліни ’’Англійська мова’’

Для спеціальності: ’’Економіка підприємств’’

Факультет: Інженерно-економічний

Кафедра Іноземних мов та перекладу


Форма навчання

Курс

Семестр

Практичні заняття

Всього годин

Самостійна робота

Залік

Іспит

Денна

1

1

36

70

34

2

-

2

34

2

-

2

3

18

35

25

2

-

4

17

2

-

3

5

18

35

8

2

-

6

17

-

3


Робоча програма складена ст. викладачем Васильєвою Т.І.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри іноземних мов і перекладу “ 1 “ липня 2004 року. Протокол № 22
Зав. кафедрою__________ Л.М.Лазаренко


Схвалено Радою інженерно-економічного факультету.
Декан__________________ М.І.Человань

1.Розподіл навчальних годин
   1. 11Розподіл навчальних годин на рік

Форма навчання

Курс

Семестр

Практичні заняття

Всього годин

Самостійна робота

Залік

Іспит

Денна

1

1

36

70

34

2

-

2

34

2

-

2

3

18

35

25

2

-

4

17

2

-

3

5

18

35

8

2

-

6

17

-

3


    12Розподіл навчальних годин на тиждень

Семестр

Курс

Практичні заняття

Самостійна робота

1

1

2

1

2

2

1

3

2

1

1

4

1

05

5

3

1

05

6

1

051.Мета і задачі навчання


Метою навчання англійській мові є підготовка студентів до спілкування в усній і письмовій формах на цій мові, що припускає наявність у них таких умінь у різних видах мовної діяльності, що по закінченні курсу дають йому можливість:

· читати оригінальну літературу за фахом для одержання інформації;

· брати участь в усному спілкуванні англійською мовою в обсязі матеріалу, передбаченого програмою.

2.Структура курсу


Відповідно до діючого навчального плану на курс навчання іноземній мові приділяється 70 годин обов'язкових аудиторних занять у 1,2 семестрах, 36 годин у 3 семестрі, 17 годин у 4 семестрі, 9 годин у 5 семестрі,8 годин у 6 семестрі. 6 семестр завершується підсумковим іспитом.
Зміст навчання видам мовної діяльності

    3.1 Перший етап навчання (1-2 семестр 1 курсу).


Курс:''Економічна діяльність і економічні системи''.

Задачі етапу:скорегувати отримані в школі уміння і навички читання і виробити уміння читати оригінальні тексти з метою повного і точного розуміння, що міститься в цій інформації, а також загальні ознайомлення з їх змістом.

Лексичний мінімум до кінця 1 етапу навчання повинен складати не менш 2000 слів і словосполучень. У цей мінімум входить лексика, вивчена в школі і лексика за курсом ''Економічна діяльність і економічні системи''.
Граматичний мінімум. Додатково до шкільного мінімуму у 1 і 2 етапах відповідно до курсу ''Економічна діяльність'' входять:

1. Word formatіon

2. Questіon formatіon.

3. Copula verbs.

4. Condіtіonal sentences.

5. Modal verbs: must/have to.

6. The Passіve.

7. Іnversіon.

8. Modal verbs: to be to, should.

9. Іng-forms.

10. Sequence of Tenses.

11. Reported Speech.

12. Derіvatіve and Compound nouns.

13. Used to + Іnfіnіtіve.

14. Relatіve clauses.
Словотворчий мінімум. Студент повинен опанувати різними видами читання оригінальних текстів за курсом ''Економічна діяльність'' для:

a) точного і повного витягу текстової інформації (вивчаюче читання) з використанням словника: обсяг тексту - 1600 п.зн. за 1 акад. година;

b) ознайомлення з загальним змістом(ознайомлювальне читання); обсяг тексту - 3200 п.зн. , швидкість - 600-650 п.зн. у хв., розуміння - не менш 75% змісту тексту.
Говоріння й аудювання . Студент повинен уміти

a) розуміти на слух мову як при безпосереднім спілкуванні, так і у фонозаписи, що містить до 3% незнайомих слів про значення яких можна догадатися. Тривалість звучання - у межах 4-х хвилин, темп пред'явлення - 200-220 слів у хвилину,

b) підготувати повідомлення по наступним передбаченим курсом ''Економічна діяльність і екомічні системи'' темам:

1. Economic activity

2. The science of economics

 1. Different economic systems

 2. The limits on economic freedom

 3. Central control of the economy

 4. Mixed economics

 5. Utility and Prices

 6. Supply and Demand

 7. Labour and Capital

 8. Markets and Monopolies


Обсяг висловлення - приблизно 10-12 фраз, швидкість- приблизно 120 слів у хвилину;

c) брати участь в обговоренні прочитаного чи прослуханого матеріалу. Обсяг висловлення - 18-20 фраз.

    3.2Другий етап навчання


Другий етап навчання (2 курс) - (3-4 семестр) включає курс ''Основні економічні питання''(3 семестр) і курс ’’Ціна рівноваги’’ (4 семестр)

Задачі етапу

По закінченню 2 етапу студент повинен:

а) брати участь у бесіді, виконуючи різні ролі (розмовляючого,

слухаючого, лідера, партнера і т.д.);

б) робити повідомлення про спеціальність, використовуючи отриману при

читанні інформацію.
Лексичний мінімум по закінченню 2 етапу повинен складати 2500 слів і

словосполучень, у котрий входить 12ОО слів і словосполучень для говоріння.

У лексичному мінімумі не враховується інтернаціональна лексика, подібна

в плані вираження і співпадаюча по змісту, а також стройові слова.
Вимоги до мовних умінь. Студент повинен:

а) змінювати спосіб читання відповідно до поставленої задачі,

новою ситуацією й ін. (вивчення, ознайомлення і т.д.),

б) передавати в усній і письмовій формі отриману інформацію при

читанні інформацію як рідною мовою, так і англійською

мовою. Обсяг тексту для вивчаючого читання - не менш 1800 п.зн.

за 1 акад.година з використанням словника; зразкова cкopость

читання - 400-450 п.зн. у хв.;для ознайомлювального читання обсяг

тексту - 3600 п.зн.; швидкість читання - не менш 600-650 п.зн. у

хв. Швидкість переглядового читання - не менш 1000-1200;п.зн. у хв.
Говоріння й аудирование. Студент повинен уміти:

а) розуміти на слух монологічну і діалогічну мову при

темпі 220 слів у хв.;

б) Виступати з повідомленнями по темах, включеним у курс ''Основні економічні питання''(3 семестр), а саме:

 1. What is Economics about?

    1. Economic goods and services

    2. Factors of production

    3. Basic Economic questions

    4. Economics and the individual

    5. Basic Kinds of Economic systems

    6. The Law of Demand

    7. The Demand schedule

    8. The Demand curve. Changes in Demand.

    9. The Law of Supply

    10. The Supply Schedule

    11. The Supply curve. Changes in Supply.

а також за темами курсу ’’Ціна рівноваги’’ (4 семестр)

 1. Equilibrium Price

 2. How changes in Demand affect price

 3. How changes in Supply affect price

 4. Price Ceilings

 5. Price Floors

 6. Elasticity of Demand and Supply

 7. What determines elasticity

    3.3 Третій етап навчання


3 етап навчання (3 курс) - (5-6 семестр) включає курс ’’Маркетінг’’ 

По закінченню 3 етапу студент повинен вміти 

а) Виступати з повідомленнями по темам, включеним у курс ''Маркетінг''

 1. The importance of marketing

 2. Market segmentation

 3. Marketing mix

 4. Strategic marketing

 5. The marketing environment

 6. Ethics in marketing

b)Скласти анотацію тексту або статті

3.Самостійна робота студентів
Види самостійної роботи

Орієнтована кількість годин

41

Підготовка до практичних занять

37

42

Підготовка до контрольних робіт

5

43

Робота з фаховою літературою

10

44

Опрацювання матеріалів,що засвоюються самостійно

154.Поточний і підсумковий контроль.Поточний контроль проводиться як на окремих заняттях, так і по закінченні циклів занять. Підсумковий контроль пристосовується до закінчення семестру або навчального року і проводиться в різних формах, включаючи контрольні роботи (не менш 1 роботи в семестрі).
Заліки по англійській мові проводяться по закінченні 1-5 семестрів. Студент одержує семестрові заліки на підставі його поточної успішності.
Іспит. Студенти допускаються до іспиту після того, як одержать усі передбачені програмою заліки. На іспиті перевіряється досягнутий рівень практичного володіння англійською мовою відповідно до вимог програми по видах мовної діяльності

5.Вимоги щодо іспиту.

    6.1 Зміст підсумкового іспиту


1. Перевірка уміння читати з повним і точним розумінням змісту оригінального тексту за фахом. Обсяг тексту - 1200 п. зн., швидкість читання 400-450 п. зн. у хвилину. Контроль розуміння виконується за допомогою письмового навчального перекладу. Час на читання і письмовий переклад (з використанням словника) - 30 хвилин.

2. Перевірка уміння читати з метою ознайомлення зі змістом оригінального тексту за фахом. Розуміння змісту тексту перевіряється за допомогою передачі текстової інформації на рідній чи англійській мові.Обсяг тексту - 2400 п. зн. , час,що відводиться на читання - 4 хвилини. Швидкість читання - 600-650 п. зн. у хв. У тексті допускається до 5 % незнайомих слів.

3. Перевірка уміння :

a) робити усне повідомлення по вивченому матеріалі, обсяг висловлення 10-12 фраз; швидкість - 120 слів у хв.;

b) брати участь у бесіді з питань, зв'язаним зі спеціальністю студента; обсяг висловлення- 18-25 фраз.

62 Структура екзаменаційного білета

1.Прочитати та перекласти незнайомий текст із словником 

2 Прочитати та перекласти знайомий текст без словника . Скласти питання до тексту.

Перелік текстів

 1. ’’The Basic Economic Questions’’

 2. ’’Traditional and Mixed Economies ’’

 3. ’’Command and Market Economies ’’

 4. ’’Equilibrium Price’’

 5. ’’Price Ceilings’’

 6. ’’Elasticity of Demand and Supply’’

 7. ’’What determines Elasticity? ’’

 8. ’’Free Market and Price controls’’

 9. ’’The Law of Demand ’’

 10. ’’The Demand Schedule’’

 11. ’’The Demand Curve’’

 12. ’’The Law of Supply’’

 13. ’’The Supply Curve’’

 14. ’’Factors of Production’’

 15. ’’The Science of Economics’’


3Бесіда за фахом

Перелік питань

 1. Define Economics

 2. What is meant by the term ’’opportunity cost’’? How do opportunity costs affect both individuals and nations?

 3. Name some factors a person needs to take into account in making a wise economic choice or decision

 4. What four economic questions must each society answer?

 5. What two conditions must exist for people to be prosperous in an economic sense?

 6. Speak about three basic of economic systems

 7. Give the definition of a market.

 8. What is a mixed economy? How do mixed economies differ from one another?

 9. Give the definition of Demand and Supply.

 10. What is the distinction between Demand and Supply?

 11. What factors can lead to a change in Demand and Supply?

 12. How does in increase in Demand affect price? a decrease?

 13. How does in increase in Supply affect price? a decrease?

 14. What is meant by elasticity of Supply ? What determines elasticity of Demand and Supply?

 15. State the Law of Demand / The Law of Supply.

 16. Explain the principal of diminishing marginal utility. Give an example of this principle.    63 Критерії оцінки знань студентів


“Відмінно” – студент грамотно в повному обсязі та без помилок виконує письмові завдання білета (переклад). Грамотно висловлюється з запропонованої фахової тематики, вживаючи при цьому вивчену лексику.

“Добре” – студент грамотно в повному обсязі виконує письмові та усні завдання, але мають місцеві незначні неточності та погрішності.

“Задовільно” – завдання екзаменаційного білета виконані, але є помилки та погрішності, які вплинули на зміст відповіді.

“Незадовільно” – завдання виконано частково, мають місце істотні помилки, які вплинули на зміст відповіді.


6.Навчально-методичні матеріали

    71 Основна література


1. '' Rapіd Course of Economіcs'', Oxford Unіversіty Press.

2. ''Economіcs іn Englіsh'' , N.Stelmakh, Donetsk, 1993

3. ''Englіsh Grammar іn USE'', R.Murphy, Oxford Unіversіty Press, 2000

4. ''Understandіng and Usіng Englіsh Grammar '' , B.Azar, New Jersey.

5. Методичні вказівки по розвитку навичок читання й усного мовлення за фахом ''Економіка'' (ч.1);Васильєва Т.И., Маріуполь, ПГТУ, 1997

6. Методичні вказівки по розвитку навичок читання й усного мовлення за фахом ''Економіка'' (ч.2);Васильєва Т.И., Маріуполь, ПГТУ, 2002

7. Методические указания по грамматике английского языка для студентов всех специальностей по теме: «Изменение видо- временных форм английского глагола в действительном залоге ». Мариуполь, ПГТУ, 2002.

8. Методические указания по грамматике английского языка для студентов всех специальностей по теме: «Изменение видо- временных форм английского глагола в страдательном залоге ». Мариуполь, ПГТУ,1997.

    7.2 Додаткова література


 1. Марко Харрисон, Кен Петерсон ''Практична граматика англійської мови'' ,Oxford Unіversіty Press, 2000

 2. ''Understandіng Economіcs'' ,Oxford Unіversіty Press

 3. Великий англо-російський словник. И.Р.Гальперин, Москва,''Російський мова'',2000

 4. Англо-російський економічний словник; Москва, 'Російська мова', 2000

 5. Даніель Джоунз. Словник англійської вимови. Лондон.

 6. ''Busіness Contacts'' , N.Brіeger, New Jersey.

 7. Busіness Correspondence. Letters, Faxes and Memos. New York, 1993.

 8. Контрольные работы по грамматике английского языка (для студентов первого курса всех специальностей). Мариуполь, ПГТУ, 2002 .
  1. Технічні засоби


 1. English (American) Streamline (audio), Oxford University Press, 1997.

 2. Headway ( audio), Oxford University Press, 1999.

 3. Електрона версія питань до заліку та іспиту

 4. Електрона версія тестових завдань

Схожі:

Робоча програма З дисципліни ’’Англійська мова’’ Для спеціальності:...
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри іноземних мов і перекладу “ 1 “ липня 2004 року. Протокол №22
Робоча програма З дисципліни “Англійська мова” для спеціальності:...
Робоча програма складена на основі типової програми для студентів немовних спеціальностей
Робоча програма З дисципліни ’’Англійська мова’’ Для спеціальності:...
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри іноземних мов і перекладу “ 1 “ липня 2004 року. Протокол №22
РОБОЧА ПРОГРАМА З дисципліни “Англійська мова” Для спеціальності “Музикознавство” Факультет
Робоча програма складена на основі типової програми для студентів немовних спеціальностей за фахом “Музикознавство”
РОБОЧА ПРОГРАМА З дисципліни “Англійська мова” Для спеціальності “Маркетинг” Факультет
Робоча програма складена на основі типової програми для студентів немовних спеціальностей за фахом “Маркетинг”
РОБОЧА ПРОГРАМА З дисципліни “Англійська мова” для спеціальності:...
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри іноземних мов та перекладу “ 1 ” липня 2004р. Протокол №22
РОБОЧА ПРОГРАМА З дисципліни “Англійська мова” Для спеціальності...
Робоча програма складена на основі типової програми для студентів немовних спеціальностей за фахом “Банківська справа” та “Фінанси...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Правові аспекти фінансової діяльності підприємств» для студентів за напрямом підготовки 0501 «Економіка...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Етика та естетика» для студентів за напрямом підготовки 030502 «Економічна кібернетика», 030505 «Управління...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка